17.01.2015
+------------------------------------------+
|                     |
+------------------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ |
+------------------------------------------+
|         НАКАЗ          |
+------------------------------------------+
|      16.12.2014  № 1043      |
+------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2014 р.
за № 1646/26423 |
+---+------------------------------+

Про умови оплати праці працівників державної служби зайнятості

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 березня 2014 року № 90 „Деякі питання державного управління у сфері зайнятості населення” та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 389, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити схеми посадових окладів працівників Державного центру зайнятості, Центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських центрів зайнятості, районних, міськрайонних, міських і районних у містах центрів зайнятості згідно з додатками 1–4, що додаються.

Установити, що у випадку, коли розміри посадових окладів працівників, зазначені у додатках 1–4, нижчі, ніж визначений законом розмір мінімальної заробітної плати, посадові оклади установлюються на рівні відповідного розміру мінімальної заробітної плати.

2. Надати право керівникам центрів зайнятості у межах затвердженого фонду оплати праці:

1) установлювати:

конкретні розміри посадових окладів відповідно до затверджених цим наказом схем посадових окладів;

заступникам керівників, заступникам керівників структурних підрозділів, посади яких не передбачені цим наказом, – посадові оклади на 3–7 відсотків нижче передбаченого схемою посадового окладу відповідного керівника;

надбавки:

за високі досягнення у праці – до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років;

за особливий характер роботи та інтенсивність праці – до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються або їх розмір зменшується;

працівникам (крім заступників керівників, керівників структурних підрозділів та їх заступників) доплати:

за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників цих самих категорій персоналу (у разі відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами, у частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку) – до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням на цю мету до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника;

за виконання обов’язків тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу – у розмірі різниці між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу (без урахування надбавок та доплат) і посадовим окладом працівника, який виконує обов’язки тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу, за умови, якщо працівник, який виконує обов’язки тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу, не є його заступником;

2) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до державних, професійних свят та ювілейних дат у межах фонду преміювання, утвореного в розмірі не менше 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.

Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання, що діє у відповідному центрі зайнятості;

3) надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

3. Виплачувати працівникам, зазначеним у пункті 1 цього наказу:

1) надбавку за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської – 10, однієї східної, угро-фінської або африканської – 15, двох і більше мов – 25 відсотків посадового окладу;

2) доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності – у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу;

3) надбавку за почесне звання „заслужений” – у розмірі 5 відсотків посадового окладу.

Доплати за науковий ступінь та надбавка за почесне звання виплачуються працівникам, якщо їх діяльність збігається за профілем з науковим ступенем або почесним званням;

4) надбавку за вислугу років у відсотках до посадового окладу залежно від стажу роботи в державній службі зайнятості в таких розмірах: понад 3 роки – 10, понад 5 років – 15, понад 10 років – 20, понад 15 років – 25, понад 20 років – 30, понад 25 років – 40 відсотків посадового окладу.

4. Преміювання керівників центрів зайнятості та їх заступників, надання їм матеріальної допомоги і встановлення надбавок та доплат до посадового окладу здійснюються у порядку та розмірі, встановлених цим наказом, у межах затверджених видатків на оплату праці. Рішення про зазначені виплати приймається органом вищого рівня.

5. Групи за оплатою праці працівників центрів зайнятості встановлюються відповідно до показників, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року № 614 „Деякі питання віднесення областей та міст до груп за оплатою праці”.

Працівникам міських центрів зайнятості посадові оклади встановлюються залежно від чисельності населення міста, а міських центрів зайнятості, що обслуговують прилеглий район, – залежно від загальної чисельності населення відповідного міста і району, визначеної в додатку 3 до цього наказу.

6. Умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням центрів зайнятості, визначаються наказом Міністерства праці України від 02 жовтня 1996 року № 77 „Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 жовтня 1996 року за № 593/1618 (зі змінами).

7. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 24 березня 2006 року № 86 „Про умови оплати праці працівників державної служби зайнятості”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 березня 2006 року за № 343/12217 (зі змінами).

