01.04.2015
+---------------------------------------+
|                    |
+---------------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ |
+---------------------------------------+
|         НАКАЗ         |
+---------------------------------------+
|      17.02.2015  № 169      |
+---------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 березня 2015 р.
за № 264/26709 |
+---+------------------------------+

Про затвердження Положення про єдину цифрову відомчу телекомунікаційну мережу МВС

Відповідно до підпунктів 61, 74, 80 і 81 пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 року № 401, ураховуючи загальнодержавні пріоритети в напрямку реалізації проектів взаємодії органів державної влади для об’єднання інформаційних ресурсів, з метою визначення порядку функціонування єдиної цифрової відомчої телекомунікаційної мережі МВС та регламенту взаємодії органів і підрозділів внутрішніх справ щодо організації доступу до ресурсів та сервісів єдиної цифрової відомчої телекомунікаційної мережі МВС НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про єдину цифрову відомчу телекомунікаційну мережу МВС, що додається.

2. Установити, що видатки, пов’язані з реалізацією цього наказу, здійснюються в межах асигнувань, передбачених кошторисом для утримання апарату Міністерства внутрішніх справ України.

3. Департаменту матеріального забезпечення МВС (Бакумов С.Ф.) забезпечити:

1) функціонування та подальший розвиток єдиної цифрової відомчої телекомунікаційної мережі МВС;

2) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Чеботаря С.І.

+---------+-------------+
| Міністр | А.Б. Аваков |
+---------+-------------+
+---+-------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
17.02.2015 № 169 |
+---+-------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 березня 2015 р.
за № 264/26709 |
+---+------------------------------+

ПОЛОЖЕННЯ про єдину цифрову відомчу телекомунікаційну мережу МВС

І. Загальні положення

1. Це Положення розроблене відповідно до Законів України «Про телекомунікації», «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про електронний цифровий підпис», «Про електронні документи та електронний документообіг», Указу Президента України від 31 січня 2006 року № 80 «Про єдину комп’ютерну інформаційну систему правоохоронних органів з питань боротьби зі злочинністю», постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 1993 року № 790 «Про затвердження Комплексної програми створення єдиної національної системи зв’язку», розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2012 року № 634-р «Про схвалення Концепції створення та функціонування інформаційної системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів» та інших нормативно-правових актів і галузевих нормативних документів та визначає: структуру й порядок функціонування єдиної цифрової відомчої телекомунікаційної мережі МВС (далі - ЄЦВТМ), складові мережі та їхнє призначення; установлює правила підключення (відключення) користувачам ЄЦВТМ послуг і сервісів мережі або збільшення (зменшення) їх переліку чи об’єму, права, обов’язки і механізм взаємодії користувачів мережі та її обслуговуючого персоналу (адміністраторів центру оперативно-технічного управління ЄЦВТМ), адміністраторів сегментів мережі або відповідальних працівників від підрозділів телекомунікації МВС, закріплених за даним сегментом.

2. Основні терміни, використані в цьому Положенні, уживаються в таких значеннях:

автоматизоване робоче місце - місце користувача, яке обладнане персональним комп’ютером з установленим програмним забезпеченням, апаратом телефонного зв’язку, пристроєм відображення відомчого телебачення, пристроєм аудіо- або відеоселекторного зв’язку, підключеними до локальної мережі;

вузол зв’язку ЄЦВТМ - сукупність телекомунікаційного обладнання, що забезпечує потреби в послугах зв’язку та передачі даних у кожному територіально відокремленому органі внутрішніх справ України (або структурному підрозділі МВС);

вузол мережі ЄЦВТМ - сукупність телекомунікаційного обладнання, яке забезпечує надання телекомунікаційних послуг у приміщенні органів внутрішніх справ України. До вузла мережі ЄЦВТМ з однієї сторони підключаються канали (засоби) передавання інформації до інших вузлів, а з іншої сторони - кінцеве обладнання, за допомогою якого надаються послуги зв’язку користувачам;

засоби передавання інформації в ЄЦВТМ - мережа передавання інформації оператора зв’язку або канал, створений фізичними лініями кабелю та модемами (у межах міста);

інформація - відомості (дані) в електронному вигляді;

користувач - посадова особа органів внутрішніх справ України, яка використовує послуги і сервіси ЄЦВТМ;

мережеве обладнання ЄЦВТМ - сукупність пристроїв, які забезпечують підключення автоматизованого робочого місця до мережі ЄЦВТМ;

сегмент - логічно чи фізично відокремлена частина мережі. Розбиття мережі на сегменти здійснюється з метою оптимізації мережевого трафіка та/або підвищення безпеки мережі в цілому;

сервер ЄЦВТМ - програмно-апаратний комплекс, який призначений для централізованого зберігання і обробки інформації, функціонування мережі і інформаційних систем;

паспорт - документ, який містить опис сервера, його основних технічних характеристик, відомості про ремонти, терміни служби і таке інше.

Інші терміни в цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про телекомунікації», «Про інформацію» та інших нормативно-правових актах з питань телекомунікації.

3. ЄЦВТМ є сучасною логічно цілісною, мультисервісною, багаторівневою, інформаційно-телекомунікаційною мережею МВС України, що здійснює взаємодію із загальнодержавними телекомунікаційними мережами спеціального зв’язку та включає в себе сукупність технічних засобів і обладнання мережі доступу та транспортної телекомунікаційної мережі для забезпечення передачі інформації (даних), яка належить до державних інформаційних ресурсів, регіонального (між МВС і ГУМВС, УМВС в областях, місті Києві та на транспорті), районного та місцевого рівнів - для потреб органів внутрішніх справ України (далі - ОВС), а також надає підключеним до неї віддаленим між собою користувачам системи МВС весь різновид телекомунікаційних послуг і сервісів фіксованого телефонного, документального, радіозв’язку, аудіо- та відеоселекторного зв’язку тощо, як у звичайних умовах, так і під час особливого періоду чи запровадження в державі надзвичайного стану.

4. МВС є власником ЄЦВТМ та володільцем інформації, яка створена його підрозділами і службами та циркулює в мережі.

5. Управління телекомунікації Департаменту матеріального забезпечення МВС є підрозділом, який забезпечує вирішення організаційних питань і розв’язання технічних завдань з питань функціонування, управління, розвитку ЄЦВТМ та координації діяльності її сегментів, надає пропозиції щодо заходів із закупівлі складових частин, програмних та апаратних комплексів мережі, супроводжує ведення та укладання договорів з операторами телекомунікаційних послуг з питань побудови магістральних та зонових каналів зв’язку, а також розробляє і узгоджує відповідно до компетенції всі необхідні супровідні документи, у тому числі розробляє нормативні документи та інструкції щодо порядку роботи в мережі і контролює їх виконання, забезпечує організацію та проведення технічних заходів та регламентних робіт для ефективного надання користувачам ЄЦВТМ послуг і сервісів.

