29.09.2015
+------------------------------+
|               |
+------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ |
+------------------------------+
|      НАКАЗ       |
+------------------------------+
|   08.09.2015  № 1675/5   |
+------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 вересня 2015 р.
за № 1088/27533 |
+---+------------------------------+

Про затвердження Положення про організацію професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

Відповідно до статті 17 Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», статті 30 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», пункту 5 Положення про Державну пенітенціарну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 225, та з метою вдосконалення професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, поглиблення, розширення й оновлення їх професійних знань, умінь і навичок НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про організацію професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, що додається.

2. Департаменту взаємодії з органами влади  та інформаційно-аналітичної роботи Міністерства юстиції України (Козловська Н.А.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Севостьянову Н.І.

+---------+-------------+
| Міністр | П. Петренко |
+---------+-------------+
+---+---------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
08.09.2015 № 1675/5 |
+---+---------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 вересня 2015 р.
за № 1088/27533 |
+---+------------------------------+

ПОЛОЖЕННЯ про організацію професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

І. Загальні положення

1. Професійна підготовка осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України - це організований, безперервний і цілеспрямований процес отримання та удосконалення ними професійних знань, спеціальних умінь і навичок, необхідних для успішного виконання службових обов’язків.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

навчальні заклади Державної пенітенціарної служби України (далі - ДПтС) - навчальні заклади, що належать до сфери управління ДПтС;

органи і установи, що належать до сфери управління ДПтС, - територіальні органи управління ДПтС, кримінально-виконавча інспекція, установи виконання покарань, слідчі ізолятори, воєнізовані формування, навчальні заклади, заклади охорони здоров’я, підприємства установ виконання покарань, інші підприємства, установи і організації, створені для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України;

територіальні органи управління ДПтС - управління (відділи) ДПтС в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, областях, місті Києві та Київській області.

3. Професійна підготовка осіб рядового і начальницького складу включає в себе систему освіти і спеціальної підготовки, носить поступовий, безперервний характер, проводиться протягом усієї службової діяльності і складається з таких видів навчання:

підготовка у навчальних закладах ДПтС;

первинна професійна підготовка;

перепідготовка;

підвищення кваліфікації;

стажування;

службова підготовка.

4. Результати професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу відображаються в картці обліку професійної підготовки, форма якої наведена в додатку 1 до цього Положення. Картка обліку професійної підготовки ведеться кадровим підрозділом територіального органу управління ДПтС, установи виконання покарань (далі - УВП), слідчого ізолятора (далі - СІЗО) та навчального закладу ДПтС. У разі переведення по службі або звільнення особи рядового чи начальницького складу картка обліку професійної підготовки долучається до її особової справи.

ІІ. Управління системою професійної підготовки

1. Загальне управління системою професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу здійснюється департаментом по роботі з персоналом ДПтС. Безпосереднє управління системою професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу здійснюють керівники органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС.

2. Департамент по роботі з персоналом ДПтС:

визначає перспективи та напрями розвитку професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу;

здійснює контроль за дотриманням органами і установами, що належать до сфери управління ДПтС, вимог нормативно-правових актів з питань професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу;

здійснює інспектування органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС, для визначення рівня організації професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу;

прогнозує обсяги та веде облік професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу за видами її проведення;

здійснює методичне та інформаційне забезпечення системи професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу.

3. Територіальні органи управління ДПтС:

визначають потребу в первинній професійній підготовці, перепідготовці, підвищенні кваліфікації осіб рядового і начальницького складу структурних підрозділів територіального органу управління, підрозділів кримінально-виконавчої інспекції (далі - підрозділи КВІ), УВП та CІЗО;

здійснюють контроль за дотриманням структурними підрозділами територіального органу управління, підрозділами КВІ, УВП та СІЗО вимог нормативно-правових актів з питань професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу;

здійснюють інспектування структурних підрозділів територіального органу управління, підрозділів КВІ, УВП та СІЗО з питань визначення рівня організації професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу;

розробляють програму навчальних зборів для керівників підрозділів КВІ, УВП та СІЗО;

прогнозують обсяги та ведуть облік професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу за видами її проведення;

організовують створення в підрозділах КВІ, УВП та СІЗО матеріально-технічної бази для професійного навчання осіб рядового і начальницького складу за місцем проходження служби.

4. Навчальні заклади ДПтС:

здійснюють підготовку фахівців з вищою освітою відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів, первинну професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького складу;

розробляють проекти навчальних програм для проведення навчання осіб рядового і начальницького складу;

створюють матеріально-технічну базу для проведення професійного навчання осіб рядового і начальницького складу;

здійснюють статистичний облік проходження особами рядового і начальницького складу первинної професійної підготовки та підвищення кваліфікації у навчальних закладах ДПтС;

організовують наукові дослідження та розробляють на цій основі рекомендації щодо підвищення ефективності системи професійного навчання осіб рядового і начальницького складу;

розробляють навчально-методичні посібники, літературу та методичні матеріали для проведення навчання з професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу.

5. Функції організаційно-методичного забезпечення професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу здійснюють:

в апараті ДПтС - департамент по роботі з персоналом ДПтС;

в територіальних органах управління ДПтС, УВП, СІЗО та навчальних закладах - кадрові підрозділи.

6. Кадрові підрозділи територіальних органів управління ДПтС, УВП, СІЗО та навчальних закладів ДПтС для організації професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу:

організовують проведення навчання осіб рядового і начальницького складу із службової підготовки за місцем проходження служби;

готують матеріали для проведення підсумкової перевірки із службової підготовки за підсумками навчального року;

ведуть журнал обліку осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - ДКВС), які потребують проходження навчання з первинної професійної підготовки та підвищення кваліфікації, за формою, наведеною в додатку 2 до цього Положення;

здійснюють поточний контроль за проведенням службової підготовки у структурних підрозділах;

беруть участь в інспектуванні з питань професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу структурних підрозділів територіального органу управління ДПтС, підрозділів КВІ, УВП та СІЗО;

розробляють тематичні плани для проведення занять із службової підготовки осіб рядового і начальницького складу структурних підрозділів територіального органу управління ДПтС, підрозділів КВІ, УВП та СІЗО.

7. Керівники органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС, для організації професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу:

здійснюють контроль за якістю проведення занять;

не рідше одного разу в півріччя розглядають на оперативних нарадах стан професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу;

підбивають підсумки навчання осіб рядового і начальницького складу за минулий навчальний рік та визначають завдання на новий навчальний рік;

створюють умови для якісного проведення занять з фізичної підготовки та фізкультурно-оздоровчих заходів;

організовують і проводять роботу із створення та вдосконалення матеріально-технічної бази для проведення занять із службової підготовки з урахуванням переліку навчально-наочних матеріалів, технічних засобів навчання, інвентарю, яким обладнуються та оформлюються класи службової підготовки територіальних органів управління ДПтС, УВП, СІЗО та навчальних закладів ДПтС, наведеного в додатку 3 до цього Положення.

ІІІ. Первинна професійна підготовка

1. Первинна професійна підготовка - це процес формування в осіб рядового і начальницького складу спеціальних знань, умінь та навичок, необхідних для виконання службових обов’язків за конкретною посадою.

Особи рядового і начальницького складу, вперше прийняті на службу, повинні пройти первинну професійну підготовку в навчальних закладах ДПтС.

2. На курси з первинної професійної підготовки особи рядового і начальницького складу направляються після призначення на посаду, але не пізніше трьох місяців з часу прийняття на службу.

3. Строк проходження навчання з первинної професійної підготовки не повинен перевищувати шестидесяти календарних днів.

4. За підсумками навчання навчальний заклад ДПтС у семиденний строк після закінчення навчання надсилає до територіальних органів управління довідку про первинну професійну підготовку за формою, наведеною в додатку 4 до цього Положення.

5. Особи рядового і начальницького складу, які не пройшли первинної професійної підготовки, не допускаються до самостійного несення служби. Таким особам заборонено видавати табельну зброю, спеціальні засоби, залучати їх до оперативно-службових заходів, що пов’язані з ризиком для життя і здоров’я або можуть призвести внаслідок непідготовленості до неправомірних дій з їх боку.

ІV. Перепідготовка

Перепідготовка осіб рядового і начальницького складу - це отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду.

Тривалість, структура та зміст перепідготовки для кожної категорії осіб рядового і начальницького складу визначаються навчальними програмами та тематичними планами, які розробляються вищими навчальними закладами ДПтС.

Перепідготовку осіб рядового і начальницького складу здійснюють вищі навчальні заклади ДПтС або інші вищі навчальні заклади на договірній основі.

V. Підвищення кваліфікації

1. Підвищення кваліфікації - це набуття особами рядового і начальницького складу додаткових знань та навичок щодо виконання завдань та обов’язків у межах спеціальності.

Підвищення кваліфікації проходять особи рядового і начальницького складу, які мають професійно-технічну або вищу освіту.

