05.08.2015
+--------------------------------+
|                |
+--------------------------------+
| ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ |
+--------------------------------+
|       НАКАЗ       |
+--------------------------------+
|    20.07.2015  № 98    |
+--------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 липня 2015 р.
за № 928/27373 |
+---+------------------------------+

Про затвердження Порядків проведення тестування та чотирирівневого відкритого конкурсу на зайняття посад у місцевих прокуратурах

На виконання пункту 5-1 розділу ХІІІ "Перехідні положення" Закону України "Про прокуратуру" з метою кадрового наповнення місцевих прокуратур НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення тестування для зайняття посади прокурора місцевої прокуратури, що додається.

2. Затвердити Порядок проведення чотирирівневого відкритого конкурсу на зайняття посад керівників місцевих прокуратур, їх перших заступників та заступників, що додається.

3. Затвердити Перелік питань для проведення тестування на знання законодавчої бази (професійний тест) для зайняття посади прокурора місцевої прокуратури та посад керівників місцевих прокуратур, їх перших заступників та заступників, що додається.

4. Департаменту кадрової роботи Генеральної прокуратури України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

+------------------------------+----------+
| Генеральний прокурор України | В. Шокін |
+------------------------------+----------+
+---+-------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Генеральної прокуратури
України
20.07.2015  № 98 |
+---+-------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 липня 2015 р.
за № 928/27373 |
+---+------------------------------+

ПОРЯДОК проведення тестування для зайняття посади прокурора місцевої прокуратури

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає умови і процедуру проведення тестування на посади прокурорів місцевих прокуратур.

1.2. На посади прокурорів місцевих прокуратур призначаються особи за результатами успішного проходження ними тестування.

1.3. Тестування забезпечує умови для об'єктивного і неупередженого з'ясування спроможності кандидатів за своїми професійними та особистісними якостями виконувати службові обов’язки на посадах прокурорів місцевих прокуратур.

1.4. Прокурори та стажисти на посадах прокурорів, які на день набрання чинності Законом України "Про прокуратуру" працюють у міських, районних, міжрайонних, районних у містах прокуратурах, претендують на зайняття посади прокурора місцевої прокуратури, яка утворюється шляхом реорганізації прокуратури районного рівня, в якій вони працюють.

Прокурори та стажисти на посадах прокурорів, які працюють у прокуратурах міст з районним поділом, претендують на зайняття посади прокурора місцевої прокуратури в одній з місцевих прокуратур, що утворюються в межах відповідного міста.

1.5. Прийом документів та тестування на зайняття посад прокурорів місцевих прокуратур для осіб, які не мають досвіду роботи в органах прокуратури, та осіб, які мають досвід прокурорської діяльності, проте на день набрання чинності Законом України "Про прокуратуру" не працюють в органах прокуратури, проводиться після закінчення тестування та призначення осіб, які на день набрання чинності Законом України "Про прокуратуру" працюють в міських, районних, міжрайонних, районних у містах прокуратурах на посадах прокурорів, у разі наявності вакансій.

1.6. Не допускаються до тестування особи, які:

не є громадянами України;

не мають вищої юридичної освіти;

не володіють державною мовою;

визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;

мають захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків прокурора;

мають незняту чи непогашену судимість або на яких накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.

1.7. Тестування проводиться у п’яти регіональних центрах, розташованих у містах Києві, Дніпропетровську, Львові, Одесі та Харкові.

ІІ. Робочі групи регіонального центру

2.1. Проведення тестування та формування рейтингу кандидатів забезпечують робочі групи регіонального центру (далі - робочі групи).

2.2. Робочі групи формуються у кількісному складі залежно від потреби (але не менше 15 осіб). До їх складу входять працівники:

структурного підрозділу Генеральної прокуратури України, який відповідає за реформування органів прокуратури;

прокуратур областей та міста Києва, що входять до територіальної юрисдикції регіонального центру;

вищих навчальних закладів, на базі яких проводитиметься тестування.

2.3. Робочі групи утворюються у складі керівника, заступника керівника, секретаря та членів групи.

Кількісний і персональний склад робочої групи затверджується наказом Генерального прокурора України.

2.4. Засідання робочої групи проводяться відкрито.

Робоча група є повноважною приймати рішення за умови присутності на засіданні не менше 2/3 її складу.

Рішення приймаються простою більшістю голосів.