6. Головним підрозділом, який координує роботу та забезпечує надійне функціонування мережі ЄЦВТМ, є центр оперативно-технічного управління ЄЦВТМ (далі - ЦОТУ), який знаходиться в структурі управління телекомунікації ДМЗ МВС. До основних завдань ЦОТУ входить моніторинг працездатності всіх вузлів ЄЦВТМ та відновлення їх працездатності відповідно до зони відповідальності операторів зв’язку в межах договірних відносин.

7. Користувачами ЄЦВТМ є локальні інформаційно-телекомунікаційні підмережі, інформаційні банки даних, підмережі телефонного і документального зв’язку, аудіо- і відеоконференц-зв’язку та окремі посадові особи апарату МВС і територіальних підрозділів ОВС. Інші органи державної влади можуть стати користувачами ЄЦВТМ в установленому законодавством порядку.

8. Порядок організації доступу до інформаційних ресурсів під час інформаційної взаємодії між Міністерством внутрішніх справ України, Державною міграційною службою України та Державною прикордонною службою України затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26 вересня 2013 року № 920, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2013 року за № 1771/24303, який визначає організацію доступу до інформаційних ресурсів МВС, ДМС та Держприкордонслужби.

ІІ. Мета створення ЄЦВТМ МВС, завдання та функції мережі

1. Метою побудови ЄЦВТМ стала необхідність створення єдиного інтегрованого телекомунікаційного простору МВС для забезпечення надійної доставки інформації, яка циркулює в мережі; підвищення ефективності управління та контролю в ОВС та їх підрозділах; прискорення та покращення взаємодії між окремими ОВС; упровадження сучасних цифрових телекомунікацій у діяльність ОВС; проведення технічного переоснащення та інтеграції функціонуючих розрізнених мереж зв’язку і передачі даних окремих органів і підрозділів ОВС; заощадження коштів на послугах зв’язку мережі загального користування.

2. Завдання ЄЦВТМ полягають у:

1) створенні єдиної мережі, яка в той самий час дозволяє реалізувати логічно окремі мережі для різних підрозділів МВС;

2) забезпеченні ОВС:

усіма видами сучасного відомчого зв’язку та зв’язком мережі загального користування;

високошвидкісною, надійною передачею даних із доступом до інформаційних баз даних підключених до мережі ЄЦВТМ структурних підрозділів ОВС та можливістю доступу до необхідних інформаційних ресурсів інших органів державної влади;

безперебійним, надійним та якісним зв’язком по телефонних лініях спецсерії «102» чергових частин ОВС для отримання від населення інформації про кримінальні та адміністративні правопорушення та оперативного реагування на повідомлення;

3) оптимізації інформаційного обміну між територіальними органами МВС та їх структурними підрозділами, а також покращенні інформаційного обміну з іншими органами державної влади;

4) обміні фінансово-статистичною інформацією для поліпшення функціонування і взаємодії підрозділів матеріального та фінансового забезпечення;

5) спрощенні надання послуг та сервісів мережі;

6) забезпеченні максимальної уніфікації різновидів та кількості діючого обладнання в ОВС з метою уникнення непрогнозованого та некерованого зниження якості і ефективності роботи мережі;

7) забезпеченні резервування напрямків зв’язку: два незалежні напрямки доступу міжміськими магістральними каналами до МВС від ГУМВС, УМВС та відповідні резервні зонові та місцеві канали зв’язку;

8) здійсненні централізованого моніторингу і керуванні мережею з єдиного ЦОТУ ЄЦВТМ;

9) проведенні оперативного перепрограмування та налаштування технічних характеристик обладнання в разі зміни вимог або дислокації підрозділів ОВС;

10) здійсненні централізованого технічного обслуговування та ремонту обладнання мережі;

11) забезпеченні комплексного захисту інформації в мережі.

3. ЄЦВТМ виконує такі функції:

1) забезпечує організацію та функціонування фіксованого телефонного зв’язку:

відомчого оперативного (місцевого та міжміського);

IP-телефонії;

2) забезпечує доступ до інформаційних баз даних ОВС та їх підрозділів із застосуванням електронного цифрового підпису на базі узгодженого єдиного мережевого простору ІР-адрес у МВС відповідно до нормативно-правових актів, здійснює прийом та передавання різних видів інформації та забезпечує управління якістю послуг, що надаються, а також забезпечує доступ ОВС до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

3) забезпечує функціонування відомчого документального зв’язку: факсимільного, телеграфного та електронної пошти із застосуванням електронного цифрового підпису;

4) забезпечує організацію та функціонування:

відомчої системи аудіоселекторного та відеоселекторного зв’язку, що дозволяє організовувати і технічно супроводжувати проведення щотижневих нарад керівництва апарату МВС, ГУМВС та УМВС з підпорядкованими підрозділами ОВС, у тому числі для потреб органів досудового розслідування;

персональної аудіо- та відеоконференції Міністра внутрішніх справ України для проведення в автоматичному режимі відеоконференції з керівниками ГУМВС, УМВС, Національної гвардії України, вищих навчальних закладів МВС;

5) забезпечує організацію та функціонування службового відеозображення для моніторингу державних та недержавних інформаційних телевізійних каналів;

6) забезпечує передачу зображень з камер зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження:

від відеокамер зовнішнього розташування, установлених у громадських місцях і на автомобільних дорогах України, до чергових частин (оперативних штабів) ОВС, апаратів МВС, ГУМВС, УМВС з метою покращення охорони громадського порядку та безпеки дорожнього руху;

від внутрішніх відеокамер, розташованих у приміщеннях чергових частин ОВС, з метою контролю за роботою добових нарядів чергових частин міських, районних в містах, міських управлінь (відділів), лінійних управлінь (відділів) ОВС;

від внутрішніх відеокамер, розташованих в адміністративних будівлях ОВС, до апарату МВС, ГУМВС, УМВС з метою моніторингу додержання працівниками ОВС прав, свобод та законних інтересів громадян;

7) забезпечує функціонування апаратно-програмних комплексів чергових частин ОВС, у тому числі реєстраторів мовленнєвої інформації;

8) забезпечує функціонування:

аналогових стаціонарних засобів радіозв’язку УКХ та КХ-діапазонів з дистанційним керуванням;

цифрової системи транкінгового радіозв’язку;

9) забезпечує функціонування електронних засобів контролю в ОВС;

10) забезпечує функціонування засобів GPS-позиціонування для потреб ОВС;

11) відповідно до пункту 4 Правил забезпечення захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 року № 373.

ІІІ. Структура ЄЦВТМ

1. У системі ЄЦВТМ виділяються три основні рівні:

І - апарат Міністерства - ГУМВС, УМВС та територіально відокремлені від апарату МВС підрозділи;

ІІ - ГУМВС, УМВС та їх територіально відокремлені підрозділи;

ІІІ - міські, районні в містах, міські управління (відділи), лінійні управління (відділи) та окремі підрозділи міліції.