8. Департаменту заробітної плати та умов праці (Товстенко О.П.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

9. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

+---------+------------+
| Міністр | П. Розенко |
+---------+------------+
+---------------------------------------+--------------+
| ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра фінансів України -
керівник апарату | В. Матвійчук |
+---------------------------------------+--------------+
+---+-----------------------------+
|  | Додаток 1
до наказу Міністерства
соціальної політики України
16.12.2014  № 1043 |
+---+-----------------------------+

СХЕМА посадових окладів працівників Державного центру зайнятості

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+
|                                                                        Посада                                                                       | Місячний посадовий оклад, грн |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+
|                                                                       Директор                                                                       |       3568       |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+
|                                                                   Перший заступник директора                                                                  |       3367       |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+
|                                                                    Заступник директора                                                                    |       3258       |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+
|                                                                    Начальник управління                                                                    |      2716–2871      |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+
|                                                                  Начальник самостійного відділу                                                                 |      2561–2716      |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+
|                                                                Начальник відділу у складі управління                                                                |      2327–2406      |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+
| Економіст, бухгалтер, юрисконсульт, аудитор, інженер (за спеціалізацією), програміст, фахівець з питань зайнятості, фахівець з профорієнтації, фахівець з аналізу ринку праці, документознавець, інспектор (з дипломом спеціаліста), фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою, консультант: |                |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+
|                                                                       провідний                                                                       |      1552–1707      |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+
|                                                                      І категорії                                                                      |      1320–1357      |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+
|                                                                      ІI категорії                                                                      |      1301–1305      |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+
|                                                                      без категорії                                                                      |      1294–1300      |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+
+-------------------------------+--------------+
| Директор
Департаменту заробітної плати
та умов праці | О. Товстенко |
+-------------------------------+--------------+
+---+-----------------------------+
|  | Додаток 2
до наказу Міністерства
соціальної політики України
16.12.2014  № 1043 |
+---+-----------------------------+

СХЕМА посадових окладів працівників Центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських центрів зайнятості

Автономна Республіка Крим

поза групою, м. Київ

за групами областей

І

ІІ, м. Севастополь

Директор

2793

2482–2638

2327–2482

2172–2327

Начальник відділу

1506–1665

1506–1665

1426–1585

1346–1506

Економіст, бухгалтер, юрисконсульт, аудитор, інженер (за спеціалізацією), програміст, фахівець з питань зайнятості, фахівець з профорієнтації, фахівець з аналізу ринку праці, документознавець, інспектор (з дипломом спеціаліста), фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою, консультант:

провідний

1294–1300

1291–1294

1288–1290

1284–1288

І категорії

1287–1288

1285–1286

1283–1284

1281–1282

ІI категорії

1281–1284

1278–1280

1275–1278

1273–1275

без категорії

1271–1273

1265–1270

1263–1265

1260–1263

+-------------------------------+--------------+
| Директор
Департаменту заробітної плати
та умов праці | О. Товстенко |
+-------------------------------+--------------+
+---+-----------------------------+
|  | Додаток 3
до наказу Міністерства
соціальної політики України
16.12.2014  № 1043 |
+---+-----------------------------+

СХЕМА посадових окладів працівників міських центрів зайнятості

у містах із чисельністю населення

понад 200 тис. осіб

від 100 до 200 тис. осіб

до 100 тис. осіб

Директор

1467–1508

1460–1499

1436–1476

Начальник відділу

1335–1350

1331–1334

1320–1330

Економіст, бухгалтер, юрисконсульт, аудитор, інженер (за спеціалізацією), програміст, фахівець з питань зайнятості, фахівець з профорієнтації, фахівець з аналізу ринку праці, документознавець, інспектор (з дипломом спеціаліста), фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою, консультант:

провідний

1265–1270

1263–1265

1260–1263

І категорії

1258–1260

1256–1258

1255–1256

ІI категорії

1253–1255

1251–1253

1250–1251

без категорії

1245–1250

1240–1245

1235–1240

+-------------------------------+--------------+
| Директор
Департаменту заробітної плати
та умов праці | О. Товстенко |
+-------------------------------+--------------+
+---+-----------------------------+
|  | Додаток 4
до наказу Міністерства
соціальної політики України
16.12.2014  № 1043 |
+---+-----------------------------+

СХЕМА посадових окладів працівників районних та районних у містах центрів зайнятості

район у м. Києві

райони областей та міст

Директор

1428–1467

1364–1404

Начальник відділу

1320–1330

1300–1310

Економіст, бухгалтер, юрисконсульт, аудитор, інженер (за спеціалізацією), програміст, фахівець з питань зайнятості, фахівець з профорієнтації, фахівець з аналізу ринку праці, документознавець, інспектор (з дипломом спеціаліста), фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою, консультант:

провідний

1240–1245

1235–1240

І категорії

1231–1235

1226–1230

ІI категорії

1225–1229

1221–1225

без категорії

1221–1222

1218–1220

+-------------------------------+--------------+
| Директор
Департаменту заробітної плати
та умов праці | О. Товстенко |
+-------------------------------+--------------+