30.01.2015
+---------------+
|        |
+---------------+
| ЗАКОН УКРАЇНИ |
+---------------+

Про внесення змін до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо кворуму загальних зборів акціонерних товариств з мажоритарними корпоративними правами держави

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 50-51, ст. 384) такі зміни:

1) у частині другій:

в абзаці першому слова та цифри "не менш як 60" замінити словами та цифрами "більше ніж 50";

в абзаці другому слова та цифри "не менш ніж 60" замінити словами та цифрами "більше ніж 50";

2) доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Загальні збори акціонерного товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави і в якому держава є власником 50 і більше відсотків простих акцій товариства, мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше ніж 50 відсотків голосуючих акцій".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту 1 пункту 1 цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2016 року.

+---------------------+-------------+
| Президент України | П.ПОРОШЕНКО |
+---------------------+-------------+
|    м. Київ    |       |
| 13 січня 2015 року |       |
|   № 91-VIII   |       |
+---------------------+-------------+