2. У структурі ЄЦВТМ діють підсистеми:

1) телефонного зв’язку;

2) телеграфної кореспонденції;

3) передачі даних Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення МВС;

4) передачі даних Головного управління боротьби з організованою злочинністю;

5) передачі даних Національної гвардії України;

6) передачі даних Робочого апарату Укрбюро Інтерполу в Україні;

7) передачі даних Державної міграційної служби України;

8) передачі даних інших структурних підрозділів ОВС;

9) селекторних аудіо- та відеоконференц-зв’язку;

10) трансляції зображень з камер зовнішнього відеоспостереження.

3. До складу ЄЦВТМ входять такі основні компоненти:

1) вузли мережі 5 типів:

центральний вузол апарату МВС;

вузли ГУМВС, УМВС;

вузли міських відділів внутрішніх справ;

вузли районних відділів внутрішніх справ;

вузли відокремлених підрозділів ОВС;

2) ЦОТУ;

3) віртуальні ІР-мережі (ІР-VPN);

4) канали та лінії зв’язку.

4. Вузол апарату МВС виконує такі основні функції:

1) аутентифікації і контролю доступу;

2) комутації;

3) формування та передачі потоків у напрямку оператора зв’язку та приймання потоків від оператора;

4) маршрутизації основних напрямків;

5) транзиту основних напрямків;

6) транзиту непідключених напрямків вузлів УМВС та відповідних їм підрозділів;

7) транзиту резервних напрямків від міських відділів (МВ);

8) забезпечення додаткових серверних функцій;

9) багаторазового резервування функціональності.

ІV. Мета створення ЦОТУ та її функції

1. ЦОТУ створений для моніторингу, управління та контролю за працездатністю, якістю роботи, завантаженням мережевого обладнання маршрутизації і комутації та каналів зв’язку, для організації та контролю оперативного усунення пошкоджень, а також для забезпечення інформаційної безпеки мережі та адміністративного контролю за доступом до активного мережевого обладнання.

2. Метою створення ЦОТУ є необхідність створення в МВС власного центру управління мережею та забезпечення надійного і ефективного алгоритму усунення аварій, простоїв та переконфігурації телекомунікаційного обладнання, а також необхідність забезпечення максимального рівня централізації управління і моніторингу телекомунікаційного мережевого обладнання та ліній зв’язку.

3. ЦОТУ виконує такі функції:

1) цілодобового моніторингу роботи активного мережевого обладнання, каналів та ліній зв’язку між окремими територіальними чи структурними підрозділами МВС у режимі “реального часу”;

2) централізованого керування мережевим обладнанням;

3) контролю за продуктивністю роботи мережі та якістю обслуговування користувачів;

4) визначення та локалізації несправностей у роботі обладнання;

5) інвентаризації мережевого обладнання;

6) формування різноманітної звітності;

7) супроводження відповідності переліку та обсягу отриманих МВС послуг за договорами оренди каналів зв’язку з операторами.

V. Функції операторського персоналу ЦОТУ

1. Робота операторського персоналу ЦОТУ передбачає здійснення цілодобового моніторингу працездатності обладнання вузлів, каналів та ліній зв’язку мережі ЄЦВТМ, що забезпечується чергуванням персоналу ЦОТУ в чотири зміни тривалістю 24 години кожна, відповідно до інструкції з організації діяльності ЦОТУ.

При виникненні аварійної ситуації, несправності чи збою в роботі обладнання мережі черговий оператор ЦОТУ повідомляє про це інженерний персонал (чергового адміністратора ЦОТУ, головного адміністратора ЦОТУ та за потреби керівництво управління телекомунікації Департаменту матеріального забезпечення МВС) та спільно з ним вживає невідкладних заходів щодо негайного усунення аварії чи неполадок у роботі мережі.

2. Адміністратор ЦОТУ управління телекомунікації Департаменту матеріального забезпечення МВС виконує такі функції:

1) проводить моніторинг працездатності мережевого обладнання, здійснює оперативний контроль за роботою обладнання вузлів, каналів та ліній зв’язку ЄЦВТМ;

2) забезпечує безперебійне, надійне та якісне функціонування апаратури, каналів та ліній зв’язку центрального сегмента мережі та обладнання ЦОТУ ЄЦВТМ;

3) у разі виникнення аварії, несправності чи збою в роботі мережі виявляє місце локалізації, з’ясовує причину та за потреби разом з адміністратором відповідного сегмента і оператором зв’язку вживає спільних дій та заходів щодо їх усунення;

4) веде журнал аварій і збоїв у роботі мережі та вжитих заходів щодо їх усунення;

5) забезпечує підключення локальних підмереж структурних та територіальних підрозділів МВС, установ та АРМ окремих користувачів до центрального сегмента ЄЦВТМ та надає право доступу до сервісів та послуг мережі відповідно до вимог цього Положення;

6) видає користувачам мережі ІР-адреси та за необхідності встановлює паролі для роботи із сервісами ЄЦВТМ, а також змінює і видаляє зазначені ІР-адреси та паролі;

7) контролює та координує роботу адміністраторів інших сегментів ЄЦВТМ;

8) розробляє та затверджує графік регламентних робіт з обслуговування центрального сегмента ЄЦВТМ з повідомленням адміністраторів сегментів ЄЦВТМ, керівників структурних підрозділів ОВС;

9) забезпечує збереження інформації, що зберігається на серверах центрального сегмента ЄЦВТМ;

10) веде карту топології ЄЦВТМ у вигляді схеми розташування сегментів мережі, де відображені, зокрема, канали та лінії зв’язку, що з’єднують адміністративні будівлі з розміщеними в них ОВС, та вказана інформація про адміністраторів, відповідальних за обслуговування даних сегментів мережі (номери службових телефонів та кабінетів);

11) веде журнал кабельних з’єднань центрального сегмента ЄЦВТМ у вигляді електронної таблиці, яка відображає поточний стан підключень кабельної системи центрального сегмента ЄЦВТМ;

12) в електронній формі веде паспорт на кожний сервер центрального сегмента ЄЦВТМ, який включає в себе технічні характеристики апаратного забезпечення, версії встановленого програмного забезпечення, функції сервера та іншу інформацію, у тому числі про несправності сервера в окремому розділі паспорта сервера;

13) забезпечує зберігання паспортів серверів центрального сегмента ЄЦВТМ;

14) зберігає копії карт топології всіх сегментів ЄЦВТМ;

15) контролює дотримання всіма користувачами вимог цього Положення, а про факти порушення користувачами цих вимог інформує їх і адміністраторів відповідних сегментів ЄЦВТМ, за рішенням начальника управління телекомунікації Департаменту матеріального забезпечення МВС - керівництво МВС, та вживає відповідні заходи щодо припинення порушення вимог цього Положення;

16) надає пропозиції щодо розвитку та правил функціонування ЄЦВТМ головному адміністраторові ЦОТУ;

17) супроводжує та координує роботи, пов’язані із захистом у центральному сегменті та ЦОТУ інформації, необхідність захисту якої визначається законодавством, забезпечує підтримання необхідного рівня захищеності інформації, ресурсів і технологій;

18) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів щодо захисту інформації в ЄЦВТМ;

19) бере участь у роботах зі створення і використання комплексної системи захисту інформації на всіх етапах життєвого циклу в центральному сегменті та ЦОТУ;

20) здійснює інші функції відповідно до цього Положення.

