05.08.2015
+---+-------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Генеральної прокуратури
України
20.07.2015  № 98 |
+---+-------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 липня 2015 р.
за № 929/27374 |
+---+------------------------------+

ПОРЯДОК проведення чотирирівневого відкритого конкурсу на зайняття посад керівників місцевих прокуратур, їх перших заступників та заступників

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає умови і порядок організації та проведення чотирирівневого відкритого конкурсу кандидатів на посади керівників місцевих прокуратур, їх перших заступників та заступників.

1.2. Чотирирівневий відкритий конкурс здійснюється з інформуванням громадськості про стан його проведення та результати на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України.

1.3. Для забезпечення відкритості та прозорості процесу проведення конкурсу його перебіг фіксується за допомогою технічних засобів.

1.4. На конкурс на посади керівників місцевої прокуратури, їх перших заступників та заступників не можуть бути допущені особи:

які не відповідають вимогам для призначення на посаду прокурора місцевої прокуратури, передбаченим частиною першою статті 27 Закону України "Про прокуратуру" (крім вимоги щодо наявності стажу роботи в галузі права);

щодо яких є інформація про існування обмежень для призначення на посади прокурорів, встановлених частиною п’ятою статті 27 Закону України "Про прокуратуру", Законами України "Про очищення влади" та "Про запобігання корупції".

1.5. Відкритий конкурс на зайняття посад керівників місцевих прокуратур, їх перших заступників та заступників складається з:

тестування на знання законодавства (професійний тест);

тестування загальних здібностей;

тестування особистісних характеристик (психологічний тест);

співбесіди.

За результатами чотирирівневого конкурсу здійснюється відбір кандидатів для призначення на вищезазначені посади.

1.6. Чотирирівневий відкритий конкурс проводиться у п’яти регіональних центрах, розташованих у містах Києві, Дніпропетровську, Львові, Одесі та Харкові.

1.7. При проведенні конкурсу як спостерігачі запрошуються представники міжнародних та міжурядових організацій, члени консультативних рад при Генеральній прокуратурі України та прокуратурах регіонів (за згодою), а також працівники вищих навчальних закладів, на базі яких проводиться тестування (за згодою).

ІІ. Робочі групи регіональних центрів

2.1. Робочі групи регіональних центрів (далі - робочі групи):

перевіряють наявність необхідних для участі у конкурсі документів;

приймають документи від кандидатів, які на день набрання чинності Законом України "Про прокуратуру" не працюють в органах прокуратури;

приймають документи від кандидатів, які на день набрання чинності Законом України "Про прокуратуру" працюють на посадах прокурорів у Генеральній прокуратурі України, прокуратурах Автономної Республіки Крим, областей та міста Києва;

допускають кандидатів до тестування на знання законодавства (професійний тест);

організовують проведення тестування на знання законодавства (професійний тест);

організовують проведення тестування загальних здібностей;

організовують проведення тестування особистісних характеристик (психологічний тест);

організовують проведення співбесід з кандидатами;

забезпечують недопущення спілкування кандидатів під час виконання тестових завдань, використання ними будь-яких технічних засобів та інших джерел інформації, а у разі виявлення таких фактів відсторонювати осіб від подальшого проходження тестування.

2.2. Робочі групи формуються у кількісному складі залежно від потреби (але не менше 15 осіб). До їх складу входять працівники:

структурного підрозділу Генеральної прокуратури України, який відповідає за реформування органів прокуратури;

прокуратур областей та міста Києва, що входять до територіальної юрисдикції регіонального центру;

вищих навчальних закладів, на базі яких проводитиметься тестування.

2.3. Робочі групи утворюються у складі керівника, заступника керівника, секретаря та членів групи.

Кількісний і персональний склад робочої групи затверджується наказом Генерального прокурора України.

ІІІ. Прийом документів та реєстрація кандидатів

3.1. Початок прийому документів оголошується на веб-сайті Генеральної прокуратури України. Прийом документів здійснюється протягом 14 календарних днів та завершується в день, визначений як кінцевий строк їх подання.

