29.08.2015
+-------------------------------------+
|                   |
+-------------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ |
+-------------------------------------+
|        НАКАЗ        |
+-------------------------------------+
|     21.07.2015  № 782     |
+-------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 серпня 2015 р.
за № 945/27390 |
+---+------------------------------+

Про проведення конкурсного відбору кандидатів на одержання державних стипендій для видатних діячів науки

Відповідно до Указу Президента України від 10 вересня 2011 року № 906 «Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери», пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, та з метою проведення конкурсного відбору кандидатів на одержання державних стипендій для видатних діячів науки НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Комісію Міністерства освіти і науки України з конкурсного відбору кандидатів на одержання державних стипендій для видатних діячів науки, що додається.

2. Затвердити Порядок приймання, попереднього розгляду документів та підготовки пропозицій щодо кандидатур на одержання державних стипендій для видатних діячів науки, що додається.

3. Департаменту науково-технічного розвитку (Чеберкус Д.В.) здійснити організацію проведення конкурсу для відбору кандидатів на одержання державних стипендій для видатних діячів науки.

4. Департаменту науково-технічного розвитку (Чеберкус Д.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

+---------+-----------+
| Міністр | С.М. Квіт |
+---------+-----------+
+---+------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
21.07.2015  № 782 |
+---+------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 серпня 2015 р.
за № 945/27390 |
+---+------------------------------+

ПОЛОЖЕННЯ про Комісію Міністерства освіти і науки України з конкурсного відбору кандидатів на одержання державних стипендій для видатних діячів науки

І. Загальні положення

1. Комісія Міністерства освіти і науки України з конкурсного відбору кандидатів на одержання державних стипендій для видатних діячів науки (далі - Комісія) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Міністерства освіти і науки України.

2. Комісія створена відповідно до пункту 6 Положення про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2011 року № 906.

3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

ІІ. Основні завдання Комісії

1. Розгляд пропозицій, які отримані МОН щодо кандидатів на одержання державних стипендій для видатних діячів науки.

2. Конкурсний відбір кандидатів на одержання державних стипендій для видатних діячів науки.

ІІІ. Склад та повноваження Комісії

1. До складу Комісії входять голова, заступник голови, секретар, представники міністерств і відомств, Національної академії наук України та національних галузевих академій наук, наукових установ та вищих навчальних закладів, провідні вчені (за їх згодою).

2. Персональний склад Комісії затверджується наказом МОН.

3. Голова, члени Комісії здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

ІV. Організація роботи Комісії

1. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови не рідше ніж двічі на рік.

2. Засідання Комісії веде голова, а за його відсутності - заступник голови. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.

3. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії. У разі однакового розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

4. Результати засідань Комісії оформлюються протоколом, який підписують головуючий та секретар Комісії.

5. Організаційне, консультативне, інформаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює департамент науково-технічного розвитку МОН.

+-----------------------------+---------------+
| Директор департаменту
науково-технічного розвитку | Д.В. Чеберкус |
+-----------------------------+---------------+
+---+------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
21.07.2015 № 782 |
+---+------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 серпня 2015 р.
за № 945/27390 |
+---+------------------------------+

ПОРЯДОК приймання, попереднього розгляду документів та підготовки пропозицій щодо кандидатур на одержання державних стипендій для видатних діячів науки

1. Цей Порядок визначає у Міністерстві освіти і науки України процедуру:

приймання та попереднього розгляду документів щодо кандидатур на одержання державних стипендій видатним діячам науки згідно з Указом Президента України від 10 вересня 2011 року № 906 «Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери» (далі - Указ);

проведення засідання Комісії з конкурсного відбору кандидатів на одержання державних стипендій для видатних діячів науки (далі - Комісія);

підготовки та внесення пропозицій щодо кандидатур на одержання державних стипендій до Кабінету Міністрів України.

2. Терміни, що використовуються в цьому Порядку, застосовуються у значеннях, наведених в Указі.