2. Підвищення кваліфікації проводиться у вищих навчальних закладах ДПтС, вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти, підпорядкованих іншим центральним органам виконавчої влади, місцевим органам виконавчої влади, не рідше ніж один раз у п’ять років.

Строк проходження підвищення кваліфікації не повинен перевищувати 30 календарних днів.

VІ. Стажування

1. Стажування дає змогу набути нові знання, уміння і практичні навички, необхідні для успішного виконання функціональних обов’язків на відповідній посаді.

2. Стажування проходять особи рядового і начальницького складу:

вперше прийняті на службу;

перед призначенням на вищі посади.

3. Стажування проводиться за місцем служби осіб рядового і начальницького складу, а при необхідності - в інших органах і установах, що належать до сфери управління ДПтС.

4. Керівники стажування призначаються керівниками органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС, з числа найбільш підготовлених та досвідчених осіб начальницького складу зі стажем служби в ДКВС не менше 3-х років.

Залежно від рівня професійної підготовленості осіб рядового і начальницького складу, які стажуються, стажування проводиться строком від 30 до 60 календарних днів.

VІІ. Службова підготовка

1. Службова підготовка передбачає систему заходів, спрямованих на закріплення та оновлення у плановому порядку необхідних знань, умінь, навичок осіб рядового і начальницького складу з урахуванням оперативної обстановки, специфіки і профілю їх службової діяльності.

2. Службова підготовка проводиться відповідно до навчальної програми із службової підготовки осіб рядового і начальницького складу, що затверджується наказом ДПтС, у визначений робочий час, встановлені дні тижня з розрахунку чотири академічні години на місяць без урахування занять з фізичної підготовки.

Заняття з фізичної підготовки плануються і проводяться у визначений робочий час з розрахунку три академічні години на тиждень.

3. Заняття із службової підготовки плануються і проводяться по навчальних кварталах навчального року з 01 вересня по 31 травня. Заняття з фізичної підготовки проводяться протягом календарного року.

4. Основними видами проведення службової підготовки є:

групові навчальні заняття за місцем служби;

навчальні збори;

самостійна підготовка.

5. Основними формами проведення занять із службової підготовки є лекція, семінарське, практичне та комплексне заняття.

Лекція - форма проведення навчального заняття, призначена для засвоєння основного теоретичного матеріалу окремої теми навчальної дисципліни.

Семінарське заняття - форма навчального заняття, під час проведення  якого організовується дискусія навколо попередньо визначених питань теми навчальної дисципліни. Семінарське заняття може містити елементи практичних занять.

Практичне заняття - форма навчального заняття, під час проведення якого викладач організовує детальний розгляд окремих теоретичних положень теми навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування.

Комплексне заняття - форма навчального заняття, що проводиться шляхом виконання індивідуальних чи групових вправ за темами різних навчальних дисциплін і має на меті практично закріпити набутий комплекс знань.

6. Службова підготовка включає в себе такі навчальні дисципліни:

1) фахова підготовка - навчальна дисципліна, яка спрямована на набуття необхідних знань, умінь та навичок для успішного виконання посадових обов'язків та передбачає вивчення посадових інструкцій.

Фахова підготовка проводиться у складі навчальної групи або структурного підрозділу за місцем служби. Також на заняттях вивчаються дії під час надзвичайних подій та при проведенні спеціальних операцій;

2) спеціальна підготовка - навчальна дисципліна, яка передбачає вивчення вимог законодавчих та нормативно-правових актів, документів, що стосуються діяльності органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС, та їх практичне застосування;

3) гуманітарна підготовка - навчальна дисципліна, яка передбачає вивчення положень Конституції України, законів України, нормативно-правових актів, що регулюють діяльність ДКВС;

4) психологічна підготовка - навчальна дисципліна, метою якої є підтримання на високому рівні психологічної готовності до впевненого та ефективного виконання службових обов’язків відповідно до посади та виду діяльності в типових та екстремальних ситуаціях.

Під час занять з психологічної підготовки за напрямами службової діяльності особи рядового і начальницького складу здобувають та формують:

необхідні психологічні знання для адекватного аналізу психологічних особливостей засуджених та осіб, узятих під варту;

уміння використовувати методи безконфліктного спілкування із засудженими та особами, взятими під варту;

знання причин, ознак та шляхів профілактики професійної деформації персоналу;

5) безпека життєдіяльності - навчальна дисципліна, яка передбачає вивчення питання безпеки під час професійної та повсякденної діяльності з урахуванням ризику виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, наслідки яких можуть негативно вплинути на життя і здоров’я.

На заняттях з безпеки життєдіяльності отримуються теоретичні знання та формуються практичні навички щодо:

надання домедичної допомоги постраждалому залежно від характеру та виду травм, проведення заходів профілактики інфекційних та професійних захворювань;

дій за сигналами цивільного захисту при виникненні надзвичайних ситуацій, застосування засобів і заходів індивідуального та колективного захисту, використання захисних властивостей будівель, споруд та місцевості;

уміння правильно орієнтуватись на місцевості;

6) фізична підготовка - навчальна дисципліна, яка є складовою частиною загальної системи навчання та виховання і спрямована на забезпечення фізичної готовності осіб рядового і начальницького складу до професійної діяльності.

Фізична підготовка має плановий та системний характер.

До системи фізичної підготовки входять:

загальна фізична підготовка (перелік нормативів із загальної фізичної підготовки для осіб рядового і начальницького складу ДКВС наведений у додатку 5 до цього Положення);

спеціальна фізична підготовка (зміст та умови проведення спеціальної фізичної підготовки осіб рядового і начальницького складу ДКВС наведені в додатку 6 до цього Положення).

Фізична підготовка проводиться під час навчальних занять за програмою службової підготовки, самостійних занять з фізичної підготовки, під час проведення заходів масового спорту, яка здійснюється на підставі наказів ДПтС, органів і установ,  що належать до сфери управління ДПтС, і включає в себе:

організацію роботи спортивних секцій;

проведення фізкультурно-оздоровчих заходів;

організацію і проведення навчальних зборів;

організацію та проведення спортивних змагань.

Навчальні заняття з фізичної підготовки з особами рядового і начальницького складу проводяться відповідно до розкладу занять із службової підготовки за місцем служби упродовж усього календарного року з розрахунку 3 академічні години на тиждень.

Заняття з фізичної підготовки плануються і проводяться окремо для чоловічої та жіночої статі.

При плануванні занять з фізичної підготовки з особами рядового і молодшого начальницького складу УВП, СІЗО в обов’язковому порядку враховуються умови несення ними служби. Для зазначеної категорії персоналу заняття плануються у денний час, вільний від чергування.

З урахуванням специфіки несення служби з особами середнього і старшого начальницького складу підрозділів КВІ заняття з фізичної підготовки організовуються та проводяться за місцем служби.

На початку кожного кварталу навчального року на планових заняттях проводиться перевірка фізичної підготовленості осіб рядового і начальницького складу за 1-2 вправами за вибором керівника органу чи установи, що належить до сфери управління ДПтС, відповідно до переліку нормативів із загальної фізичної підготовки для осіб рядового і начальницького складу ДКВС та для курсантів вищих навчальних закладів ДПтС.

Особи рядового і начальницького складу, які під час перевірок їх фізичної підготовленості виконали нормативи, можуть займатися фізичною підготовкою шляхом самостійних занять. Ці заняття проводяться за рахунок годин, що передбачені для занять фізичною підготовкою в системі службової підготовки, та в позаслужбовий час на спортивній базі за місцем проходження служби або інших спортивних спорудах будь-яких форм власності.

Якщо особи рядового чи начальницького складу при перевірці отримали оцінку «незадовільно», то вони залучаються до занять з фізичної підготовки у поточному навчальному кварталі на загальних умовах згідно з розкладом занять із службової підготовки.

В органах і установах, що належать до сфери управління ДПтС, в обов’язковому порядку оформляється наочна інформація з фізичної підготовки і спорту, що включає в себе:

досягнення персоналу у фізичній підготовці і спорті (фотокартки, нагородна атрибутика тощо).

Обліково-звітною документацією з фізичної підготовки є:

залікова відомість перевірки фізичної підготовки за формою, наведеною в додатку 7 до цього Положення;

зведена відомість про результати проведених спортивних змагань на першість територіальних органів управління ДПтС, УВП, СІЗО та навчальних закладів ДПтС, виступів команд та окремих спортсменів на інших змаганнях за відповідний рік за формою, наведеною в додатку 8 до цього Положення;

зведена відомість про наявність спортсменів-розрядників, які проходять службу в ДКВС, за формою, наведеною в додатку 9 до цього Положення;

зведена відомість про наявність і стан спортивної бази в територіальних органах управління ДПтС, УВП, СІЗО, навчальних закладах ДПтС за формою, наведеною в додатку 10 до цього Положення.

Зведені відомості, визначені додатками 8, 9 і 10 до цього Положення, щороку до 20 грудня подаються УВП, СІЗО для узагальнення до кадрових підрозділів територіальних органів управління ДПтС;

журнал обліку занять із службової підготовки (додаток 11).

Перелік нормативів із загальної фізичної підготовки осіб рядового і начальницького складу є основою нормативних вимог до фізичної підготовки таких осіб як критерію щодо їх готовності до службової діяльності та дій в екстремальних умовах.

Для забезпечення належного стану фізичного здоров’я та рівня фізичної підготовки особи рядового і начальницького складу за віком поділяються на медико-вікові групи:

І група - чоловіки та жінки у віці до 25 років;

ІІ група - чоловіки та жінки у віці від 25 до 30 років;

ІІІ група - чоловіки та жінки у віці від 30 до 35 років;

ІV група - чоловіки та жінки у віці від 35 років до 40 років;

V група - чоловіки у віці від 40 років до 45 років, жінки у віці 40 років і старші;

VІ група - чоловіки у віці 45 років і старші.

Особи рядового і начальницького складу, які за станом здоров’я не можуть бути допущені до занять з фізичної підготовки, за призначенням лікаря тимчасово займаються лікувальною фізичною культурою.

Списки осіб рядового і начальницького складу, віднесених до груп лікувальної фізичної культури, щороку перед початком навчального року складаються кадровими підрозділами та затверджуються керівниками територіальних органів управління ДПтС, УВП, СІЗО та навчальних закладів ДПтС.

Заняття з фізичної підготовки проводяться в спортивному або форменому одязі залежно від теми заняття, місця його проведення та погодних умов. Форма одягу встановлюється:

на заняттях - викладачем (інструктором) чи особою, яка проводить заняття;

на перевірках - особою, яка проводить перевірку;

під час проведення спортивних змагань - згідно з правилами змагань з видів спорту.

Фізична підготовленість осіб рядового і начальницького складу може бути вибірково перевірена на планових заняттях з фізичної підготовки та під час перевірки службової підготовки відповідно до розділів VІІІ, ІX цього Положення.

При перевірці фізичної підготовки виконуються вправи на швидкість, силу, витривалість або вправи спеціальної фізичної підготовки.

Чоловіки мають право на вибір виконувати вправу з підтягування на перекладині або згинання та розгинання рук в упорі лежачи.

Для виконання кожної вправи при проведенні перевірки з фізичної підготовки особі рядового чи начальницького складу дається одна спроба. Виконання вправи з метою покращення отриманого результату не дозволяється.

Прийняття нормативів з фізичної підготовки в осіб рядового і начальницького складу проводиться у такій послідовності: вправи на швидкість, силу, спритність, витривалість та вправи спеціальної фізичної підготовки.

Виконання вправ може відбуватись і в іншій послідовності, якщо це не вплине негативно на досягнення результатів у кожній з них.

Індивідуальна оцінка з фізичної підготовки осіб рядового і начальницького складу складається з оцінок за виконання не менше 3-х вправ з переліку нормативів із загальної та спеціальної фізичної підготовки і визначається:

«відмінно» - якщо половина і більше оцінок «відмінно», а решта - «добре»;

«добре» - якщо половина і більше оцінок не нижче ніж «добре», а  решта - «задовільно»;

«задовільно» - якщо половина і більше оцінок не нижче ніж «задовільно» або отримана одна оцінка «незадовільно», а решта - не нижче ніж «добре».

Загальна оцінка з фізичної підготовки органам і установам, що належать до сфери управління ДПтС, та їх структурним підрозділам виставляється з урахуванням індивідуальних оцінок осіб рядового і начальницького складу і визначається:

«відмінно» - якщо 90% осіб отримали позитивні оцінки, при цьому 50% з них отримали оцінки «відмінно»;

«добре» - якщо 80% осіб отримали позитивні оцінки, при цьому 50% з них отримали оцінки не нижче ніж «добре»;

«задовільно» - якщо 70% осіб отримали позитивні оцінки;

7) вогнева підготовка - навчальна дисципліна, що включає практичне вивчення особами рядового і начальницького складу матеріальної частини зброї, яка перебуває на озброєнні в органах і установах,  що належать до сфери управління ДПтС, прийомів і правил стрільби з неї, заходів безпеки при поводженні зі зброєю.

Навчання з вогневої підготовки проводиться під час первинної професійної підготовки в навчальних закладах ДПтС та під час проведення практичних стрільб за місцем служби.

Час для їх проведення не враховується в загальну тривалість навчального часу, виділеного для проведення занять із службової підготовки;

8) стройова підготовка - навчальна дисципліна, що вивчає основні стройові прийоми та проводиться для осіб рядового і начальницького складу під час навчання з первинної професійної підготовки, у ході стройових оглядів та проведення інструктажу перед заступанням на службу.

7. До планово-звітної документації з проведення навчання осіб рядового і начальницького складу із службової підготовки належать:

наказ про організацію службової підготовки на навчальний рік;

картка обліку професійної підготовки (додаток 1);

тематичний план проведення занять із службової підготовки з особами рядового і начальницького складу ДКВС (додаток 12);

розклад занять із службової підготовки осіб рядового і начальницького складу ДКВС (додаток 13);

журнал обліку занять із службової підготовки (додаток 11);

журнал реєстрації зошитів із службової підготовки (додаток 14);

зошит із службової підготовки.

8. Порядок організації і проведення службової підготовки в навчальному році визначається наказом, що видається в апараті ДПтС, територіальному органі управління ДПтС, УВП, СІЗО та навчальному закладі ДПтС щороку.

Наказом затверджуються тематичний план, графік відвідування занять із фізичної підготовки, визначаються навчальні групи та їх керівники, інші питання з організації службової підготовки. Крім того, у наказі зазначається короткий аналіз підсумків навчання за минулий навчальний рік.

9. Тематичний план проведення занять із службової підготовки з особами рядового і начальницького складу ДКВС складається щороку і включає в себе: найменування навчальних дисциплін службової підготовки, форму проведення та кількість годин, відведених для їх вивчення.

Тематичний план проведення занять із службової підготовки осіб рядового і начальницького складу складається департаментом по роботі з персоналом ДПтС, кадровим підрозділом територіального органу управління ДПтС, УВП, СІЗО, навчального закладу ДПтС та затверджується відповідним керівником.

10. На підставі тематичного плану проведення занять із службової підготовки осіб рядового і начальницького складу складається розклад занять із службової підготовки осіб рядового і начальницького складу ДКВС.

Розклад занять із службової підготовки складається департаментом по роботі з персоналом ДПтС, кадровим підрозділом територіального органу управління ДПтС, УВП, СІЗО, навчального закладу ДПтС на кожний квартал навчального року та затверджується відповідним керівником.

11. Для обліку проведення занять із службової підготовки, здійснення контролю за відвідуванням особами рядового і начальницького складу занять та їх успішністю для кожної навчальної групи щороку ведеться журнал обліку занять із службової підготовки.

12. Навчальні групи для проведення занять із службової підготовки формуються з урахуванням специфіки службової діяльності осіб рядового і начальницького складу з таким розрахунком, щоб їх чисельність у кожній навчальній групі не перевищувала 35 осіб.

Навчальні групи можуть ділитися на підгрупи у випадках, коли чисельність осіб рядового і начальницького складу перевищує 35.

Навчальні групи визначаються на кожний навчальний рік із службової підготовки:

в апараті ДПтС - за напрямами діяльності структурних підрозділів;

у територіальному органі управління ДПтС - навчальна група, до складу якої входять особи рядового і начальницького складу цього територіального органу управління ДПтС; навчальна група, до складу якої входять особи середнього і старшого начальницького складу підрозділів КВІ;

в УВП - навчальна група, до складу якої входять особи середнього і старшого начальницького складу; навчальна група, до складу якої входять особи рядового і молодшого начальницького складу відділу охорони за підгрупами відповідних варт; навчальна група, до складу якої входять особи рядового і молодшого начальницького складу відділу режиму і охорони за підгрупами чергових змін; навчальна група, до складу якої входять особи рядового і молодшого начальницького складу відділу нагляду і безпеки за підгрупами чергових змін;

у СІЗО - навчальна група, до складу якої входять особи середнього і старшого начальницького складу; навчальна група, до складу якої входять особи рядового і молодшого начальницького складу відділу режиму і охорони за підгрупами чергових змін;

у навчальному закладі ДПтС - навчальна група, до складу якої входять особи середнього і старшого начальницького складу з числа викладацького складу; навчальна група, до складу якої входять інші особи рядового та начальницького складу навчального закладу ДПтС, крім тих, хто проходить навчання.

13. Для організації проведення навчання із службової підготовки наказами голови ДПтС, керівника територіального органу управління ДПтС, УВП, СІЗО, навчального закладу ДПтС призначаються керівники навчальних груп.

Керівниками навчальних груп призначаються:

в апараті ДПтС  - керівники структурних підрозділів;

в органах і установах, що належать до сфери управління ДПтС, - заступники керівників цих органів і установ.

