25.02.2015
+-----------------------------+
|               |
+-----------------------------+
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ |
|     ПОСТАНОВА     |
+-----------------------------+
| від 18 лютого 2015 р. № 59 |
|       Київ      |
+-----------------------------+

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 234 і від 2 березня 2011 р. № 196

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 234 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки у безпечному стані енергоблоків та об’єкта “Укриття” і здійснення заходів щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 18, ст. 771; 2012 р., № 13, ст. 480; 2013 р., № 23, ст. 767, № 98, ст. 3605; 2014 р., № 34, ст. 907) і від 2 березня 2011 р. № 196 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництва пускового комплексу “Вектор” та експлуатації його об’єктів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 16, ст. 684; 2013 р., № 16, ст. 558, № 98, ст. 3605) зміни, що додаються.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 33     |     |
+-------------------------+----------+
+---+----------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 лютого 2015 р. № 59 |
+---+----------------------------------------+

ЗМІНИ, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 234 і від 2 березня 2011 р. № 196

1. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки у безпечному стані енергоблоків та об’єкта “Укриття” і здійснення заходів щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 234:

1) в абзаці дев’ятому пункту 3 цифри “2014” замінити цифрами “2015”;

2) додаток до Порядку викласти в такій редакції:

+---+--------------------------------------------------+
|  | “Додаток
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 18 лютого 2015 р. № 59) |
+---+--------------------------------------------------+

ПЛАН ЗАХОДІВ щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему на 2015 рік

1. Підтримка у безпечному стані першого-третього енергоблоків Чорнобильської АЕС та сховища відпрацьованого ядерного палива

337207,1

2. Виведення з експлуатації та частковий демонтаж окремих систем і елементів енергоблоків

70603,4

3. Здійснення організаційно-технічних заходів з управління, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту систем, що забезпечують життєдіяльність Чорнобильської АЕС, забезпечення контролю за станом ядерної та радіаційної безпеки

230913,7

4. Створення на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС інфраструктури для поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами

10273,3

5. Вивільнення від ядерного палива енергоблоків

60690,7

Усього

709688,2”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. № 196:

1) у назві та постановляючій частині постанови слово “пускового” виключити;

2) у Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництва пускового комплексу “Вектор” та експлуатації його об’єктів, затвердженому зазначеною постановою:

абзац сьомий пункту 3 після слів “фізичного захисту” доповнити словами “радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання”;

пункт 4 після слова “Мінприроди,” доповнити словами “розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та”;

абзац перший пункту 6 після слів “цього Порядку” доповнити словами “(далі - одержувачі)”;

пункти 7 і 8 викласти у такій редакції:

“7. ДАЗВ:

1) складає та затверджує щороку:

за погодженням з Мінприроди - план заходів з поквартальним розподілом із зазначенням заходів та обсягів їх фінансування за кожним одержувачем (далі - план заходів);

на виконання плану заходів - річну програму робіт з помісячним розписом для кожного одержувача;

2) доводить в установленому порядку у строки, визначені для затвердження кошторисів (планів використання бюджетних коштів), одержувачам витяг з плану заходів.

8. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.”;

пункти 10-14 замінити пунктами 10-12 такого змісту:

“10. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

12. Одержувачі подають до ДАЗВ щомісяця до 10 числа звіт про виконання річної програми робіт за формою, встановленою Мінприроди, для подання щокварталу до 15 числа наступного місяця і щороку до 10 лютого наступного року інформації про виконання плану заходів Мінфіну.”;

у назві та тексті Порядку слово “пускового” виключити.