31.07.2015
+---------------------------------------------------------+
|                             |
+---------------------------------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ |
+---------------------------------------------------------+
|             НАКАЗ             |
+---------------------------------------------------------+
|          01.07.2015  № 252          |
+---------------------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 липня 2015 р.
за № 856/27301 |
+---+------------------------------+

Про затвердження Змін до Порядку підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування

Відповідно до статей 7 та 20 Закону України “Про насіння і садивний матеріал” та на виконання пункту 71 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 357, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 лютого 2013 року № 116, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 березня 2013 року за № 399/22931, що додаються.

2. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я.В.

+---------+---------------+
| Міністр | О.М. Павленко |
+---------+---------------+
+---+--------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
01.07.2015 № 252 |
+---+--------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 липня 2015 р.
за № 856/27301 |
+---+------------------------------+

ЗМІНИ до Порядку підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування

1. У тексті Порядку та додатках до нього слова “Державна інспекція сільського господарства України” та “Держсільгоспінспекція України” у всіх відмінках замінити словами “центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі” у відповідних відмінках.

2. Пункт 4 викласти в такій редакції:

“4. Обсяг насіння і садивного матеріалу, що ввозяться в Україну для селекційних, дослідних робіт і експонування, ввозиться в кількості, що визначається для забезпечення проведення польових досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність на поширення в Україні з розрахунку один зразок на один рік на одну точку досліджень. Кількість точок дослідження не може перевищувати тридцяти.”.

3. Абзац третій пункту 7 викласти в такій редакції:

“обсяг насіння та/або садивного матеріалу, що ввозяться в Україну для селекційних, дослідних робіт і експонування, перевищує кількість, зазначену у пункті 4 цього Порядку;”.

4. Пункт 8 Порядку доповнити новим абзацом такого змісту:

“Суб'єкт господарювання, що одержав підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування, не пізніше 01 лютого року, наступного за роком, у якому було здійснено ввезення, письмово інформує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, за місцем державної реєстрації суб'єкта господарювання щодо кількості ввезеного насіння та його використання (місце вирощування, обсяги одержаного врожаю, подальше використання).”.

+---------------------------+-------------+
| Директор Департаменту
землеробства та технічної
політики в АПК | В.М. Топчій |
+---------------------------+-------------+