23.06.2015
+------------------------------------------+
|                     |
+------------------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ |
+------------------------------------------+
|         НАКАЗ          |
+------------------------------------------+
|      27.05.2015  № 556       |
+------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 червня 2015 р.
за № 701/27146 |
+---+------------------------------+

Про затвердження Положення про Міжвідомчу робочу групу з розгляду питання відповідності підприємств, установ, організацій встановленим Вимогам до підприємств, установ, організацій для підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями

Відповідно до підпункту 17 пункту 10 та пункту 11 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 389 (зі змінами), та пункту 6 Вимог до підприємств, установ, організацій для підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України від 16 грудня 2013 року № 875/1776, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 січня 2014 року за № 3/24780, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Міжвідомчу робочу групу з розгляду питання відповідності підприємств, установ, організацій встановленим Вимогам до підприємств, установ, організацій для підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями, що додається.

2. Департаменту ринку праці та зайнятості (Кікіна С.О.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ярошенка В.С.

+---------+------------+
| Міністр | П. Розенко |
+---------+------------+
+---+-------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
27.05.2015  № 556 |
+---+-------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 червня 2015 р.
за № 701/27146 |
+---+------------------------------+

ПОЛОЖЕННЯ про Міжвідомчу робочу групу з розгляду питання відповідності підприємств, установ, організацій встановленим Вимогам до підприємств, установ, організацій для підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями

1. Міжвідомча робоча група з розгляду питання відповідності підприємств, установ, організацій (далі - Робоча група) встановленим Вимогам до підприємств, установ, організацій для підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями (далі - Вимоги до суб’єктів підтвердження) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, створеним при Міністерстві соціальної політики України з метою підготовки пропозицій щодо формування Переліку підприємств, установ, організацій, які здійснюватимуть підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями (далі - Перелік суб’єктів підтвердження).

До складу Робочої групи входять представники Міністерства соціальної політики, Міністерства освіти і науки, Державної служби України з питань праці, інших зацікавлених центральних органів виконавчої влади (за згодою), Державної служби зайнятості (Центральний апарат), Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, заінтересованих всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців та всеукраїнських об’єднань профспілок.

Персональний склад Робочої групи та зміни до нього затверджуються наказом Міністерства соціальної політики.

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Робочої групи є:

розгляд поданих Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні, Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (далі - спільні представницькі органи) пропозицій до Переліку суб’єктів підтвердження та обґрунтувань відповідності підприємств, установ, організацій Вимогам до суб’єктів підтвердження;

підготовка та подання керівництву Міністерства соціальної політики України пропозицій щодо включення підприємств, установ, організацій до Переліку суб’єктів підтвердження.

4. Робоча група має право:

одержувати в установленому порядку від центральних органів виконавчої влади, спільних представницьких органів, організацій роботодавців та профспілок, їхніх об’єднань, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати до роботи спеціалістів органів виконавчої влади, фахівців підприємств, установ та організацій (за їхньою згодою);

проводити наради з питань визначення Переліку суб’єктів підтвердження;

утворювати експертні групи для опрацювання окремих питань (у разі потреби).

5. Основною формою роботи Робочої групи є засідання, що проводяться у разі потреби за рішенням її голови.

6. Голова Робочої групи:

керує діяльністю Робочої групи;

скликає засідання Робочої групи та забезпечує їхню організацію;

вносить пропозиції про зміни до персонального складу Робочої групи.

У разі відсутності голови Робочої групи його обов’язки виконує заступник голови Робочої групи від сторони Міністерства соціальної політики України.

7. Секретар Робочої групи:

організовує проведення засідань Робочої групи;

готує та надає членам Робочої групи матеріали для ознайомлення і підготовки пропозицій для їх розгляду на засіданні Робочої групи не пізніше ніж за п’ять днів до його проведення;

веде протокол засідання.

8. Члени Робочої групи опрацьовують документи, подані на її розгляд, та надають пропозиції щодо відповідності підприємств, установ, організацій Вимогам до суб’єктів підтвердження.

9. Для розгляду питань щодо включення підприємств, установ, організацій до Переліку суб’єктів підтвердження спільні представницькі органи подають на розгляд Робочої групи список підприємств, установ, організацій, обґрунтування їхньої відповідності встановленим Вимогам до суб’єктів підтвердження та засвідчені в установленому порядку копії таких документів:

ліцензії на надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти за відповідною професією;

наказу (розпорядження) керівника підприємства, установи, організації, що здійснюватиме підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями (далі - суб’єкт підтвердження), про створення комісії (комісій) з підтвердження кваліфікації;

наказу (розпорядження) керівника суб’єкта підтвердження про затвердження положення про порядок роботи комісії та складу комісії (комісій);

документів про освіту і кваліфікацію голови та членів комісії (комісій);

документів, що засвідчують право власності (свідоцтва про право власності, договору купівлі-продажу), оперативного управління (рішення чи повідомлення власника майна про перебування майна в оперативному управлінні) чи користування (договору оренди) робочими місцями для проведення кваліфікаційних іспитів та кваліфікаційних пробних робіт на строк проведення робіт із підтвердження результатів неформального навчання осіб за робітничими професіями;

висновку органу санітарно-епідеміологічної служби про відповідність приміщень, робочих місць для проведення кваліфікаційних іспитів і кваліфікаційних пробних робіт санітарно-гігієнічним нормам;

дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки або декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

матеріалів атестації робочих місць за умовами праці (для професій, які передбачають виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки);

затверджених анкет самооцінювання, критеріїв оцінювання, переліку засобів вимірювання за відповідними професіями.

Обґрунтування відповідності підприємств, установ, організацій Вимогам до суб’єктів підтвердження та копії зазначених документів подаються за описом у паперовому та електронному виглядах.

У разі подання неповного пакета документів питання щодо включення підприємств, установ, організацій до Переліку суб’єктів підтвердження Робочою групою не розглядається, а документи повертаються на доопрацювання із зазначенням причини.

10. На засідання можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій, яких запропоновано включити до Переліку суб’єктів підтвердження.

Питання щодо включення підприємств, установ, організацій до Переліку суб’єктів підтвердження може розглядатися за відсутності їхніх представників.

11. Засідання Робочої групи вважається правомочним, якщо в ньому взяли участь не менше ніж дві третини членів Робочої групи.

12. На своїх засіданнях Робоча група розробляє пропозиції щодо включення підприємств, установ, організацій до Переліку суб’єктів підтвердження.

Пропозиції вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більше ніж дві третини присутніх на засіданні членів Робочої групи.

13. Пропозиції щодо включення підприємств, установ, організацій до Переліку суб’єктів підтвердження зазначаються в протоколі засідання Робочої групи, що підписується всіма членами Робочої групи, які присутні на засіданні.

14. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Робочої групи здійснює Міністерство соціальної політики України.

+--------------------------+-----------+
| Директор
Департаменту ринку праці
та зайнятості | С. Кікіна |
+--------------------------+-----------+