25.02.2015
+---------------------------------------+
|                    |
+---------------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ |
+---------------------------------------+
|         НАКАЗ         |
+---------------------------------------+
|      13.01.2015  № 14      |
+---------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 січня 2015 р.
за № 93/26538 |
+---+------------------------------+

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям Національної гвардії України та іншим особам

Відповідно до абзацу третього пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 25 липня 2014 року № 1614-VІІ «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення захисту прав дітей», постанови Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2007 року № 1294 «Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб», з метою приведення нормативно-правових актів МВС у відповідність до законодавства. НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям Національної гвардії України та іншим особам, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 04 липня 2014 року № 638, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 липня 2014 року за № 849/25626, що додаються.

2. Головному управлінню Національної гвардії України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

+---------+-------------+
| Міністр | А.Б. Аваков |
+---------+-------------+
+---+-------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
13.01.2015 № 14 |
+---+-------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 січня 2015 р.
за № 93/26538 |
+---+------------------------------+

ЗМІНИ до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям Національної гвардії України та іншим особам

1. Розділ ХХІІІ викласти в такій редакції:

«ХХІІІ. Допомога для оздоровлення

23.1. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, один раз на рік надається допомога для оздоровлення в розмірі місячного грошового забезпечення.

23.2. Допомога для оздоровлення надається військовослужбовцям за їх рапортом за місцем штатної служби на підставі наказу командира військової частини, а командирові (начальнику) - на підставі наказу вищого командира (начальника) із зазначенням у ньому розміру допомоги.

23.3. Військовослужбовцям, прийнятим (призваним) на військову службу із запасу, та військовослужбовцям, прийнятим безпосередньо після закінчення строкової військової служби на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу, допомога для оздоровлення перший раз надається в календарному році, у якому вони стали до виконання обов’язків за посадами, на які призначені.

23.4. Розмір допомоги для оздоровлення визначається, виходячи з посадових окладів, окладів за військовими званнями та щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (крім винагород, які не мають постійний характер), на які військовослужбовець має право за займаною ним штатною посадою згідно із законодавством України на день підписання наказу про надання цієї допомоги.

Під час виплати допомоги для оздоровлення військовослужбовцям, які перебувають у розпорядженні, та тим, які на день підписання наказу про надання цієї допомоги звільнені від посад, до місячного грошового забезпечення, з якого визначається допомога для оздоровлення, уключаються оклад за військовим званням, посадовий оклад та щомісячні додаткові види грошового забезпечення (крім винагород, які не мають постійний характер) з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення, які отримували військовослужбовці за останніми штатними посадами, що ними займалися.

23.5. Випускникам військових навчальних закладів Національної гвардії України, які до зарахування до військового навчального закладу не мали військових звань та які перед зарахуванням на навчання перебували на строковій службі і бажають отримати допомогу для оздоровлення безпосередньо після закінчення навчального закладу, розмір допомоги визначається, виходячи з мінімального розміру посадового окладу, передбаченого за первинною типовою офіцерською посадою командира взводу, окладів за військовими званнями, надбавки за вислугу років, надбавки за виконання особливо важливих завдань та премії.

23.6. У разі переміщення військовослужбовців по службі до інших військових частин у наказі командира частини про виключення зі списків особового складу зазначаються відомості про надання допомоги для оздоровлення.

Витяг з наказу разом з особовою справою надсилається до військової частини за новим місцем служби.

23.7. Військовослужбовцям, які прибули для подальшого проходження військової служби і зараховані до Національної гвардії України, допомога для оздоровлення в році їх прибуття виплачується тільки в разі підтвердження факту невиплати її за попереднім місцем служби.

У такому самому порядку здійснюється виплата допомоги військовослужбовцям, які прибули до Національної гвардії України після відрядження до державних органів, установ та організацій або прикомандирування до Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування із залишенням на військовій службі.

23.8. Військовослужбовцям, звільненим з військової служби в кінці календарного року з наданням при звільненні щорічної основної чи додаткової відпустки, яка закінчується в наступному календарному році, допомога для оздоровлення в новому році не надається.

23.9. Військовослужбовцям, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в дозволених законодавством випадках - до шести років, допомога для оздоровлення може надаватися тільки в році вибуття у відпустку та в році, у якому вони стали до виконання обов’язків за посадою після прибуття з цієї відпустки.

23.10. У разі смерті військовослужбовця сума допомоги для оздоровлення (якщо допомога для оздоровлення не надавалась військовослужбовцеві в рік його смерті) може виплачується сім'ї померлого, а в разі її відсутності - його батькам та утриманцям на підставі наказу командира військової частини.

23.11. Допомога для оздоровлення, яка надана військовослужбовцю в поточному році, у разі його звільнення з військової служби не утримується.».

2. Розділ XXXІV доповнити новим пунктом такого змісту:

«34.9. Вагітним військовослужбовцям-жінкам, які відповідно до медичного висновку до вибуття їх у відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами призначені на рівнозначні (у тому числі з меншим обсягом роботи) і нижчі посади за станом здоров'я, зберігається виплата грошового забезпечення за попередньою посадою, але не більше ніж до дня прибуття з відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.

Про таке збереження зазначається в наказах відповідного командира (начальника) про призначення.».

3. У розділі XXXV:

1) у назві розділу слова «додаткових видів» виключити;

2) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

«35.3. Військовослужбовцям, які самовільно залишили військові частини або місця служби на строк понад 10 діб, незалежно від причини залишення виплата грошового забезпечення призупиняється з дня самовільного залишення військової частини або місця служби та поновлюється з дня повернення. Про призупинення та поновлення виплати грошового забезпечення оголошується наказом командира військової частини.».

4. Пункт 36.12 розділу XXXVI після слів «не виплачується» доповнити словами «, якщо інший порядок виплати не передбачений законодавством України».

5. У розділі XXXVIІ:

1) пункт 37.1 викласти в такій редакції:

«37.1. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, що звільняються зі служби за станом здоров'я, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби. У разі звільнення з військової служби за віком, у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, закінченням строку контракту, у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі, систематичним невиконанням умов контракту командуванням, а також у зв’язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років, одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби виплачується за наявності вислуги 10 років і більше.»;

2) пункт 37.3 викласти в такій редакції:

«37.3. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, при звільненні зі служби у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем, за службовою невідповідністю чи у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, у зв'язку з набранням законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», а також тим, які станом на 16 березня 2014 року проходили службу на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і в установленому порядку не продовжили її проходження за межами тимчасово окупованої території України, одноразова грошова допомога, передбачена пунктами 37.1 і 37.2 цього розділу, не виплачується.»;

3) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

«37.10. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які були призвані на військову службу за призовом у зв’язку з мобілізацією, при звільненні зі служби після прийняття рішення про демобілізацію виплачується одноразова грошова допомога в порядку та розмірах, визначених Порядком та умовами виплати одноразової грошової допомоги у разі звільнення військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом у зв’язку з мобілізацією, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 460.».

+------------------------------+---------------+
| Т.в.о. командувача
Національної гвардії України
генерал-лейтенант | О.В. Кривенко |
+------------------------------+---------------+