27.06.2015
+---------------------------------------------------------------+
|                                |
+---------------------------------------------------------------+
| НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ |
+---------------------------------------------------------------+
|              РІШЕННЯ              |
+---------------------------------------------------------------+
|            21.05.2015  № 707            |
+---------------------------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 червня 2015 р.
за № 679/27124 |
+---+------------------------------+

Про затвердження Порядку проведення конференцій громадських об’єднань та асоціацій, обрання членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України” та припинення їхніх повноважень

Відповідно до частини четвертої статті 8, частини третьої статті 10 Закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення України”, керуючись статтею 17, частиною другою статті 24 Закону України “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок проведення конференцій громадських об’єднань та асоціацій, обрання членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України” та припинення їхніх повноважень, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 04 вересня 2014 року № 831 “Про затвердження Положення про порядок проведення конференцій всеукраїнських громадських об’єднань, обрання членів Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України та припинення їхніх повноважень”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2014 року за № 1147/25924.

3. Юридичному управлінню подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Прес-службі оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення О. Герасим’юк.

+--------+--------------+
| Голова | Ю. Артеменко |
+--------+--------------+
+---+-----------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
ради України з питань
телебачення і радіомовлення
21.05.2015 № 707 |
+---+-----------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 червня 2015 р.
за № 679/27124 |
+---+------------------------------+

ПОРЯДОК проведення конференцій громадських об’єднань та асоціацій, обрання членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України” та припинення їхніх повноважень

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки та проведення Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення (далі - Національна рада) конференцій громадських об’єднань та асоціацій (далі - об’єднання), обрання членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України” (далі - НСТУ) та припинення їхніх повноважень відповідно до Закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення України”.

2. Метою проведення конференцій об’єднань (далі - Конференції) є обрання членів Наглядової ради НСТУ від об’єднань, які відповідають вимогам, передбаченим у Законі України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення України”, у спосіб, що забезпечує максимальну відкритість, прозорість цього процесу та обрання членами Наглядової ради НСТУ осіб, які відповідають критеріям наявності високих професійних та моральних якостей, суспільного авторитету.

3. Для підготовки та проведення Конференцій, здійснення громадського контролю за цим процесом утворюється Громадська комісія. До складу комісії входять представники, визначені громадськими радами при Національній раді, Державному комітеті телебачення і радіомовлення України, Міністерстві культури України, Міністерстві молоді та спорту України, Міністерстві освіти і науки України, Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Консультативною радою при Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини (по три представники від однієї ради). Склад Громадської комісії затверджується Національною радою.

Громадська комісія з питань проведення Конференцій здійснює оцінку відповідності об’єднань вимогам, визначеним Законом України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення України”. За результатами проведеної оцінки Громадська комісія вносить відповідні рекомендації Національній раді.

4. Національна рада своїм рішенням визначає календарний план підготовки та проведення Конференцій, оприлюднює зазначений календарний план на своєму офіційному веб-сайті.

ІІ. Порядок відбору об’єднань, які мають право делегувати представників до Наглядової ради НСТУ, та висування кандидатів

1. До участі в Конференціях допускаються об’єднання, які відповідають вимогам, визначеним у статті 8 Закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення України”, а саме:

1) об’єднання здійснюють основну діяльність в одній із таких сфер, визначених у Законі України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення України”:

освіти та науки;

забезпечення прав національних меншин;

фізичного виховання та спорту;

журналістики;

правозахисній;

захисту інтересів дітей та молоді;

творчій;

місцевого самоврядування;

захисту прав осіб з особливими потребами;

2) строк діяльності у відповідній сфері становить не менше трьох років до дня подання заяви на участь у Конференції;

3) членами об’єднання є авторитетні у відповідній сфері особи;

4) діяльність об’єднання є активною (упродовж останніх трьох років об’єднання організовувало періодично, не рідше ніж кілька разів на рік, громадські заходи щодо проблем, які існують у відповідній сфері: ініціювало публічні обговорення актуальних питань, публічні дискусії у професійній сфері тощо).

2. Національна рада розміщує оголошення про прийняття заяв об’єднань на участь у Конференціях на своєму офіційному веб-сайті, а також подає звернення про розміщення цього оголошення на офіційних веб-сайтах Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

В оголошенні зазначається строк подання заяв об’єднань на участь у Конференціях із зазначенням адреси та годин прийому документів, переліку документів, що повинні бути подані.

