03.04.2015
+------------------------------+
|               |
+------------------------------+
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |
|     ПОСТАНОВА      |
+------------------------------+
| від 18 березня 2015 р. № 137 |
|       Київ       |
+------------------------------+

Деякі питання спрощення порядку надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що рішення державного реєстратора, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, свідоцтво про право власності на нерухоме майно, отримані в електронній та паперовій формі за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, мають однакову юридичну силу.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 квітня 2015 р., але не раніше набрання чинності Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)”.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 31     |     |
+-------------------------+----------+
+---+---------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 березня 2015 р. № 137 |
+---+---------------------------------------+

ЗМІНИ, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1141 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 86, ст. 3145; 2012 р., № 96, ст. 3875; 2014 р., № 18, ст. 542; 2015 р., № 2, ст. 31):

1) абзаци перший і другий пункту 5 викласти в такій редакції:

“5. Реєстрацію заяв (запитів) у базі даних про реєстрацію заяв і запитів проводить орган державної реєстрації прав, нотаріус як спеціальний суб’єкт, на якого покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно (далі - нотаріус), а також особи, які відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” можуть виконувати повноваження державного реєстратора з прийому та видачі документів, шляхом внесення відомостей, зазначених у заяві (запиті), до такої бази даних.

Під час реєстрації заяви про державну реєстрацію права власності у базі даних про реєстрацію заяв і запитів додатково до відомостей, зазначених у такій заяві, до зазначеної бази даних вносяться такі відомості:”;

2) у пункті 7:

абзац перший після слів “орган державної реєстрації прав” доповнити словами “, особа, якій відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” надано повноваження державного реєстратора з прийому та видачі документів,”;

абзац другий викласти у такій редакції:

“Один примірник картки прийому заяви (запиту) долучається до документів, поданих заявником, а другий примірник - надається заявнику відповідно до законодавства.”;

3) доповнити Порядок пунктом 14-1 такого змісту:

“14-1. На офіційному веб-сайті Мін’юсту пошук документів здійснюється за індексним номером, датою та часом формування свідоцтва про право власності на нерухоме майно, витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру прав.”;

4) у підпункті 5 пункту 47 слова “інформаційної довідки або” виключити.

2. У Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р. № 868 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 96, ст. 3549; 2014 р., № 66, ст. 1838):

1) у пункті 1:

в абзаці п’ятому слова “Укрдержреєстр та структурні підрозділи територіальних органів Мін’юсту, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру” замінити словами “Мін’юст та його територіальні органи”;

доповнити пункт після абзацу восьмого новими абзацами такого змісту:

“прийом документів - перевірка наявності документа про сплату адміністративного збору та/або документа, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав), відповідності розмірів внесеної плати законодавству, безпосереднє прийняття заяви шляхом реєстрації в базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру прав, виготовлення електронних копій документів, поданих разом із заявою, шляхом сканування та розміщення у Державному реєстрі прав;

видача документів - повернення заявнику оригіналів поданих ним для державної реєстрації документів, крім випадків, коли окремі з них долучаються державним реєстратором до реєстраційної чи облікової справи відповідно до законодавства, а також видача сформованих державним реєстратором витягу з Державного реєстру прав, свідоцтва про право власності на нерухоме майно (у разі його формування) та рішень державного реєстратора, передбачених законодавством.”.

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий і десятий вважати відповідно абзацами одинадцятим і дванадцятим;

2) доповнити Порядок пунктом 1-1 такого змісту:

“1-1. Повноваження державного реєстратора з прийому та видачі документів можуть виконувати посадові особи органів місцевого самоврядування, адміністратори центрів надання адміністративних послуг та нотаріуси.”;

3) у пункті 2:

в абзаці першому слова “Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав)” замінити словами “Державного реєстру прав”;

абзац сьомий після слів “такої дії” доповнити словами “, крім випадків, визначених Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”;

4) у пункті 3:

в абзаці другому слово “Укрдержреєстру” замінити словом “Мін’юсту”;

в абзаці третьому слова “Державний реєстратор оформляє рішення” замінити словами “Рішення державного реєстратора оформляється”;

5) пункт 5 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

“У разі подання документів шляхом надсилання поштою такі документи подаються безпосередньо до органу державної реєстрації прав.”.

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

6) пункт 7 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Державна реєстрація прав може проводитися у скорочені строки в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.”.

