03.10.2015

РОЗПОРЯДЖЕННЯ Голови Верховної Ради України

м. Київ

№ 1366

30 вересня 2015 р.

Про розподіл обов’язків між Керівником Апарату Верховної Ради України та заступниками Керівника Апарату Верховної Ради України

І. Встановити такий розподіл обов’язків між Керівником Апарату Верховної Ради України та заступниками Керівника Апарату Верховної Ради України

1. Керівник Апарату Верховної Ради України

Забезпечує виконання завдань Апарату Верховної Ради України (далі - Апарат) з питань організаційного, правового, наукового, документального, інформаційного, експертно-аналітичного, матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності Верховної Ради України та її органів, здійснює загальне керівництво і координацію роботи структурних підрозділів Апарату, їх участі у розробці законопроектів та здійсненні юридичної експертизи.

Забезпечує організаційну та технічну підготовку сесій Верховної Ради України, нарад у Голови Верховної Ради України.

Видає у межах своїх повноважень нормативні акти, що регламентують діяльність Апарату, його структурних підрозділів та працівників, відповідає за виконання покладених на Апарат завдань.

Забезпечує подання на підпис Голові Верховної Ради України актів, прийнятих Верховною Радою України.

Готує для затвердження проект Положення про Апарат, подає Голові Верховної Ради України на затвердження проекти положень про структурні підрозділи Апарату.

Вносить Голові Верховної Ради України пропозиції щодо структури та граничної чисельності Апарату, штатного розпису і чисельного складу підрозділів Апарату.

Вносить Голові Верховної Ради України пропозиції щодо призначення відповідних посадових осіб Апарату, вжиття до них заходів заохочення та накладення стягнень згідно з Порядком добору, прийняття на роботу, переведення на іншу посаду, застосування дисциплінарних стягнень та звільнення з роботи в Апараті Верховної Ради України, затвердженим розпорядженням Голови Верховної Ради України від 21 лютого 2014 року № 106, а також призначає інших працівників Апарату.

За поданням народних депутатів України зараховує (призначає) на посади та звільняє з посад помічників-консультантів народних депутатів України, які прикріплені для кадрового і фінансового обслуговування до Апарату.

Здійснює загальне керівництво з питань добору і розстановки кадрів в Апараті та формування кадрового резерву, організації навчання та підвищення кваліфікації працівників Апарату.

Організовує дотримання вимог охорони державної таємниці та ведення мобілізаційної роботи в Апараті.

Представляє Апарат у відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, політичними партіями та громадськими об'єднаннями, зарубіжними установами і організаціями.

Координує роботу:

1) Управління кадрів;

2) Першого відділу;

3) Сектору мобілізаційної роботи.

Виконує інші обов'язки за дорученням Голови Верховної Ради України.

2. Перший заступник Керівника Апарату Верховної Ради України СЛИШИНСЬКИЙ Володимир Іванович

Відповідає за документальне забезпечення діяльності Верховної Ради України: підготовку на підпис Голові Верховної Ради України актів, прийнятих Верховною Радою України, їх випуск у встановленому порядку, організацію діловодства та архівної справи, тиражування документів, пов'язаних з діяльністю Верховної Ради України та її Апарату.

Забезпечує організацію роботи комп'ютеризованих систем і мереж, впровадження інформаційних технологій, здійснення заходів по запровадженню системи електронного парламенту.

Очолює Комісію з проведення конкурсів на заміщення вакантних посад державних службовців Апарату Верховної Ради України, Атестаційну комісію державних службовців Апарату Верховної Ради України, Експертну комісію Апарату Верховної Ради України з проведення експертизи цінності документів, Експертну комісію Апарату Верховної Ради України для проведення експертизи цінності секретних документів.

Координує роботу:

1) Головного управління документального забезпечення;

2) Управління комп'ютеризованих систем.

У разі відсутності Керівника Аппарату Верховної Ради України виконує його обов’язки.

Виконує інші обов'язки за дорученням Голови Верховної Ради України, Керівника Апарату Верховної Ради України.

3. Перший заступник Керівника Апарату Верховної Ради України - керуючий справами КІСТІОН Володимир Євсевійович

Здійснює керівництво Управлінням справами Апарату Верховної Ради України та оперативне управління майном, що забезпечує діяльність Верховної Ради України.

Забезпечує розробку пропозицій до бюджетного запиту Апарату та кошторису Верховної Ради України, підприємств і організацій, що забезпечують її діяльність та подає їх Голові Верховної Ради України з одночасним інформуванням Керівника Апарату Верховної Ради України, здійснює контроль за їх виконанням.

Організовує здійснення матеріально-технічного, фінансового та господарського забезпечення діяльності Верховної Ради України та її Апарату, забезпечення соціально-побутових, житлових та інших умов діяльності народних депутатів України і працівників Апарату Верховної Ради України відповідно до видатків, передбачених кошторисом Верховної Ради України. Укладає в межах своїх повноважень контракти і господарські договори, призначає на посади та звільняє з посад керівників підпорядкованих підприємств і організацій, укладає з ними трудові договори (контракти), видає накази з цих питань. Видає розпорядження з питань відання Управління справами. Відповідає за матеріально-технічне забезпечення діяльності тимчасових комісій Верховної Ради України.

Координує роботу підприємств і організацій, що забезпечують діяльність Верховної Ради України та її Апарату.