2.5. Члени робочої групи зобов’язані:

забезпечувати додержання кандидатами, які проходять тестування, порядку його проведення;

вживати заходів щодо недопущення спілкування між особами, які беруть участь у тестуванні, використання ними будь-яких технічних засобів та інших джерел інформації. У разі виявлення таких фактів відсторонювати осіб від подальшого проходження тестування;

вживати заходів щодо недопущення конфлікту інтересів та негайно повідомляти про такі випадки на засіданні робочої групи.

ІІІ. Організація проведення тестування

3.1. Оголошення про проведення тестування оприлюднюється на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України.

В оголошенні про проведення тестування зазначаються такі відомості:

підстави проведення тестування;

посади, на які проводиться тестування;

вимоги до претендентів;

перелік необхідних для участі у тестуванні документів та порядок їх подання;

найменування та місцезнаходження регіональних центрів.

3.2. Структурний підрозділ Генеральної прокуратури України, який відповідає за реформування органів прокуратури, протягом 3-х робочих днів після видання Генеральною прокуратурою України наказу про проведення тестування для зайняття посади прокурора місцевої прокуратури оприлюднює на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України інформацію про його проведення.

3.3. Тестові завдання затверджуються наказом Генеральної прокуратури України та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України не пізніше ніж за 14 днів до дати проведення тестування.

3.4. Кадровий підрозділ відповідної регіональної прокуратури опрацьовує заяви, анкети та документи кандидатів, створює реєстр кандидатів для кожної місцевої прокуратури та передає до регіонального центру, територіальна юрисдикція якого поширюється на дану область.

3.5. Групи кандидатів для проходження тестування формуються робочою групою регіонального центру окремо для кожної місцевої прокуратури.

3.6. Робоча група виготовляє відомості для тестування кожної групи кандидатів та завчасно інформує їх про дату, час та місце проведення тестування за допомогою засобів зв’язку (електронної пошти, телефону або оголошенням на веб-сайті прокуратури регіону).

3.7. Перед початком проведення тестування члени робочої групи встановлюють за паспортом або службовим посвідченням особи кандидатів, які прибули для проходження тестування.

3.8. Особи, які без поважних причин своєчасно не з’явилися на тестування, надалі до проходження тестування не допускаються.

3.9. Тестування здійснюється з використанням комп’ютерної техніки. Повторне тестування не допускається.

3.10. Під час проведення тестування його учасникам забороняється користуватись електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись один з одним. У разі порушення кандидатом порядку проведення тестування він відсторонюється від подальшої участі в тестуванні, про що складається відповідний акт.

3.11. Кожен кандидат після проходження професійного тесту ознайомлюється з кількістю набраних ним балів. Результат фіксується у відомості про результати тестування на знання законодавчої бази (професійний тест), форма якого наведена у додатку 1 цього Порядку, та засвідчується підписами кандидата та члена робочої групи.

Результати тестування зберігаються в електронному вигляді на сервері Генеральної прокуратури України.

3.12. Відомості з результатами тестування передаються на підпис керівнику та секретарю робочої групи.

3.13. Усі кандидати після складання тесту на знання законодавчої бази (професійний тест) переходять на наступний етап - тестування на загальні здібності. Про час проведення указаного тестування вони додатково інформуються.

3.14. Кожен кандидат після проходження тестування на загальні здібності ознайомлюється з кількістю набраних ним балів. Результат фіксується у відомості про результати тестування загальних здібностей, форма якого наведена у додатку 1 цього Порядку, та засвідчується підписами кандидата та члена робочої групи.

3.15. Максимальна кількість балів, яку може набрати кандидат за результатами проходження двох тестувань, - 200, які враховуються рівними частинами (50 % - тестування на знання законодавчої бази (професійний тест) та 50 % - тестування на загальні здібності).

3.16. На підставі відомостей про результати тестування робоча група регіонального центру формує рейтинговий список, форма якого наведена у додатку 2 цього Порядку, по кожній місцевій прокуратурі окремо.

3.17. Рейтинговий список затверджується на засіданні робочої групи простою більшістю голосів, про що складається відповідний протокол, який підписується керівником та секретарем.

3.18. Рейтинговий список кандидатів оприлюднюється на офіційному веб-сайті відповідної регіональної прокуратури після закінчення тестування.

ІV. Етапи проведення відбору кандидатів

4.1. Основними етапами відбору кандидатів на посаду прокурора місцевої прокуратури є:

прийом документів;

тестування на знання законодавчої бази (професійний тест);

тестування на загальні здібності;

формування рейтингу кандидатів.

4.2. На всіх етапах відбору кандидатів як спостерігачі запрошуються представники міжнародних та міжурядових організацій, члени консультативних рад при Генеральній прокуратурі України та прокуратурах регіонів (за згодою), а також працівники вищих навчальних закладів, на базі яких проводиться тестування (за згодою).