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

7) абзаци перший, третій і четвертий пункту 8 після слів “нотаріусові” доповнити словами і цифрами “, особі, зазначеній у пункті 1-1 цього Порядку,”;

8) у пункті 9:

абзац перший після слова “нотаріус” доповнити словами і цифрами “, особа, зазначена у пункті 1-1 цього Порядку,”;

абзац третій після слів “Орган державної реєстрації прав” доповнити словами і цифрами “, особа, зазначена у пункті 1-1 цього Порядку,”;

9) у пункті 10:

абзац перший після слова “нотаріусові” доповнити словами і цифрами “, особі, зазначеній у пункті 1-1 цього Порядку,”;

абзац шостий викласти у такій редакції:

“У разі подання заяви уповноваженою особою органові державної реєстрації прав, нотаріусові, особі, зазначеній у пункті 1-1 цього Порядку, крім документа, що зазначений в абзацах другому - четвертому цього пункту, пред’являється документ, що підтверджує її повноваження, та подається його копія, засвідчена в установленому порядку.”;

10) у пункті 13:

абзац перший після слова “нотаріусові” доповнити словами і цифрами “, особі, зазначеній у пункті 1-1 цього Порядку,”;

в абзаці четвертому після слова “нотаріус” доповнити словами і цифрами “, особа, зазначена у пункті 1-1 цього Порядку,”, а слова “державного мита” замінити словами “адміністративного збору в повному обсязі, передбаченому законодавством”;

11) пункт 14 викласти у такій редакції:

“14. У разі коли після прийняття заяви подано інші заяви щодо того самого майна, орган державної реєстрації прав, нотаріус, особа, зазначена у пункті 1-1 цього Порядку, приймає такі заяви. При цьому заява розглядається після прийняття державним реєстратором рішення щодо заяви стосовно того самого майна, яка надійшла раніше.

Державний реєстратор у день прийняття заяви стосовно того самого майна приймає рішення про її розгляд після прийняття державним реєстратором рішення щодо заяви, яка надійшла раніше. Таке рішення видається особисто або надсилається поштою заявникові.

У разі коли заявник виявив бажання отримати витяг за результатами державної реєстрації прав в електронному вигляді та зазначив про це в заяві, державний реєстратор у день прийняття рішення, зазначеного в абзаці другому цього пункту, надсилає його на адресу електронної пошти заявника, зазначену ним у заяві. Рішення оформляється в електронній формі відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису.

У разі коли заявник отримує таке рішення особисто, він пред’являє документ, що посвідчує його особу. На примірнику рішення, що залишається для формування реєстраційної або облікової справи, проставляються дата його отримання та підпис заявника.”;

12) абзаци третій - сьомий пункту 16 замінити абзацами такого змісту:

“У разі коли документи подані особі, зазначеній у пункті 1-1 цього Порядку, така особа виготовляє за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру прав рішення про зупинення розгляду заяви у паперовому вигляді з проставленням напису “Згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно” у двох примірниках, один з яких видається заявникові, а другий передається органу державної реєстрації прав за місцезнаходженням нерухомого майна. Напис скріплюється підписом особи, яка виготовила рішення, із зазначенням її прізвища та ініціалів і засвідчується в установленому порядку її печаткою.

У разі коли заявник особисто отримує рішення про зупинення розгляду заяви, він пред’являє документ, що посвідчує його особу. На примірнику рішення, що залишається для формування реєстраційної або облікової справи, проставляються дата його отримання та підпис заявника.

У разі коли заявник виявив бажання отримати витяг за результатами державної реєстрації в електронному вигляді та зазначив про це в заяві, державний реєстратор у день прийняття рішення про зупинення розгляду заяви надсилає його на адресу електронної пошти заявника, зазначену ним у заяві. Рішення оформляється в електронній формі відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису.

Заявник усуває обставини, що були підставою для прийняття державним реєстратором рішення про зупинення розгляду заяви, у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з моменту отримання відповідного рішення або відправлення його на електронну пошту заявника.

Державний реєстратор з моменту усунення обставин, що були підставою для прийняття ним рішення про зупинення розгляду заяви, приймає рішення про відновлення її розгляду. Перебіг строку державної реєстрації продовжується з урахуванням часу, що минув до прийняття рішення про зупинення розгляду заяви.

У день прийняття рішення про відновлення розгляду заяви таке рішення видається особисто або надсилається поштою заявникові.

