03.10.2015
+-------------------------------+
|                |
+-------------------------------+
|  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |
|      ПОСТАНОВА      |
+-------------------------------+
| від 23 вересня 2015 р. № 741 |
|       Київ       |
+-------------------------------+

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 73     |     |
+-------------------------+----------+
+---+----------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 2015 р. № 741 |
+---+----------------------------------------+

ЗМІНИ, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про національний науковий центр, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 174 (ЗП України, 1994 р., № 7, ст. 175; Офіційний вісник України, 1999 р., № 33, ст. 1727; 2012 р., № 87, ст. 3542; 2013 р., № 63, ст. 2283):

1) у пункті 3:

в абзаці другому слова “за поданням Держінформнауки” виключити;

в абзаці третьому:

у першому реченні слова “за поданням Держінформнауки” виключити;

у третьому реченні слова “для подання його МОН” виключити;

2) у пункті 4:

у першому реченні абзацу третього слова “Держінформнауки за погодженням з” виключити;

в абзаці четвертому слова “За працівниками центру” замінити словами “За працівниками Центру”;

3) в абзаці другому пункту 5 слова “Держінформнауки за погодженням з” виключити;

4) у тексті Положення слово “Держінформнауки” замінити словом “МОН”, а слова і цифри “вищий навчальний заклад IV рівня акредитації” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “університет, академія, інститут” у відповідному відмінку і числі.

2. У Положенні про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 квітня 1998 р. № 469 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 14, ст. 545; 1999 р., № 33, ст. 1727; 2006 р., № 52, ст. 3508; 2010 р., № 58, ст. 2025; 2011 р., № 99, ст. 3619):

1) у пункті 7 слово “МОНмолодьспортом” замінити словом “МОН”;

2) в абзаці другому пункту 8 слова “до складу якої включаються працівники цього Агентства та фахівці” замінити словами “склад якої формується із залученням фахівців”;

3) абзац перший пункту 11 викласти в такій редакції:

“11. Міжгалузева експертиза науково-дослідних (науково-технічних) установ проводиться міжгалузевою експертною групою, склад якої та положення про яку затверджується МОН.”;

4) назву розділу “Атестація науково-дослідної (науково-технічної) діяльності вищих навчальних закладів” викласти в такій редакції:

“Державна атестація наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів”;

5) пункт 15 викласти в такій редакції:

“15. Державна атестація університетів, академій та інститутів у частині їх наукової та науково-технічної діяльності проводиться відповідно до цього Положення.”;

6) у тексті Положення слово “Держінформнауки” замінити словом “МОН”, а слова “національні академії наук” в усіх відмінках замінити словами “Національна академія наук, національні галузеві академії наук” у відповідному відмінку.

3. У Положенні про Міжвідомчу раду з координації фундаментальних досліджень, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 р. № 164 “Про утворення Міжвідомчої ради з координації фундаментальних досліджень” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 8, ст. 326; 2008 р., № 51, ст. 1702; 2011 р., № 41, ст. 1686):

1) в абзаці першому пункту 4:

після слів “До складу Ради входять” доповнити словами “за посадою”;

слова “перший заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту, Голова Держінформнауки” замінити словами “заступник Міністра освіти і науки”, а слово “МОНмолодьспорту” замінити словом “МОН”;

2) в абзаці третьому пункту 8 слова “МОНмолодьспорту та Держінформнауки” замінити словом “МОН”;

3) у тексті Положення слова і цифри “вищі навчальні заклади III-IV рівня акредитації” в усіх відмінках замінити словами “університети, академії та інститути” у відповідному відмінку, а слова “Національна та” в усіх відмінках замінити словами “Національна академія наук та” у відповідному відмінку.