V. Прийом документів та реєстрація кандидатів

5.1. Строк прийому заяв, анкет кандидатів та інших документів має становити не менше 14 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення тестування.

Прийом документів завершується в день, визначений як кінцевий термін їх подання.

5.2. Працівник, який на день набрання чинності Законом України "Про прокуратуру" працює в міській, районній, міжрайонній, районній у місті прокуратурі, подає заяву за формою наведеною у додатку 3 цього Порядку для участі в тестуванні на посаду прокурора тієї місцевої прокуратури, яка буде сформована шляхом реорганізації прокуратури районного рівня, в якій він працює.

Заява у встановлені строки подається до кадрового підрозділу відповідної регіональної прокуратури.

5.3. Кандидати, які не працюють в органах прокуратури, особисто подають до кадрового підрозділу відповідної регіональної прокуратури заяву про участь у доборі кандидатів на посаду прокурора та такі документи:

анкету кандидата на посаду прокурора місцевої прокуратури (додаток 4), автобіографію та фото;

копію та оригінал паспорта громадянина України;

копію та оригінал довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копію та оригінал документа про вищу юридичну освіту з додатками;

медичну довідку про стан здоров’я за формою 133/о;

сертифікат про проходження профілактичного наркологічного обліку згідно з формою № 140/о;

медичну довідку про проходження обов’язкового попереднього та періодичного психіатричних оглядів згідно з формою № 122-2/о;

довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);

декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік;

заява за формою, наведеною у додатку 5 до цього Порядку, про обробку персональних даних та дозвіл на спеціальну перевірку.

5.4. Кадровий підрозділ відповідної регіональної прокуратури організовує прийом та перевірку поданих документів на відповідність установленим вимогам. Про результати перевірки документів та допуск або відмову в допуску до тестування кандидата повідомляє кадровий підрозділ.

5.5. Інформація про дату, час та місце проведення тестування розміщується на офіційному веб-сайті відповідної регіональної прокуратури.

VІ. Тестування на знання законодавчої бази (професійний тест)

6.1. Основна мета проходження професійного тесту - визначення рівня знань чинного законодавства.

6.2. Тестування на знання законодавчої бази триває не більше 2 годин.

6.3. Перелік питань для тестування затверджується Генеральним прокурором України. Кожному кандидату електронна система тестування генерує унікальний тест зі 100 питань. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Максимальна кількість можливих балів дорівнює 100.

6.4. Кожен кандидат після проходження професійного тесту ознайомлюється зі своїм результатом, що засвідчується його підписом та члена робочої групи.

VІІ. Тестування на загальні здібності

7.1. Метою тестування загальних здібностей кандидата є виявлення здатності аналізувати, обробляти та інтерпретувати великі масиви інформації за короткий час, знаходити причинні зв’язки між ними і робити правильні висновки.

7.2. Перевірка загальних здібностей кандидата передбачає визначення рівня логічних, вербальних та математичних здібностей.

7.3. Тестування на загальні здібності містить не більше 100 питань, проводиться з використанням комп’ютерної техніки і триває до 1 години.

7.4. Кожен кандидат після проходження тесту на загальні здібності ознайомлюється зі своїм результатом, що засвідчується його підписом та члена робочої групи.

VІІІ. Оскарження

8.1. Рішення щодо недопущення кандидата до тестування та результати тестування (кількість одержаних балів) можуть бути предметом оскарження.

8.2. Скарги з питань відсторонення від тестування не розглядаються.

8.3. Повторне проходження тестування не допускається.

8.4. Скарга повинна бути обґрунтованою та подаватись у письмовій формі особисто кандидатом секретарю робочої групи не пізніше наступного дня після одержання повідомлення про недопущення до тестування або в день ознайомлення кандидата з результатами тестування. Скарги, подані не у встановлені строки, до розгляду не приймаються.

Скарги від інших осіб, у тому числі від близьких осіб кандидатів, не приймаються і не розглядаються.

8.5. Скарга розглядається робочою групою не пізніше наступного дня після її подання. Кандидат може бути присутнім при розгляді його скарги.

Після всебічного розгляду спірних питань, викладених у скарзі, робочою групою простою більшістю голосів ухвалюється рішення, про що складається протокол.

8.6. У разі необхідності зміни кількості набраних балів за результатом розгляду скарги про відповідне рішення обов’язково зазначається в протоколі, а зміна відображається відповідно у відомості тестування.