У разі коли заявник особисто отримує рішення про відновлення розгляду заяви, він пред’являє органові державної реєстрації прав, нотаріусові або особі, зазначеній у пункті 1-1 цього Порядку, документ, що посвідчує його особу. На примірнику рішення, що залишається для формування реєстраційної або облікової справи, проставляються дата його отримання та підпис заявника.

У разі коли заявник виявив бажання отримати витяг за результатами державної реєстрації в електронному вигляді та зазначив про це в заяві, державний реєстратор у день прийняття рішення про відновлення розгляду заяви надсилає його на адресу електронної пошти заявника, зазначену ним у заяві. Рішення оформляється в електронній формі відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису.”.

У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом одинадцятим;

13) у пункті 17:

перше речення після слова “нотаріусові” доповнити словами і цифрами “, особі, зазначеній у пункті 1-1 цього Порядку,”;

друге речення після слова “нотаріус” доповнити словами і цифрами “, особа, зазначена у пункті 1-1 цього Порядку,”;

14) у пункті 18:

абзаци перший, другий, четвертий - шостий викласти у такій редакції:

“18. Заява може бути відкликана заявником до прийняття рішення щодо державної реєстрації прав шляхом подання заяви про відкликання заяви, форму та вимоги до заповнення якої встановлює Мін’юст.

Під час подання заяви про відкликання заяви заявник пред’являє органові державної реєстрації прав, нотаріусові, особі, зазначеній у пункті 1-1 цього Порядку, документ, що посвідчує його особу.”;

“Орган державної реєстрації прав, нотаріус, особа, зазначена у пункті 1-1 цього Порядку, приймає заяву про відкликання заяви шляхом її реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів з автоматичним присвоєнням їй реєстраційного номера, фіксацією дати та часу реєстрації.

Орган державної реєстрації прав, нотаріус, особа, зазначена у пункті 1-1 цього Порядку, у разі подання особисто заявником заяви про відкликання заяви видає йому картку прийому заяви.

Орган державної реєстрації прав у разі подання заяви про відкликання заяви поштою реєструє таку заяву в базі даних про реєстрацію заяв і запитів не пізніше наступного робочого дня з моменту її надходження. При цьому заявникові картка прийому заяви не видається.”;

в абзаці дванадцятому слова “до відповідного органу державної реєстрації прав, нотаріуса” виключити;

абзац тринадцятий виключити;

абзаци п’ятнадцятий - вісімнадцятий замінити абзацами такого змісту:

“У разі коли документи подані особі, зазначеній у пункті 1-1 цього Порядку, така особа, виготовляє за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру прав відповідне рішення у паперовому вигляді з проставленням напису “Згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно” у двох примірниках, один з яких видається заявникові, а другий передається органу державної реєстрації прав за місцезнаходженням нерухомого майна. Напис скріплюється підписом особи, яка виготовила рішення, із зазначенням її прізвища та ініціалів і засвідчується в установленому порядку її печаткою.

У разі коли заявник виявив бажання отримати витяг за результатами державної реєстрації в електронному вигляді та зазначив про це в заяві, державний реєстратор у день прийняття рішення про залишення заяви без розгляду у зв’язку з її відкликанням або рішення про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви надсилає його на адресу електронної пошти заявника, зазначену ним у заяві. Рішення оформляється в електронній формі відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису.

У разі прийняття рішення про залишення заяви без розгляду у зв’язку з її відкликанням документи, подані для проведення державної реєстрації прав, видаються особисто заявникові або надсилаються поштою з описом вкладення.

У разі коли заявник особисто отримує рішення про залишення заяви без розгляду у зв’язку з її відкликанням або рішення про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви, він пред’являє документ, що посвідчує його особу. На примірнику рішення, що залишається для формування облікової справи, проставляються дата його отримання та підпис заявника.

Після отримання документів особисто заявник у разі видачі йому картки прийому заяви повертає органові державної реєстрації прав, нотаріусу або особі, зазначеній у пункті 1-1 цього Порядку, таку картку з відміткою про отримання відповідних документів, яка підписується ним із зазначенням дати їх отримання.”.

У зв’язку з цим абзац дев’ятнадцятий вважати абзацом двадцятим;

15) пункти 24-26 викласти у такій редакції:

“24. У випадках, установлених законом, державний реєстратор органу державної реєстрації прав після прийняття рішення про державну реєстрацію права власності, відкриття відповідного розділу Державного реєстру прав та/або внесення записів до зазначеного Реєстру формує свідоцтво про право власності на нерухоме майно (далі - свідоцтво).