Строк подання заяв об’єднань на участь у Конференціях становить п’ятнадцять календарних днів.

3. Об’єднання, які мають намір взяти участь у Конференції, подають до Національної ради письмову заяву на участь у Конференції громадських об’єднань та асоціацій для обрання члена Наглядової ради НСТУ, за формою, визначеною в додатку 1 до цього Порядку, а також скріплені печаткою об’єднання (у разі наявності) копії свідоцтва про реєстрацію, статуту об’єднання, витяг із протоколу засідання керівного органу об’єднання щодо обрання керівника об’єднання.

Заява і копії свідоцтва про реєстрацію та статуту об’єднання, витяг із протоколу засідання керівного органу об’єднання щодо обрання керівника об’єднання подаються в паперовій і електронній формах. Апарат Національної ради забезпечує їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Національної ради не пізніше двох робочих днів з дня прийняття заяви на участь у Конференції.

4. Об’єднання може подати заяву на участь у Конференції лише в одній зі сфер, визначених у підпункті 1 пункту 1 цього розділу.

5. Громадська комісія з питань проведення Конференцій упродовж 14 календарних днів з дня завершення строку подання заяв на участь у Конференціях проводить оцінку поданих документів на відповідність вимогам, передбаченим пунктом 1 цього розділу.

За підсумками розгляду поданих документів Громадська комісія вносить до Національної ради перелік об’єднань, які відповідають пункту 1 цього розділу і рекомендуються для допуску до участі в Конференціях, окремо за кожною сферою діяльності.

Національна рада упродовж п’яти робочих днів з дня внесення рекомендованого переліку ухвалює рішення про допуск об’єднань до участі в Конференціях окремо за кожною сферою діяльності. Окремо Національною радою ухвалюється рішення про недопуск до участі у відповідній Конференції об’єднань, що не відповідають статті 8 Закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення України”.

Об’єднання повідомляються про час та місце розгляду Національною радою поданих ними документів не пізніше ніж за три робочі дні до дати розгляду, а також мають право бути присутніми під час такого розгляду.

Не пізніше наступного робочого дня після ухвалення відповідного рішення Національна рада оприлюднює перелік об’єднань, які мають право взяти участь у Конференціях, на своєму офіційному веб-сайті та повідомляє про це об’єднання шляхом направлення повідомлення на адреси їх електронної пошти, зазначені в заявах на участь.

6. Упродовж п’яти календарних днів з дня оприлюднення на офіційному веб-сайті Національної ради переліку об’єднань, які мають право взяти участь у Конференціях, зазначені об’єднання подають до Національної ради кандидатури для включення до складу Наглядової ради НСТУ (по одній кандидатурі від об’єднання).

Кандидатури для включення до складу Наглядової ради НСТУ подаються листом за підписом керівника об’єднання. До листа додаються:

1) заява кандидата на посаду члена Наглядової ради НСТУ від громадських об’єднань та асоціацій за формою, визначеною в додатку 2 до цього Порядку;

2) програма кандидата (обсягом до трьох тисяч друкованих знаків), в якій у довільній формі викладається позиція кандидата щодо пріоритетів діяльності у складі Наглядової ради НСТУ;

3) копія документа про вищу освіту;

4) копія паспорта громадянина України (першої - шостої сторінок та сторінки з останньою відміткою реєстрації місця проживання).

Заяви та програми кандидатів подаються в паперовій і електронній формах та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Національної ради не пізніше двох робочих днів від дня прийняття заяви на участь у Конференції.

7. Національна рада упродовж п’яти робочих днів після завершення строку подання кандидатур до складу Наглядової ради НСТУ від об’єднань проводить попередню перевірку зазначених кандидатур на відповідність вимогам, визначеним у статті 9 Закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення України”. За підсумками перевірки може бути прийнято обґрунтоване рішення про відхилення кандидатур у разі їх невідповідності зазначеним вимогам.

8. Рішення щодо допуску або недопуску об’єднань до участі в Конференції або відхилення кандидатури до складу Наглядової ради НСТУ може бути оскаржено в судовому порядку.

ІІІ. Порядок проведення Конференції

1. Інформація про місце та час проведення Конференції оприлюднюється Національною радою на її офіційному веб-сайті не пізніше ніж за п’ять днів до дня проведення відповідної Конференції, а також повідомляється об’єднанням, які згідно з рішенням Національної ради мають право делегувати представників до складу Наглядової ради НСТУ, шляхом направлення повідомлень на адреси електронної пошти об’єднань, зазначені в заявах на участь.