8.7. Рішення робочої групи можуть бути оскаржені до суду в порядку, визначеному законодавством.

ІХ. Формування рейтингу та призначення кандидата на посаду прокурора місцевої прокуратури

9.1. Рейтинг кандидата визначається за результатами тесту на знання законодавчої бази (професійний тест) та тесту на загальні здібності.

9.2. Рейтинговий список формується робочою групою окремо для кожної місцевої прокуратури за загальним для двох тестів підсумковим балом - від більшого до меншого.

9.3. У рейтинговому списку зазначаються:

найменування місцевої прокуратури;

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

результати складання кожного тесту та підсумковий бал кандидата.

9.4. Робоча група спрямовує рейтинговий список керівнику відповідної регіональної прокуратури.

9.5. Керівник регіональної прокуратури після отримання рейтингового списку кандидатів на посади прокурорів конкретної місцевої прокуратури та рапорту працівника прокуратури (заяви для тих, хто не працює у прокуратурі), який успішно пройшов тестування, видає наказ про його призначення на посаду, враховуючи підсумковий бал кандидата (від вищого до нижчого) та кількість штатних одиниць у відповідній місцевій прокуратурі.

Призначення кандидатів на посади прокурорів відбувається після призначення їх керівників, перших заступників та заступників.

+------------------------+-----------------+
| Заступник Генерального
прокурора України | Д. Сакварелідзе |
+------------------------+-----------------+
+---+----------------------------------+
|  | Додаток 1
до Порядку проведення тестування
для зайняття посади прокурора
місцевої прокуратури
(пункти 3.11, 3.14 розділу III) |
+---+----------------------------------+

ВІДОМІСТЬ про результати тестування на знання законодавчої бази (професійний тест) ___________________ місцева прокуратура ______________ області

+-------+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+------------------+----------------------------+----------+
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові кандидата | Результати тестування на знання законодавчої бази (професійний тест) | Підпис кандидата | Підпис члена робочої групи | Примітки |
+-------+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+------------------+----------------------------+----------+
|  1  |                    |                                   |         |              |     |
+-------+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+------------------+----------------------------+----------+
|  2  |                    |                                   |         |              |     |
+-------+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+------------------+----------------------------+----------+
|  3  |                    |                                   |         |              |     |
+-------+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+------------------+----------------------------+----------+

_____________________ регіонального центру

___________ (підпис)

____________________ (П.І.Б.)

Секретар

_____________________ регіонального центру

___________ (підпис)

____________________ (П.І.Б.)

Відомість про результати тестування загальних здібностей ___________________ місцева прокуратура ______________ області

+-------+---------------------------------------+--------------------------------------------+------------------+----------------------------+----------+
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові кандидата | Результати тестування загальних здібностей | Підпис кандидата | Підпис члена робочої групи | Примітки |
+-------+---------------------------------------+--------------------------------------------+------------------+----------------------------+----------+
|  1  |                    |                      |         |              |     |
+-------+---------------------------------------+--------------------------------------------+------------------+----------------------------+----------+
|  2  |                    |                      |         |              |     |
+-------+---------------------------------------+--------------------------------------------+------------------+----------------------------+----------+
|  3  |                    |                      |         |              |     |
+-------+---------------------------------------+--------------------------------------------+------------------+----------------------------+----------+

_____________________ регіонального центру

___________ (підпис)

____________________ (П.І.Б.)

Секретар

_____________________ регіонального центру

___________ (підпис)

____________________ (П.І.Б.)

+---+----------------------------------+
|  | Додаток 2
до Порядку проведення тестування
для зайняття посади прокурора
місцевої прокуратури
(пункт 3.16 розділу ІІІ) |
+---+----------------------------------+

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ___________________ місцева прокуратура ______________ області

+-------+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+-----------------+----------+
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові кандидата | Результати тестування на знання законодавчої бази (професійний тест) | Результати тестування на загальні здібності | Підсумковий бал | Примітки |
+-------+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+-----------------+----------+
|  1  |                    |                                   |                       |         |     |
+-------+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+-----------------+----------+
|  2  |                    |                                   |                       |         |     |
+-------+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+-----------------+----------+
|  3  |                    |                                   |                       |         |     |
+-------+---------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+-----------------+----------+

_____________________ регіонального центру

___________ (підпис)

____________________ (П.І.Б.)

Секретар

_____________________ регіонального центру

___________ (підпис)

____________________ (П.І.Б.)

+---+----------------------------------+
|  | Додаток 3
до Порядку проведення тестування
для зайняття посади прокурора
місцевої прокуратури
(пункт 5.2 розділу V) |
+---+----------------------------------+
+---+--------------------------------------------+
|  | До прокуратури __________області
________________________________
(повне П.І.Б. кандидата, посада
кандидата - для прокурорів, які працюють)
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
(адреса постійного фактичного місця
проживання кандидата)
________________________________
(номери контактних телефонів,
у т.ч. мобільного телефону)
________________________________
(адреса електронної пошти) |
+---+--------------------------------------------+

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до тестування для зайняття вакантної посади прокурора ___________ місцевої прокуратури ______________ області.

