28.04.2015
+------------------------------+
|               |
+------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ |
+------------------------------+
|      НАКАЗ       |
+------------------------------+
|   21.04.2015  № 576/5   |
+------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 квітня 2015 р.
за № 447/26892 |
+---+------------------------------+

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року № 17 «Питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції» та пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства юстиції України щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що додаються.

2. Установити, що структурні підрозділи територіальних органів Міністерства юстиції України, що забезпечують реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби України у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, продовжують здійснювати повноваження та функції у визначеній сфері до завершення здійснення заходів з їх передачі до територіальних органів Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 23 липня 2014 року № 1197/5 «Про проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, місцезнаходженням/місцем проживання яких є Автономна Республіка Крим та місто Севастополь», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 липня 2014 року за № 859/25636 (зі змінами).

4. Департаменту державної реєстрації (Бенедисюк С.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

5. Державному підприємству «Інформаційно-ресурсний центр» (Волошина О.В.) забезпечити доопрацювання програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з урахуванням вимог цього наказу.

6. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Іванченко О.П.

+---------+-------------+
| Міністр | П. Петренко |
+---------+-------------+
+---+------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства юстиції України
21.04.2015  № 576/5 |
+---+------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 квітня 2015 р.
за № 447/26892 |
+---+------------------------------+

ЗМІНИ до деяких наказів Міністерства юстиції України щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

1. У Положенні про здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 14 жовтня 2011 року № 3175/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1202/19940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 12 лютого 2014 року № 326/5):

1) у розділі І:

в абзаці першому пункту 3 слова «Державною реєстраційною службою України» замінити словами «Міністерством юстиції України»;

у пункті 4 слова «реєстраційними службами головних управлінь», «РС головного» замінити відповідно словами «головними територіальними управліннями» та «головне територіальне»;

в абзаці третьому пункту 5 слова «реєстраційних служб» виключити;

2) у розділі ІІ:

в абзаці другому пункту 1 слово «, Укрдержреєстру» виключити;

в абзаці другому пункту 2 слова «реєстраційних служб» виключити;

у пункті 5 слова «РС головного» замінити словами «головного територіального»;

3) у тексті Положення слова «Укрдержреєстр/РС головного», «Укрдержреєстр» в усіх відмінках замінити відповідно словами «Міністерство юстиції України/головне територіальне», «Міністерство юстиції України» у відповідних відмінках.

2. Абзац третій пункту 2 наказу Міністерства юстиції України від 10 лютого 2012 року № 238/5 «Про затвердження Порядку зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2012 року за № 203/20516, після слів «у головних» доповнити словом «територіальних».

3. У наказі Міністерства юстиції України від 20 січня 2012 року № 113/5 «Про затвердження опису гербової печатки державного реєстратора та описів і зразків штампів для проставляння державним реєстратором відміток на установчих документах при проведенні реєстраційних дій», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 23 січня 2012 року за № 89/20402 (зі змінами):

1) доповнити наказ після пункту 2 новим пунктом 3 такого змісту:

«3. Установити, що закріплення гербової печатки державного реєстратора за державним реєстратором відбувається на підставі наказу відповідного територіального органу Міністерства юстиції України.».

У зв’язку з цим пункти 3 - 6 вважати відповідно пунктами 4 - 7;

2) в Описі гербової печатки державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, затвердженому цим наказом (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 15 квітня 2013 року № 705/5):

абзаци другий - четвертий викласти в такій редакції:

«По зовнішньому колу гербової печатки зліва направо центровим способом розміщуються напис «Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» та порядковий номер печатки, які розділено семикутними зірочками.

По внутрішньому колу розміщується повне найменування управління юстиції, наприклад: «Чернігівське міське управління юстиції Чернігівської області», напис закінчується семикутною зірочкою.

Усі написи виконуються спеціальним шрифтом (Arial).»;

абзац п’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци шостий - дев’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим - восьмим;

додаток до цього Опису викласти в новій редакції, що додається.

4. У Порядку проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 23 березня 2012 року № 448/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 26 березня 2012 року за № 449/20762 (зі змінами):

1) абзац другий пункту 6 викласти в такій редакції:

«керівником структурного підрозділу Міністерства юстиції України, що проводив спеціальну перевірку, а в разі його відсутності - особою, яка виконує його обов'язки, або заступником керівника цього підрозділу відповідно до розподілу функціональних обов'язків - щодо перевірки, проведеної Міністерством юстиції України;»;

2) у тексті Порядку слова «Державна реєстраційна служба України», «реєстраційні служби головних управлінь» в усіх відмінках замінити відповідно словами «Міністерство юстиції України», «головні територіальні управління» у відповідних відмінках.

5. У пункті 1 Порядку передачі даних про юридичних осіб, зареєстрованих (легалізованих) відповідно до частини четвертої статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 01 липня 2013 року № 1302/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 липня 2013 року за № 1105/23637:

1) слова «Державної реєстраційної служби України» замінити словами «Міністерства юстиції України»;

2) після слів «структурних підрозділів головних» доповнити пункт словом «територіальних».

6. У наказі Міністерства юстиції України від 05 листопада 2014 року № 1849/5 «Про проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, місцезнаходженням/місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2014 року за № 1408/26185:

1) пункт 1 доповнити новим підпунктом 1 такого змісту:

«1) проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, місцезнаходженням/місцем проживання яких є окупована територія;».

У зв’язку з цим підпункти 1, 2 вважати відповідно підпунктами 2, 3;

2) пункт 2 після слів «, місцезнаходженням/місцем проживання яких є» доповнити словами «окупована територія та»;

3) у пункті 5 слова «реєстраційних служб» виключити;

4) у пункті 6 слова та цифри «підпункту 1» та «підпункту 2» замінити відповідно словами та цифрами «підпункту 2» та «підпункту 3».

5) у пункті 8:

абзац другий після слів «місцезнаходженням/місцем проживання яких є» доповнити словами «окупована територія та»;

в абзаці третьому слова «окремі території Луганської та Донецької областей» замінити словами «окуповану територію та окремі території Луганської та Донецької областей».

+------------------------+----------------+
| Директор
Департаменту державної
реєстрації | С.В. Бенедисюк |
+------------------------+----------------+
+---+----------------------------+
|  | Додаток
до Опису гербової печатки
державного реєстратора
юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців |
+---+----------------------------+

ЗРАЗОК гербової печатки державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців