30.04.2015
+-------------------------------+
|                |
+-------------------------------+
| ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ |
+-------------------------------+
|       НАКАЗ       |
+-------------------------------+
|    31.03.2015  № 457    |
+-------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 квітня 2015 р.
за № 414/26859 |
+---+------------------------------+

Про внесення змін до Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна

Відповідно до статей 23 і 27 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» НАКАЗУЮ:

1. Унести до Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 03 жовтня 2006 року № 1523, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2006 року за № 1123/12997, такі зміни:

1) підпункт 3 пункту 3 доповнити словами «(за їх наявності)»;

2) пункт 4 викласти у такій редакції:

«4. Інформація про доцільність здійснення невід'ємних поліпшень надається на підставі наданих орендарем документів, у разі оренди цілісного майнового комплексу, будівлі або споруди органом, уповноваженим управляти відповідним державним майном (за його наявності), а в разі оренди приміщень, частин будівель і споруд - цим самим органом або за його дорученням чи за його відсутності - балансоутримувачем.»;

3) пункт 5 доповнити словами «(за його наявності)»;

4) доповнити Порядок після пункту 5 новим пунктом 6 такого змісту:

«6. У разі відсутності органу, уповноваженого управляти відповідним державним майном, орендодавець для розгляду питання про надання згоди на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого цілісного майнового комплексу, будівлі або споруди, у тому числі за рахунок амортизаційних відрахувань, створює комісію за участю представників органу, який давав згоду на оренду зазначеного майна, або його правонаступника, а за їх відсутності - представників відповідних місцевих державних адміністрацій (за згодою)».

У зв’язку з цим пункти 6 - 10 вважати відповідно пунктами 7 - 11;

5) пункт 8 після слів «Згода на здійснення поліпшень надається» доповнити словами «з урахуванням висновків комісії та умов договору».

2. Департаменту з питань управління державним майном та орендних відносин подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Управлінню взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення забезпечити в установленому порядку розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

+-------------------+---------------+
| В.о. Голови Фонду | Д. Парфененко |
+-------------------+---------------+