02.10.2015
+-------------------------------+
|                |
+-------------------------------+
|  ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ |
+-------------------------------+
|      ПОСТАНОВА      |
+-------------------------------+
| від 5 вересня 2015 року № 227 |
+-------------------------------+

Про Порядок надання транспортних послуг територіальним і дільничним виборчим комісіям з місцевих виборів

Відповідно до частини четвертої статті 19, пунктів 1, 3, 4 частини першої статті 24 Закону України "Про місцеві вибори", керуючись статтями 11 - 13, пунктом 5 статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Порядок надання транспортних послуг територіальним і дільничним виборчим комісіям з місцевих виборів, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Центральної виборчої комісії від 28 вересня 2010 року № 373 "Про Порядок надання послуг із транспортного обслуговування територіальних і дільничних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

3. Цю постанову надіслати обласним, Київській міській державним адміністраціям для доведення до відома територіальних виборчих комісій після сформування їх нового складу та оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

+------------------------------+----------------+
| Голова
Центральної виборчої комісії | М.ОХЕНДОВСЬКИЙ |
+------------------------------+----------------+
+---+-------------------------------------------+
|  | Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 5 вересня 2015 року № 227 |
+---+-------------------------------------------+

ПОРЯДОК надання транспортних послуг територіальним і дільничним виборчим комісіям з місцевих виборів

Цим Порядком регулюються питання надання транспортних послуг територіальним і дільничним виборчим комісіям з місцевих виборів для здійснення ними повноважень, визначених Законами України "Про місцеві вибори".

1. Загальні положення

1.1. Для забезпечення здійснення повноважень територіальними і дільничними виборчими комісіями (далі - комісії), визначених Законом України "Про місцеві вибори", територіальна виборча комісія як юридична особа укладає договори з юридичними особами, фізичними особами - підприємцями або фізичними особами про надання транспортних послуг територіальній і дільничним виборчим комісіям.

Договори про надання транспортних послуг дільничним виборчим комісіям укладаються відповідною територіальною виборчою комісією, яка здійснює фінансове забезпечення дільничних виборчих комісій.

Договори про надання транспортних послуг укладаються територіальною виборчою комісією згідно з главою 63 Цивільного кодексу України.

1.2. Обов’язковою умовою укладання договору є наявність в юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців або фізичних осіб власного чи орендованого автотранспорту, що відповідає вимогам комісії, перебуває у справному технічному та належному санітарному стані. У разі залучення виконавця, який використовує орендовані транспортні засоби, умови договору не повинні суперечити зобов’язанням виконавця за укладеним договором оренди. Крім того, юридичні особи та фізичні особи - підприємці повинні мати ліцензію на надання послуг із внутрішніх перевезень пасажирів та забезпечувати проведення медичного контролю стану здоров’я водіїв транспортних засобів.

Фізичні особи, які надають транспортні послуги, повинні мати медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом установленого зразка.

1.3. Рішення про визначення суб’єкта надання транспортних послуг для комісій приймає голова територіальної виборчої комісії, а за його відсутності - заступник голови територіальної виборчої комісії. Голова територіальної виборчої комісії, а за його відсутності - заступник голови територіальної виборчої комісії від імені територіальної виборчої  комісії підписує відповідний договір.

1.4. Оплата транспортних послуг здійснюється територіальною  виборчою комісією за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, чи коштів відповідного місцевого бюджету, виділених на підготовку і проведення місцевих виборів, у межах асигнувань, передбачених на зазначені цілі кошторисом територіальної виборчої комісії на підготовку і проведення відповідних виборів, за кодом економічної класифікації видатків (КЕКВ) 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку".

1.4.1. Видатки на оплату транспортних послуг, наданих юридичною особою або фізичною особою - підприємцем, відображаються територіальною виборчою комісією в єдиному кошторисі видатків за кодом економічної класифікації видатків (КЕКВ) 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)". При цьому пальне закуповується виконавцем і його вартість включається до вартості транспортних послуг.

1.4.2. Видатки на оплату транспортних послуг, наданих фізичною особою (за цивільно-правовим договором), відображаються територіальною виборчою комісією в єдиному кошторисі видатків за КЕКВ 2111 "Заробітна плата", при цьому здійснюється нарахування на заробітну плату за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці". Видатки на оплату пального, придбаного територіальною виборчою комісією, відображаються в єдиному кошторисі видатків за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар".

Пальне фізичній особі видається згідно з Нормами витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 10 лютого 1998 року № 43.

У разі надання транспортних послуг фізичною особою до єдиного кошторису видатків територіальної виборчої комісії вносяться зміни в установленому порядку шляхом зменшення видатків за КЕКВ 2240 та відповідно збільшення видатків за КЕКВ 2111, 2120 та 2210.

2. Істотні умови та форма договору про надання транспортних послуг

2.1. Істотними умовами договору є:

- предмет договору;

- вартість транспортних послуг і порядок розрахунків;

- відповідальність сторін;

- строк дії договору.

Договір може містити інші умови.

2.2. Серед інших умов договору зазначаються: порядок контролю за витратами та оформленням транспортної документації; порядок вирішення спорів, що виникають із зобов’язань за договором; внесення змін до договору, а також порядок його розірвання.