14. Керівники навчальних груп:

забезпечують виконання тематичного плану проведення занять із службової підготовки;

здійснюють контроль за проведенням навчання із службової підготовки осіб рядового і начальницького складу структурних підрозділів;

створюють особам рядового і начальницького складу належні умови для користування нормативно-правовими актами, спеціальною літературою, спеціальними технічними засобами, що є в структурному підрозділі;

відповідають за ведення журналу обліку занять із службової підготовки (додаток 11);

здійснюють контроль за якістю ведення зошитів із службової підготовки;

забезпечують своєчасне прибуття осіб рядового і начальницького складу на заняття із службової підготовки.

15. Заняття із службової підготовки осіб рядового і начальницького складу плануються і проводяться, як правило, по дві години щомісяця без урахування занять з фізичної підготовки.

Решта часу, відведеного для занять із службової підготовки, що заплановані на місяць, використовується для проведення занять з фахової підготовки у структурних підрозділах або навчальних групах апарату ДПтС, органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС.

16. Заняття із фахової підготовки з особами рядового і молодшого начальницького складу УВП, СІЗО плануються і проводяться під час кожного інструктажу перед заступанням на чергування.

Решта занять із службової підготовки, що плануються на місяць, проводяться у денний час, вільний від чергування.

17. Заняття із службової підготовки осіб середнього і старшого начальницького складу підрозділів КВІ територіальних органів управління ДПтС плануються і проводяться з розрахунку чотири академічні години один раз на місяць без урахування занять з фізичної підготовки.

18. З особами рядового і начальницького складу УВП, СІЗО, які входять до груп швидкого реагування, плануються і проводяться додаткові заняття у вільний від чергувань час у планові години, відведені для занять з фізичної підготовки, за окремою програмою, що готується структурним підрозділом апарату ДПтС, на який покладено функції з охорони, нагляду і безпеки, режиму та контролю за виконанням судових рішень, та затверджується наказом ДПтС.

Зазначені заняття проводяться в комплексі з фізичною підготовкою.

19. Службова підготовка для осіб рядового і начальницького складу територіальних (міжрегіональних) воєнізованих формувань планується і проводиться за окремою програмою, що готується структурним підрозділом апарату ДПтС, на який покладено функції з охорони, нагляду і безпеки, режиму та контролю за виконанням судових рішень, та затверджується наказом ДПтС.

20. Якщо особи рядового і начальницького складу УВП, СІЗО залучалися до несення служби за посиленим варіантом (до дій при виникненні надзвичайних обставин) у час, відведений для проведення занять із службової підготовки, то для відпрацювання непроведених навчальних занять додатковий службовий час не відводиться. Визначена тематика занять вивчається ними самостійно або під час проведення наступних навчальних занять із службової підготовки.

21. До занять із службової підготовки не залучаються керівники апарату ДПтС, органів і  установ, що належать до сфери управління ДПтС, за винятком занять з фізичної підготовки та практичних стрільб з вогневої підготовки.

22. З керівниками УВП, СІЗО навчання проводяться на навчальних зборах за дорученням керівника територіального органу управління ДПтС не рідше одного разу на квартал за програмами, що розробляються кадровим підрозділом цього територіального органу управління ДПтС.

23. З керівниками територіальних органів управління ДПтС та навчальних закладів ДПтС навчання проводяться на навчальних зборах за дорученням голови ДПтС не рідше одного разу на рік за програмами, що розробляються департаментом по роботі з персоналом ДПтС.

24. До занять із службової підготовки в апараті ДПтС залучаються всі особи рядового і начальницького складу, крім голови ДПтС, його заступників, начальників структурних підрозділів, за винятком занять з фізичної підготовки та практичних стрільб з вогневої підготовки.

Навчання з керівниками структурних підрозділів апарату ДПтС проводяться на навчальних зборах за дорученням голови ДПтС не рідше одного разу на рік за програмами, що розробляються департаментом по роботі з персоналом ДПтС.

25. Особи, які проводять заняття із службової підготовки, готують тексти лекцій, плани-конспекти (плани) семінарських і практичних занять та затверджують їх у голови ДПтС, керівників органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС, відповідно.

26. Конспектування навчального матеріалу при проведенні занять із службової підготовки особи рядового і начальницького складу здійснюють у зошитах із службової підготовки.

Контроль за якістю ведення зошитів із службової підготовки особами рядового і начальницького складу здійснюють щокварталу керівники навчальних груп.

Зошити із службової підготовки реєструються в журналі реєстрації зошитів із службової підготовки. Журнал реєстрації зошитів із службової підготовки ведеться  департаментом по роботі з персоналом ДПтС, кадровим підрозділом органу чи установи, що належить до сфери управління ДПтС.

VІІІ. Підсумкова перевірка рівня службової підготовки

1. Підсумкова перевірка рівня службової підготовки осіб рядового і начальницького складу за навчальний рік (далі - підсумкова перевірка) проводиться щороку в червні в повному обсязі програми службової підготовки.

2. Особи рядового і начальницького складу, які під час проведення підсумкової перевірки з різних причин були відсутні на службі до початку нового навчального року із службової підготовки, підлягають підсумковій перевірці на загальних підставах за індивідуальним графіком, у виняткових випадках - у пізніші строки.

3. Особам рядового і начальницького складу, які під час проведення підсумкової перевірки знаходилися на навчанні з первинної професійної підготовки, підвищення кваліфікації в навчальних закладах ДПтС, дозволяється зараховувати отримані ними оцінки після закінчення навчання за відповідними навчальними дисциплінами у підсумок завершення навчального року із службової підготовки.

4. Відсутність особи рядового чи начальницького складу на заняттях із службової підготовки з будь-яких причин не звільняє її від проходження підсумкової перевірки.

5. Особи рядового і начальницького складу, які на час проведення підсумкової перевірки перебувають на службі в ДКВС менше шести місяців, до складання заліків не залучаються.

6. Для проведення підсумкової перевірки в апараті ДПтС, територіальних органах управління ДПтС, УВП, СІЗО та навчальних закладах ДПтС видаються накази, якими визначаються строки та місце проведення перевірки за навчальними дисциплінами службової підготовки та затверджуються склади комісій для проведення перевірки.

7. Особи рядового і начальницького складу територіального органу управління ДПтС, територіальних (міжрегіональних) воєнізованих формувань, підрозділів КВІ територіального органу управління ДПтС перевіряються комісією територіального органу управління ДПтС.

Особи рядового і начальницького складу УВП та СІЗО, що не перевіряються комісією територіального органу управління ДПтС, перевіряються комісіями цих УВП та СІЗО.

8. За результатами проведення підсумкових перевірок за навчальний рік складається протокол за формою, наведеною в додатку 15 до цього Положення, який затверджується керівником територіального органу управління ДПтС, УВП, СІЗО, навчального закладу ДПтС.

Протоколи за результатами підсумкової перевірки УВП, СІЗО, що проводилися комісіями територіальних органів управління ДПтС, затверджуються керівниками цих територіальних органів управління ДПтС.

9. Для узагальнення результатів підсумкової перевірки УВП, СІЗО щороку до 01 жовтня надсилають до територіальних органів управління зведені відомості результатів підсумкової перевірки із службової підготовки за звітний навчальний рік за формою, наведеною в додатку 16 до цього Положення. Навчальні заклади ДПтС результати підсумкової перевірки із службової підготовки за звітний навчальний рік зберігають у своїх кадрових підрозділах.

Зведена відомість результатів підсумкової перевірки із службової підготовки затверджується керівником територіального органу управління ДПтС, УВП, СІЗО, навчального закладу ДПтС.

10. Підсумкова перевірка включає в себе проведення заліків і диференційованих заліків із навчальних дисциплін службової підготовки.

Заліки, диференційовані заліки проводяться шляхом письмового тестування (за розробленими тестами чи білетами) або виконання практичних вправ, завдань чи нормативів. Результати письмових завдань зберігаються в департаменті по роботі з персоналом ДПтС, кадрових підрозділах територіальних органів управління ДПтС, УВП, СІЗО та навчальних закладів ДПтС протягом наступного навчального року.

11. Перелік питань з навчальної дисципліни «Фахова підготовка» складають структурні підрозділи апарату ДПтС, територіальних органів управління ДПтС та навчальних закладів ДПтС (за напрямами своєї діяльності).

Переліки питань з навчальних дисциплін «Спеціальна підготовка», «Гуманітарна підготовка», «Психологічна підготовка», «Безпека життєдіяльності», «Фізична підготовка», «Вогнева підготовка», «Стройова підготовка» складають департамент по роботі з персоналом ДПтС, кадрові підрозділи територіальних органів управління ДПтС та навчальних закладів ДПтС.

Узагальнений перелік питань з навчальних дисциплін службової підготовки надається кадровими підрозділами територіальних органів управління ДПтС в підпорядковані цим територіальним органам управління ДПтС УВП, СІЗО не пізніше ніж за місяць до початку проведення підсумкової перевірки.

