08.08.2015
+---------------------------------------------------------+
|                             |
+---------------------------------------------------------+
| НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ |
+---------------------------------------------------------+
|             РІШЕННЯ             |
+---------------------------------------------------------+
|          03.07.2015  № 942          |
+---------------------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 липня 2015 р.
за № 884/27329 |
+---+------------------------------+

Про затвердження Змін до Положення про іпотечне покриття звичайних іпотечних облігацій, порядок ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій

Відповідно до частин першої та другої статті 27 Закону України «Про іпотечні облігації», пункту 30-1 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про іпотечне покриття звичайних іпотечних облігацій, порядок ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2012 року № 1902, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2013 року за № 160/22692 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів (О. Симоненко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ю. Буцу.

+----------------+------------+
| Голова Комісії | Т. Хромаєв |
+----------------+------------+
+---+----------------------------+
|  | Протокол засідання Комісії
03.07.2015  № 41 |
+---+----------------------------+
+---+------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
03.07.2015  № 942 |
+---+------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 липня 2015 р.
за № 884/27329 |
+---+------------------------------+

ЗМІНИ до Положення про іпотечне покриття звичайних іпотечних облігацій, порядок ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій

1. У розділі ІІ:

1) у главі 1:

у підпункті 10.2 пункту 10 слова «, який надається на момент укладення відповідного іпотечного договору» виключити;

пункт 12 викласти в такій редакції:

«12. До складу іпотечного покриття можуть включатися іпотечні активи, віднесені до певної категорії активів відповідно до критеріїв, визначених пунктами 7 та 8 глави 3 цього розділу. При цьому для розрахунку розміру іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій, коефіцієнта іпотечного покриття та контролю за дотриманням емітентом вимог, зазначених у частині третій статті 13 Закону, не враховуються іпотечні та інші активи у складі іпотечного покриття, які класифіковані як такі, що мають значний ризик, високий ризик, реалізований ризик.»;

2) у главі 2:

абзац перший пункту 12 викласти в такій редакції:

«12. Якщо при настанні обставин, зазначених у пункті 8 цієї глави, у розпорядженні емітента немає нових іпотечних активів, що відповідають вимогам, установленим главою 1 цього розділу, або якщо іпотечне покриття не відповідає (або є ризик, що іпотечне покриття не відповідатиме) вимогам, установленим статтею 13 Закону, емітент має право включити до складу іпотечного покриття інші активи, якими можуть бути лише:»;

пункт 16 доповнити новими абзацами такого змісту:

«За умови, що коефіцієнт іпотечного покриття не перевищить максимального значення 0,9, управитель може вносити зміни до розміру обтяження заставою іпотечного покриття, якщо відповідно до затвердженого звіту про результати розміщення іпотечних облігацій було зменшено розмір випуску або за зверненням емітента у зв’язку зі зміною розміру основного боргу за відповідним випуском іпотечних облігацій внаслідок здійснення виплати власникам частини номінальної вартості облігацій, викупу облігацій емітентом, продажу емітентом раніше викуплених облігацій.

Зміна відомостей про розмір обтяження заставою іпотечного покриття вноситься управителем до Державного реєстру обтяжень рухомого майна протягом десяти робочих днів з дня отримання емітентом свідоцтва про реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій або внесення змін до реєстру іпотечного покриття у зв’язку із здійсненням виплати власникам частини номінальної вартості облігацій або викупом емітентом облігацій або продажем емітентом раніше викуплених облігацій.»;

3) у главі 3:

пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Основна сума боргу за відповідним випуском звичайних іпотечних облігацій – це несплачена емітентом сукупна номінальна вартість розміщених звичайних іпотечних облігацій одного випуску. Якщо протягом строку обігу звичайних іпотечних облігацій емітент здійснив викуп частини розміщених звичайних іпотечних облігацій або здійснив виплату частини номінальної вартості облігацій, то викуплені іпотечні облігації або виплачена частина номінальної вартості не враховуються при розрахунку основної суми боргу за відповідним випуском звичайних іпотечних облігацій.»;

пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. При розрахунку розміру іпотечного покриття враховується розмір тільки тих іпотечних та інших активів (для грошових коштів, розміщених емітентом на депозитному рахунку в банку), за якими протягом строку їх перебування в складі іпотечного покриття немає ризику, або ризик за якими є мінімальним, або які мають помірний ризик та які (для грошових коштів) відповідають вимогам пункту 12 глави 2 цього розділу. При цьому емітент має право:

6.1. Виключити зі складу іпотечного покриття іпотечні та інші активи, які не відносяться до категорії активів, за якими немає ризику, або ризик за якими є мінімальним або які мають помірний ризик або які не відповідають вимогам пункту 12 глави 2 цього розділу.

6.2. Залишити у складі іпотечного покриття іпотечні та інші активи, які не відносяться до категорії активів, за якими немає ризику або ризик за якими є мінімальним, або які мають помірний ризик, або які не відповідають вимогам пункту 12 глави 2 цього розділу. При цьому наявність таких активів у складі іпотечного покриття не впливатиме на розрахунок розміру та визначення стану іпотечного покриття. У цьому разі в реєстрі іпотечного покриття мають відображатися відомості про категорію якості відповідних активів, а саме: значний ризик, високий ризик, реалізований ризик або активи не відповідають вимогам пункту 12 глави 2 цього розділу.»;

у пункті 7 слова «(стандартні)» та «(під контролем)» виключити;

у пункті 8 слова «(стандартні)», «(під контролем)», «(субстандартні)», «(сумнівні)» та «(безнадійні)» виключити;

пункт 9 після слова «іпотечні» доповнити словами «або інші»;

абзац шостий підпункту 11.6 пункту 11 викласти в такій редакції:

«в – розмір відповідного активу (іпотечного чи іншого активу) у складі іпотечного покриття.»;

абзац восьмий підпункту 13.3 пункту 13 викласти в такій редакції:

«НВ – основна сума боргу за відповідним випуском звичайних іпотечних облігацій;».

2. У розділі ІІІ:

1) у главі 2:

підпункт 1.4 пункту 1 після слова «вартість» доповнити словами «та основну суму боргу за відповідним випуском звичайних іпотечних облігацій»;

у пункті 2:

підпункт 2.1 викласти в такій редакції:

«2.1. Початковий розмір іпотечного покриття, визначений на дату прийняття рішення про розміщення іпотечних облігацій, у валюті, у якій здійснюється розміщення звичайних іпотечних облігацій.»;

у підпункті 2.2 слово «випуск» замінити словом «розміщення»;

підпункт 2.3 доповнити словами «та зміни основної суми боргу за відповідним випуском звичайних іпотечних облігацій»;

2) у главі 3:

у пункті 1:

у підпункті 1.10 слова «на момент укладення іпотечного договору» замінити словами «, в тому числі після формування іпотечного покриття»;

у підпункті 1.11 слова «на момент укладення іпотечного договору» виключити;

у підпункті 1.12 слова «(стандартні)», «(під контролем)», «(субстандартні)», «(сумнівні)» та «(безнадійні)» виключити;

у підпункті 2.5 пункту 2 слова «(стандартні)» та «(під контролем)» виключити;

3) у главі 4:

у пункті 3:

у підпункті 3.6 слово «випуск» замінити словом «розміщення»;

у підпункті 3.8 слово «випуск» замінити словом «розміщення»;

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

«3.11. Відомості про належність іншого активу до певної категорії якості активів, а саме: немає ризику або ризик є мінімальним, помірний ризик, значний ризик, високий ризик, реалізований ризик.»;

у пункті 4:

у підпункті 4.1 слово «випуск» замінити словом «розміщення»;

у підпункті 4.4 слово «випуск» замінити словом «розміщення»;

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

«4.5. Сукупний розмір інших активів у складі іпотечного покриття, які не відносяться до категорії якості активів, за якими немає ризику, або ризик є мінімальним, або які мають помірний ризик, або до категорії активів, які відповідають вимогам пункту 12 глави 2 розділу ІІ цього Положення, на поточну дату, визначений у національній або іноземній валюті, у якій здійснюється розміщення звичайних іпотечних облігацій.»;

4) у главі 5:

у пункті 3:

підпункт 3.3 після слова «розділу» доповнити словами «(крім порядкового номера активу)»;

підпункт 3.4 викласти в такій редакції:

«3.4. Щодо іпотечних та інших активів, що включаються до складу іпотечного покриття, – відомості про ці активи, зазначені у пункті 1 глави 3, пунктах 2, 3 глави 4 цього розділу (крім порядкового номера активу), станом на дату їх включення до реєстру іпотечного покриття.».

+---------------------------+----------------+
| Директор департаменту
спільного інвестування
та регулювання діяльності
інституційних інвесторів | О.М. Симоненко |
+---------------------------+----------------+