2.3. У разі укладання договору:

- з юридичною особою - у вступній його частині вказуються назва установи (організації, підприємства), посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка укладає договір від імені юридичної особи, а також найменування документа, яким така особа уповноважена підписати договір;

- з фізичною особою - підприємцем - у вступній його частині вказуються прізвище, ім’я, по батькові підприємця, дата, номер та ким видано свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця або реєстраційний номер фізичної особи - підприємця згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

- з фізичною особою - у вступній його частині зазначаються прізвище, ім’я, по батькові особи, яка надаватиме транспортні послуги, її паспортні дані та реєстраційний номер облікової картки платника податку.

2.4. Предметом договору є надання транспортних послуг комісії (комісіям) певною кількістю транспортних засобів для здійснення нею (ними) повноважень, визначених Законом України "Про місцеві вибори".

Під час укладання договору про надання транспортних послуг дільничним виборчим комісіям обов’язково зазначаються номери відповідних дільниць.

Договір повинен містити інформацію про технічні характеристики всіх транспортних засобів, які використовуватимуться для надання транспортних послуг (зазначена інформація може міститися у додатку до договору, який є невід’ємною його частиною).

2.5. Вартість транспортних послуг за договором визначається за згодою сторін відповідно до розділу 3 цього Порядку з урахуванням вимог щодо ефективного та цільового використання коштів місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, чи коштів відповідного місцевого бюджету, виділених на підготовку і проведення  відповідних місцевих виборів.

2.6. Підставою для розрахунку за транспортні послуги, надані комісіям, є акт наданих послуг, підписаний обома сторонами. Акт наданих послуг складається один раз на місяць на підставі подорожніх листів (у разі їх ведення), відомостей, маршрутних листів або інших документів, складених у довільній формі, які повинні містити інформацію про дату, час роботи або пробіг автомобіля, його реєстраційні дані, прізвище замовника, прізвище водія, підписи замовника і виконавця тощо. Такі документи скріплюються печаткою комісії.

Форми подорожнього та маршрутного листів, додані до цього Порядку (зразки 1, 2), мають рекомендаційний характер.

2.7. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за договором сторони несуть відповідальність, передбачену договором і законодавством України.

За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань виконавець сплачує замовнику штраф у розмірі, визначеному у відсотках до вартості транспортних послуг.

У разі затримки замовником платежів, за умови його належного бюджетного фінансування, він на вимогу виконавця може сплачувати пеню у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла в період прострочення платежу, від суми несвоєчасно перерахованих коштів за кожний день порушення зобов’язання, але не більше десяти відсотків від суми простроченого платежу.

За винятком випадків, коли законом передбачено інше, сторони не несуть відповідальності за порушення умов договору, яке сталося не з їх вини, або якщо доведуть, що вжили всіх заходів для виконання умов договору.

2.8. Договір діє з дати його підписання до дати, погодженої сторонами, але не пізніше:

для дільничних виборчих комісій - трьох днів з дня голосування (дня повторного голосування);

для територіальних виборчих комісій - семи днів з дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів.

2.9. Форми договорів про надання транспортних послуг, що додаються до цього Порядку (зразки 3, 4), мають рекомендаційний характер.

3. Розрахунок вартості транспортних послуг

3.1. Під час укладання цивільно-правового договору з юридичною особою або фізичною особою - підприємцем, які мають ліцензію на надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів, вартість транспортних послуг для комісії може визначатися за розцінками виконавця в межах бюджетних асигнувань, виділених комісії на зазначені цілі. При цьому до договору повинна додаватися калькуляція вартості транспортних послуг виконавця.

3.2. Під час укладання цивільно-правового договору з фізичною особою вартість договору обчислюється з урахуванням:

- оплати послуг водія;

- відшкодування амортизаційних відрахувань транспортного засобу.

Оплата за договором здійснюється з урахуванням обов’язкових відрахувань, установлених законодавством України на момент виплат.

3.2.1. Розрахунок вартості оплати послуг водія здійснюється, виходячи з  необхідного часу роботи автотранспорту, на підставі погодинної тарифної ставки, яка розраховується з урахуванням розмірів місячних посадових окладів (тарифних ставок) водіїв автотранспортних засобів, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів, затверджених наказом Міністерства праці України від 2 жовтня 1996 року № 77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів".

При цьому необхідно враховувати, що згідно з абзацом третім пункту 1 зазначеного наказу для водіїв, у яких посадові оклади менші, ніж розмір мінімальної заробітної плати, посадові оклади встановлюються на рівні мінімальної заробітної плати.

Крім того, водієві в межах відповідних бюджетних асигнувань може бути встановлено надбавку за класність (за наявності відповідних документів) та доплату за роботу в умовах ненормованого робочого часу.

Робочий час водія не може перевищувати норм, установлених Положенням про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 7 червня 2010 року № 340.

3.2.2. Амортизаційні  відрахування обчислюються  відповідно до розділу ІV Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року № 1202, згідно з яким місячна сума амортизації транспортного засобу дорівнює 1/12 річної суми амортизації, визначеної шляхом ділення вартості транспортного засобу на строк його корисного використання (експлуатації).

Зазначена вартість транспортного засобу повинна бути підтверджена довідкою про експертну оцінку автомобіля, виданою в установленому законодавством порядку. У разі відсутності такої довідки амортизація не нараховується, а амортизаційні відрахування не включаються до загальної вартості договору, укладеного територіальною виборчою комісією з фізичною особою.

3.2.3. Вартість пального, виданого комісією виконавцю - фізичній особі, до загальної вартості транспортних послуг за договором не включається.

+------------------------------+---------+
| Секретар
Центральної виборчої комісії | Т.ЛУКАШ |
+------------------------------+---------+

{Зразки 1-4}