Перша Конференція проводиться не раніше ніж через десять днів після завершення строку подання кандидатур для включення до складу Наглядової ради НСТУ. Для кожної зі сфер, визначених у пункті 1 розділу ІІ цього Порядку, проводиться окрема Конференція.

2. У Конференції мають право брати участь об’єднання, які подали свої кандидатури для включення до складу Наглядової ради НСТУ. Конференція вважається правомочною за умови участі в ній не менше трьох об’єднань, які мають право делегувати представників до складу Наглядової ради НСТУ у відповідній сфері.

Від об’єднання в Конференції бере участь його керівник або інша особа, повноваження якої посвідчуються листом за підписом керівника об’єднання. Під час реєстрації на Конференції подається також документ, що посвідчує особу представника об’єднання.

Забезпечення проведення Конференції покладається на апарат Національної ради.

Конференція проводиться відкрито із запрошенням журналістів, представників засобів масової інформації.

3. Конференція відкритим голосуванням обирає головуючого з числа представників об’єднань. Секретарем Конференції є працівник апарату Національної ради. Секретар Конференції веде її протокол.

Конференція відкритим голосуванням обирає двох членів Лічильної комісії Конференції з числа представників об’єднань. Головою Лічильної комісії Конференції є член Національної ради, визначений рішенням Національної ради.

Конференція визначає регламент роботи Конференції, що передбачає виступи присутніх кандидатів, а також право виступу членів Громадської комісії.

4. Голосування за кандидатів здійснюють учасники Конференції шляхом заповнення письмових анонімних бюлетенів. У бюлетені в алфавітному порядку за прізвищем зазначаються усі кандидати, що були запропоновані об’єднаннями, які мають право делегувати представників до складу Наглядової ради НСТУ.

Бюлетень для голосування заповнюється шляхом виставлення рейтингових балів навпроти імен кандидатів (кожному кандидату виставляється від 1 до 5 балів).

Недійсним вважається бюлетень, у якому не виставлено рейтингові бали всім кандидатам, а також у випадку, якщо бюлетень заповнений з порушенням вимог цього Порядку.

5. Лічильна комісія проводить підрахунок на підставі поданих бюлетенів та оголошує кількість балів, яку набрав кожен із кандидатів. Якщо серед трьох кандидатів, які набрали найбільшу кількість рейтингових балів, два чи більше кандидатів отримали однакову кількість балів, щодо таких кандидатів проводиться повторне рейтингове голосування.

Протокол Конференції підписується головуючим та секретарем Конференції і оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національної ради упродовж трьох робочих днів від дня проведення Конференції.

IV. Порядок проведення додаткової конференції

1. Відповідно до частини першої статті 8 Закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення України”, якщо кількість членів Наглядової ради НСТУ, обраних від депутатських фракцій і груп Верховної Ради України поточного скликання, дорівнює або перевищує кількість членів, обраних від громадських об’єднань, Національна рада проводить додаткову конференцію всіх громадських організацій, що взяли участь в обранні членів Наглядової ради НСТУ (далі - Додаткова конференція).

2. Національна рада розміщує на своєму офіційному веб-сайті оголошення про проведення Додаткової конференції, а також повідомляє про це об’єднання, що взяли участь у Конференціях у кожній зі сфер. Зазначені об’єднання мають право подати нові кандидатури до складу Наглядової ради НСТУ у порядку, визначеному в пункті 6 розділу II цього Порядку, або підтвердити (листом за підписом керівника об’єднання) попередню кандидатуру, яка подавалася об’єднанням та не була обрана до складу Наглядової ради НСТУ.

3. Інформація про місце та час проведення Додаткової конференції оприлюднюється Національною радою на її офіційному веб-сайті не пізніше ніж за п’ять днів до дня проведення Конференції, а також повідомляється об’єднанням, що взяли участь у Конференціях у кожній зі сфер, шляхом направлення повідомлень на адреси електронної пошти об’єднань, зазначені в заявах на участь.

4. Додаткова конференція проводиться в порядку, визначеному розділом III цього Порядку.

У Додатковій конференції мають право взяти участь всі об’єднання, які брали участь у Конференціях у сферах, визначених у пункті 1 розділу ІІ цього Порядку.

