30.07.2015
+------------------------------------------+
|                     |
+------------------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ |
+------------------------------------------+
|         НАКАЗ          |
+------------------------------------------+
|      24.06.2015  № 653       |
+------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 липня 2015 р.
за № 814/27259 |
+---+------------------------------+

Про затвердження Змін до Типового положення про центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів

Відповідно до статті 10 Закону України „Про реабілітацію інвалідів в Україні” та з метою вдосконалення роботи центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Типового положення про центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 15 серпня 2013 року № 505, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 вересня 2013 року за № 1511/24043, що додаються.

2. Керівникам Державного комплексу соціальної реабілітації дітей-інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів протягом трьох місяців з дня офіційного опублікування цього наказу вжити заходів щодо приведення чинних положень про Державний комплекс соціальної реабілітації дітей-інвалідів та центр соціальної реабілітації інвалідів у відповідність зі Змінами, затвердженими цим наказом.

3. Департаменту соціального захисту інвалідів (Полякова О.Ю.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра В. Шевченка.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

+---------+------------+
| Міністр | П. Розенко |
+---------+------------+
+---+-----------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
24.06.2015  № 653 |
+---+-----------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 липня 2015 р.
за № 814/27259 |
+---+------------------------------+

ЗМІНИ до Типового положення про центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів

1. У розділі І:

пункт 1.1 викласти в такій редакції:

„1.1. Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів (далі - Центр) -реабілітаційна установа сфери управління Міністерства соціальної політики України та/або органів соціального захисту населення регіонального та/або місцевого рівнів, цільовим призначенням якої є здійснення комплексу реабілітаційних заходів для дітей-інвалідів, а також дітей віком до 2 років, які мають ризик отримати інвалідність, спрямованих на попередження (запобігання), зменшення або подолання фізичних, психічних розладів, коригування порушень розвитку, навчання основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для їхньої інтеграції у суспільство.”;

пункт 1.4 виключити.

У зв’язку з цим пункти 1.5-1.10 вважати відповідно пунктами 1.4-1.9;

пункт 1.4 викласти в такій редакції:

„1.4. Центр розміщується на територіях із спеціально побудованими або пристосованими приміщеннями, що повинні відповідати безбар’єрній архітектурі, санітарно-гігієнічним, протипожежним вимогам, техніці безпеки, мати всі види комунального благоустрою.”;

пункт 1.6 викласти в такій редакції:

„1.6. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Типовим положенням.”;

пункт 1.7 виключити.

У зв’язку з цим пункти 1.8, 1.9 вважати відповідно пунктами 1.7, 1.8;

пункт 1.8 виключити.

2. У пункті 2.1 розділу ІІ:

підпункти 3-5 викласти в такій редакції:

„3) підготовку батьків або законних представників дітей-інвалідів до продовження (у разі потреби) здійснення реабілітаційних заходів для дітей-інвалідів поза межами Центру;

4) здійснення комплексу реабілітаційних заходів відповідно до індивідуального плану реабілітації дитини-інваліда, складеного з метою реалізації індивідуальної програми реабілітації (далі - ІПР), з можливим залученням до участі в цьому процесі батьків або законних представників дитини-інваліда;

5) виконання індивідуального плану реабілітації дитини-інваліда та її ІПР;”;

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

„7) здійснення співпраці з вітчизняними та закордонними реабілітаційними, освітніми, медичними, науковими підприємствами, установами та організаціями з питань реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів.”.

3. У розділі ІІІ:

пункти 3.1, 3.2 викласти в такій редакції:

„3.1. Основними структурними підрозділами Центру є:

1) адміністрація;

2) відділення (ранньої) соціальної реабілітації (абілітації);

3) відділення психолого-педагогічної реабілітації;

4) відділення фізичної реабілітації;

5) відділення професійної орієнтації;

6) відділення медичного спостереження або медичної реабілітації;

7) методичний відділ;

8) відділ господарського обслуговування Центру;

9) служба соціального патронату;

10) інші структурні підрозділи, діяльність яких пов’язана з реабілітаційним процесом.

