07.04.2015
+-------------------------------+
|                |
+-------------------------------+
|  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |
|      ПОСТАНОВА      |
+-------------------------------+
| від 25 березня 2015 р. № 135 |
|       Київ       |
+-------------------------------+

Про затвердження Порядку відновлення, ремонту, модернізації, збільшення установленого ресурсу та продовження строку служби (зберігання) озброєння, військової і спеціальної техніки, за якими не здійснюється авторський нагляд

Відповідно до статті 9 Закону України “Про Збройні Сили України” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок відновлення, ремонту, модернізації, збільшення установленого ресурсу та продовження строку служби (зберігання) озброєння, військової і спеціальної техніки, за якими не здійснюється авторський нагляд, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність з вимогами цієї постанови.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 21     |     |
+-------------------------+----------+
+---+----------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. № 135 |
+---+----------------------------------------+

ПОРЯДОК відновлення, ремонту, модернізації, збільшення установленого ресурсу та продовження строку служби (зберігання) озброєння, військової і спеціальної техніки, за якими не здійснюється авторський нагляд

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення справності озброєння, військової і спеціальної техніки радянського виробництва (далі - військова техніка), за якою не здійснюється авторський нагляд, шляхом відновлення, проведення ремонту, модернізації, збільшення установленого ресурсу та продовження строку служби (зберігання).

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

1) головний виконавець ремонту - підприємство, установа або організація, що виконує ремонт виробу військової техніки, координує дії співвиконавців, що здійснюють ремонт його складових частин, та відповідає за ремонт у цілому;

2) головна організація з технічного супроводження - підприємство, установа або організація, що очолює розроблення документації на технічне супроводження виробу військової техніки, координацію дій співвиконавців, що розробляють документацію на технічне супроводження його складових частин, та відповідає за технічне супроводження в цілому;

3) освоєння ремонтного виробництва виробу - комплекс заходів з практичного оволодіння способами ремонту в умовах ремонтного виробництва та проведення кваліфікаційних випробувань, за результатами яких оцінюється готовність підприємства, установи або організації до ремонту виробів відповідно до встановлених ремонтною документацією вимог;

4) технічне супроводження - комплекс заходів з підтримання у справному стані військової техніки для застосування за призначенням шляхом розроблення конструкторської, технологічної і ремонтної документації на її відновлення, ремонт, модернізацію, збільшення встановленого ресурсу та продовження строку служби (зберігання).

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про державне оборонне замовлення”, постановах Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 р. № 120 “Про затвердження Порядку розроблення, освоєння та випуску нових видів продукції оборонного призначення, а також припинення випуску існуючих видів такої продукції” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 16, ст. 559), від 26 червня 2013 р. № 449 “Про затвердження Порядку складання єдиного наскрізного плану створення зразка (системи, комплексу) озброєння, військової і спеціальної техніки” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 50, ст. 1793) та нормативних документах.

3. Головна організація з технічного супроводження може залучати до виконання робіт, пов’язаних із відновленням, ремонтом, модернізацією, збільшенням установленого ресурсу та продовженням строку служби (зберігання), підприємства, установи та організації, які розробляють, виготовляють, модернізують та ремонтують військову техніку (беруть участь у розробленні, виготовленні та ремонті) або інших типових виробів (далі - співвиконавці).

Головна організація з технічного супроводження для науково-технічного і організаційного забезпечення технічного супроводження та координації науково-дослідної, дослідно-конструкторської та дослідно-технологічної роботи, пов’язаної з технічним супроводженням, може залучати генеральних конструкторів із створення техніки для потреб оборони та безпеки держави за напрямами.

4. Порядок взаємодії головної організації з технічного супроводження і співвиконавців, зокрема, з питань науково-технічного супроводження, виконання науково-дослідної, дослідно-конструкторської та дослідно-технологічної роботи, проведення експертизи і підготовки відповідних висновків визначається державним замовником.