12. На підставі переліку питань департамент по роботі з персоналом ДПтС, кадрові підрозділи територіальних органів управління, УВП, СІЗО та навчальних закладів ДПтС складають тести або білети за навчальними дисциплінами службової підготовки.

Тести або білети складаються з питань (завдань) з таким розрахунком, щоб час на їх відповідь (виконання) не перевищував 30 хвилин.

13. Комісія територіального органу управління ДПтС в обов’язковому порядку приймає в осіб рядового і начальницького складу УВП і СІЗО заліки з навчальних дисциплін «Спеціальна підготовка» та «Фізична підготовка».

З інших навчальних дисциплін службової підготовки заліки приймає комісія УВП чи СІЗО.

14. Підсумкова перевірка із службової підготовки проводиться за такими формами:

«Фахова підготовка» - диференційований залік;

«Спеціальна підготовка» - диференційований залік;

«Гуманітарна підготовка» - залік;

«Психологічна підготовка» - залік;

«Безпека життєдіяльності» - залік;

«Фізична підготовка» - диференційований залік, який передбачає практичне виконання вправ з фізичної підготовки;

«Вогнева підготовка» - диференційований залік;

«Стройова підготовка» - залік, який передбачає практичне виконання особами рядового і начальницького складу основних стройових прийомів.

15. Оцінка особі рядового чи начальницького складу за підсумками навчального року із службової підготовки складається з оцінок із навчальних дисциплін службової підготовки і визначається:

«відмінно», якщо половина і більше оцінок «відмінно», у тому числі за навчальну дисципліну «Фахова підготовка», а решта - «добре», за умови позитивного складання заліків з інших навчальних дисциплін;

«добре», якщо половина і більше оцінок «добре», у тому числі за навчальну дисципліну «Фахова підготовка», а решта - не нижче ніж «задовільно», за умови позитивного складання заліків з інших навчальних дисциплін;

«задовільно», якщо всі оцінки з навчальних дисциплін не нижче ніж «задовільно», за умови позитивного складання заліків з інших навчальних дисциплін.

16. Особам рядового і начальницького складу, які за станом здоров’я віднесені до групи лікувальної фізкультури, виставлення оцінки із службової підготовки проводиться без урахування оцінки з навчальної дисципліни «Фізична підготовка».

17. Особи рядового і начальницького складу, які під час проведення підсумкової перевірки отримали підсумкову оцінку «незадовільно», перескладають заліки з визначених навчальних дисциплін до 01 вересня на загальних підставах.

Щодо осіб рядового і начальницького складу, які повторно отримали підсумкову оцінку «незадовільно», приймається рішення щодо вжиття заходів дисциплінарного впливу.

18. Оцінка із службової підготовки апарату ДПтС, органу чи установі, що належить до сфери управління ДПтС, та їх структурним підрозділам складається з індивідуальних оцінок, отриманих особами рядового і начальницького складу із службової підготовки, і визначається:

«відмінно», якщо 90% осіб рядового і начальницького складу одержали позитивні оцінки, при цьому 50% з них отримали відмінні оцінки;

«добре», якщо 80% осіб рядового і начальницького складу одержали позитивні оцінки, при цьому 50% з них отримали оцінки не нижче ніж «добре»;

«задовільно», якщо 70% осіб рядового і начальницького складу одержали позитивні оцінки.

19. Керівники УВП, СІЗО складають заліки із службової підготовки під час проведення навчальних зборів під керівництвом керівника територіального органу управління ДПтС за тестами, що розробляються кадровим підрозділом цього територіального органу управління ДПтС.

20. Керівники структурних підрозділів апарату ДПтС, територіальних органів управління ДПтС, навчальних закладів ДПтС складають заліки із службової підготовки під час проведення навчальних зборів за дорученням голови ДПтС за тестами, що розробляються департаментом по роботі з персоналом ДПтС.

ІХ. Перевірка організації професійної підготовки

1. Перевірка організації професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу проводиться під час комплексних, інспекторських, цільових та контрольних перевірок з метою визначення якості та рівня готовності їх до виконання службових обов’язків.

2. Під час перевірки організації професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу вивчаються такі питання:

стан ведення планової та обліково-звітної документації із службової підготовки;

рівень професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу;

роль керівників в організації професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу та ефективність заходів, що вживаються керівниками для покращення професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу;

планування, організація і проведення спортивно-масової роботи;

наявність і стан матеріально-технічної та спортивної бази для проведення занять із службової підготовки.

3. Під час проведення перевірки професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу комісією апарату ДПтС або територіального органу управління ДПтС перевірці підлягають:

у територіальних органах управління ДПтС - не менше 50% від фактичної чисельності осіб рядового і начальницького складу;

в УВП, СІЗО - не менше однієї чергової зміни молодшого інспекторського складу та 50% від фактичної чисельності осіб середнього і старшого начальницького складу;

у підрозділах КВІ - не менше 50% від фактичної чисельності осіб рядового і начальницького складу;

у територіальних (міжрегіональних) воєнізованих формуваннях - не менше 80% від фактичної чисельності осіб рядового і начальницького складу;

у навчальних закладах ДПтС - не менше 50% від фактичної чисельності осіб рядового і начальницького складу.

4. Результати перевірки професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу виносяться для обговорення на засіданнях колегій, оперативних нарадах керівництва апарату ДПтС, органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС.

+-----------------------------+-----------------+
| Директор Департаменту
взаємодії з органами влади
та інформаційно-аналітичної
роботи | Н.А. Козловська |
+-----------------------------+-----------------+
+---+--------------------------------------+
|  | Додаток 1
до Положення про організацію
професійної підготовки осіб рядового
і начальницького складу Державної
кримінально-виконавчої
служби України
(пункт 4 розділу I) |
+---+--------------------------------------+

КАРТКА обліку професійної підготовки

_________________________________________________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові)

________________________________________________________________________ (найменування посади, номер і дата наказу про призначення) _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| Найменування проведених видів професійної підготовки (первинна професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, стажування, службова підготовка) | Дата проведення навчання | Місце проведення навчання | Оцінка, відмітка про зарахування пройденого навчання, підпис керівника кадрового підрозділу |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                        1                                        |      2       |       3       |                       4                       |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                                                 |             |              |                                               |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                                                 |             |              |                                               |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                                                 |             |              |                                               |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                                                 |             |              |                                               |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                                                 |             |              |                                               |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                                                 |             |              |                                               |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                                                 |             |              |                                               |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                                                 |             |              |                                               |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                                                 |             |              |                                               |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                                                 |             |              |                                               |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                                                 |             |              |                                               |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                                                 |             |              |                                               |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                                                 |             |              |                                               |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                                                 |             |              |                                               |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                                                 |             |              |                                               |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                                                 |             |              |                                               |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                                                 |             |              |                                               |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------+---------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
+---+--------------------------------------+
|  | Додаток 2
до Положення про організацію
професійної підготовки осіб рядового
і начальницького складу Державної
кримінально-виконавчої
служби України
(пункт 6 розділу II) |
+---+--------------------------------------+

ЖУРНАЛ обліку осіб рядового і начальницького складу ДКВС, які потребують проходження навчання з первинної професійної підготовки та підвищення кваліфікації

+---+--------------------------------------+
|  | Додаток 3
до Положення про організацію
професійної підготовки осіб рядового
і начальницького складу Державної
кримінально-виконавчої
служби України
(пункт 7 розділу II) |
+---+--------------------------------------+

ПЕРЕЛІК навчально-наочних матеріалів, технічних засобів навчання, інвентарю, яким обладнуються та оформлюються класи службової підготовки територіальних органів управління ДПтС, УВП, СІЗО та навчальних закладів ДПтС

1. Матеріально-технічні засоби навчання:

робоче місце (кафедра) керівника занять;

столи і стільці з розрахунку одночасної присутності 35 осіб;

дошка з набором плакатів зі схемами;

телевізор;

DVD-програвач.

2. Комплект навчальних фільмів (відеофрагментів).

3. Стенди:

державні символи України;

керівний склад ДПтС України;

текст присяги особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України;

історичний розвиток та сучасне життя органу, установи виконання покарань, слідчого ізолятора.

4. Навчально-методична та довідкова література.

У класах службової підготовки установ виконання покарань додатково розміщуються:

1) макет установи виконання покарань;

2) стенди (плакати):

обладнання забороненої зони установи виконання покарань;

план-схема установи виконання покарань з позначенням маршрутів несення служби, підземних комунікацій, розташування точильного обладнання, місць, вразливих щодо скоєння втеч, та місць навантаження (розвантаження) вантажів;

3) манекен в одязі для відпрацювання навичок проведення особистого обшуку;

4) вітрина (стенд) з макетами (зразками) предметів, виробів та речовин, заборонених для використання і зберігання засудженими, які були спеціально виготовлені або вилучені у засуджених: зброї,  наркотичних речовин і препаратів, саморобних гральних карт тощо.