3.2. У разі потреби в Центрі можуть створюватися групи „Матері та дитини” для дітей-інвалідів та дітей віком до 2 років, які мають ризик отримати інвалідність.”;

у пункті 3.5 слова „центрів державного та обласного значень функціонує” замінити словами „Центру може функціонувати”.

4. У розділі IV:

пункт 4.1 викласти в такій редакції:

„4.1. Направлення та зарахування дітей-інвалідів та дітей віком до 2 років, які мають ризик отримати інвалідність, до Центру здійснюється відповідно до Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 80 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2013 року № 921), та наказу Міністерства соціальної політики України від 01 квітня 2014 року № 170 „Про затвердження форм документів щодо отримання інвалідами та дітьми-інвалідами реабілітаційних послуг у реабілітаційних установах”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2014 року за № 409/25186.”;

абзац перший пункту 4.2 викласти в такій редакції:

„4.2. До Центру зараховуються діти-інваліди віком до 18 років та діти віком до 2 років, які мають ризик отримати інвалідність.”;

після пункту 4.2 доповнити розділ новим пунктом 4.3 такого змісту:

„4.3. До Центру не зараховуються діти, стан здоров’я яких унеможливлює проведення реабілітаційних заходів, з такими медичними протипоказаннями:

гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;

усі захворювання в гострій стадії та заразній формі;

часті судомні напади та їх еквіваленти;

захворювання, що супроводжуються тяжкими порушеннями поведінки, небезпечними для дитини та її оточення (за умови несупроводження дитини її батьками або законними представниками).”.

У зв’язку з цим пункти 4.3, 4.4 вважати відповідно пунктами 4.4, 4.5.

5. Розділ V викласти в такій редакції:

„V. Учасники реабілітаційного процесу в Центрі

5.1. Учасниками реабілітаційного процесу є діти-інваліди, діти віком до 2 років, які мають ризик отримати інвалідність, їхні батьки або законні представники, вчителі-реабілітологи, вчителі-логопеди, асистенти вчителів-реабілітологів, практичні психологи, соціальні педагоги, лікарі-педіатри, лікарі-неврологи дитячі, фахівці з фізичної реабілітації, музичні керівники, вчителі інформатики та обчислювальної техніки, медичні сестри та інші фахівці, які беруть участь у процесі реабілітації (абілітації).

5.2. Реабілітаційні заходи здійснюються в таких групах:

„Матері та дитини” - для дітей-інвалідів та дітей віком до 2 років, які мають ризик отримати інвалідність;

ранньої соціальної реабілітації (абілітації) - для дітей-інвалідів віком до 7 років;

соціальної реабілітації - для дітей-інвалідів віком від 7 до 14 років;

соціальної реабілітації та професійної орієнтації - для дітей-інвалідів віком від 14 до 18 років.”.

6. Розділ VI виключити.

У зв’язку з цим розділи VIІ-ХІ вважати відповідно розділами VI-Х.

7. У розділі VI:

у назві розділу слова „соціальної реабілітації дітей-інвалідів у” замінити словами „реабілітаційного процесу в”;

пункт 6.6 викласти в такій редакції:

„6.6. У Центрі встановлюється та затверджується мережа груп, наповнюваність яких становить від 8 до 10 дітей-інвалідів.

У разі потреби діти-інваліди можуть отримувати реабілітаційні послуги поза групою за окремим графіком.”.

8. Розділ VIІ виключити.

У зв’язку з цим розділи VIІІ-Х вважати відповідно розділами VIІ-ІХ.

9. Пункт 7.3 розділу VIІ виключити.

10. У розділі VIII:

у пункті 8.2 слово „засновником” виключити;

у пункті 8.3 слова „(для забезпечення професійної орієнтації дітей-інвалідів) структурні підрозділи без права юридичної особи (за умови наявності належного інвентарю та відповідного обладнання), а саме: підсобні господарства, трудові майстерні, дільниці, філії” замінити словами „(за умови наявності належного інвентарю та відповідного обладнання) такі структурні підрозділи, як підсобні господарства, трудові майстерні, дільниці, філії, відділення”.

11. Розділ ІХ виключити.

+-------------------------------+-------------+
| Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів | О. Полякова |
+-------------------------------+-------------+