29.09.2015
+---------------+
|        |
+---------------+
| ЗАКОН УКРАЇНИ |
+---------------+

Про внесення змін до Закону України "Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 34, ст. 228; 2000 р., № 5, ст. 35; 2001 р., № 9, ст. 39; 2013 р., № 8, ст. 76, № 41, ст. 550, № 42, ст. 586; 2014 р., № 4, ст. 61, № 36, ст. 1192) такі зміни:

1) у статті 4:

у частині першій:

в абзаці другому слова "другому, третьому, п’ятому" замінити словами "другому - п’ятому";

в абзаці третьому слова "у абзацах четвертому та" замінити словами "в абзаці";

абзац сьомий частини третьої після слова "споруджених" доповнити словами "та/або придбаних";

у частині четвертій:

абзац п’ятий після слів "нерухомого майна" доповнити словами "та/або іншого окремого індивідуально визначеного майна";

після абзацу шістнадцятого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:

"До пропозицій щодо передачі іншого окремого індивідуально визначеного майна підприємств додаються:

характеристика майна і виписка про його вартість за даними бухгалтерського обліку;

техніко-економічне обґрунтування забезпечення ефективного використання такого майна за цільовим призначенням з визначенням обсягів та джерел фінансування видатків на його утримання".

У зв’язку з цим абзац сімнадцятий вважати абзацом двадцятим;

у частині п’ятій:

в абзаці першому слова і цифру "об’єктів, визначених у абзаці четвертому частини першої статті 2 цього Закону, та" виключити;

абзац другий виключити;

2) частину першу статті 7 після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"окреме індивідуально визначене майно підприємств (крім нерухомого майна) для використання органами місцевого самоврядування та закладами, зазначеними в абзаці п’ятому цієї частини".

У зв’язку з цим абзац чотирнадцятий вважати абзацом п’ятнадцятим.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

+----------------------+-------------+
| Президент України  | П.ПОРОШЕНКО |
+----------------------+-------------+
|    м. Київ    |       |
| 3 вересня 2015 року |       |
|   № 665-VIII   |       |
+----------------------+-------------+