У класах службової підготовки слідчих ізоляторів додатково розміщуються:

1) макет слідчого ізолятора;

2) стенди (плакати):

елементи забороненої зони з позначенням лінії охорони;

схема території слідчого ізолятора з нанесеними постами зовнішньої охорони;

3) манекен в одязі для відпрацювання навичок проведення особистого обшуку;

4) вітрина (стенд) з макетами (зразками) предметів, виробів та речовин, заборонених для використання і зберігання засудженими (особами, взятими під варту), які були спеціально виготовлені або вилучені у засуджених (осіб, узятих під варту): зброї,  наркотичних речовин і препаратів, саморобних гральних карт тощо.

У класах службової підготовки спеціальних виховних установ додатково створюються та розміщуються:

1) макет спеціальної виховної установи;

2) стенди (плакати):

обладнання забороненої зони спеціальної виховної колонії;

схеми розстановки особового складу варти;

3) манекен в одязі для відпрацювання навичок проведення особистого обшуку;

4) вітрина (стенд) з макетами (зразками) предметів, виробів та речовин, заборонених для використання і зберігання засудженими, які були спеціально виготовлені або вилучені у засуджених: зброї,  наркотичних речовин і препаратів, саморобних гральних карт тощо.

+-------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| __________
Примітка. | Цей перелік не є вичерпним. У разі потреби у класах розміщуються інші необхідні інформаційно-навчальні матеріали. Стенди та плакати в класах службової підготовки оформлюються відповідно до вимог сучасності. |
+-------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+---+--------------------------------------+
|  | Додаток 4
до Положення про організацію
професійної підготовки осіб рядового
і начальницького складу Державної
кримінально-виконавчої
служби України
(пункт 4 розділу III) |
+---+--------------------------------------+

ДОВІДКА про первинну професійну підготовку

+---+--------------------------------------+
|  | Додаток 5
до Положення про організацію
професійної підготовки осіб рядового
і начальницького складу Державної
кримінально-виконавчої
служби України
(пункт 6 розділу VII) |
+---+--------------------------------------+

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВІВ із загальної фізичної підготовки для осіб рядового і начальницького складу ДКВС

відмінно

добре

задовіль-но

1

2

3

4

5

6

7

ВИТРИВАЛІСТЬ

1

Біг на 1000 м (хв., с)

Чоловіки

1

3.35

3.45

4.10

2

3.45

3.55

4.20

3

3.55

4.05

4.30

4

4.10

4.20

4.45

5

4.15

4.25

4.50

6

5.00

5.30

6.10

Жінки

1

4.10

4.25

4.55

2

4.15

4.30

5.00

3

4.30

4.45

5.15

4

4.45

5.00

5.30

5

5.00

5.20

6.00

2

Марш-кидок у складі підрозділу на 5 км (хв.)

Чоловіки

-

25

26

28

СИЛА

3

Підтягування на перекладині (кількість разів)

Чоловіки

1

13

11

9

2

12

10

8

3

11

9

7

4

9

7

5

5

8

6

4

6

5

4

3

4

Згинання і розгинання рук в упорі, лежачи на підлозі (кількість разів)

Чоловіки

1

40

35

31

2

36

33

30

3

34

31

28

4

30

27

25

5

25

20

15

6

24

21

18

Жінки

1

22

20

18

2

20

18

16

3

18

16

14

4

16

14

12

5

14

12

10

5

Комплексна силова вправа (кількість разів за 1 хв.)

Чоловіки

1

52

48

44

2

48

44

40

3

46

42

38

4

42

38

34

5

38

34

30

6

32

28

24

Жінки

1

44

40

36

2

40

36

32

3

36

32

28

4

32

28

24

5

28

24

20

ШВИДКІСТЬ

6

Біг на 100 м (с)

Чоловіки

1

14.2

14.6

15.4

2

14.4

14.8

15.6

3

14.6

15.0

15.8

4

14.8

15.2

16.0

5

15.0

15.4

16.2

6

-

-

-

Жінки

1

16.2

16.8

17.6

2

16.4

17.0

17.8

3

16.6

17.2

18.0

4

16.8

17.4

18.2

5

-

-

-

СПРИТНІСТЬ

7

Човниковий біг 10 х 10 м (с)

Чоловіки

1

27.0

28.0

29.0

2

27.5

28.5

29.5

3

28.0

29.0

30.0

4

28.5

29.5

30.5

5

29.0

30.0

31.0

6

29.5

30.5

31.5

Жінки

1

31.0

32.0

33.0

2

32.0

33.0

34.0

3

33.0

34.0

35.0

4

34.0

35.0

36.0

5

35.0

36.0

37.0

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВІВ із загальної фізичної підготовки для курсантів вищих навчальних закладів ДПтС України

чоловіки

жінки

відмінно

добре

задовільно

відмінно

добре

задовільно

1

Підтягування на перекладині (кількість разів)

15

13

11

-

-

-

2

Згинання та розгинання рук в упорі лежачи (кількість разів)

45

40

35

25

23

20

3

Комплексна силова вправа (кількість разів за 1 хв.)

55

50

45

45

40

35

4

Біг 100 м (с)

13.2

13.8

14.4

16.0

16.6

17.4

5

Біг 1000 м (хв., с)

3.25

3.35

3.45

4.05

4.25

4.50

6

Біг 2000 м (хв., с)

-

-

-

09.40

10.30

11.10

7

Біг 3000 м (хв., с)

12.00

12.40

13.10

-

-

-

8

Човниковий біг 10 х 10 метрів (с)

26.0

27.0

28.0

30.0

31.0

32.0

9

Біг на лижах 5 км (хв., с)

25.30

26.30

27.30

35.00

37.00

40.00

10

Підйом з переворотом на перекладині (кількість разів)

6

5

3

-

-

-

11

Піднімання тулуба із положення лежачи (кількість разів за 1 хв.)

55

45

40

40

35

30

12

Згинання і розгинання рук в упорі на брусах (кількість разів)

14

12

11

-

-

-

13

Крос у складі підрозділу на 5 км (хв., с)

24.00

25.00

27.00

-

-

-

Умови виконання нормативів із загальної фізичної підготовки для осіб рядового і начальницького складу

Загальна фізична підготовка персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України складається з комплексу гімнастичних та легкоатлетичних вправ, марш-кидка та лижної підготовки.

При складанні нормативів із загальної фізичної підготовки персонал виконує гімнастичні вправи для визначення силових якостей та нормативи з бігу на різні дистанції для визначення швидкісних якостей та фізичної витривалості.

Біг на дистанції: коротка - 100 метрів, середні - 1000; 2000; 3000 метрів. За командою «На старт» учасники тестування стають до стартової лінії в положення високого старту. За командою «Руш» (або за пострілом) вони починають біг, намагаючись подолати дистанцію якомога швидше. У разі потреби дозволяється переходити на ходьбу.

Результатом тестування є час подолання дистанції з точністю до десятої частки секунди на коротку і до секунди - на середні дистанції.

Крос на 5000 метрів проводиться на місцевості згідно з умовами для бігу на довгі дистанції. Старт і фініш, як правило, для зручності обладнуються в одному місці чи поруч. Вправа виконується на стадіоні або пересіченій місцевості з розміченими лініями старту та фінішу. Форма одягу повсякденна.

Марш-кидок на 5 км проводиться для персоналу територіальних (міжрегіональних) воєнізованих формувань ДПтС України з метою тренування фізичної витривалості та здатності здійснювати у складі підрозділу швидкий маневр без використання транспортних засобів. Вправа виконується на пересіченій місцевості з розміченими лініями старту та фінішу. Старт і фініш для зручності можуть обладнуватися в одному місці чи поруч один з одним. Форма одягу повсякденна за сезоном. При собі необхідно мати вогнепальну зброю (автомат), протигаз, сумку з двома магазинами, спорядженими навчальними патронами. Зброя на весь період виконання вправи перебуває на запобіжнику. Старт груповий. Перед стартом проводиться перевірка наявності зброї, спорядження та форми одягу. Якщо на момент старту виявлені перевіркою недоліки в озброєнні, формі одягу не усунуті, група затримується до повного їх усунення. При цьому час, витрачений на усунення недоліків, зараховується до часу виконання вправи. За командою «Руш!» кожен учасник повинен подолати дистанцію марш-кидка самостійно, без допомоги кого-небудь. Весь особовий склад повинен бути на фініші зі зброєю, спорядженням та у формі одягу, в якій розпочинав виконання вправи. Результатом виконання вправи є час з точністю до секунди останнього фінішуючого із групи (розрив між першим і останнім учасником не повинен перевищувати 10 метрів).