3.2. Кандидати, які на день набрання чинності Законом України "Про прокуратуру" працюють на посадах прокурорів, подають у встановлені строки заяви для участі у конкурсі на зайняття посади керівника місцевої прокуратури, його першого заступника та заступників у такому порядку:

а) прокурори, які працюють у міських, районних, міжрайонних, районних у містах, містах з районним поділом прокуратурах, мають право претендувати на зайняття адміністративної посади в місцевій прокуратурі в межах своєї області.

Такі кандидати особисто подають заяву за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку, до кадрового підрозділу відповідної регіональної прокуратури, який їх опрацьовує, інформує кандидатів про допуск або відмову в допуску до участі в конкурсі, створює реєстр заяв для кожної місцевої прокуратури та передає їх до регіонального центру, територіальна юрисдикція якого поширюється на відповідну область;

б) прокурори, які працюють в Генеральній прокуратурі України, прокуратурах Автономної Республіки Крим, областей та міста Києва, мають право претендувати на зайняття адміністративних посад у будь-якій новоствореній місцевій прокуратурі.

Такі кандидати особисто подають до регіонального центру, юрисдикція якого поширюється на територію, де знаходиться новоутворена місцева прокуратура, такі документи:

заяву про участь у відкритому конкурсі на посаду керівника місцевої прокуратури, його першого заступника та заступників;

копію та оригінал паспорта громадянина України;

належним чином завірену копію трудової книжки;

довідку з місця роботи кандидата.

3.3. Кандидати, які не працюють в органах прокуратури, особисто подають до відповідного регіонального центру:

заяву про участь у відкритому конкурсі на посаду керівника місцевої прокуратури, його першого заступника та заступників;

анкету (додаток 2), автобіографію та фото;

копію та оригінал паспорта громадянина України;

копію та оригінал довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копію та оригінал документа про вищу юридичну освіту з додатками;

належним чином завірену копію трудової книжки;

сертифікат про проходження профілактичного наркологічного обліку згідно з формою № 140/о;

медичну довідку про проходження обов’язкового попереднього та періодичного психіатричних оглядів згідно з формою № 122-2/о;

заява за формою, наведеною за формою 3 цього Порядку про обробку персональних даних та дозвіл на спеціальну перевірку.

Документи кандидатами подаються в папці із зав’язками.

3.4. Кандидати, які не працюють в органах прокуратури та запрошені на тестування загальних здібностей, додатково подають такі документи:

медичну довідку про стан здоров’я за формою 133/о;

копію та оригінал військового квитка для військовослужбовців або військовозобов’язаних;

довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);

декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік.

3.5. Робоча група опрацьовує подані кандидатами документи та формує списки для участі в конкурсі окремо для кожної місцевої прокуратури.

3.6. Кандидат має право подати документи та претендувати на зайняття кількох адміністративних посад в одній місцевій прокуратурі, що підпадає під територіальну юрисдикцію відповідної регіональної прокуратури.

3.7. Кандидат подає документи для конкурсного відбору тільки в один регіональний центр тестування.

ІV. Конкурсні комісії

4.1. Проведення відкритого чотирирівневого конкурсу забезпечують 5 конкурсних комісій (далі - Комісія).

До складу кожної Комісії входять чотири особи, визначені Генеральним прокурором України, та три - Верховною Радою України.

4.2. Комісії є повноважними за умови входження до їх складу не менше п’яти осіб. У разі невизначення Верховною Радою України у встановленому порядку жодної особи Комісія вважається повноважною за умови входження до її складу чотирьох осіб.

4.3. Голова Комісії, заступник голови та секретар обираються на її організаційному засіданні відкритим голосуванням.

На організаційному засіданні з цього питання головує старший за віком член Комісії, який веде засідання до обрання голови Комісії.

4.4. Комісія:

забезпечує відкритість та об’єктивність оцінювання під час проведення конкурсу;

формує рейтинговий список та визначає кандидатів для участі в наступному рівні конкурсу;

проводить співбесіду з кандидатами;

здійснює відбір кандидатів на кожну з посад, передбачених пунктами 11 - 13 частини першої статті 39 Закону України "Про прокуратуру".