3. Головний адміністратор ЦОТУ управління телекомунікації Департаменту матеріального забезпечення МВС має право:

1) отримувати від адміністратора будь-якого сегмента мережі ЄЦВТМ інформацію щодо стану роботи обладнання, каналів та ліній зв’язку закріпленого сегмента ЄЦВТМ;

2) отримувати від адміністратора ЦОТУ інформацію щодо стану роботи обладнання, каналів та ліній зв’язку мережі ЄЦВТМ;

3) блокувати доступ до мережі персональних комп’ютерів будь-яких користувачів при виникненні загрози безпеці роботи ЄЦВТМ за погодженням з адміністратором відповідного сегмента ЄЦВТМ та повідомленням про це відповідних користувачів мережі;

4) у порядку, встановленому законодавством, залучати суб’єктів господарювання для виконання технічних заходів з обслуговування центрального сегмента ЄЦВТМ та діючої політики безпеки, виключивши для сторонніх осіб зовнішні підключення до ЄЦВТМ та несанкціонований доступ до інформації, що циркулює і обробляється ЄЦВТМ;

5) виконувати інші функції відповідно до цього Положення.

4. Адміністратор сегмента ЄЦВТМ (відповідного територіального або структурного підрозділу телекомунікації, у підпорядкуванні якого знаходиться відповідний сегмент мережі) виконує такі функції:

1) забезпечує безперебійне, надійне та якісне функціонування обладнання, каналів та ліній зв’язку закріпленого сегмента мережі ЄЦВТМ;

2) проводить заходи з технічного обслуговування обладнання закріпленого сегмента ЄЦВТМ;

3) веде журнал аварій і збоїв у роботі відповідного сегмента мережі та вжитих заходів щодо їх усунення;

4) забезпечує підключення до послуг та сервісів ЄЦВТМ АРМ та локальних підмереж користувачів відповідного сегмента мережі згідно з цим Положенням;

5) забезпечує збереження інформації, розміщеної на серверах відповідного сегмента ЄЦВТМ;

6) розробляє графік регламентних робіт з обслуговування закріпленого сегмента ЄЦВТМ, який затверджується керівником або уповноваженою посадовою особою відповідного підрозділу ОВС, з подальшим інформуванням головного адміністратора ЦОТУ;

7) веде топологію закріпленого сегмента ЄЦВТМ;

8) у вигляді електронної таблиці веде журнал кабельних з’єднань закріпленого сегмента ЄЦВТМ, який відображає поточний стан підключень кабельної системи даного сегмента мережі;

9) в електронному вигляді веде паспорт на кожен сервер закріпленого сегмента ЄЦВТМ та забезпечує його зберігання;

10) здійснює контроль за дотриманням користувачами закріпленого сегмента ЄЦВТМ вимог цього Положення та в разі виявлення порушень уживає необхідних заходів для їх припинення та про такі випадки інформує керівника відповідного підрозділу ОВС;

11) супроводжує роботи, пов’язані із захистом інформації в закріпленому сегменті ЄЦВТМ, необхідність захисту якої визначено законодавством, здійснює підтримання необхідного рівня захищеності інформації, ресурсів і технологій;

12) спільно із працівниками підрозділів режимно-секретного та документального забезпечення бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів щодо захисту інформації в закріпленому сегменті ЄЦВТМ;

13) здійснює інші функції відповідно до вимог цього Положення.

5. Адміністратор сегмента ЄЦВТМ має право:

1) надавати головному адміністраторові ЄЦВТМ пропозиції, що стосуються розробки єдиних правил функціонування мережі ЄЦВТМ та щодо проведення регламентних робіт або модернізації ЄЦВТМ;

2) блокувати доступ до мережі персонального комп’ютера будь-якого користувача закріпленого сегмента ЄЦВТМ при виникненні загрози безпеці роботи мережі з повідомленням про це відповідного користувача та головного адміністратора ЦОТУ;

3) блокувати доступ до мережі персональних комп’ютерів користувачів будь-яких інших сегментів ЄЦВТМ при виникненні загрози безпеці роботи мережі з повідомленням про це відповідних користувачів та головного адміністратора ЦОТУ.

VІ. Порядок підключення користувачів до сервісів ЄЦВТМ. Права та обов’язки користувачів

1. Для організації підключення потрібних послуг і сервісів ЄЦВТМ, зміни їх кількості чи обсягу, а також у разі необхідності відключення діючих послуг користувачу АРМ необхідно подати відповідну заявку (додатки 1, 2) за підписом керівника підрозділу ОВС до відповідного підрозділу телекомунікації, який територіально обслуговує даний сегмент мережі та відповідає за надання цих послуг та сервісів ЄЦВТМ.

У разі необхідності зазначена заявка на підключення/відключення потрібних послуг та сервісів ЄЦВТМ направляється на опрацювання та виконання до ЦОТУ управління телекомунікації Департаменту матеріального забезпечення МВС.

2. Користувачу надається необхідна довідкова інформація стосовно переліку та обсягу послуг і сервісів ЄЦВТМ у межах установленого адміністратором доступу до них.

Користувач може звертатися за консультацією та отримати технічну допомогу від працівників підрозділів телекомунікації ОВС, які обслуговують даний сегмент мережі, або чергового оператора чи адміністратора ЦОТУ.

3. Розподіл ІР-адрес мережі ЄЦВТМ МВС здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

4. Користувачі мають використовувати коди міжміського відомчого телефонного зв’язку між цифровими АТС МВС, ГУМВС, УМВС України:

+--------------------------------------------+-------+
|    Національна гвардія України     | - 110 |
+--------------------------------------------+-------+
| Апарат МВС, ГУМВС України в місті Києві  | - 442 |
+--------------------------------------------+-------+
| ГУМВС України в Автономній Республіці Крим | - 652 |
+--------------------------------------------+-------+
|   УМВС України у Вінницькій області   | - 432 |
+--------------------------------------------+-------+
|   УМВС України у Волинській області   | - 332 |
+--------------------------------------------+-------+
| ГУМВС України в Дніпропетровській області | - 562 |
+--------------------------------------------+-------+
|   ГУМВС України в Донецькій області   | - 622 |
+--------------------------------------------+-------+
|  УМВС України в Житомирській області   | - 412 |
+--------------------------------------------+-------+
|  УМВС України в Закарпатській області  | - 312 |
+--------------------------------------------+-------+
|  ГУМВС України в Запорізькій області   | - 612 |
+--------------------------------------------+-------+
| УМВС України в Івано-Франківській області | - 342 |
+--------------------------------------------+-------+
|   ГУМВС України в Київській області   | - 452 |
+--------------------------------------------+-------+
|  УМВС України в Кіровоградській області  | - 522 |
+--------------------------------------------+-------+
|   ГУМВС України в Луганській області   | - 642 |
+--------------------------------------------+-------+
|   ГУМВС України у Львівській області   | - 322 |
+--------------------------------------------+-------+
|  УМВС України в Миколаївській області  | - 512 |
+--------------------------------------------+-------+
|   ГУМВС України в Одеській області   | - 482 |
+--------------------------------------------+-------+
|   УМВС України в Полтавській області   | - 532 |
+--------------------------------------------+-------+
|   УМВС України в Рівненській області   | - 362 |
+--------------------------------------------+-------+
|   УМВС України в Сумській області    | - 542 |
+--------------------------------------------+-------+
|  УМВС України в Тернопільській області  | - 352 |
+--------------------------------------------+-------+
|  ГУМВС України в Харківській області   | - 572 |
+--------------------------------------------+-------+
|   УМВС України в Херсонській області   | - 552 |
+--------------------------------------------+-------+
|  УМВС України в Хмельницькій області   | - 382 |
+--------------------------------------------+-------+
|   УМВС України в Черкаській області   | - 472 |
+--------------------------------------------+-------+
|  УМВС України в Чернівецькій області   | - 372 |
+--------------------------------------------+-------+
|  УМВС України в Чернігівській області  | - 462 |
+--------------------------------------------+-------+
|   УМВС України в місті Севастополі   | - 692 |
+--------------------------------------------+-------+