Лижна підготовка спрямована на загальне загартування організму, розвиток у персоналу витривалості, здатності до швидкого пересування та здійснення маршів на лижах. Обов'язковою вправою при складанні нормативів з лижної підготовки є біг на лижах на дистанцію 5 км. Способи пересування на лижах вибираються довільно. Лижні гонки проводяться на будь-якій місцевості. Старт і фініш можуть обладнуватися для зручності в одному місці. Результатом виконання вправи є час подолання дистанції з точністю до секунди. При здачі нормативу вноситься полегшення на 1 хвилину при температурі повітря нижче - 20° C або вище + 1° C. Форма одягу повсякденна або спортивна.

Підтягування на перекладині проводиться із вихідного положення - вис на прямих руках хватом зверху (долонями вперед) без розкачування, ривків та торкання ногами землі (підлоги). За командою, наприклад, «Вправу починай!» учасник підтягується руками до положення, коли його підборіддя піднімається вище перекладини. Потім він опускається в положення вису на повністю випрямлені руки. При виконанні вправи дозволяється згинати, розводити та схрещувати ноги. Забороняється розгойдуватися та робити махи ногами для полегшення виконання вправи. Час на виконання вправи необмежений. Результатом тестування є кількість безпомилкових підтягувань, під час яких не порушена жодна умова.

Кожному учасникові дозволяється лише один підхід до перекладини.

Тестування припиняється, якщо учаснику не вдається зафіксувати потрібного положення більш як два рази підряд.

Форма одягу повсякденна або спортивна.

Згинання та розгинання рук в упорі лежачи виконується на горизонтальній місцевості, на покритті чи підлозі. Вихідне положення - лежачи в упорі, руки прямі на ширині плечей, тулуб і ноги утворюють пряму лінію, пальці стоп обпираються на підлогу.

За командою, наприклад, «Вправу починай!» той, хто виконує вправу, починає ритмічно з повною амплітудою згинати і розгинати руки. Вправа вважається виконаною, якщо тулуб піднятий на повністю випрямлені руки. Під час згинання рук необхідно торкатися грудьми опори. Не дозволяється торкатися опори стегнами, змінювати положення тулуба і ніг, знаходитись у вихідному положенні та із зігнутими руками більше 3 секунд, лягати на підлогу, розгинати руки по черзі, розгинати і згинати руки не з повною амплітудою. Час на виконання вправи не обмежений. Результат виконання вправи - кількість разів підняття тулуба.

Форма одягу повсякденна або спортивна.

Підняття тулуба з положення лежачи виконується на горизонтальній місцевості, покритті, підлозі. Вихідне положення - лежачи на спині, руки витягнуті вздовж тулуба (або перебувають на потиличній частині голови, пальці переплетені), ноги випрямлені і зафіксовані, п’ятки  та коліна зімкнуті. За командою, наприклад, «Вправу починай!» учасник виконує максимальну кількість підняття тулуба вперед до торкання пальцями рук пальців ніг (або до торкання ліктями колін). Під час виконання підняття тулуба вперед дозволяється незначне згинання ніг. При цьому слід також торкатися підлоги лопатками. Результат - це загальна кількість разів підняття тулуба.

Форма одягу спортивна.

Згинання та розгинання рук в упорі на брусах. Вправа виконується на паралельних брусах. Вихідне положення - упор на прямих руках, не торкаючись ногами землі (підлоги). За командою, наприклад, «Вправу починай!» той, хто виконує вправу, починає ритмічно з повною амплітудою згинати і розгинати руки. Положення упору фіксується кожний раз протягом 1-2 секунд. При опусканні вниз руки повинні згинатися повністю. Вправа вважається виконаною, якщо тулуб піднятий на повністю випрямлені руки. Не дозволяється перебувати у вихідному положенні та в упорі із зігнутими руками більше 5 секунд, розгинати руки почергово, а також розгинати і згинати руки не з повною амплітудою. Забороняється також розгойдуватися та робити зайві рухи ногами для допомоги собі. Час на виконання вправи не обмежений, результат виконання вправи - кількість разів підняття тулуба.

Форма одягу повсякденна або спортивна.

Комплексна силова вправа. Виконується на горизонтальній місцевості, покритті, підлозі. На виконання вправи відводиться одна хвилина. Вихідне положення - лежачи на спині, руки витягнуті вздовж тулуба (або перебувають на потиличній частині голови, пальці переплетені), ноги випрямлені і зафіксовані, п’ятки та коліна зімкнуті. За командою, наприклад, «Старт!» той, хто виконує вправу, протягом перших 30 секунд виконує максимальну кількість підняття тулуба вперед до торкання пальцями рук пальців ніг (або до торкання ліктями колін). Під час виконання підняття тулуба вперед дозволяється незначне згинання ніг. При цьому слід також торкатися підлоги лопатками. Через 30 секунд за командою «Час» працівник займає положення в упорі лежачи і без паузи для відпочинку протягом наступних 30 секунд виконує згинання та розгинання рук до команди «Стій!».

Результат - це загальна кількість разів підняття тулуба та згинань і розгинань рук в упорі лежачи за 1 хвилину.

Форма одягу повсякденна або спортивна.

Човниковий біг (10 х 10 метрів). Вправа виконується на рівному майданчику з розміченими лініями старту та розвороту через 10 метрів. Виконується з положення високого старту. За командою «Руш!» той, хто виконує вправу, пробігає 10 метрів, торкається ногою лінії розвороту, повертається кругом і таким же чином пробігає ще 9 відрізків по 10 метрів. Доріжка, на якій виконується вправа, має бути рівною, у належному стані і неслизькою.

Результатом виконання вправи є час з точністю до десятої частини секунди.

Форма одягу спортивна.

Підйом з переворотом на перекладині виконується з вису хватом руками зверху, підтягуючись, необхідно підняти ноги до перекладини і, перевертаючись навколо неї, вийти до упору на прямі руки (положення вису і упору фіксується 1-2 сек.). Опускання у вис виконується довільним способом. Дозволяється незначне згинання та розведення ніг і відхилення тіла від нерухомого положення. Забороняється виконання хльостких рухів ногами.

Форма одягу спортивна.

+---+--------------------------------------+
|  | Додаток 6
до Положення про організацію
професійної підготовки осіб рядового
і начальницького складу Державної
кримінально-виконавчої
служби України
(пункт 6 розділу VII) |
+---+--------------------------------------+

ЗМІСТ ТА УМОВИ проведення спеціальної фізичної підготовки осіб рядового і начальницького складу ДКВС

Під час проведення спеціальної фізичної підготовки особами рядового і начальницького складу ДКВС вивчаються прийоми самозахисту: підготовчі та спеціальні вправи (стійки, прийоми страховки); правильність нанесення ударів рукою, ногою, ліктем, коліном та зони тіла, дозволені для їх нанесення; кидки; виконання больових та задушливих прийомів; прийоми захисту від ударів руками, ногами, холодною зброєю; прийоми захисту від захватів і обхватів, задушливих захватів; техніка і тактика зв'язування, надягання наручників, взаємодія при надяганні наручників; техніка і тактика проведення зовнішнього обшуку під впливом больового прийому та під загрозою застосування вогнепальної зброї; захисні та атакуючі дії з гумовим кийком; захист від загрози зброєю.

У кожний білет для проведення перевірки рівня володіння прийомами самозахисту включаються п’ять питань, що повинні містити виконання таких прийомів:

проведення затримання та супроводження;

захист від ударів руками, ногами;

захист від задушливих захватів чи обхватів;

захист від загрози зброєю;

проведення зовнішнього обшуку, зв'язування або надягання наручників.

При виставленні оцінок за виконання прийомів самозахисту необхідно враховувати такі критерії:

кожний прийом повинен супроводжуватися імітацією розслаблюючого удару з подальшим виконанням дії щодо обеззброєння, затримання, обшуку, зв’язування та супроводження противника;

при оцінюванні техніки виконання прийомів звертається увага на раціональність та економічність системи рухів, яка забезпечує максимальну ефективність рухової дії;

у разі допущення нечіткості при виконанні в деталях техніки знімається 1 бал;

у разі допущення помилок в основі техніки, які впливають на смислову суть дії, але при цьому рухова дія доведена до логічного закінчення, знімаються 2 бали;

якщо учасник не виконав дію або виконав дію не ту, що була перед ним поставлена, або виникла загроза ураження життєво важливих зон (поранення ножем, пострілом), знімаються 3 бали.

У процесі вивчення прийомів самозахисту виконуються такі команди керівника заняття:

після команди «Приготуватись» вибирається дистанція, необхідна для проведення атакуючої дії, і приймається бойова стійка;

після команди «Прийом» виконується атакуюча дія;

після команди «Відпустити захват» або «Стоп» припиняються всі дії.

Індивідуальна оцінка за виконання прийомів рукопашного бою визначається:

«відмінно», якщо половина і більше прийомів виконані на «відмінно», а решта - на «добре»;

«добре», якщо половина і більше прийомів виконані на оцінку не нижче ніж «добре», а решта - на «задовільно»;

«задовільно», якщо більше половини прийомів виконані на «задовільно» при відсутності незадовільних оцінок або чотири прийоми виконані на оцінки не нижче ніж «добре» і один - на «незадовільно».