З вимогами щодо несумісності, визначеними статтею 18 Закону України "Про прокуратуру", ознайомлений (ознайомлена).

+--------+----------+----------+
| (дата) | (підпис) | (П.І.Б.) |
+--------+----------+----------+
+---+----------------------------------+
|  | Додаток 4
до Порядку проведення тестування
для зайняття посади прокурора
місцевої прокуратури
(пункт 5.3 розділу V) |
+---+----------------------------------+

АНКЕТА кандидата на посаду прокурора місцевої прокуратури

+---+----------------------------------+
|  | Додаток 5
до Порядку проведення тестування
для зайняття посади прокурора
місцевої прокуратури
(пункт 5.3 розділу V) |
+---+----------------------------------+
+---+------------------------------------------+
|  | До прокуратури ____________ області
________________________________
(повне П.І.Б. кандидата)
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
(адреса постійного фактичного
місця проживання кандидата)
________________________________
(номери контактних телефонів,
у т.ч. мобільного телефону)
________________________________
(адреса електронної пошти) |
+---+------------------------------------------+

ЗАЯВА

З метою оцінки моєї готовності до роботи на посаді прокурора місцевої прокуратури та проведення щодо мене спеціальної перевірки надаю згоду на збирання, зберігання та використання інформації щодо мене.

+--------+----------+----------+
| (дата) | (підпис) | (П.І.Б.) |
+--------+----------+----------+
+---+----------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Генеральної прокуратури України
20.07.2015  № 98 |
+---+----------------------------------+

ПЕРЕЛІК питань для проведення тестування на знання законодавчої бази (професійний тест) для зайняття посади прокурора місцевої прокуратури та посад керівників місцевих прокуратур, їх перших заступників та заступників

Конституція України

1. Державний устрій України.

2. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина.

3. Вибори. Референдум.

4. Верховна Рада України.

5. Президент України.

6. Кабінет Міністрів України. Інші органи виконавчої влади.

7. Прокуратура.

8. Правосуддя.

9. Територіальний устрій України.

10. Автономна Республіка Крим.

11. Місцеве самоврядування.

12. Конституційний Суд України.

Кодекс України про адміністративні правопорушення

13. Загальні положення Кодексу України про адміністративні правопорушення.

14. Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність.

15. Особлива частина: адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією.

16. Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

17. Провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Кодекс адміністративного судочинства України

18. Призначення, основні принципи та завдання Кодексу адміністративного судочинства України.

19. Організація адміністративного судочинства України.

20. Провадження в суді першої інстанції.

21. Апеляційне провадження.

22. Касаційне провадження.

23. Перегляд судових рішень Верховним Судом України.

24. Провадження за нововиявленими обставинами.

25. Заходи процесуального примусу.

Закон України "Про прокуратуру"

26. Засади організації і діяльності прокуратури.

27. Організаційні основи системи прокуратури.

28. Статус прокурора.

29. Повноваження прокурора щодо виконання покладених на нього функцій.

30. Порядок зайняття посади прокурора та порядок звільнення прокурора з адміністративної посади.

31. Дисциплінарна відповідальність прокурора.

32. Звільнення прокурора з посади, припинення, зупинення його повноважень на посаді.

33. Прокурорське самоврядування та органи, що забезпечують діяльність прокуратури.

34. Соціальне та матеріально-побутове забезпечення прокурора та інших працівників органів прокуратури.

35. Міжнародне співробітництво.

Дисциплінарний статут прокуратури України

36. Суб’єкти, на яких поширюється Дисциплінарний статут прокуратури України.

37. Заохочення.

38. Дисциплінарні стягнення.

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

39. Забезпечення права на доступ до публічної інформації.

40. Порядок доступу до інформації.

41. Суб’єкти відносин у сфері доступу до публічної інформації.

42. Реалізація права на доступ до інформації за інформаційним запитом.

43. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації.

Закон України "Про державну службу"

44. Державна служба і державні службовці.

45. Державна політика у сфері державної служби.

46. Правовий статус державних службовців державних органів та їх апарату.