4.5. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться відкрито.

Комісія є повноважною приймати рішення за умови присутності на засіданні не менше 2/3 сформованого складу.

Рішення приймаються простою більшістю голосів.

V. Організація проведення конкурсу

5.1. Початок проведення конкурсу оголошується шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України.

5.2. Перед початком проведення кожного рівня конкурсу члени робочої групи встановлюють за паспортом чи службовим посвідченням особи кандидатів.

Особи, які без поважних причин своєчасно не з’явилися на тестування або співбесіду, надалі до їх проходження не допускаються.

5.3. Тестування здійснюється з використанням комп’ютерної техніки. Повторне тестування не допускається.

5.4. Під час проведення тестування кандидатам забороняється користуватися електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками тощо, а також спілкуватися один з одним. У разі порушення кандидатом порядку проведення тестування він відсторонюється від подальшої участі в ньому, про що складається відповідний акт.

5.5. Кожен кандидат після проходження професійного тесту ознайомлюється з кількістю набраних ним балів. Результат фіксується у відомості про результати тестування на знання законодавчої бази (професійний тест) (додаток 4) та засвідчується підписами кандидата та члена робочої групи.

Результати тестування зберігаються в електронному вигляді на сервері Генеральної прокуратури України.

5.6. Відомості з результатами тестування передаються на підпис керівнику та секретарю Комісії.

5.7. На підставі відомостей за результатами тестування Комісія формує рейтинговий список за формою, наведеною у додатку 5 по кожній місцевій прокуратурі, який затверджується на її засіданні простою більшістю голосів присутніх, про що складається відповідний протокол. Протокол підписується головою та секретарем Комісії після розгляду всіх скарг кандидатів щодо недопущення до тестування або результатів тестування (за наявності).

5.8. До наступного етапу тестування (на загальні здібності) допускаються кандидати згідно з рейтингом із розрахунку не більше ніж десять осіб на одну посаду. Інші особи на наступний рівень тестування не допускаються. Вони мають право взяти участь у відборі кандидатів на посаду прокурора місцевої прокуратури згідно з пунктом 1.5 розділу І Порядку проведення тестування для зайняття посади прокурора місцевої прокуратури.

У цьому випадку повторне тестування для них не проводиться, а отримані за результатами тестування бали враховуються при формуванні рейтингового списку кандидатів на посаду прокурора місцевої прокуратури.

5.9. Кожен кандидат після проходження ним тесту на загальні здібності ознайомлюється з кількістю набраних ним балів. Результат фіксується у відомості про результати тестування на загальні здібності (додаток 4) та засвідчується підписами кандидата та члена робочої групи.

Відомості передаються на підпис керівнику та секретарю Комісії.

Результати тестування зберігаються в електронному вигляді на сервері Генеральної прокуратури України.

5.10. Після проведення тестування на загальні здібності, за результатами складання професійного тесту та тесту на загальні здібності формується рейтинговий список.

5.11. До тестування особистісних характеристик (психологічний тест) допускаються кандидати відповідно до рейтингового списку, зазначеного у пункті 5.10 цього розділу, із розрахунку чотири особи на одну посаду.

Інші особи на наступний рівень тестування не допускаються. Вони мають право взяти участь у відборі кандидатів на посаду прокурора місцевої прокуратури згідно з пунктом 1.5 розділу І Порядку проведення тестування для зайняття посади прокурора місцевої прокуратури.

У цьому випадку повторне тестування для них не проводиться, а отримані за результатами тестування бали враховуються при формуванні рейтингового списку кандидатів на посаду прокурора місцевої прокуратури.

5.12. Усі кандидати після проходження тестування особистісних характеристик (психологічний тест) допускаються до співбесіди.

5.13. При проведенні співбесіди з кандидатами на посади керівників місцевих прокуратур, їх перших заступників та заступників з’ясовуються їх професійні, морально-ділові якості, управлінсько-організаторські здібності.