+---+--------------------------------------+
|  | Додаток 7
до Положення про організацію
професійної підготовки осіб рядового
і начальницького складу Державної
кримінально-виконавчої
служби України
(пункт 6 розділу VII) |
+---+--------------------------------------+

ДЕРЖАВНА ПЕНІТЕНЦІАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

_____________________________________________________________________ (найменування територіального органу управління ДПтС, УВП, СІЗО, навчального закладу ДПтС)

ЗАЛІКОВА ВІДОМІСТЬ перевірки фізичної підготовки

Структурний підрозділ ________________________________________________________

Дата проведення _____________________________________________________________

Місце проведення ____________________________________________________________

результат

оцінка

результат

оцінка

результат

оцінка

+----------------+---+----------------------+
|  «відмінно»  |  | ______ осіб ______ % |
+----------------+---+----------------------+
|  «добре»   |  | ______ осіб ______ % |
+----------------+---+----------------------+
| «задовільно» |  | ______ осіб ______ % |
+----------------+---+----------------------+
| «незадовільно» |  | ______ осіб ______ % |
+----------------+---+----------------------+

Оцінка структурному підрозділу: ____________________

+----------------------------------------------------+-------------------------------------+
| Особа, яка проводила перевірку фізичної підготовки | ______________________________
(звання, підпис, ініціали прізвище) |
+----------------------------------------------------+-------------------------------------+
+---+--------------------------------------+
|  | Додаток 8
до Положення про організацію
професійної підготовки осіб рядового
і начальницького складу Державної
кримінально-виконавчої
служби України
(пункт 6 розділу VII) |
+---+--------------------------------------+

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ про результати проведених спортивних змагань на першість територіальних органів управління ДПтС, УВП, СІЗО та навчальних закладів ДПтС, виступів команд та окремих спортсменів на інших змаганнях за _______ рік

_____________________________________________________________________ (найменування органу, УВП, СІЗО, навчального закладу)

П.І.Б., посада, підрозділ

отриманий результат, розряд

1

2

3

4

5

6

7

+-------------------------------+--------------------------------------+
| Керівник кадрового підрозділу | ____________________________________
(звання, підпис, ініціали, прізвище) |
+-------------------------------+--------------------------------------+
+---+--------------------------------------+
|  | Додаток 9
до Положення про організацію
професійної підготовки осіб рядового
і начальницького складу Державної
кримінально-виконавчої
служби України
(пункт 6 розділу VII) |
+---+--------------------------------------+

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ про наявність спортсменів-розрядників, які проходять службу в ДКВС

____________________________________________________________ (найменування органу, УВП, СІЗО, навчального закладу)

+-------+---------------------------------+-------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------+
| № з/п | Прізвище та ініціали спортсмена | Посада спортсмена | Вид спорту (дистанція, вправа, вагова категорія тощо) | Наявне спортивне звання (розряд) (МСУМК, МСУ, КМС, 1, 2, 3 розряд) | Останній рік підтвердження спортивного звання (розряду) |
+-------+---------------------------------+-------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------+
|  1  |        2        |     3     |              4              |                 5                 |              6              |
+-------+---------------------------------+-------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------+
|    |                 |          |                            |                                  |                             |
+-------+---------------------------------+-------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------+
+------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| _________
Примітки: |                   1. У відомість включається персонал, який має залікову класифікаційну книжку спортсмена встановленого зразка.                   |
+------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|      | 2. Скорочення, що вживаються в цьому додатку, мають таке значення:  МСУМК - майстер спорту України міжнародного класу; МСУ - майстер спорту України; КМС - кандидат у майстри спорту. |
+------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------+--------------------------------------+
| Керівник кадрового підрозділу | ____________________________________
(звання, підпис, ініціали, прізвище) |
+-------------------------------+--------------------------------------+
+---+--------------------------------------+
|  | Додаток 10
до Положення про організацію
професійної підготовки осіб рядового
і начальницького складу Державної
кримінально-виконавчої
служби України
(пункт 6 розділу VII) |
+---+--------------------------------------+

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ про наявність і стан спортивної бази в територіальних органах управління ДПтС, УВП, СІЗО, навчальних закладах ДПтС

_______________________________________________________________________ (найменування територіального органу управління ДПтС, УВП, СІЗО, навчального закладу ДПтС)

найменування, рік введення в експлуатацію

стисла характеристика, стан

найменування, кількість, рік придбання (виготовлення)

стан спортивного інвентарю, майна

1

2

3

4

5

6

+-------------------------------+--------------------------------------+
| Керівник кадрового підрозділу | ____________________________________
(звання, підпис, ініціали, прізвище) |
+-------------------------------+--------------------------------------+
+---+--------------------------------------+
|  | Додаток 11
до Положення про організацію
професійної підготовки осіб рядового
і начальницького складу Державної
кримінально-виконавчої
служби України
(пункт 6 розділу VII) |
+---+--------------------------------------+

ЖУРНАЛ обліку занять із службової підготовки

+---+--------------------------------------+
|  | Додаток 12
до Положення про організацію
професійної підготовки осіб рядового
і начальницького складу Державної
кримінально-виконавчої
служби України
(пункт 9 розділу VII) |
+---+--------------------------------------+

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН проведення занять із службової підготовки з особами рядового і начальницького складу ДКВС

+---+--------------------------------------+
|  | Додаток 13
до Положення про організацію
професійної підготовки осіб рядового
і начальницького складу Державної
кримінально-виконавчої
служби України
(пункт 10 розділу VII) |
+---+--------------------------------------+
+---+---------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник територіального
органу управління ДПтС,
УВП, СІЗО,
навчального закладу ДПтС
___________________________
(звання, підпис, ініціали, прізвище)
______ _____________ 20__ р. |
+---+---------------------------------------+

РОЗКЛАД занять із службової підготовки осіб рядового і начальницького складу ДКВС

______________________________________________________________________ (найменування територіального органу управління ДПтС, УВП, СІЗО, навчального закладу ДПтС)

на ____навчальний квартал 20__/20__ навчального року

+------------------------+------------------------+------------------------------------------------+-----------------+-------------+------------------+-------------------------------------------------+
| Номер навчальної групи | Дата проведення занять | Найменування навчальних дисциплін, теми занять | Кількість годин | Вид заняття | Місце проведення | Прізвище, ініціали особи, яка проводить заняття |
+------------------------+------------------------+------------------------------------------------+-----------------+-------------+------------------+-------------------------------------------------+
|      1      |      2      |            3            |    4    |   5   |    6     |            7            |
+------------------------+------------------------+------------------------------------------------+-----------------+-------------+------------------+-------------------------------------------------+
|            |            |                        |         |       |         |                         |
+------------------------+------------------------+------------------------------------------------+-----------------+-------------+------------------+-------------------------------------------------+
|            |            |                        |         |       |         |                         |
+------------------------+------------------------+------------------------------------------------+-----------------+-------------+------------------+-------------------------------------------------+
|            |            |                        |         |       |         |                         |
+------------------------+------------------------+------------------------------------------------+-----------------+-------------+------------------+-------------------------------------------------+
|            |            |                        |         |       |         |                         |
+------------------------+------------------------+------------------------------------------------+-----------------+-------------+------------------+-------------------------------------------------+
+-------------------------------+--------------------------------------+
| Керівник кадрового підрозділу | ____________________________________
(звання, підпис, ініціали, прізвище) |
+-------------------------------+--------------------------------------+
+---+--------------------------------------+
|  | Додаток 14
до Положення про організацію
професійної підготовки осіб рядового
і начальницького складу Державної
кримінально-виконавчої
служби України
(пункт 7 розділу VII) |
+---+--------------------------------------+

ЖУРНАЛ реєстрації зошитів із службової підготовки

+---+--------------------------------------+
|  | Додаток 15
до Положення про організацію
професійної підготовки осіб рядового
і начальницького складу Державної
кримінально-виконавчої
служби України
(пункт 8 розділу VIII) |
+---+--------------------------------------+

ПРОТОКОЛ

+---+--------------------------------------+
|  | Додаток 16
до Положення про організацію
професійної підготовки осіб рядового
і начальницького складу Державної
кримінально-виконавчої
служби України
(пункт 9 розділу VIII) |
+---+--------------------------------------+
+---+---------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник територіального
органу управління ДПтС,
УВП, СІЗО,
навчального закладу ДПтС
___________________________
(звання, підпис, ініціали, прізвище)
______ _____________ 20__ р. |
+---+---------------------------------------+

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ результатів підсумкової перевірки із службової підготовки за _____ навчальний рік

______________________________________________________________________ (найменування територіального органу управління ДПтС, УВП, СІЗО, навчального закладу ДПтС)

відмінно

добре

задовільно

незадовільно

навчання

хвороба

відпустка

інше

Всього:

+-------------------------------+--------------------------------------+
| Керівник кадрового підрозділу | ____________________________________
(звання, підпис, ініціали, прізвище) |
+-------------------------------+--------------------------------------+