Виконує інші обов'язки за дорученням Голови Верховної Ради України, Керівника Апарату Верховної Ради України.

4. Заступник Керівника Апарату Верховної Ради України - керівник Головного юридичного управління ТЕПЛЮК Михайло Олексійович

Організовує наукове та правове забезпечення діяльності Верховної Ради України та її Апарату.

Забезпечує: здійснення наукової та юридичної експертизи законопроектів та проектів інших актів, включених до порядку денного сесії Верховної Ради України, законів, постанов та інших актів, прийнятих Верховною Радою України; візування проектів розпоряджень Голови Верховної Ради України та Керівника Апарату Верховної Ради України, що містять правові норми; консультування комітетів Верховної Ради України з правових питань на всіх стадіях підготовки проектів законів та інших актів, що приймаються Верховною Радою України; встановлення і розвиток зв'язків з правовими службами парламентів зарубіжних країн з питань парламентського права, розвитку і вдосконалення законодавства, законопроектної роботи, обміну досвідом; за дорученням Голови Верховної Ради України, Керівника Аппарату Верховної Ради України підготовку відповідних аналітичних матеріалів і пропозицій для Верховної Ради України.

Забезпечує організацію представництва Верховної Ради України та її Апарату в судових органах.

Здійснює керівництво Головним юридичним управлінням.

Координує роботу:

1) Головного науково-експертного управління;

2) Відділу зв'язків з органами правосуддя;

3) Інституту законодавства Верховної Ради України.

Виконує інші обов'язки за дорученням Голови Верховної Ради України, Керівника Апарату Верховної Ради України.

5. Заступник Керівника Апарату Верховної Ради України - керівник Головного організаційного управління БОНДАРЕНКО Володимир Валерійович

Відповідає за організаційне забезпечення діяльності Верховної Ради України. Організовує підготовку проектів порядку денного сесії та розкладів засідань Верховної Ради України, аналітичних матеріалів про стан їх реалізації, підготовку і проведення пленарних засідань Верховної Ради України та засідань її комітетів, тимчасових комісій, підготовку і проведення «години запитань до Уряду» та парламентських слухань у Верховній Раді України, матеріалів до засідань Погоджувальної Ради депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України, підготовку зведених перспективних і поточних планів законопроектної роботи Верховної Ради України.

Координує діяльність секретаріатів комітетів Верховної Ради України, депутатських фракцій (депутатських груп) з організаційних питань; контролює стан реєстрації законопроектів, внесених на розгляд Верховної Ради України, та їх проходження у комітетах Верховної Ради України.

Відає питаннями розвитку міжпарламентських зв'язків та зв'язків Верховної Ради України з іншими міжнародними організаціями, підготовки матеріалів з питань зовнішньополітичної діяльності Верховної Ради України, забезпечення ділових зв'язків з дипломатичними місіями в Україні та представництвами України за кордоном.

Здійснює керівництво Головним організаційним управлінням.

Координує роботу Управління забезпечення міжпарламентських зв’язків.

Виконує інші обов'язки за дорученням Голови Верховної Ради України, Керівника Апарату Верховної Ради України.

6. Заступник Керівника Апарату Верховної Ради України МАРТИНЕНКО Олександр Андрійович

Відповідає за організацію взаємодії Верховної Ради України та її Апарату з Кабінетом Міністрів України, Адміністрацією Президента України, центральними та місцевими органами влади, органами місцевого самоврядування.

Організовує здійснення контролю за виконанням актів Верховної Ради України, виконанням протокольних доручень Верховної Ради України та дотриманням термінів розгляду запитів народних депутатів України.

Організовує роботу зі зверненнями громадян, депутатськими запитами та зверненнями.

Очолює Конкурсну комісію на участь у Програмі стажування в Верховній Раді України.

Координує роботу:

1) Управління по зв'язках з місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування;

2) Відділу з питань звернень громадян;

3) Відділу контролю.

Виконує інші обов'язки за дорученням Голови Верховної Ради України, Керівника Апарату.

7. Заступник Керівника Апарату Верховної Ради України ШЕВЧУК Микола Миколайович

Організовує інформаційне забезпечення діяльності Верховної Ради України, висвітлення її діяльності в електронних і друкованих засобах масової інформації, організацію видавничої справи. Забезпечує організацію зв'язків із засобами масової інформації; взаємодію з друкованими засобами масової інформації Верховної Ради України (газета «Голос України», журнал «Віче») та Парламентським телеканалом «Рада».

Здійснює координацію виконання в Апараті Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Відповідає за забезпечення роботи Комісії у справах колишніх партизанів Великої Вітчизняної Війни.

Координує роботу:

1) Інформаційного управління;

2) Прес-служби;

3) Видавництва Верховної Ради України.

Виконує інші обов'язки за дорученням Голови Верховної Ради України, Керівника Апарату Верховної Ради України.

ІІ. Визнати таким, що втратило чинність, Розпорядження Голови Верховної Ради України від 19 квітня 2005 року № 536 «Про розподіл обов'язків між Керівником Апарату Верховної Ради України і заступниками Керівника Апарату Верховної Ради України».

+-------------------------------+------------+
| Голова Верховної Ради України | В.ГРОЙСМАН |
+-------------------------------+------------+
|                |      |
+-------------------------------+------------+