VІ. Тестування на знання законодавчої бази (професійний тест)

6.1. Основна мета проходження професійного тесту - визначення рівня знань чинного законодавства.

6.2. Тестування на знання законодавства триває не більше 2 годин.

6.3. Перелік питань для тестування оприлюднюється завчасно на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України, але не пізніше ніж за 14 календарних днів до початку тестування.

Кожному кандидату електронна система тестування генерує тест зі 100 питань. Кожна правильна відповідь оцінюється в один бал.

6.4. Кандидат після проходження професійного тесту ознайомлюється зі своїм результатом, який фіксується у відомості та засвідчується підписами кандидата та члена робочої групи.

VІІ. Тестування на загальні здібності

7.1. Метою тестування загальних здібностей кандидата є виявлення здатності аналізувати, обробляти та інтерпретувати інформацію за короткий час, знаходити причинні зв’язки і робити правильні висновки.

7.2. Перевірка загальних здібностей кандидата передбачає визначення рівня логічних, вербальних та математичних здібностей.

7.3. Тестування на загальні здібності містить не більше 100 питань, проводиться з використанням комп’ютерної техніки та триває до 1 години.

VІІІ. Тестування особистих характеристик (психологічний тест)

8.1. Метою тестування особистісних характеристик (психологічного тесту) є виявлення рис, типів характеру, стилю поведінки кандидата, визначення його емоційного стану.

8.2. Результати тестування особистісних характеристик кандидата (психологічний тест) не впливають на його рейтинг та мають рекомендаційний характер і враховуються при формуванні висновку про придатність для роботи на відповідній керівній посаді.

ІХ. Співбесіда з кандидатами на адміністративні посади у місцевих прокуратурах

9.1. Метою проведення співбесіди є оцінка професійних, морально-ділових і управлінсько-організаторських здібностей кандидата, необхідних для виконання службових обов’язків.

9.2. На співбесіду запрошуються чотири кандидати, які успішно пройшли попередні рівні тестування.

9.3. За результатами співбесіди, яка проводиться Комісією, на кожну адміністративну посаду місцевої прокуратури відбирається по три кандидати.

9.4. Особи, які за результатами співбесіди не отримали рекомендації Комісії про призначення їх на адміністративні посади у місцевих прокуратурах, мають право взяти участь у відборі кандидатів на посаду прокурора місцевої прокуратури згідно з пунктом 1.5 розділу І Порядку проведення тестування для зайняття посади прокурора місцевої прокуратури.

У цьому випадку повторне тестування для них не проводиться, а отримані за результатами тестування бали враховуються при формуванні рейтингового списку кандидатів на посаду прокурора місцевої прокуратури.

Х. Оскарження рішення про недопущення кандидата до тестування та їх результати

10.1. Скарги на відсторонення від тестування не розглядаються.

10.2. Повторне проходження тестування не допускається.

10.3. Обґрунтована скарга подається особисто кандидатом до Комісії у письмовій формі не пізніше наступного дня після одержання повідомлення про недопущення до тестування або в день його ознайомлення з результатами тестування. Скарги, подані не в установлені строки, до розгляду не приймаються.

Скарги, подані з порушенням установленого порядку, не приймаються і не розглядаються.

Результат розгляду скарги Комісією фіксується у протоколі.

10.4. Рішення Комісії можуть бути оскаржені в судовому порядку, визначеному законодавством.

ХІ. Спеціальна перевірка щодо кандидатів на адміністративні посади у місцевих прокуратурах

11.1. Щодо осіб, які допущені до третього рівня тестування (психологічний тест), кадровим підрозділом Генеральної прокуратури України забезпечується проведення спеціальної перевірки, передбаченої Порядком проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171 "Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів Ураїни".

11.2. Про результати спеціальних перевірок відповідні Комісії інформуються кадровим підрозділом Генеральної прокуратури України до завершення співбесід з особами, які претендують на посади керівників місцевих прокуратур, їх перших заступників та заступників.

ХІІ. Конфлікт інтересів

Під час проведення конкурсу члени Комісій та робочих груп вживають заходів щодо недопущення конфлікту інтересів та негайно повідомляють про такі випадки керівників груп та комісій.

