30.07.2015
+-----------------------------+
|               |
+-----------------------------+
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ |
|     ПОСТАНОВА     |
+-----------------------------+
| від 17 липня 2015 р. № 508 |
|       Київ      |
+-----------------------------+

Про внесення змін до Положення про Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. № 380 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 17, ст. 751; 2010 р., № 41, ст. 1336, № 58, ст. 2025; 2011 р., № 79, ст. 2907; 2013 р., № 63, ст. 2283), зміни, що додаються.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 73     |     |
+-------------------------+----------+
+---+----------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2015 р. № 508 |
+---+----------------------------------------+

ЗМІНИ, що вносяться до Положення про Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави

1. У пункті 1 цифри і слова “III-IV рівня акредитації” виключити.

2. У пункті 2:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

“2. Із заявкою про включення до Реєстру до МОН звертаються наукові установи, які пройшли державну атестацію, та вищі навчальні заклади, що провадять освітню діяльність за третім (освітньо-науковим) рівнем та (або) науковим рівнем вищої освіти, та які пройшли державну атестацію в частині наукової та науково-технічної діяльності.”;

2) доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

“копія ліцензії (ліцензій) на провадження освітньої діяльності;”.

У зв’язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати відповідно абзацами п’ятим - восьмим;

3) в абзаці п’ятому слова “(сертифікат про акредитацію)” виключити;

4) абзац восьмий після слова “Національної” доповнити словами “академії наук”;

5) в абзаці п’ятому пункту 5 цифри і слова “III-IV рівня акредитації” виключити.

3. У пункті 6 слова “Про наукову та науково-технічну діяльність” замінити словами “Про наукову і науково-технічну діяльність”.

4. У тексті Положення слово “Держінформнауки” замінити словом “МОН”.