Свідоцтво оформляється у двох примірниках, один з яких долучається до реєстраційної справи, а другий видається заявникові.

У разі коли заявник виявив бажання отримати свідоцтво виключно в електронній формі та зазначив про це в заяві, свідоцтво оформляється в одному примірнику.

Свідоцтво у паперовій формі оформляється на бланку, зразок та опис якого встановлює Мін’юст.

У разі коли свідоцтво виготовляється державним реєстратором, він підписує обидва примірники такого свідоцтва та засвідчує їх печаткою.

У разі коли свідоцтво, сформоване державним реєстратором, виготовляється особою, зазначеною у пункті 1-1 цього Порядку, на ньому проставляється напис “Згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно”. Напис скріплюється підписом особи, яка виготовила свідоцтво, із зазначенням її посади, прізвища та ініціалів і засвідчується її печаткою.

У разі коли заявник виявив бажання отримати витяг за результатами державної реєстрації прав в електронному вигляді та зазначив про це в заяві, державний реєстратор у день прийняття рішення про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень надсилає свідоцтво на адресу електронної пошти заявника, зазначену ним у заяві. Свідоцтво оформляється в електронній формі відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису.

Свідоцтво в паперовому вигляді в такому разі не видається.

25. Після внесення записів до Державного реєстру прав у разі, коли заявник бажає отримати витяг з Державного реєстру прав у паперовому вигляді та зазначив про це в заяві, державний реєстратор формує витяг з Державного реєстру прав та оформляє його у двох примірниках.

У разі видачі документів особою, зазначеною у пункті 1-1 цього Порядку, другий примірник витягу виготовляє особа, яка здійснює видачу документів заявникові, за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру прав з проставленням напису “Згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно”. Напис скріплюється підписом особи, яка виготовила витяг, із зазначенням її посади, прізвища та ініціалів і засвідчується її печаткою.

У разі коли заявник виявив бажання отримати витяг в електронному вигляді та зазначив про це в заяві, а також у разі, коли заява подається особі, зазначеній у пункті 1-1 цього Порядку, державний реєстратор формує один витяг з Державного реєстру прав, який долучає до реєстраційної справи.

Державний реєстратор у день прийняття рішення про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у разі коли заявник виявив бажання отримати витяг в електронному вигляді та зазначив про це в заяві) надсилає витяг з Державного реєстру прав на адресу електронної пошти заявника, зазначену ним у заяві. У такому разі витяг з Державного реєстру прав оформляється в електронній формі відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису.

У разі проведення державної реєстрації іпотеки, обтяжень речових прав на нерухоме майно витяг з Державного реєстру прав оформляється у трьох примірниках.

Якщо державну реєстрацію прав проведено за декількома заінтересованими особами, примірник витягу з Державного реєстру прав оформляється для кожної з таких осіб.

У разі проведення державної реєстрації прав на житловий будинок, будівлю або споруду одночасно з державною реєстрацією прав на земельну ділянку, на якій вони розташовані, формується один витяг з Державного реєстру прав.

Витяг у паперовій формі видається з використанням бланку витягу з Державного реєстру прав, зразок та опис якого встановлює Мін’юст.

26. У разі коли заявник виявив бажання отримати витяг за результатами державної реєстрації в паперовому вигляді та зазначив про це в заяві, орган державної реєстрації прав, нотаріус не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття рішення про державну реєстрацію прав видає особисто заявникові або надсилає поштою з описом вкладення витяг з Державного реєстру прав, свідоцтво (в разі його формування) та документи, що подавалися заявником для проведення державної реєстрації прав, з використанням одного із способів, зазначених у заяві.

Якщо заявник виявив бажання отримати витяг за результатами державної реєстрації в електронному вигляді та зазначив про це в заяві, державний реєстратор у день прийняття рішення про державну реєстрацію прав надає його заявникові в електронній формі відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису.

У разі коли заява подається особі, зазначеній у пункті 1-1 цього Порядку, документи, подані для державної реєстрації прав, повертає особа, яка здійснює видачу документів.

Якщо заявник особисто отримує зазначені документи, він пред’являє документ, що посвідчує його особу. На примірнику рішення, що залишається для формування реєстраційної справи, проставляються дата його отримання та підпис заявника.

