30.04.2015
+---------------------------------------------------------+
|                             |
+---------------------------------------------------------+
| НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ |
+---------------------------------------------------------+
|             РІШЕННЯ             |
+---------------------------------------------------------+
|          23.03.2015  № 362          |
+---------------------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 квітня 2015 р.
за № 405/26850 |
+---+------------------------------+

Про затвердження Змін до Вимог до програмних продуктів, які використовуються на фондовому ринку, та програмного забезпечення автоматизованих, інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, призначених для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів

Відповідно до пунктів 13, 20 статті 8 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, підпункту 8 пункту 6 Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1063, з метою встановлення єдиних підходів до використання програмних продуктів, які використовуються на фондовому ринку, та програмного забезпечення автоматизованих, інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, призначених для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Вимог до програмних продуктів, які використовуються на фондовому ринку, та програмного забезпечення автоматизованих, інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, призначених для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 жовтня 2012 року № 1342, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 року за № 1760/22072, що додаються.

2. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності через шість місяців з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Д. Тарабакіна.

+----------------+------------+
| Голова Комісії | Т. Хромаєв |
+----------------+------------+
+---+----------------------------+
|  | Протокол засідання Комісії
від 23.03.2015 № 14 |
+---+----------------------------+
+---+--------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
23.03.2015 № 362 |
+---+--------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 квітня 2015 р.
за № 405/26850 |
+---+------------------------------+

ЗМІНИ до Вимог до програмних продуктів, які використовуються на фондовому ринку, та програмного забезпечення автоматизованих, інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, призначених для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів

1. У розділі І:

1) абзаци перший та другий пункту 2 викласти в такій редакції:

“2. Ці Вимоги встановлюються до спеціалізованих програмних продуктів, програмного забезпечення автоматизованих, інформаційних систем, які створюються та/або використовуються професійними учасниками фондового ринку, Центральним депозитарієм цінних паперів (далі - Центральний депозитарій) при здійсненні професійної діяльності, депозитарної діяльності Центрального депозитарію (далі - програмні продукти).

Ці Вимоги встановлюються до програмного забезпечення спеціалізованих інформаційно–телекомунікаційних систем (далі - ІТС) для здійснення професійної діяльності, депозитарної діяльності Центрального депозитарію, яке створюється та/або використовується професійними учасниками фондового ринку, Центральним депозитарієм.”;

2) доповнити пункт 3 після абзацу першого абзацом другим такого змісту:

“документація - взаємопов’язані документи або документ, які/який містить опис функціональних можливостей програмного продукту, проектні та організаційні рішення для забезпечення функціонування, перевірки функціонування програмного продукту. Функціональні можливості програмного продукту мають відповідати вимогам, наведеним у: Законі України “Про депозитарну систему України”; цих Вимогах; Правилах (умовах) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 грудня 2006 року № 1449, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 січня 2007 року за № 52/13319 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 листопада 2011 року № 1638); Положенні про функціонування фондових бірж, затвердженому рішенням Комісії від 22 листопада 2012 року № 1688, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2012 року за № 2082/22394; Порядку та умовах надання статусу Центрального депозитарію цінних паперів, затверджених рішенням Комісії від 16 квітня 2013 року № 597, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 квітня 2013 року за № 688/23220; Порядку та умовах видачі ліцензій на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затверджених рішенням Комісії від 14 травня 2013 року № 817, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 року за № 854/23386; Ліцензійних умовах провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, затверджених рішенням Комісії від 14 травня 2013 року № 818, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 року за № 856/23388; Ліцензійних умовах провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами, затверджених рішенням Комісії від 14 травня 2013 року № 819, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 року за № 857/23389; Положенні про провадження депозитарної діяльності, затвердженому рішенням Комісії від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616; Ліцензійних умовах провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності та клірингової діяльності, затверджених рішенням Комісії від 21 травня 2013 року № 862, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 червня 2013 року за № 897/23429;”.

У зв’язку з цим абзаци другий - тринадцятий вважати відповідно абзацами третім - чотирнадцятим.

2. Пункт 1 розділу ІІ викласти в такій редакції:

“1. Програмний продукт, який створюється професійним учасником фондового ринку, Центральним депозитарієм або на замовлення професійного учасника фондового ринку, Центрального депозитарію, створюється на підставі технічного завдання або аналогічного за змістом документа.

Програмний продукт, який створено не на замовлення професійного учасника фондового ринку або Центрального депозитарію, а було придбано або отримано у користування професійним учасником фондового ринку, Центральним депозитарієм, повинен мати документацію.”.

3. У розділі ІІІ:

1) у пункті 1:

доповнити підпункт “а” новим абзацом такого змісту:

“Інтерфейс користувача програмного продукту забезпечує керування функціями, наведеними у документації до програмного продукту;”;

доповнити підпункт “б” після абзацу другого абзацом третім такого змісту:

“Можливість обслуговування запитів користувачів здійснюється за умови наведення такої функції у документації до програмного продукту, якщо  програмний продукт створений для обслуговування запитів користувачів та надання користувачам інформації;”;

2) абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:

“2. Створення програмним продуктом архіву даних у разі, якщо архівація даних, передбачена технічним завданням або аналогічним за змістом документом, наведена у документації до програмного продукту, повинно забезпечити дотримання таких вимог:”.

4. Доповнити розділ V після пункту 4 пунктом 5 такого змісту:

“5. Документація до програмного забезпечення ІТС професійного учасника фондового ринку, Центрального депозитарію повинна мати опис функціональних можливостей, які відповідно до вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Комісії, реалізовані цим програмним забезпеченням, мати інструкцію щодо користування програмним забезпеченням.”.

У зв’язку з цим пункт 5 вважати пунктом 6.

+---------------------------+----------+
| Начальник
управління інформаційних
технологій та діловодства | А. Заїка |
+---------------------------+----------+