31.01.2015
+-------------------------------+
|                |
+-------------------------------+
| ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ |
+-------------------------------+
|       НАКАЗ       |
+-------------------------------+
|    25.12.2014  № 2847   |
+-------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2015 р.
за № 53/26498 |
+---+------------------------------+

Про внесення змін до деяких нормативно - правових актів Фонду державного майна України

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня 2000 року № 791 «Про управління корпоративними правами держави» та з метою приведення нормативно-правових актів Фонду державного майна України у відповідність із вимогами чинного законодавства, оптимізації розподілу функціональних обов’язків у Фонді державного майна України та упорядкування роботи екзаменаційної комісії НАКАЗУЮ:

1. Унести до Положення про порядок навчання та підвищення кваліфікації осіб, які претендують на право здійснення функцій управління корпоративними правами держави, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10 березня 2004 року № 459, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 2004 року за № 388/8987, такі зміни:

1) в абзацах першому та другому пункту 1.2 глави 1 слова «спостережних рад» замінити словами «наглядових рад»;

2) пункт 2.3 глави 2 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.4 - 2.10 вважати відповідно пунктами 2.3 - 2.9.

2. Унести до Положення про порядок роботи екзаменаційної комісії та проведення кваліфікаційного іспиту осіб, які претендують на право здійснення функцій управління корпоративними правами держави, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10 березня 2004 року № 459, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 2004 року за № 389/8988, такі зміни:

1) у пункті 1.2 глави 1:

абзац п’ятий пункту виключити;

У зв’язку з цим абзаци шостий, сьомий вважати відповідно абзацами п’ятим, шостим;

абзац шостий пункту викласти в такій редакції:

«Головою екзаменаційної комісії є уповноважена Головою Фонду державного майна України особа, в підпорядкуванні якої перебуває відповідний структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання забезпечення підготовки фахівців, які здійснюють управління корпоративними правами держави.»;

2) у главі 3:

пункт 3.13 викласти в такій редакції:

«3.13. Співбесіда проводиться членом екзаменаційної комісії в усній формі за екзаменаційним білетом.»;

у другому реченні пункту 3.14 слово «членами» замінити словом «членом».

3. Управлінню фінансового, майнового контролю та обліку корпоративних прав держави Департаменту корпоративного управління забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

+--------------------+---------------+
| В. о. Голови Фонду | Д. Парфененко |
+--------------------+---------------+