5. Користувач забезпечує:

1) виконання вимог цього Положення, а також інших нормативних документів, які забезпечують функціонування ЄЦВТМ та її сегментів, у тому числі правил й інструкцій, установлених адміністратором ЦОТУ та адміністратором територіального сегмента мережі;

2) використання послуг і сервісів ЄЦВТМ лише для здійснення службових обов’язків;

3) своєчасне повідомлення чергового оператора, адміністратора ЦОТУ або адміністратора територіального сегмента ЄЦВТМ стосовно виявленої несправності обладнання чи припинення отримання послуг та сервісів мережі;

4) надання доступу до свого АРМ для працівників відповідного підрозділу телекомунікації, що обслуговує даний сегмент мережі, та чергового оператора або адміністратора ЦОТУ з метою усунення пошкодження чи проведення необхідних налаштувань обладнання.

6. Користувачу забороняється:

1) залишати АРМ підключеним до електромережі в неробочий час (при його невикористанні);

2) надавати доступ до послуг та сервісів ЄЦВТМ за допомогою власного АРМ іншим особам, крім безпосереднього керівника, відповідального від підрозділу телекомунікації, що обслуговує даний сегмент мережі, та чергового оператора чи адміністратора ЦОТУ;

3) працювати в мережі під час отримання повідомлення від антивірусної програми щодо виявлення на комп’ютері АРМ пошкоджуючих програм (комп’ютерних «вірусів»);

4) працювати під іншими адміністративними даними і адресами;

5) здійснювати самостійні дії щодо:

ремонту та відновлення працездатності АРМ користувача або обладнання, яке належить до ЄЦВТМ;

установлення, заміни та вилучення комплектуючих АРМ користувача або складових ЄЦВТМ;

зміни налаштувань програмного і апаратного забезпечення АРМ користувача;

6) зберігати на АРМ користувача або сервері інформацію, яка не пов’язана з виконанням службових обов’язків;

7) використовувати та розповсюджувати послуги і сервіси мережі не за призначенням під час отримання доступу до ЄЦВТМ для здійснення службових обов’язків.

7. До розгортання (встановлення) окремого вузла ЄЦВТМ проводиться комплекс технічного обстеження підрозділу ОВС, в інтересах якого встановлюється зазначений вузол та готується технічне завдання, згідно з вимогами до технічного завдання на забезпечення послугами та сервісами ЄЦВТМ (додаток 3).

VІI. Комплексна система захисту інформації в мережі ЄЦВТМ

1. Комплексна система захисту інформації (далі - КСЗІ) в ЄЦВТМ призначена для забезпечення захисту відкритої інформації, яка належить до державних інформаційних ресурсів, та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом і яка циркулює в ЄЦВТМ для вирішення завдань, покладених на МВС у цілому, шляхом упровадження організаційних, інженерних заходів та технічних засобів для запобігання здійсненню несанкціонованих дій з інформацією.

2. Загальні вимоги та організаційні засади забезпечення захисту інформації в ЄЦВТМ визначені Правилами забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 року № 373.

3. У складі системи захисту повинні використовуватися засоби захисту інформації з підтвердженою відповідністю.

У разі використання засобів захисту інформації, які не мають підтвердження відповідності на момент проектування системи захисту, відповідне оцінювання проводиться під час державної експертизи системи захисту.

4. Підтвердження відповідності КСЗІ в ЄЦВТМ здійснюється за результатами державної експертизи відповідно до наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 16 травня 2007 року № 93 «Про затвердження Положення про державну експертизу в сфері технічного захисту інформації», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 липня 2007 року за № 820/14087.

+----------------------------+-------------+
| Начальник Департаменту
матеріального забезпечення
МВС України | І.В. Наумов |
+----------------------------+-------------+
+---+--------------------------------------+
|  | Додаток 1
до Положення про єдину цифрову
відомчу телекомунікаційну мережу МВС
(пункт 1 розділу VI) |
+---+--------------------------------------+

ФОРМА ЗАЯВКИ на підключення підрозділу (користувача) ОВС до ЄЦВТМ МВС

+---+----------------------------+
|  | Керівникові Департаменту
матеріального забезпечення
МВС |
+---+----------------------------+

Прошу підключити до Єдиної цифрової відомчої телекомунікаційної мережі МВС такі підрозділи:

+------------------+-----------------------------------+---------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------+
| Назва підрозділу | Номер вузла відповідно до проекту | Адреса розташування | Тип підключення (лінія безпосереднього зв’язку або волоконно-оптична лінія зв’язку, власна або орендована) | Підключити до окремої підмережі (Департамент інформаційно-
аналітичного
забезпечення, Інтерпол, інше) | Виділений блок ІР-адрес | Необхід-на швидкість порту VPN, кбіт/с | Необхідна швидкість порту окремої підмережі (Департамент інформаційно-
аналітичного
забезпечення, інше), кбіт/с | Відповідальна особа, контактна інформація |
+------------------+-----------------------------------+---------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------+
|         |                  |           |                                                      |                              |             |                    |                                    |                      |
+------------------+-----------------------------------+---------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------+----------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------+
+-----------------------+-------------+----------------------------+
| _____________________
(керівник підрозділу) | ___________
(підпис) | __________________________
(прізвище, ініціали) |
+-----------------------+-------------+----------------------------+
+---+--------------------------------------+
|  | Додаток 2
до Положення про єдину цифрову
відомчу телекомунікаційну мережу МВС
(пункт 1 розділу VI) |
+---+--------------------------------------+

ФОРМА ЗАЯВКИ на підвищення швидкості каналу передачі даних до вузла ЄЦВТМ МВС

+---+----------------------------+
|  | Керівнику Департаменту
матеріального забезпечення
МВС |
+---+----------------------------+

Прошу підвищити швидкість порту передачі даних підключення вузла Єдиної цифрової відомчої телекомунікаційної мережі МВС:

існуюча

необхідна

існуюча

необхідна

+-----------------------+-------------+----------------------------+
| _____________________
(керівник підрозділу) | ___________
(підпис) | __________________________
(прізвище, ініціали) |
+-----------------------+-------------+----------------------------+
+---+--------------------------------------+
|  | Додаток 3
до Положення про єдину цифрову
відомчу телекомунікаційну мережу МВС
(пункт 7 розділу VI) |
+---+--------------------------------------+

ВИМОГИ до технічного завдання на забезпечення послугами та сервісами ЄЦВТМ

I. Розроблення технічного завдання

1. Вихідними даними для розроблення ТЗ є функціональний профіль побудови системи забезпечення засобами зв’язку в конкретному підрозділі ОВС.