47. Проходження державної служби в державних органах.

48. Службова кар’єра.

49. Припинення державної служби.

50. Матеріальне та соціально-побутове забезпечення державних службовців.

51. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу.

Закон України "Про забезпечення права на справедливий суд"

52. Засади організації судової влади.

53. Суди загальної юрисдикції.

54. Професійні судді, народні засідателі та присяжні.

55. Порядок зайняття посади судді суду загальної юрисдикції.

56. Дисциплінарна відповідальність судді.

57. Звільнення судді суду загальної юрисдикції з посади.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод

58. Місце Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у системі українського законодавства.

59. Основоположні права і свободи.

60. Заборона катування.

61. Свобода думки, совісті і релігії.

62. Інші права людини.

63. Європейський суд з прав людини.

64. Практика розгляду справ Європейським судом з прав людини.

Господарський процесуальний кодекс України

65. Загальні положення Господарського процесуального кодексу України.

66. Досудове врегулювання господарських спорів.

67. Підвідомчість справ господарським судам. Підслідність справ.

68. Учасники судового процесу.

69. Докази.

70. Подання позову.

71. Порушення провадження у справі та підготовка матеріалів до розгляду в першій інстанції.

72. Вирішення господарських спорів у першій інстанції.

73. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку.

74. Перегляд судових рішень у касаційному порядку.

75. Перегляд судових рішень Верховним Судом України.

76. Перегляд рішень, ухвал, постанови господарського суду за нововиявленими обставинами.

77. Виконання рішення, ухвали, постанови.

Цивільний кодекс України

78. Цивільне законодавство України.

79. Підстави виникнення цивільних прав та обов’язків. Здійснення цивільних прав та виконання цивільних обов’язків.

80. Захист цивільних прав та інтересів.

81. Фізична особа, її цивільна правоздатність та дієздатність. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою.

82. Юридична особа. Поняття та види.

83. Підприємницькі товариства, організаційно-правові форми.

84. Господарські товариства. Види та порядок утворення.

85. Об’єкти цивільних прав.

86. Зобов’язання. Сторони у зобов’язанні.

87. Забезпечення виконання зобов’язання. Види та форма.

88. Правові наслідки порушення зобов’язання. Відповідальність за порушення зобов’язання.

89. Правочини, їх види та форма. Наслідки недодержання сторонами вимог закону при вчиненні правочину.

90. Договір позики, кредитний договір та договір банківського вкладу. Їх істотні умови.

91. Представництво. Підстави та наслідки вчинених представником правочинів.

92. Строки та терміни. Позовна давність.

93. Поняття та умови договору. Види договорів.

94. Попередній договір. Договір приєднання.

95. Договір купівлі-продажу. Поняття, види, істотні умови. Права покупця.

96. Договір найму. Істотні умови, підстави та порядок розірвання. Переважні права наймача.

97. Право власності. Підстави набуття та припинення. Захист права власності.

98. Особисті немайнові права фізичної особи. Поняття та види.

99. Поняття та види спадкування. Здійснення права на спадкування.

100. Недоговірні зобов’язання.

101. Відшкодування майнової та моральної шкоди. Підстави та порядок.

Цивільний процесуальний кодекс України

102. Представницька діяльність прокурора у цивільному процесі.

103. Склад суду.

104. Учасники цивільного процесу.

105. Докази.

106. Судові витрати.

107. Наказне провадження.

108. Позовне провадження.

109. Підсудність.

110. Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі.

111. Провадження у справі до судового розгляду.

112. Судовий розгляд.

113. Зупинення і закриття провадження у справі. Залишення заяви без розгляду.

114. Судові рішення.

115. Особливості позовного провадження у справах про визнання необґрунтованими активів та їх витребування.

116. Апеляційне провадження.

117. Касаційне провадження.

118. Перегляд судових рішень Верховним Судом України.

119. Провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами.

Житловий кодекс Української РСР

120. Права громадян України на житло та їх обов’язки. Житловий фонд.

121. Забезпечення громадян жилими приміщеннями.

122. Норма жилої площі. Надання жилого приміщення.

123. Користування жилими приміщеннями.

124. Забезпечення схоронності житлового фонду.

Закон України "Про банки і банківську діяльність"

125. Банківська таємниця.

126. Порядок отримання компетентними органами інформації, що містить банківську таємницю.

127. Підстави для надання банком компетентному органу інформації, що містить банківську таємницю.

128. Письмовий запит, що подається до банківської установи для отримання банківської таємниці.

