08.08.2015
+-------------------------------+
|                |
+-------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ |
+-------------------------------+
|       НАКАЗ       |
+-------------------------------+
|    06.07.2015  № 467    |
+-------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 липня 2015 р.
за № 877/27322 |
+---+------------------------------+

Про затвердження Положення про Науково-експертну комісію Міністерства культури України

Відповідно до пункту 6 Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 495, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Науково-експертну комісію Міністерства культури України, що додається.

2. Департаменту мистецтв та навчальних закладів (Білаш П.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Карандєєва Р.В.

+--------------------------------+----------------+
| Віце-прем’єр-міністр України –
Міністр культури України | В.А. Кириленко |
+--------------------------------+----------------+
+---+--------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури України
06.07.2015  № 467 |
+---+--------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 липня 2015 р.
за № 877/27322 |
+---+------------------------------+

ПОЛОЖЕННЯ про Науково-експертну комісію Міністерства культури України

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності Науково-експертної комісії Міністерства культури України (далі – Мінкультури).

2. Науково-експертна комісія Мінкультури (далі – Комісія) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, який утворюється з метою підвищення ефективності планування та виконання науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт, які виконуються науковими установами та проблемними науково-дослідними лабораторіями вищих навчальних закладів (далі – наукові установи), що належать до сфери управління Мінкультури.

У цьому Положенні терміни «потенційний конфлікт інтересів» та «реальний конфлікт інтересів» вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про запобігання корупції».

3. У своїй роботі Комісія керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України.

4. Основними завданнями Комісії є:

проведення конкурсного відбору проектів науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт (далі – НДПКР), які виконуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету;

розгляд та проведення експертної оцінки проектів, технічних завдань та звітів НДПКР;

вироблення пропозицій щодо концептуальних засад наукового оцінювання результатів діяльності наукових установ;

надання рекомендацій щодо удосконалення роботи наукових установ;

інші питання наукового забезпечення сфери культури.

5. Комісія має право:

отримувати від наукових установ документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

утворювати робочі групи (у разі потреби);

залучати в установленому порядку до роботи Комісії провідних вчених (за їх згодою);

розглядати фінансові заявки (кошториси витрат) на реалізацію проектів НДПКР;

вносити пропозиції керівництву Мінкультури з питань, що належать до компетенції Комісії.

6. Рішення про утворення або ліквідацію Комісії, її кількісний та персональний склад затверджуються наказами Мінкультури, до яких можуть вноситися зміни та доповнення.

7. До складу Комісії входять голова, заступник голови, секретар та члени Комісії.

До роботи в Комісії залучаються заступник Міністра культури України відповідно до розподілу обов’язків, представники структурних підрозділів Мінкультури, МОН (за згодою), Національної академії наук (за згодою), Національної академії мистецтв (за згодою), вищих навчальних закладів сфери культури, а також провідні науковці за напрямами наукових досліджень, що виконуються науковими установами на замовлення Мінкультури.

Загальна кількість членів Комісії повинна становити не менше дев’яти осіб.

Регламент роботи Комісії затверджується на її засіданні.

8. Голова Комісії обирається на засіданні шляхом відкритого голосування присутніх членів Комісії.

Головою Комісії може бути особа, яка має науковий ступінь.

Голова Комісії:

визначає порядок денний засідань Комісії;

веде засідання Комісії, ставить питання на голосування, оголошує його результати;

контролює питання щодо уникнення потенційного та реального конфліктів інтересів членів Комісії;

забезпечує всебічний і об’єктивний розгляд питань, що розглядаються на засіданні Комісії;

підписує протокол засідання Комісії;

представляє Комісію у взаємовідносинах з Мінкультури, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

затверджує висновок-пропозицію Комісії.

9. Секретарем Комісії, який є працівником Мінкультури, забезпечується ведення протоколів засідань Комісії.

Секретар:

опрацьовує із членами Комісії заяву про відсутність потенційного та реального конфліктів інтересів, складену в довільній формі;

доводить протокол та висновок-пропозицію Комісії до відома керівництва Мінкультури;

готує матеріали для розгляду на засіданні Комісії;

за результатами засідання готує висновок-пропозицію;

бере участь у засіданнях Комісії без права голосу.

10. У разі відсутності секретаря протокол веде особа, яка уповноважена головою Комісії.

11. До складу Комісії можуть входити особи, які мають:

науковий ступінь та/або вчене звання, відзнаки у сфері культури та/або науки (почесні звання, премії), значні наукові здобутки тощо;

досвід роботи в науково-експертних комісіях, радах, секціях, дослідницьких групах тощо.

Робота Комісії здійснюється на громадських засадах.

12. Кандидатури до складу Комісії можуть призначатись Мінкультури самостійно або шляхом прийняття делегованих осіб від МОН, Національної академії наук та Національної академії мистецтв, наукових установ та вищих навчальних закладів сфери культури.

II. Порядок роботи

1. Формою роботи Комісії є засідання, яке проводиться головою Комісії не рідше ніж один раз на квартал.

Засідання Комісії веде її голова, а в разі його відсутності – заступник голови Комісії.

Порядок денний, дату, час і місце проведення засідання Комісії визначає голова Комісії.

2. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 від її складу.

Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів від загальної кількості її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

3. Якщо член Комісії опиняється в ситуації, що має ознаки потенційного або реального конфліктів інтересів, він має надати інформацію про зазначені конфлікти інтересів голові Комісії перед початком будь-якої дискусії або обговорення відповідного питання.

У разі неподання інформації щодо існування потенційного та реального конфліктів інтересів, якщо про нього стає відомо після прийняття рішення Комісією, таке рішення скасовується головою Комісії та призначається повторне засідання Комісії.

Повторне рішення Комісії є остаточним.

Щороку члени Комісії підписують заяву щодо відсутності потенційного та реального конфліктів інтересів, складену в довільній формі.

4. Рішення Комісії оформляється висновком-пропозицією у двох примірниках, який підписується усіма присутніми на засіданні та затверджується головою.

5. Протокол засідання Комісії підписується секретарем і головою Комісії.

Експертні висновки та інші матеріали, що стосуються розгляду відповідних пропозицій, проектів тощо, є службовою інформацією, що пов’язана з процесом прийняття рішення.

6. Висновок-пропозиція Комісії має рекомендаційний характер і виноситься на розгляд та прийняття відповідного рішення Мінкультури.

Мінкультури інформує Комісію про результати розгляду висновку-пропозиції.

7. Матеріально-технічне забезпечення засідань Комісії здійснюється Мінкультури.

8. Оприлюднення інформації про роботу Комісії здійснюється на офіційному веб-сайті Мінкультури.

+------------------------+------------+
| Директор
Департаменту мистецтв
та навчальних закладів | П.М. Білаш |
+------------------------+------------+