Після отримання документів особисто заявник у разі видачі йому картки прийому заяви повертає таку картку з відміткою про отримання відповідних документів, яка підписується заявником із зазначенням дати отримання.

Подана заява, документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, документ про сплату адміністративного збору та інші документи, зазначені у пунктах 49, 50, 52-54 цього Порядку, заявнику не повертаються.”;

16) пункт 27 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

“У разі видачі документів особою, зазначеною у пункті 1-1 цього Порядку, заяву, копії поданих заявником для проведення державної реєстрації речових прав документів, документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, документ про сплату адміністративного збору така особа у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з моменту видачі заявникові документів, передає органові державної реєстрації прав за місцерозташуванням нерухомого майна в порядку, встановленому Мін’юстом, для формування реєстраційної справи відповідно до законодавства.”.

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

17) пункт 28 доповнити абзацом такого змісту:

“У рішенні про відмову в державній реєстрації прав зазначаються всі підстави прийняття такого рішення.”;

18) абзаци другий - шостий пункту 29 замінити абзацами такого змісту:

“У разі коли заявник виявив бажання отримати витяг в електронному вигляді та зазначив про це в заяві, державний реєстратор у день прийняття рішення про відмову в державній реєстрації прав надсилає його на адресу електронної пошти заявника, зазначену ним у заяві. Рішення оформляється в електронній формі відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису.

У разі видачі документів особою, зазначеною у пункті 1-1 цього Порядку, така особа для видачі заявникові разом з документами, що подавалися для державної реєстрації прав, виготовляє примірник рішення про відмову в державній реєстрації прав за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру прав з проставленням напису “Згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно”. Напис скріплюється підписом особи, яка виготовила витяг, із зазначенням її посади, прізвища та ініціалів і засвідчується її печаткою. Заяву, копії поданих заявником для проведення державної реєстрації речових прав документів, документ про сплату адміністративного збору така особа у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з моменту видачі заявникові документів, передає органові державної реєстрації прав за місцем розташування нерухомого майна в порядку, встановленому Мін’юстом, для формування облікової справи відповідно до законодавства.

Якщо заявник особисто отримує документи, він пред’являє документ, що посвідчує його особу. На примірнику рішення, що залишається для формування облікової справи, проставляються дата його отримання та підпис заявника.

Після отримання документів особисто заявник у разі видачі йому картки прийому заяви повертає таку картку з відміткою про отримання відповідних документів, яка підписується заявником із зазначенням дати отримання.

Заява і документ про сплату адміністративного збору заявнику не повертаються.

Заява, копії поданих заявником для проведення державної реєстрації прав документів, документ про сплату адміністративного збору, а також інші документи, що видані, оформлені або отримані державним реєстратором під час проведення державної реєстрації прав, долучаються ним до облікової справи відповідно до законодавства.

У разі прийняття нотаріусом рішення про відмову в державній реєстрації прав заяву, копії поданих заявником для проведення державної реєстрації прав документів, документ про сплату адміністративного збору, а також інші документи, що видані, оформлені або отримані ним під час проведення державної реєстрації прав, нотаріус долучає до облікової справи, яка формується ним відповідно до законодавства.”;

19) абзац другий пункту 43 після слів “зазначеного Реєстру” доповнити словами “, крім випадків, визначених Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”;

20) пункт 72 доповнити абзацом такого змісту:

“У разі коли документи подані особі, зазначеній у пункті 1-1 цього Порядку, а також у разі, коли заявник виявив бажання отримати витяг в електронному вигляді та зазначив про це в заяві, витяг з Державного реєстру прав іпотекодавцеві та іпотекодержателю, якщо вони не є заявниками, видається державним реєстратором.”;

21) пункт 80 доповнити абзацом такого змісту:

“У разі коли документи подані особі, зазначеній у пункті 1-1 цього Порядку, а також у разі, коли заявник виявив бажання отримати витяг в електронному вигляді та зазначив про це в заяві, витяг з Державного реєстру прав власникові та іншому правонабувачеві нерухомого майна, речові права якого обтяжено (боржникові), якщо вони не є заявниками, видається держаним реєстратором.”;

22) у тексті Порядку слова “державного мита” замінити словами “адміністративного збору”.

3. В абзаці третьому пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2014 р. № 722 “Деякі питання надання інформації про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 2, ст. 31, № 10, ст. 265) слова “та оформляється з використанням бланка, зразок та опис якого встановлює Міністерство юстиції” виключити.