2. Функціональний профіль системи зв’язку в конкретному підрозділі ОВС визначається в результаті проведення обстеження і аналізу існуючої телекомунікаційної інфраструктури.

3. Вимоги до забезпеченості підрозділів ОВС послугами та сервісами ЄЦВТМ (засобами зв’язку) визначаються на підставі нормативних документів, якими встановлено норми забезпечення засобами зв’язку та порядком виконання відповідних робіт (надання послуг).

4. Перелік основних робіт етапу формування ТЗ:

1) вивчення поточного стану забезпеченості підрозділу ОВС телекомунікаційними засобами;

2) проведення обстеження приміщень підрозділу ОВС, а саме класифікація та опис засобів зв'язку і комунікацій, кількості особового складу і користувачів тих чи інших телекомунікаційних послуг, особливості приміщень (території) тощо;

3) розробка основних вимог ТЗ;

4) вивчення завдань керівництва щодо забезпечення засобами зв’язку та пріоритетів щодо необхідних послуг зв’язку;

5) попередня оцінка вартості практичної реалізації ТЗ;

6) погодження та затвердження ТЗ.

5. Проект кожного окремого ТЗ відображає реальну потребу в телекомунікаційних  засобах конкретного структурного або територіального органу і підрозділу ОВС та має бути погоджений його безпосереднім керівником.

II. Зміст технічного завдання

Технічне завдання в загальному випадку містить такі основні розділи:

1) відомчий оперативний телефонний та адміністративно-господарський телефонний зв'язок;

2) мережеве телекомунікаційне обладнання для забезпечення передачі даних, телефонного зв’язку (ІР-телефонії), відео та локальні телекомунікаційні мережі;

3) лінія зв’язку для прив’язки до вузлів (ресурсів) ЄЦВТМ;

4) кабельна лінія зв’язку для прив'язки до мережі зв’язку загального користування;

5) лінія зв’язку для прив'язки до мереж урядового зв’язку;

6) розпоряджувально-пошуковий зв’язок;

7) охоронна система відеонагляду;

8) розміщення АТС, станційної частини телекомунікаційного та іншого обладнання;

9) радіозв’язок;

10) система колективного прийому, трансляції і моніторингу інформаційних програм державного телебачення;

11) система відеонагляду за місцями проведення масових заходів;

12) система аудіо- та/або відеоконференції;

13) система контролю доступу до окремих приміщень;

14) радіофікація;

15) документування мовленнєвої інформації;

16) енергозабезпечення;

17) резервне енергозабезпечення;

18) контур заземлення;

19) заходи з технічного захисту інформації;

20) перелік необхідного телекомунікаційного обладнання, устаткування та матеріалів.

IІІ. Зміст розділів технічного завдання

1. Відомчий оперативний телефонний та адміністративно-господарський телефонний зв'язок

1. У ТЗ передбачити необхідну ємність цифрових (аналогових) телефонних номерів, плат розширення цифрової автоматичної телефонної станції (далі - ЦАТС), за необхідності передбачити встановлення ЦАТС.

2. Основними вихідними даними для розрахунку ємності ЦАТС є кількість працівників, на яку проектується будівля.

3. У разі необхідності встановлення ЦАТС до комплекту додатково входять:

1) крос для підключення у складі:

зовнішніх кабелів зв’язку з мідними жилами (із захистом по току);

зовнішніх кабелів зв’язку з оптичними жилами (за необхідності);

станційних кабелів з мідними жилами;

лінійних кабелів з мідними жилами розподільчої мережі будинку;

лінійних четвірочних кабелів типу FTP для прийому потоків Е1;

2) випрямляч-зарядник 230/48 В зі 100 % резервуванням;

3) двогрупна акумуляторна батарея на 8 годин автономної роботи.

4. Підключення даної ЦАТС до ЄЦВТМ слід передбачити по цифрових PRI ISDN потоках 2 МБіт/с та до телефонної мережі зв’язку загального користування.

5. Для підключення телефонних апаратів та інших абонентських пристроїв телефонного зв’язку необхідно передбачити прокладання в будівлі внутрішньої кабельної розподільчої телефонної мережі із розрахунку 10 телефонних пар на один кабінет. Внутрішня кабельна розподільча телефонна мережа з одного боку включається в крос, з іншого боку - у коробки типу КРТ. Абонентську проводку від коробок КРТ до місця встановлення абонентських кінцевих пристроїв (телефон, факс) слід прокладати за підшивною стелею по кабельростах та по стінах витою парою в пластикових коробах.

6. При незначних відстанях від місця встановлення кросу до робочих місць абонентів допускається прокладка внутрішньої кабельної розподільчої телефонної мережі від кросу до місця встановлення телефонної розетки кабелем (витою парою).

7. Крос АТС залежно від ємності встановлюється або в телекомунікаційну шафу, або на відкритих стрейфах з мінімальним відступом від стіни 0,8 м у виділеному для цього приміщенні.

8. Прокладання абонентської проводки до місця встановлення телефонів у кабінеті начальника, його приймальні, кабінетах заступників начальника, приміщеннях для проведення нарад передбачити екранованою витою парою, яку окінцювати телефонною розеткою (одно- або двопортовою).

2. Мережеве телекомунікаційне обладнання для забезпечення передачі даних, телефонного зв’язку (ІР-телефонії), відео та локальні телекомунікаційні мережі

1. Для забезпечення передачі даних, телефонного зв’язку, відео та доступу до Інтернету передбачити встановлення вузла пакетної комутації ЄЦВТМ у складі:

1) модем-маршрутизатор - 2 од.;

2) маршрутизатор - 1 од.;

3) дистанційно керовані комутатори (ІР, VoIP) на 24/48 портів 100 МБіт/с;

4) IP шлюзи на 24 порти;

5) екрановані патч-панелі для підключення кабелів типу FTP локальних мереж № 1 та № 2 (кількість комутаторів, ІР-шлюзів та патч-панелей визначається за кількістю кабелів (витих пар) типу FTP, що необхідно включити від користувачів);

6) джерело безперебійного живлення ~220 В(UPS) необхідної потужності;

7) двогрупна акумуляторна батарея на 8 годин безперервної роботи до джерела безперебійного живлення;

8) телекомунікаційна шафа(и) 2200х600х600;

9) за наявності зовнішнього оптичного кабелю додатково:

медіа-конвертор;

мультиплексор;

крос ODF;

джерело безперебійного живлення 48 В на 8 годин безперервної роботи.