Закон України "Про виконавче провадження"

129. Поняття виконавчого провадження. Органи і посадові особи, які здійснюють примусове виконання рішень та провадять окремі виконавчі дії.

130. Обов’язковість вимог державного виконавця. Гарантії прав осіб у виконавчому провадженні.

131. Учасники виконавчого провадження.

132. Загальні умови та порядок здійснення виконавчого провадження.

133. Оскарження рішення, дії або бездіяльності державного виконавця та інших посадових осіб державної виконавчої служби.

134. Порядок видачі судом виконавчого листа.

135. Негайне виконання судових рішень, ухвалених за позовами прокурора.

136. Тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу.

Кримінальний кодекс України

137. Завдання Кримінального кодексу України.

138. Законодавство України про кримінальну відповідальність.

139. Дія закону про кримінальну відповідальність.

140. Злочин. Його види та стадії.

141. Особа, яка підлягає кримінальній відповідальності (суб’єкт злочину).

142. Вина та її форми.

143. Співучасть у злочині.

144. Повторність, сукупність та рецидив злочинів.

145. Обставини, що виключають злочинність діяння.

146. Звільнення від кримінальної відповідальності.

147. Покарання та його види.

148. Призначення покарання.

149. Звільнення від покарання та його відбування.

150. Судимість.

151. Примусові заходи медичного характеру.

152. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб.

153. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.

154. Злочини проти основ національної безпеки України.

155. Злочини проти життя та здоров’я особи.

156. Злочини проти волі, честі та гідності особи.

157. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.

158. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.

159. Злочини проти власності.

160. Злочини у сфері господарської діяльності.

161. Злочини проти довкілля.

162. Злочини проти громадської безпеки.

163. Злочини проти безпеки виробництва.

164. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту.

165. Злочини проти громадського порядку та моральності.

166. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення.

167. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації.

168. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів.

169. Злочини у сфері використання електро-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку.

170. Злочини у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг.

171. Злочини проти правосуддя.

172. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби.

173. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Закон України "Про попереднє ув’язнення"

174. Мета попереднього ув’язнення.

175. Установи для попереднього ув’язнення.

176. Забезпечення порядку тримання під вартою у місцях попереднього ув’язнення.

177. Правове становище осіб, які перебувають у місцях попереднього ув’язнення.

178. Режим у місцях попереднього ув’язнення.

179. Роздільне тримання у місцях попереднього ув’язнення.

180. Права та обов’язки осіб, взятих під варту.

181. Матеріально-побутове забезпечення і медичне обслуговування осіб, взятих під варту.

182. Надання побачень, листування та порядок надсилання скарг, заяв і листів.

183. Заходи заохочення та заходи стягнення, що застосовуються до осіб, взятих під варту.

184. Умови та оплата праці осіб, взятих під варту.

185. Заходи безпеки і підстави для застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї.

186. Особливий режим у місцях попереднього ув’язнення.

187. Підстави та порядок звільнення осіб, взятих під варту.

188. Персонал місць попереднього ув’язнення.

Кримінально-виконавчий кодекс України

189. Дія кримінально-виконавчого законодавства у просторі й часі.

190. Підстава виконання і відбування покарання.

191. Виправлення і ресоціалізація засуджених.

192. Правовий статус засуджених.

193. Органи і установи виконання покарань.

194. Нагляд і контроль за виконанням кримінальних покарань.

195. Участь громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених.

196. Виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі.

197. Виконання покарань у виді позбавлення волі.

198. Виконання покарань у виді довічного позбавлення волі.

199. Звільнення від відбування покарання. Допомога особам, які звільнені від відбування покарання, контроль і нагляд за ними.

Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"

200. Основні терміни, що застосовуються в законі.

201. Система та суб’єкти фінансового моніторингу.

202. Завдання, обов’язки та права суб’єкта первинного фінансового моніторингу.

203. Особливості діяльності спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

204. Ідентифікація, верифікація та вивчення клієнтів.

205. Повноваження суб’єктів державного фінансового моніторингу.

206. Фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу.

207. Зупинення фінансових операцій.

208. Повноваження державних органів щодо забезпечення міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

209. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Кримінальний процесуальний кодекс України

210. Кримінальне процесуальне законодавство України, загальні засади кримінального провадження.

211. Учасники кримінального провадження. Відводи.

212. Докази і доказування.

213. Процесуальні строки.

214. Процесуальні витрати.

215. Відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженні, цивільний позов.

216. Заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування.

217. Загальні положення досудового розслідування.

218. Слідчі (розшукові) дії.