ХІІІ. Подання на розгляд особам, уповноваженим на прийняття рішення про призначення на адміністративні посади місцевих прокуратур

13.1. Відібрані Комісією три кандидати на кожну посаду керівника місцевої прокуратури подаються на розгляд Генеральному прокурору України, а на посади їх перших заступників та заступників - керівнику відповідної регіональної прокуратури.

13.2. Рекомендація про призначення кандидата на адміністративні посади в місцевих прокуратурах містить інформацію про результати всіх рівнів конкурсу та висновки щодо професійної його придатності. Рекомендація підписується всіма членами Комісії та передається до кадрового підрозділу Генеральної прокуратури України або регіональної прокуратури відповідно до компетенції.

13.3. Особи, які не призначені на адміністративну посаду в місцевій прокуратурі, мають право взяти участь у відборі кандидатів на посаду прокурора місцевої прокуратури згідно з пунктом 1.5 розділу І Порядку проведення тестування для зайняття посади прокурора місцевої прокуратури.

У цьому випадку повторне тестування для них не проводиться, а отримані за результатами тестування бали враховуються при формуванні рейтингового списку кандидатів на посаду прокурора місцевої прокуратури.

+------------------------+-----------------+
| Заступник Генерального
прокурора України | Д. Сакварелідзе |
+------------------------+-----------------+
+---+---------------------------------------+
|  | Додаток 1
до Порядку проведення
чотирирівневого відкритого конкурсу
на зайняття посад керівників місцевих
прокуратур, їх перших заступників
та заступників
(пункт 3.2 розділу ІІІ) |
+---+---------------------------------------+

ЗАЯВА

+---+---------------------------------------+
|  | Додаток 2
до Порядку проведення
чотирирівневого відкритого конкурсу
на зайняття посад керівників місцевих
прокуратур, їх перших заступників
та заступників
(пункт 3.3 розділу ІІІ) |
+---+---------------------------------------+

АНКЕТА

+---+---------------------------------------+
|  | Додаток 3
до Порядку проведення
чотирирівневого відкритого конкурсу
на зайняття посад керівників місцевих
прокуратур, їх перших заступників
та заступників
(пункт 3.3 розділу ІІІ) |
+---+---------------------------------------+
+---+-----------------------------------------+
|  | До робочої групи _________________
регіонального центру
________________________________
(повне П.І.Б. кандидата)
________________________________
________________________________
________________________________
(адреса постійного фактичного
місця проживання кандидата)
________________________________
(номери контактних телефонів,
у т.ч. мобільного телефону)
________________________________
(адреса електронної пошти) |
+---+-----------------------------------------+

ЗАЯВА

Надаю згоду на обробку моїх персональних даних (збирання, зберігання та використання інформації щодо мене) з метою оцінки моєї готовності до роботи на посадах керівника місцевої прокуратури, його першого заступника та заступника, а також проведення щодо мене спеціальної перевірки.

+--------+----------+
| (дата) | (підпис) |
+--------+----------+
+---+---------------------------------------+
|  | Додаток 4
до Порядку проведення
чотирирівневого відкритого конкурсу
на зайняття посад керівників місцевих
прокуратур, їх перших заступників
та заступників
(пункт 5.5 розділу V) |
+---+---------------------------------------+

ВІДОМІСТЬ про результати тестування на знання законодавчої бази (професійний тест) ___________________ місцева прокуратура ______________ області

+-------+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+------------------+----------------------------+----------+
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові кандидата | Результати тестування на знання законодавчої бази (професійний тест) | Підпис кандидата | Підпис члена робочої групи | Примітки |
+-------+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+------------------+----------------------------+----------+
|  1  |                    |                                   |         |              |     |
+-------+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+------------------+----------------------------+----------+
|  2  |                    |                                   |         |              |     |
+-------+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+------------------+----------------------------+----------+
|  3  |                    |                                   |         |              |     |
+-------+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+------------------+----------------------------+----------+
+---------------------------+-------------+---------------------+
|  Керівник робочої групи |       | ___________________
(П.І.Б.) |
+---------------------------+-------------+---------------------+
|  _____________________  | ___________ |           |
|      регіонального центру |  (підпис) |           |
+---------------------------+-------------+---------------------+
|     Секретар     |       |           |
+---------------------------+-------------+---------------------+
|  _____________________  | ___________ | ___________________ |
|      регіонального центру |  (підпис) |    (П.І.Б.)   |
+---------------------------+-------------+---------------------+