2. Для підключення комп’ютерів робочих місць користувачів до відомчої мережі передачі даних МВС необхідно передбачити прокладання локальної телекомунікаційної мережі № 1 швидкістю не менше 100 МБіт/с, яку виконати по топології «Зірка» з врахуванням вимог ТЗІ із розрахунку 1 точка підключення на кожне робоче місце користувача. Довжина одного кабелю типу FTP не повинна перевищувати 150 м.

3. Для підключення комп’ютерів робочих місць користувачів до мережі Інтернет передбачити прокладку локальної телекомунікаційної мережі № 2 швидкістю не менше 100 МБіт/с, яку виконати по топології «Зірка» із розрахунку 1 точка підключення на кожне робоче місце користувача. Довжина одного кабелю типу FTP не повинна перевищувати 150 м.

4. Локальні комп’ютерні мережі № 1 та № 2 прокласти за підшивною стелею по кабельростах, по стінах у пластикових коробах екранованим кабелем п’ятої категорії із розрахунку одна абонентська точка на кожне робоче місце користувачів з врахуванням вимог ТЗІ.

5. Окінцювати кабелі локальних комп’ютерних мереж № 1 та № 2 з однієї сторони на відповідні патч-панелі, а поблизу робочих місць користувачів - на комп’ютерну розетку (одно- або двопортову).

6. Кабелі типу FTP локальних комп’ютерних мереж № 1 та № 2 завести на різні патч-панелі та включити в порти різних комутаторів. Патч-панелі мереж № 1 та № 2 по можливості розмістити в одній телекомунікаційній шафі 600х600х2200 на різних рівнях (2/3 шафи під патч-панелі і комутатори відомчої мережі передачі даних, 1/3 шафи - під патч-панелі Інтернету).

7. Підключення локальної комп’ютерної мережі № 1 до відомчої мережі передачі даних, локальної комп’ютерної мережі № 2 до мережі Інтернет, ЦАТС до відомчої мережі телефонного зв’язку МВС виконати через вузол пакетної комутації ЄЦВТМ (пункт 1 цієї глави).

8. Підключити обладнання вузла пакетної комутації ЄЦВТМ та ТШ до заземлення з опором не більше 4 Ом.

9. Для розрахунку ємності обладнання, кількості необхідних матеріалів для створення локальних комп’ютерних мереж № 1 та № 2, визначення місця підведення кінців кабелів отримати від служб МВС, ГУМВС, УМВС, що будуть розташовані у будівлі, вихідні дані по розміщенню робочих місць (письмових столів) користувачів у кабінетах.

3. Лінія зв’язку для прив’язки до вузлів (ресурсів) ЄЦВТМ

1. Для прив’язки до найближчого діючого вузла ЄЦВТМ передбачити прокладання волоконно-оптичної лінії зв’язку:

зовнішньої (у місті Києві, обласних центрах та містах);

внутрішньої (якщо діючий вузол ЄЦВТМ знаходиться поблизу - на суміжній території, де розташовано об’єкт телефонізації).

2. Використання модемного зв’язку (ADSL, SHDSL) по мідній парі (четвіркою) в орендованому чи власному кабелі зв’язку (у районних центрах та містах), можливе в обласному центрі і місті за потреби у передачі інформації на швидкості до 4 МБіт/с на відстанях до 5 км.

3. Прокладання необхідної кількості екранованих кабелів типу FTP п’ятої категорії (вита пара), якщо діючий вузол ЄЦВТМ знаходиться поблизу - на суміжній території, де розташовано об’єкт телефонізації.

4. Кабельна лінія зв’язку для прив'язки до мережі зв’язку загального користування

Для прив’язки до телефонної мережі зв’язку загального користування прокласти кабельну лінію зв’язку кабелем типу ТППеП (з гідрофобним заповненням) або волоконно-оптичну лінію зв’язку (типу ОКЛБг) до найближчої міської АТС згідно з вимогами чинного законодавства. Ємність кабелю, що прокладається, обрати згідно з розрахунком потреби в місцевих телефонних номерах оператора мережі зв’язку загального користування, орендованих безпосередніх зв’язках плюс 30 % резерву.

5. Кабельні лінії зв’язку для прив'язки до мереж урядового зв’язку

Прокласти магістральну кабельну лінію зв’язку від найближчого вузла урядового зв’язку (ємність визначити проектом). Замовити в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України відповідні технічні умови.

6. Розпоряджувально-пошуковий зв’язок

1. Для організації трансляції мовленнєвого оповіщення, у тому числі передачі екстрених повідомлень про пожежу та інші надзвичайні події, передбачити встановлення у приміщенні чергової служби системи оповіщення у складі:

базового блока (потужність якого залежить від кількості акустичних гучномовців), який розмістити в ТШ або окремій шафі 600х600х1200;

визивної станції з можливістю загального та пофідерного включення системи оповіщення (кожний поверх окремо);

акустичних гучномовців потужністю від 1,5 до 6 Вт із розрахунку у кожне службове приміщення та по декілька одиниць на поверх. Розміщення акустичних гучномовців виконати із врахуванням архітектурних особливостей і конфігурації приміщень та технічних характеристик гучномовців.

2. Розподільчу кабельну мережу прокласти приховано в коробах, метало-рукавах, лотках, окремо від іншого кабельного господарства та системи електроживлення (при паралельному прокладанні на відстані не менше ніж 0,5 метра), кабелем типу КОПЕВ 1х2х1,05 або ПРПВМ 2х1,2.

3. Передбачити організацію радіоточки міської радіотрансляційної мережі у приміщенні чергової частини, з підключенням до системи розпоряджувально-пошукового зв’язку адмінбудівлі через окрему кнопку визивної станції чергового.

4. Передбачити підключення системи оповіщення до пульта централізованої охорони та системи пожежної охорони адмінбудівлі.

5. Система оповіщення діє цілодобово.

7. Охоронна система відеонагляду

Для огляду території навколо адміністративного будинку (приміщення) та його входу передбачити встановлення системи відеонагляду у складі:

відеосервери (кількість та тип цифрових відеосерверів залежать від кількості та типу відеокамер, передбачених проектом). Відеосервери забезпечують цілодобову архівацію даних протягом 30 діб на жорсткі диски з темпом запису та відтворення не менше 12,5 к/с на канал та роздільною здатністю відеозапису не менше 704 х 576 у системі РАL, можливість трансляції та збереження відеоархіву по мережі LAN, наявність паролювання та USB-портів;

кольорові камери відеоспостереження аналогові/цифрові, стаціонарні та керовані (для мережі 220/12 В, з режимом день/ніч 1/3" матриця Sony CCD, з інфрачервоним підсвічуванням від 15 м, F 2,8-8, роздільна здатність для аналогових камер - не менше 600 ТВЛ, для цифрових - не менше 2,0 Мп);

камери зовнішнього відеонагляду встановити у вандалозахисний термокожух з підігрівом у зимовий період;

наявність можливості інтеграції системи відеонагляду та охорони з охоронно-пожежною сигналізацією;

система відеонагляду підключена до джерел безперебійного живлення з розрахунку один блок на кожний відеосервер, яку розмістити в окремій шафі 600х600х1200;

відеоконтрольні кольорові TFT/LCD пристрої (кількість та розмір визначаються окремо, враховуючи дизайн та розмір приміщення) та пульт управління встановити в приміщенні чергової служби охорони;

кабельна мережа зовні прокладається в термокожусі.

