24.06.2015
+-------------------------------------------------------+
|                            |
+-------------------------------------------------------+
|       ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ       |
| МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ |
+-------------------------------------------------------+
|             НАКАЗ             |
+-------------------------------------------------------+
|         19.05.2015 № 741/507         |
+-------------------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 червня 2015 р.
за № 662/27107 |
+---+------------------------------+

Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України, Міністерства економіки України від 19 травня 1999 року № 908/68

Відповідно до Законів України «Про Фонд державного майна України», «Про управління об’єктами державної власності», пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до законодавства НАКАЗУЄМО:

1. Унести до наказу Фонду державного майна України, Міністерства економіки України від 19 травня 1999 року № 908/68 «Про управління державним майном, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 червня 1999 року за № 414/3707, такі зміни:

1) у пункті 2 слова «увійшло до статутних фондів» замінити словами «віднесене до складу пайових фондів майна членів»;

2) у пунктах 3 - 5 слово «фондів» замінити словом «капіталів».

2. Унести до Положення про управління державним майном, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Міністерства економіки України від 19 травня 1999 року № 908/68, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  24 червня 1999 року за № 414/3707, такі зміни:

1) у главі 1:

у пункті 1.4:

в абзаці другому слова «Про Державну програму приватизації» виключити;

в абзаці п’ятому слова «в управління центральних та місцевих органів виконавчої влади» замінити словами «до сфери управління органів, уповноважених управляти державним майном, або самоврядних організацій»;

2) у главі 2:

у підпункті 2.3.1 пункту 2.3:

цифри «2.3.1.» виключити;

слово «загальнодержавного» замінити словом «державного»;

у пункті 2.4:

абзац перший викласти в такій редакції:

«2.4. Передача до сфери управління органів, уповноважених управляти державним майном, або самоврядних організацій.»;

у підпункті 2.4.1:

в абзаці першому слова «в управління центральних та місцевих органів виконавчої влади» замінити словами «до сфери управління органів, уповноважених управляти державним майном, або самоврядних організацій»;

в абзаці другому слово «в» замінити словами «до сфери»;

підпункт 2.4.2 викласти в такій редакції:

«2.4.2. Управління майном, що входить до складу державного резерву, здійснюється відповідно до Закону України «Про державний матеріальний резерв.».

3. Директору Департаменту з питань управління державним майном та орендних відносин Фонду державного майна України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України та заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

+--------------------------+---------------+
| В.о. Голови Фонду
державного майна України | Д. Парфененко |
+--------------------------+---------------+
+-----------------------------+----------------+
| Міністр економічного
розвитку і торгівлі України | А. Абромавичус |
+-----------------------------+----------------+