Відомість про результати тестування загальних здібностей ___________________ місцева прокуратура ______________ області

+-------+---------------------------------------+--------------------------------------------+------------------+----------------------------+----------+
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові кандидата | Результати тестування загальних здібностей | Підпис кандидата | Підпис члена робочої групи | Примітки |
+-------+---------------------------------------+--------------------------------------------+------------------+----------------------------+----------+
|  1  |                    |                      |         |              |     |
+-------+---------------------------------------+--------------------------------------------+------------------+----------------------------+----------+
|  2  |                    |                      |         |              |     |
+-------+---------------------------------------+--------------------------------------------+------------------+----------------------------+----------+
|  3  |                    |                      |         |              |     |
+-------+---------------------------------------+--------------------------------------------+------------------+----------------------------+----------+
+---------------------------+-------------+---------------------+
|  Керівник робочої групи |       | ___________________
(П.І.Б.) |
+---------------------------+-------------+---------------------+
|  _____________________  | ___________ |           |
|      регіонального центру |  (підпис) |           |
+---------------------------+-------------+---------------------+
|     Секретар     |       |           |
+---------------------------+-------------+---------------------+
|  _____________________  | ___________ | ___________________ |
|      регіонального центру |  (підпис) |    (П.І.Б.)   |
+---------------------------+-------------+---------------------+
+---+---------------------------------------+
|  | Додаток 5
до Порядку проведення
чотирирівневого відкритого конкурсу
на зайняття посад керівників місцевих
прокуратур, їх перших заступників
та заступників
(пункти 5.7, 5.10 розділу V) |
+---+---------------------------------------+

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ___________________ місцева прокуратура ______________ області

+-------+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+----------+
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові кандидата | Результати тестування на знання законодавчої бази (професійний тест) | Примітки |
+-------+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+----------+
|  1  |                    |                                   |     |
+-------+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+----------+
|  2  |                    |                                   |     |
+-------+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+----------+
|  3  |                    |                                   |     |
+-------+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+----------+
+---------------------------+-------------+---------------------+
|  Керівник робочої групи |       | ___________________
(П.І.Б.) |
+---------------------------+-------------+---------------------+
|  _____________________  | ___________ |           |
|      регіонального центру |  (підпис) |           |
+---------------------------+-------------+---------------------+
|     Секретар     |       |           |
+---------------------------+-------------+---------------------+
|  _____________________  | ___________ | ___________________ |
|      регіонального центру |  (підпис) |    (П.І.Б.)   |
+---------------------------+-------------+---------------------+

Рейтинговий список ___________________ місцева прокуратура ______________ області

+-------+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+-----------------+----------+
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові кандидата | Результати тестування на знання законодавчої бази (професійний тест) | Результати тестування на загальні здібності | Підсумковий бал | Примітки |
+-------+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+-----------------+----------+
|  1  |                    |                                   |                       |         |     |
+-------+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+-----------------+----------+
|  2  |                    |                                   |                       |         |     |
+-------+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+-----------------+----------+
|  3  |                    |                                   |                       |         |     |
+-------+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+-----------------+----------+
+---------------------------+-------------+---------------------+
|  Керівник робочої групи |       | ___________________
(П.І.Б.) |
+---------------------------+-------------+---------------------+
|  _____________________  | ___________ |           |
|      регіонального центру |  (підпис) |           |
+---------------------------+-------------+---------------------+
|     Секретар     |       |           |
+---------------------------+-------------+---------------------+
|  _____________________  | ___________ | ___________________ |
|      регіонального центру |  (підпис) |    (П.І.Б.)   |
+---------------------------+-------------+---------------------+