8. Розміщення АТС, станційної частини телекомунікаційного та іншого обладнання

1. Для розміщення цифрової АТС, кросу абонентських, зовнішніх  та станційних ліній АТС, вузла пакетної комутації ЄЦВТМ, джерел безперебійного живлення АТС, вузла пакетної комутації, герметичних акумуляторних батарей, охоронної системи відеонагляду, системи колективного прийому програм державного та супутникового телебачення, розміщення комплекту запасних частин та робочого місця(ць) фахівців зв’язку передбачити технічне(і) приміщення, необхідна площа якого(их) розраховується виходячи із норм розміщення запроектованого обладнання.

2. Приміщення обладнати засобами кондиціонування повітря для підтримання температурного режиму.

3. У приміщення підвести кабелі заземлення та електроживлення, розвести на відповідні щитки та підключити до них обладнання.

9. Радіозв’язок

Для організації оперативної взаємодії служби охорони будівлі передбачити встановлення стаціонарної УКХ-радіостанції з дистанційним керуванням у приміщенні чергової служби охорони, із розташуванням антенно-щоглового пристрою висотою до 6 м на даху будівлі, а також 5-ти переносних радіостанцій.

10. Система колективного прийому, трансляції і моніторингу інформаційних програм державного телебачення

1. Для організації колективного прийому, трансляції і моніторингу інформаційних програм та за необхідністю відеонагляду (державного та супутникового телебачення, зовнішніх камер відеоспостереження) передбачити встановлення у технічному приміщенні відповідного обладнання у складі:

приймально-передавального оптичного обладнання трансляції кабельного телебачення та камер відеоспостереження каналами оптичного зв’язку;

оптичного передавача з вхідним рівнем ВЧ-сигналу не менше 95 db та вихідним оптичним рівнем 13,5 db;

оптичного приймача з вихідним рівнем ВЧ-сигналу не менше 95 db та вихідним оптичним рівнем 13,5 db;

антен ефірного та супутникового (за необхідності) телебачення з відповідними коефіцієнтами підсилення;

підсилювачів телевізійних будинкових з необхідним рівнем підсилення ВЧ-сигналу.

2. За необхідності передбачити можливість трансляції камер відеоспостереження охоронної системи відеонагляду мережею кабельного телебачення.

3. Розподілення телевізійного сигналу до абонентських приймачів виконати кабелем RG-6 (або аналогічним), із розрахунку одна телевізійна точка у кожний службовий кабінет з мінімальним рівнем сигналу 75 db.

4. Приймальну частину системи колективного прийому, трансляції і моніторингу інформаційних програм та відеонагляду розмістити  в окремій телекомунікаційній шафі 600х600х2200 з витяжною вентиляцією та підключенням до джерела безперебійного живлення.

11. Організація відеонагляду з місць проведення масових заходів

1. Прокласти необхідну кількість екранованих кабелів FTP 5-ї категорії (вита пара) від місць встановлення відеокамер до діючого вузла ЄЦВТМ, що знаходиться поблизу, або здійснити прокладання волоконно-оптичної лінії зв’язку від вузла ЄЦВТМ до місць встановлення відеокамер.

2. Залежно від вибраного типу побудови системи відеонагляду (цифрова або аналогова) передбачити у кінцевих точках встановлення відповідного приймального, телекомунікаційного та декодуючого обладнання.

3. Основні технічні вимоги для зовнішніх відеокамер, відеосерверів, а також забезпечення системи резервним електроживленням наведені раніше у вимогах до охорони системи відеонагляду.

4. У разі необхідності використовувати обладнання передачі даних по радіоканалу, яке має бути внесено до радіоелектронних засобів (далі - РЕЗ) реєстру спецкористувачів (відповідно до вимог статті 25 Закону України «Про радіочастотний ресурс України») і забезпечувати електромагнітну сумісність відносно інших РЕЗ.

5. Технічні вимоги до РЕЗ підбираються залежно від роздільної здатності і типу камер (цифрові/аналогові) та поставлених завдань.

12. Організація відомчого аудіо- або відеоконференц-зв’язку на базі серверного обладнання МВС

1. Прокласти необхідну кількість екранованих кабелів FTP 5-ї категорії (вита пара) до діючого вузла ЄЦВТМ, що знаходиться поблизу, або здійснити прокладання волоконно-оптичної лінії зв’язку.

2. Здійснити підключення (наявного) кінцевого терміналу аудіо- або відеоконференц-зв’язку до мережі ЄЦВТМ на швидкості не менше 2 МБіт/с.

3. Кінцеве обладнання аудіо- або відеоконференц-зв’язку встановити в залах для проведення нарад та підключити його до аудіовізуального комплексу.

Необхідні технічні вимоги до кінцевого обладнання відеоконференц-зв’язку:

підтримка відео = H.261, H.263, H.263+, H.264, роздільна здатність = не менше 1024 x 768 при 30 кадр/с (XGA), 1280 x 768 при 30 кадр/с (WXGA);

підтримка аудіо = G.711, G.722, G.722.1, 64 КБіт/с MPEG4 AAC-LD.

Необхідні технічні вимоги до кінцевого обладнання відеоконференц-зв’язку:

підтримка аудіо = G.711, G.722, G.722.1, 64 КБбіт/с MPEG4 AAC-LD.

4. За необхідністю передбачити встановлення системи контролю санкціонованого доступу до приміщень, де встановлено вузол ЄЦВТМ, а також до інших технічних приміщень зв’язку обслуговуючого персоналу.

5. Передбачити організацію радіоточки міської радіотрансляційної мережі у приміщенні чергової служби охорони згідно з технічними умовами з підключенням до системи розпорядчо-пошукового зв’язку будівлі через окрему кнопку визивної станції чергової частини.

6. Для документування мовленнєвої інформації телефонного та радіозв’язку передбачити встановлення системи документування мовленнєвої інформації на 6 аналогових та 2 цифрових лініях зв’язку.

7. Для енергозабезпечення обладнання зв’язку передбачити його включення до джерела живлення 220 В через АВР.

8. Для резервного енергозабезпечення обладнання зв’язку передбачити його включення від двох незалежних джерел живлення з автоматичним переключенням через АВР (якщо є другий ввід).

9. Контур заземлення для цифрової АТС та обладнання вузла ЄЦВТМ виконати з опором не більше 4 Ом.

Передбачити встановлення щитка заземлення в приміщенні для розміщення АТС, вузла ЄЦВТМ та іншого обладнання.

10. Передбачити заходи з технічного захисту інформації відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів у галузі технічного захисту інформації.