3. Міністерство освіти і науки України:

визначає структурний підрозділ для приймання та попереднього розгляду документів щодо кандидатур на одержання державних стипендій видатним діячам науки;

забезпечує організаційну, інформаційну та технічну діяльність Комісії;

щороку до 01 січня та 01 липня оприлюднює на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України оголошення про висунення кандидатів на здобуття державних стипендій.

4. Пропозиції щодо кандидатур на одержання державних стипендій видатним діячам науки приймаються Міністерством освіти і науки України двічі на рік:

у лютому-квітні: для розгляду Комісією у травні - червні;

у серпні-жовтні: для розгляду Комісією у листопаді - грудні.

5. Пропозиції щодо кандидатур на одержання державних стипендій видатним діячам науки подаються до Міністерства освіти і науки України супровідним листом разом з такими документами:

витяг з протоколу засідання вченої ради;

подання на здобуття державної стипендії видатним діячам науки (додаток 1);

довідка-подання на здобувача державної стипендії видатним діячам науки;

інформація про кандидатів на здобуття державних стипендій видатним діячам науки в електронній формі (додаток 2);

копія паспорта (1, 2 сторінки);

копії дипломів про вищу освіту, присудження наукових ступенів та наукових звань;

копії посвідчень про відзнаки;

заява про згоду на обробку персональних даних (додаток 3).

6. Пропозиції щодо кандидатур на одержання державних стипендій видатним діячам науки перевіряються відповідним структурним підрозділом Міністерства освіти і науки України на відповідність вимогам пункту 4 Положення про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інноваційної сфери, затвердженого Указом (далі - Положення), та у випадку їх відповідності встановленим вимогам реєструються для участі у конкурсі. У разі невідповідності поданих документів вимогам, зазначеним у пункті 4 Положення, вони протягом 10 робочих днів з дати їх надходження до Міністерства освіти і науки України повертаються центральним та місцевим органам виконавчої влади, президіям Національної академії наук України та національних галузевих академій наук, закладам та установам охорони здоров’я, освіти, культури, вченим, педагогічним, художнім та іншим радам таких закладів і установ, творчим спілкам, національним спортивним федераціям, іншим громадським об'єднанням із зазначенням підстав для повернення.

У разі усунення недоліків документи можуть бути подані до Міністерства освіти і науки України повторно.

7. За результатами розгляду Комісією пропозицій щодо кандидатів на здобуття державних стипендій видатним діячам науки та проведення конкурсного відбору Міністерство освіти і науки України подає пропозиції щодо кандидатур на одержання державних стипендій до Кабінету Міністрів України.

+-----------------------------+---------------+
| Директор департаменту
науково-технічного розвитку | Д.В. Чеберкус |
+-----------------------------+---------------+
+---+------------------------------------------+
|  | Додаток 1
до Порядку приймання,
попереднього розгляду документів
та підготовки пропозицій щодо кандидатур
на одержання державних стипендій
для видатних діячів науки
(пункт 5) |
+---+------------------------------------------+

ПОДАННЯ на здобуття державної стипендії видатним діячам науки

+---+------------------------------------------+
|  | Додаток 2
до Порядку приймання,
попереднього розгляду документів
та підготовки пропозицій щодо кандидатур
на одержання державних стипендій
для видатних діячів науки (пункт 5) |
+---+------------------------------------------+

ІНФОРМАЦІЯ про кандидатів на здобуття державних стипендій видатним діячам науки

+-------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------------+----------------------------------------+--------------------------------+----------+--------------------------+----------+
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові, рік народження | Найменування організації, підпорядкованість, посада | Галузь науки, основний науковий напрям | Науковий ступінь, вчене звання | Відзнаки | Особливі наукові заслуги | Примітка |
+-------+---------------------------------------------+-----------------------------------------------------+----------------------------------------+--------------------------------+----------+--------------------------+----------+
+---+------------------------------------------+
|  | Додаток 3
до Порядку приймання,
попереднього розгляду документів
та підготовки пропозицій щодо кандидатур
на одержання державних стипендій
для видатних діячів науки (пункт 5) |
+---+------------------------------------------+

ЗГОДА на обробку персональних даних