V. Порядок затвердження рішення про обрання членів Наглядової ради НСТУ

1. Національна рада розглядає на своєму засіданні протоколи Конференцій (Додаткової конференції) та ухвалює рішення про обрання членами Наглядової ради НСТУ кандидатів, які набрали найбільшу кількість рейтингових балів на відповідних Конференціях (Додатковій конференції).

Після подання всіма депутатськими фракціями та групами Верховної Ради України представників до складу Наглядової ради НСТУ Національна рада затверджує склад Наглядової ради НСТУ.

У разі проведення Додаткової конференції Національна рада ухвалює рішення про обрання членами Наглядової ради НСТУ такої кількості кандидатів, які зазначені в протоколі Додаткової конференції, що забезпечує перевищення кількості членів Наглядової ради НСТУ, які представляють об’єднання, над кількістю членів, обраних від депутатських фракцій і груп Верховної Ради України, на одну особу.

2. Члени Національної ради та Громадська комісія з питань проведення Конференцій мають право ініціювати питання про відхилення кандидатури в члени Наглядової ради НСТУ у разі її невідповідності вимогам, визначеним статтею 9 Закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення України”. Національна рада ухвалює обґрунтоване рішення щодо відхилення кандидатури в члени Наглядової ради НСТУ.

3. У випадку, коли кандидат, який набрав найбільшу кількість рейтингових балів на відповідній Конференції (Додатковій конференції), був відхилений Національною радою у зв’язку з його невідповідністю вимогам до члена Наглядової ради НСТУ, Національна рада ухвалює рішення про обрання членом Наглядової ради НСТУ наступного за кількістю балів кандидата.

У разі якщо жоден із кандидатів, зазначених у протоколі Конференції (Додаткової конференції), відповідно до рішення Національної ради не відповідає визначеним статтею 9 Закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення України” вимогам, Національна рада ухвалює рішення про повторне проведення відповідної Конференції (Додаткової конференції).

4. У випадку дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради НСТУ з числа представників об’єднань Національна рада ухвалює рішення про обрання членом Наглядової ради НСТУ наступного за кількістю балів кандидата, зазначеного в протоколі відповідної Конференції (Додаткової конференції).

VI. Порядок прийняття рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради НСТУ

1. Рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради НСТУ ухвалюється Національною радою у випадках, передбачених статтею 10 Закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення України”.

2. Питання припинення повноважень члена Наглядової ради НСТУ розглядається на засіданні Національної ради за ініціативою члена Національної ради або Наглядової ради НСТУ.

3. Національна рада розглядає питання про припинення повноважень члена Наглядової ради НСТУ упродовж десяти робочих днів від дня закінчення строку його повноважень або від дня подання ним заяви про припинення повноважень за власним бажанням.

З підстав, передбачених пунктами 3 - 9 частини першої статті 10 Закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення України”, Національна рада розглядає питання про припинення повноважень члена Наглядової ради НСТУ упродовж десяти календарних днів від дня, коли їй стало відомо про настання зазначених підстав.

4. Для підтвердження інформації про можливе настання підстав для припинення повноважень члена Наглядової ради НСТУ Національна рада має право звертатися до державних органів, підприємств, установ та організацій.

+-------------------------------+--------------+
| Начальник відділу зв’язків
з громадськими організаціями,
громадськістю та діяльності
суспільного мовлення | Т. Кравченко |
+-------------------------------+--------------+
+---+------------------------------------------+
|  | Додаток 1
до Порядку проведення конференцій
громадських об’єднань та асоціацій,
обрання членів Наглядової ради
публічного акціонерного товариства
“Національна суспільна телерадіокомпанія
України” та припинення
їхніх повноважень
(пункт 3 розділу ІІ) |
+---+------------------------------------------+

ЗАЯВА на участь у Конференції громадських об’єднань та асоціацій для обрання члена Наглядової ради НСТУ

+---+------------------------------------------+
|  | Додаток 2
до Порядку проведення конференцій
громадських об’єднань та асоціацій,
обрання членів Наглядової ради
публічного акціонерного товариства
“Національна суспільна телерадіокомпанія
України” та припинення
їхніх повноважень
(пункт 6 розділу ІІ) |
+---+------------------------------------------+

ЗАЯВА кандидата на посаду члена Наглядової ради НСТУ від громадських об’єднань та асоціацій