5. Фінансування робіт з технічного супроводження здійснюється державними замовниками за рахунок коштів державного бюджету у межах видатків, передбачених їм на зазначені цілі (напрями), а також за рахунок власних коштів головної організації з технічного супроводження та співвиконавців.

6. Порядок забезпечення справності і модернізації озброєння та військової авіаційної техніки (авіаційної техніки державної авіації), за якими не здійснюється авторський нагляд, визначається постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 р. № 915.

7. Збільшення встановленого ресурсу та продовження строку служби (зберігання) зразка військової техніки здійснюється головною організацією з технічного супроводження відповідно до Порядку збільшення встановленого ресурсу та продовження строків служби і зберігання озброєння та військової техніки іноземного виробництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2007 р. № 624 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 28, ст. 1113).

8. Головна організація з технічного супроводження розробляє ремонтну документацію на відновлення виробу військової техніки у разі, коли у результаті технічного супроводження такого виробу забезпечено його відповідність вимогам нормативної та конструкторської документації лише у частині здатності виконувати задані функції.

9. Діяльність з організації технічного супроводження здійснюється з дотриманням вимог законодавства про державну таємницю.

Визначення головної організації з технічного супроводження

10. Державний замовник формує перелік військової техніки, яка потребує проведення заходів з відновлення, ремонту, збільшення установленого ресурсу та продовження строку служби (зберігання), і надсилає його державним органам, до сфери управління яких належать підприємства, установи та організації, які розробляють, виготовляють, модернізують та ремонтують військову техніку.

11. Відповідно до переліку, передбаченого пунктом 10 цього Порядку, державні органи подають державному замовникові пропозиції щодо підприємств, установ та організацій, які мають науково-технічні та виробничі потужності для виконання відповідних робіт.

12. Державний замовник проводить оцінку науково-технічних та виробничих потужностей підприємств, установ та організацій, які розробляють, виготовляють, модернізують та ремонтують військову техніку, за результатами якої на конкурентних умовах проводиться визначення головної організації з технічного супроводження.

13. Облік підприємств, установ та організацій, що визначені головною організацією з технічного супроводження, ведеться державним замовником за окремою номенклатурою військової техніки.

14. Державний замовник може визначити головною організацією з технічного супроводження підприємство, установу або організацію, що належить до сфери управління такого державного замовника та має необхідні науково-технічні та виробничі потужності для виконання відповідних робіт.

Функції головної організації з технічного супроводження

15. Головна організація з технічного супроводження:

на основі результатів аналізу експлуатації виробу військової техніки, а також вивчення вітчизняного та іноземного досвіду експлуатації і ремонту аналогічних видів військової техніки, сучасних науково-технічних досягнень у сфері відновлення військової техніки та її складових частин розробляє необхідні комплекти конструкторської, технологічної і ремонтної документації на відновлення, ремонт, збільшення установленого ресурсу та продовження строку служби (зберігання) конкретного виробу військової техніки;

здійснює коригування ремонтної документації за результатами дослідного ремонту;

розробляє конструкторську документацію на складові та запасні частини;

погоджує розроблену конструкторську і ремонтну документацію з державним замовником (представництвом державного замовника);

визначає за погодженням з державним замовником співвиконавців та координує їх діяльність;

здійснює авторський нагляд під час освоєння ремонтного виробництва;

здійснює на замовлення державного замовника технічне супроводження виробу військової техніки.

16. Головна організація з технічного супроводження може одночасно виконувати функції розробника технічної документації та виконавця ремонту.

Головна організація з технічного супроводження у разі одночасного виконання нею зазначених функцій:

готує та освоює ремонтне виробництво виробу військової техніки;

проводить ремонт та випробування установчої ремонтної серії з одночасним відпрацюванням технологічного процесу для подальшого ремонту виробів військової техніки згідно з технічною документацією;

виконує функції головного виконавця ремонту виробу військової техніки та координує роботу співвиконавців з ремонту його складових частин;

забезпечує своєчасне освоєння ремонтного виробництва у запланованих обсягах;

вживає заходів до підвищення якості відремонтованих виробів військової техніки.

