03.07.2015
+---------------------------------------------------------+
|                             |
+---------------------------------------------------------+
| НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ |
+---------------------------------------------------------+
|             РІШЕННЯ             |
+---------------------------------------------------------+
|          04.06.2015  № 740          |
+---------------------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 червня 2015 р.
за № 737/27182 |
+---+------------------------------+

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань провадження депозитарної діяльності

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України «Про депозитарну систему України», з метою вдосконалення вимог щодо обслуговування в депозитарній системі України облігацій міжнародних фінансових організацій Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Внести до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (зі змінами), такі зміни:

у розділі V:

у пункті 3 глави 2:

доповнити абзац перший словами «, або в установленому законодавством порядку на підставі депонування тимчасового глобального сертифіката або глобального сертифіката»;

доповнити абзац другий після слів «Цінні папери іноземного емітента» словами «(крім облігацій міжнародних фінансових організацій)»;

у пункті 17 глави 5:

абзац другий замінити трьома новими абзацами такого змісту:

«Емітент надає Центральному депозитарію розпорядження про проведення погашення та відповідні документи, на підставі яких здійснюється погашення. Розпорядження має містити реквізити випуску, що погашається, дату початку погашення (дату обліку), термін та спосіб виконання зобов'язань емітента за борговими цінними паперами, що погашаються. Погашення цінних паперів, які розміщені за межами України та обліковуються на кореспондентському рахунку Центрального депозитарію в депозитарії іноземної держави або в міжнародній депозитарно-кліринговій установі, здійснюється Центральним депозитарієм на підставі документів, передбачених законодавством країни місцезнаходження депозитарію іноземної держави або міжнародної депозитарно-клірингової установи відповідно.

За наслідками погашення Центральний депозитарій засвідчує емітенту факт погашення (непогашення) цінних паперів певного випуску шляхом підпису уповноваженої особи та засвідчення печаткою Центрального депозитарію звіту(ів) емітента про наслідки погашення цінних паперів.

Центральний депозитарій засвідчує звіт емітента про наслідки погашення цінних паперів виключно в кількості цінних паперів, які станом на дату засвідчення звіту обліковуються в Центральному депозитарії на рахунку емітента як такі, що погашаються.».

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом п’ятим.

2. Внести до Положення про глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 липня 2013 року № 1332, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2013 року за № 1434/23966 (зі змінами), такі зміни:

1) у пункті 13 слова «подаються до Комісії та» виключити;

2) у додатку 1 до Положення виноски 1 та 2 викласти в такій редакції:

«-1 Не заповнюється за випусками акцій акціонерних товариств, що створюються, та за випусками облігацій міжнародних фінансових організацій.

-2 Не заповнюється за випусками цінних паперів емітентів, що фінансуються з бюджетів, та за випусками облігацій міжнародних фінансових організацій.»;

3) додаток 2 до Положення викласти в новій редакції, що додається.

3. Центральному депозитарію цінних паперів, депозитарним установам привести свої внутрішні документи у відповідність до вимог цього рішення не пізніше трьох місяців з дня набрання чинності цим рішенням.

4. Департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д. Тарабакіна.

+----------------+------------+
| Голова Комісії | Т. Хромаєв |
+----------------+------------+
+---+--------------------------+
|  | Прокол засідання Комісії
від 04.06.2015 р. № 32 |
+---+--------------------------+
+---+----------------------------------------+
|  | Додаток 2
до Положення про глобальний сертифікат
та тимчасовий глобальний сертифікат
(пункт 4) |
+---+----------------------------------------+

ГЛОБАЛЬНИЙ СЕРТИФІКАТ