4. У переліку галузей економіки, щодо яких розробляються прогноз на середньостроковий період та програма розвитку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 18-19, ст. 834; 2011 р., № 51, ст. 2034; 2012 р., № 93, ст. 3782):

1) у графі “Відповідальні виконавці” слово “МОНмолодьспорт” замінити словом “МОН”;

2) позицію

+-------------------------------------+------+
| “Наука, інновації та інформатизація | -“-” |
+-------------------------------------+------+

замінити такою позицією:

+---------------------+-------+
| “Наука та інновації | МОН”; |
+---------------------+-------+

3) доповнити перелік такою позицією:

+-----------------+-------------------------------------------------------+
| “Інформатизація | Державне агентство з питань електронного урядування”. |
+-----------------+-------------------------------------------------------+

5. У Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1084 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 34, ст. 2252; 2008 р., № 36, ст. 1202; 2011 р., № 87, ст. 3173; 2013 р., № 63, ст. 2283):

1) в абзацах другому і шостому пункту 2 слова і цифри “вищі навчальні заклади III-IV рівня акредитації” в усіх відмінках замінити словами “університети, академії та інститути” у відповідному відмінку;

2) в абзаці п’ятому пункту 6 слова “Держінформнауки в установленому МОН порядку для розгляду та подання для погодження до МОН” замінити словами “МОН для погодження в установленому ним порядку”;

3) у пункті 15:

в абзаці першому слова “Держінформнауки в установленому МОН” замінити словами “МОН в установленому ним”;

абзац другий викласти в такій редакції:

“МОН узагальнює подані замовниками відомості, проводить аналіз результативності виконання замовлення у різних сферах суспільного виробництва, ефективності застосування суб’єктами господарювання науково-технічних розробок, формує аналітичну довідку про стан розвитку науки і техніки, реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та трансферу технологій, яка щороку до 15 червня року, що настає за звітним, розміщується на офіційному веб-сайті МОН.”.

6. Абзац перший пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 942 “Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 69, ст. 2628) викласти в такій редакції:

“4. Міністерству освіти і науки:”.

7. У Положенні про Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 р. № 701 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 58, ст. 2338; 2013 р., № 26, ст. 863, № 90, ст. 3318):

1) в абзаці першому пункту 11:

слова “, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров’я” замінити словами “відповідно до повноважень”;

слова “Голова Держінформнауки” замінити словами “Міністр освіти і науки”;

слова “перший заступник Голови Держінформнауки” замінити словами “заступник Міністра освіти і науки”;

слова “перший заступник Міністра освіти і науки,” та “перший заступник Міністра промислової політики, голова Держінвестпроекту,” виключити;

2) у тексті Положення слово “Держінформнауки” замінити словом “МОН”.

8. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2012 р. № 1077 “Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи фінансування та управління науковою і науково-технічною діяльністю на період до 2017 року”:

1) у пункті 3 розпорядження слова “Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації” замінити словами “Міністерству освіти і науки”;

2) у плані заходів щодо реалізації Концепції реформування системи фінансування та управління науковою і науково-технічною діяльністю на період до 2017 року, затвердженому зазначеним розпорядженням:

у пункті 2 цифри і слово “2013 рік” замінити цифрами і словом “2016 рік”;

у пункті 7 склад виконавців після слів “Національна академія наук,” доповнити словом “МОН,”;

у тексті плану заходів у складі виконавців слово “МОНмолодьспорт” замінити словом “МОН”, а слово “Держінформнауки,” виключити.

+---+----------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від  23 вересня 2015 р. № 741 |
+---+----------------------------------------+

ПЕРЕЛІК постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 1995 р. № 796 “Про затвердження Положення про державну наукову і науково-технічну програму” (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 60).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1273 “Про внесення змін і доповнень до Положення про державну науково-технічну програму” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 33, ст. 1224).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 304 “Про порядок визначення обсягів базового фінансування фундаментальних наукових досліджень за рахунок коштів державного бюджету” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 9, ст. 344).

4. Пункт 4 змін і доповнень, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань наукової і науково-технічної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 1999 р. № 1487 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 33, ст. 1727).

5. Пункт 1 змін та доповнень, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1469 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1659).

6. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 7 квітня 1998 р. № 469 і від 1 березня 1999 р. № 304, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. № 1817 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 52, ст. 3508).

7. Пункти 6 та 13 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 538 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 63, ст. 2283).