17. Державний замовник може забезпечувати головну організацію з технічного супроводження зразком виробу військової техніки або доступом до нього з метою здійснення технічного супроводження.

Поставлення виробу військової техніки на ремонтне виробництво

18. Поставлення виробу військової техніки на ремонтне виробництво здійснюється на підставі рішення державного замовника, що узгоджується в разі потреби з центральними та іншими органами виконавчої влади.

19. Поставлення виробу військової техніки на ремонтне виробництво передбачає здійснення таких заходів:

розроблення ремонтної документації;

підготовки ремонтного виробництва;

освоєння ремонтного виробництва.

20. Державний замовник видає технічне завдання на виконання робіт з розроблення ремонтної документації на виріб військової техніки та/або його складових частин.

21. Головна організація з технічного супроводження розробляє необхідні комплекти ремонтної документації, здійснює заходи з дослідного ремонту, підготовку ремонтного виробництва виробу військової техніки та організовує роботу співвиконавців.

22. У разі коли головна організація з технічного супроводження лише розробляє ремонтну документацію, державним замовником на конкурентних умовах визначається головний виконавець ремонту.

23. Готовність головного виконавця ремонту та співвиконавців до освоєння ремонтного виробництва визначається за результатами державних випробувань дослідного ремонтного зразка військової техніки, які проводяться державною комісією, утвореною державним замовником.

У разі коли головна організація з технічного супроводження належить до сфери управління державного замовника, ним проводяться відомчі випробування дослідного ремонтного зразка військової техніки.

24. У разі отримання позитивних результатів державних випробувань, що зазначаються в акті державної комісії, державний замовник затверджує ремонтну документацію та приймає рішення про освоєння серійного ремонту.

25. Готовність ремонтного виробництва головного виконавця ремонту та співвиконавців до серійного ремонту визначається за результатами кваліфікаційних випробувань виробів військової техніки установчої ремонтної серії, що організовуються та проводяться головним виконавцем ремонту за участю державного замовника.

Необхідність проведення таких випробувань зазначається в акті державних випробувань дослідного ремонтного зразка військової техніки.

Модернізація виробу військової техніки

26. Модернізація виробу військової техніки проводиться шляхом виконання дослідно-конструкторської роботи згідно з тактико-технічним завданням державного замовника.

27. Виконавцем дослідно-конструкторської роботи з модернізації виробу військової техніки може бути головна організація з технічного супроводження визначеного виробу військової техніки чи підприємство, установа або організація, що має відповідний досвід виконання таких робіт.

28. У разі отримання позитивних результатів виконання дослідно-конструкторської роботи модернізований зразок військової техніки приймається на озброєння (постачання) згідно з наказом державного замовника.

29. Введення в експлуатацію модернізованого виробу військової техніки здійснюється у визначеному державним замовником порядку.

30. Авторський нагляд за модернізованою військовою технікою здійснюється виконавцем дослідно-конструкторської роботи.

Відновлення, розроблення, затвердження та взяття на облік конструкторської, технологічної і ремонтної документації

31. Організація робіт з відновлення, розроблення, затвердження та взяття на облік конструкторської, технологічної і ремонтної документації покладається на державного замовника, який встановлює порядок виконання таких робіт.

32. Відновлення та розроблення конструкторської, технологічної і ремонтної документації здійснюється головною організацією з технічного супроводження із залученням співвиконавців відповідно до вимог системи конструкторської та технологічної документації.

33. Конструкторська і ремонтна документація вводяться в дію шляхом їх затвердження державним замовником.

34. Взяття на облік конструкторської і ремонтної документації здійснюється шляхом внесення до реєстру конструкторської документації, який ведеться державним замовником.