219. Негласні слідчі (розшукові) дії

220. Повідомлення про підозру

221. Зупинення досудового розслідування.

222. Закінчення досудового розслідування. Продовження строку досудового розслідування.

223. Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень.

224. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування.

225. Судове провадження у першій інстанції.

226. Судове провадження з перегляду судових рішень.

227. Провадження в суді апеляційної інстанції.

228. Провадження в суді касаційної інстанції.

229. Перегляд судових рішень Верховним Судом України.

230. Судове провадження за нововиявленими обставинами.

231. Кримінальне провадження на підставі угод.

232. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб.

233. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх.

234. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру.

235. Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України.

236. Виконання судових рішень.

237. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження.

238. Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції.

Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність"

239. Завдання оперативно-розшукової діяльності.

240. Поняття оперативно-розшукової діяльності.

241. Принципи оперативно-розшукової діяльності.

242. Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

243. Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності.

244. Обов'язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

245. Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

246. Гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності.

247. Строки ведення оперативно-розшукових справ.

248. Закриття оперативно-розшукових справ.

249. Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності.

250. Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів.

251. Соціальний і правовий захист особи, яка залучається до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.

252. Нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності.

Закон України "Про Національне антикорупційне бюро України"

253. Статус, правова основа та основні принципи діяльності Національного антикорупційного бюро України.

254. Права та обов’язки Національного антикорупційного бюро України.

255. Порядок взаємодії Національного антикорупційного бюро з органами внутрішніх справ, органами безпеки та іншими правоохоронними органами.

256. Порядок діяльності, повноваження та обов’язки підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро.

Закон України "Про запобігання корупції"

257. Законодавство у сфері запобігання корупції.

258. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону.

259. Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції.

260. Засади антикорупційної політики. Антикорупційні програми.

261. Запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням.

262. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

263. Правила етичної поведінки.

264. Здійснення фінансового контролю.

265. Інформація, що зазначається в декларації. Облік та оприлюднення декларацій.

266. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення та усунення їх наслідків.

267. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції.

268. Антикорупційна експертиза.

269. Спеціальна перевірка. Підстави та порядок її проведення.

270. Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Рішення Конституційного Суду України як частина національного законодавства

271. Рішення Конституційного Суду України від 03 жовтня 1997 року № 4-зп у справі № 18/183-97 за конституційним зверненням Барабаша Олександра Леонідовича щодо офіційного тлумачення частини п'ятої статті 94 та статті 160 Конституції України.

272. Рішення Конституційного Суду України від 30 жовтня 1997 року № 5-зп у справі № 18/203-97 щодо офіційного тлумачення статей 3, 23, 31, 47, 48 Закону України "Про інформацію" та статті 12 Закону України "Про прокуратуру".

273. Рішення Конституційного Суду України від 07 липня 1998 року № 11-рп/98 у справі № 1-19/98 за конституційним поданням Президента України щодо офіційного тлумачення частин другої і третьої статті 84 та частин другої і четвертої статті 94 Конституції України.

274. Рішення Конституційного Суду України від 09 липня 1998 року № 12-рп/98 у справі № 17/81-97 за конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю України.

275. Рішення Конституційного Суду України від 24 червня 1999 року № 6-рп/99 у справі № 1-31/99 за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 19, 42 Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік".

276. Рішення Конституційного Суду Україну від 19 травня 2004 року № 11-рп/2004 у справі № 1-21/2004 за конституційним поданням Президента України про офіційне тлумачення положень частини другої статті 90, пункту 8 частини першої статті 106 Конституції України.

277. Рішення Конституційного Суду Україну від 07 липня 2007 року № 6-рп/2007 у справі № 1-29/2007 за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 29, 36, частини другої статті 56, частини другої статті 62, частини першої статті 66, пунктів 7, 9, 12, 13, 14, 23, 29, 30, 39, 41, 43, 44, 45, 46 статті 71, статей 98, 101, 103, 111 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік".

278. Рішення Конституційного Суду України від 16 квітня 2009 року № 7-рп/2009 у справі № 1-9/2009 за конституційним поданням Харківської міської ради щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 19, статті 144 Конституції України, статті 25, частини чотирнадцятої статті 46, частин першої, десятої статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

279. Рішення Конституційного Суду України від 30 листопада 2010 року № 22-рп/2010 у справі № 1-47/2010 за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 14, 24, 64, пунктів 7-13 розділу VII "Прикінцеві положення" Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік".

+------------------------+-----------------+
| Заступник Генерального
прокурора України | Д. Сакварелідзе |
+------------------------+-----------------+