30.07.2015
+-----------------------------+
|               |
+-----------------------------+
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ |
|     ПОСТАНОВА     |
+-----------------------------+
| від 24 червня 2015 р. № 525 |
|       Київ      |
+-----------------------------+

Про утворення робочої групи з підготовки рекомендацій та пропозицій до проектів рішень Кабінету Міністрів України щодо приватизації та умов продажу об’єктів державної власності, що підлягають приватизації

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити робочу групу з підготовки рекомендацій та пропозицій до проектів рішень Кабінету Міністрів України щодо приватизації та умов продажу об’єктів державної власності, що підлягають приватизації, у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про робочу групу з підготовки рекомендацій та пропозицій до проектів рішень Кабінету Міністрів України щодо приватизації та умов продажу об’єктів державної власності, що підлягають приватизації, що додається.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 25     |     |
+-------------------------+----------+
+---+-----------------------------------------+
|  | Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2015 р. № 525 |
+---+-----------------------------------------+

СКЛАД робочої групи з підготовки рекомендацій та пропозицій до проектів рішень Кабінету Міністрів України щодо приватизації та умов продажу об’єктів державної власності, що підлягають приватизації

Голова Фонду державного майна - голова робочої групи

Заступник Голови Фонду державного майна - заступник голови робочої групи

Представник Фонду державного майна - секретар робочої групи

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

Старший радник Міністра економічного розвитку і торгівлі

Заступник Міністра Кабінету Міністрів України

Перший заступник Міністра фінансів

Перший заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості

Директор Департаменту з питань ефективного управління державною власністю Секретаріату Кабінету Міністрів України

Державний уповноважений Антимонопольного комітету

+---+----------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2015 р. № 525 |
+---+----------------------------------------+

ПОЛОЖЕННЯ про робочу групу з підготовки рекомендацій та пропозицій до проектів рішень Кабінету Міністрів України щодо приватизації та умов продажу об’єктів державної власності, що підлягають приватизації

1. Робоча група з підготовки рекомендацій та пропозицій до проектів рішень Кабінету Міністрів України щодо приватизації та умов продажу об’єктів державної власності, що підлягають приватизації (далі - робоча група) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України і цим Положенням.

3. Основними завданнями робочої групи є:

1) сприяння здійсненню координації дій органів виконавчої влади із забезпечення підготовки рекомендацій та пропозицій до проектів рішень Кабінету Міністрів України щодо приватизації та умов продажу об’єктів державної власності, що підлягають приватизації;

2) підготовка рекомендацій та пропозицій до проектів рішень Кабінету Міністрів України щодо:

приватизації та умов продажу об’єктів державної власності, що підлягають приватизації, та стосовно залучення міжнародної фінансової, технічної допомоги для підготовки їх до приватизації та виставлення на продаж;

визначення виконавця послуг з підготовки до приватизації та виставлення на продаж об’єктів державної власності, що підлягають приватизації, та джерел оплати таких послуг, у тому числі за рахунок коштів міжнародної фінансової, технічної допомоги;

3) проведення аналізу основних проблем забезпечення прозорої та конкурентної приватизації.

4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз основних проблем забезпечення прозорої та конкурентної приватизації об’єктів державної власності, що підлягають приватизації;

2) розглядає пропозиції державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань щодо приватизації та умов продажу об’єктів державної власності, що підлягають приватизації, та стосовно залучення міжнародної фінансової, технічної допомоги для підготовки їх до приватизації та виставлення на продаж;

3) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи пропозиції, у тому числі щодо необхідності прийняття нормативно-правових актів;

4) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції.

5. Робоча група має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

3) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів;

4) розглядати питання щодо стану підготовки до приватизації та виставлення на продаж об’єктів державної власності, що підлягають приватизації.

6. Робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, міжнародними організаціями.

7. Посадовий склад робочої групи затверджується Кабінетом Міністрів України.

Робочу групу очолює голова, який затверджує її персональний склад та вносить у разі потреби до нього зміни.

Головою робочої групи є Голова Фонду державного майна.

8. Формою роботи робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

9. Засідання робочої групи веде її голова, а за його відсутності - заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях робочої групи забезпечує її секретар.

Засідання робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

10. На своїх засіданнях робоча група розробляє рекомендації та пропозиції з питань, що належать до її компетенції.

Рекомендації та пропозиції вважаються схваленими, якщо за них проголосували більш як половина присутніх на засіданні членів робочої групи, а у разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рекомендації та пропозиції фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам робочої групи.

Член робочої групи, який не підтримує рекомендації та пропозиції, може викласти у письмовій формі окрему думку, що додається до протоколу засідання.

11. Рекомендації та пропозиції робочої групи можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить центральний орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

12. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності робочої групи здійснює Фонд державного майна.