23.06.2015
+---------------------------------------------------------+
|                             |
+---------------------------------------------------------+
| НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ |
+---------------------------------------------------------+
|             РІШЕННЯ             |
+---------------------------------------------------------+
|          19.05.2015 №  675          |
+---------------------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 червня 2015 р.
за № 654/27099 |
+---+------------------------------+

Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 грудня 2012 року № 1766

Відповідно до статей 2, 5, 6, пункту 4 частини другої статті 14, статей 24, 28 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з метою вдосконалення процедури правозастосування, враховуючи вимоги законодавства, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Унести до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 грудня 2012 року № 1766 «Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та застосування санкцій», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2013 року за № 9/22541, такі зміни:

1) заголовок викласти в такій редакції:

«Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та застосування санкцій»;

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Затвердити Правила розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та застосування санкцій, що додаються.».

2. Унести до Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та застосування санкцій, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 грудня 2012 року № 1766, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 січня 2013 року за № 9/22541, такі зміни:

1) заголовок викласти в такій редакції:

«Правила розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та застосування санкцій»;

2) пункт 1 розділу І викласти в такій редакції:

«1. Ці Правила визначають порядок та строки розгляду Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) справ про порушення юридичними особами вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон) та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, установлюють порядок накладення штрафів на юридичних осіб, державне регулювання та нагляд за якими здійснюються Комісією відповідно до пункту 2 частини першої статті 14 Закону, а також порядок складання протоколів про адміністративні правопорушення та подання їх до суду.»;

3) в абзаці другому пункту 5 розділу VІІ слово «трьох» замінити словом «п’яти»;

4) у розділі VІІІ:

назву розділу викласти в такій редакції:

«VІІІ. Вимога стосовно усунення порушень законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Вимога стосовно усунення порушень законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - вимога стосовно усунення порушень) виноситься уповноваженою особою за наслідками розгляду справи про правопорушення одночасно з постановою про накладення санкції за правопорушення у разі, якщо на момент розгляду справи порушення не усунуто.»;

у пункті 2 слово «трьох» замінити словом «п’яти»;

у пункті 4 слово «трьох» замінити словом «п’яти»;

5) у розділі Х:

доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

«1. Рішення (постанова) про накладення санкції за правопорушення є виконавчим документом.».

У зв’язку з цим пункти 1 - 4 вважати відповідно пунктами 2 - 5;

пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Штраф має бути сплачений юридичною особою не пізніше ніж через 15 робочих днів з дати отримання нею постанови.»;

пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. У разі невиконання юридичною особою рішення (постанови) про накладення санкції за правопорушення у встановлений строк воно (вона) передається уповноваженим підрозділом Комісії до органів державної виконавчої служби для примусового виконання.».

3. Управлінню правозастосування (С. Москаленко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку І. Назарчука.

+----------------+------------+
| Голова Комісії | Т. Хромаєв |
+----------------+------------+
+-------------------------------------------+----------------+
| ПОГОДЖЕНО:
В. о. Голови Державної служби фінансового
моніторингу України | А.Т. Ковальчук |
+-------------------------------------------+----------------+
+---+----------------------------+
|  | Протокол засідання Комісії
від 19 травня 2015 р. № 30 |
+---+----------------------------+