17.10.2015
+---+-------------------------------+
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
31.08.2015  № 747 |
+---+-------------------------------+
+---+------------------------------+
|   | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 вересня 2015 р.
за № 1114/27559 |
+---+------------------------------+

ЗМІНИ до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість

В абзаці першому підпункту 3 пункту 1.6 розділу І друге речення виключити.

У розділі ІІІ:

1) абзац другий пункту 3.2 доповнити словами «(крім договорів про спільну діяльність та договорів управління майном)»;

2) доповнити пункт 3.5 новим підпунктом такого змісту:

«6) реєстраційна заява подається особою, відповідальною за утримання та внесення податку на додану вартість до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність або договору управління майном, одночасно із документами для взяття на облік договору про спільну діяльність або договору управління майном згідно з Порядком обліку.»;

3) в абзаці третьому пункту 3.8 слова та цифри «підпункту 20.1.6» замінити словами та цифрами «підпункту 20.1.2».

В абзаці першому пункту 4.1 розділу IV слова «коду за ЄДРПОУ, податкового номера, який надається контролюючими органами» замінити словами «податкового номера».

Абзац перший пункту 5.6 розділу V після слів «контролюючий орган» доповнити словами «за місцем перебування на обліку платника податків».

У розділі VI:

1) в абзаці шостому пункту 6.21 слова та цифри «підпунктах «б» - «з» пункту 5.1 розділу V цього Положення (підпунктах «б» - «з» пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу)» замінити словами та цифрами «пункті 5.1 розділу V цього Положення (пункт 184.1 статті 184 розділу V Кодексу)»;

2) у пункті 6.24:

в абзаці першому слова та цифри «підпунктах «б» - «з» пункту 5.1 розділу V цього Положення (підпункти «б» - «з» пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу)» замінити словами та цифрами «пункті 5.1 розділу V цього Положення (пункт 184.1 статті 184 розділу V Кодексу)», після слів «сільськогосподарського підприємства або» доповнити словами «за самостійним рішенням»;

в абзаці четвертому слова та цифри «підпунктах «б» - «з» пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу (підпункти «б» - «з» пункту 5.1 розділу V цього Положення)» замінити словами та цифрами «пункті 184.1 статті 184 розділу V Кодексу (пункт 5.1 розділу V цього Положення)».

У розділі VII:

1) після абзацу дев’ятого пункту 7.5 доповнити новим абзацом десятим такого змісту:

«реквізити рахунка (рахунків) в системі електронного адміністрування податку на додану вартість;».

У зв’язку з цим абзаци десятий, одинадцятий вважати абзацами одинадцятим, дванадцятим відповідно;

2) у пункті 7.6:

абзац другий підпункту 1 виключити;

підпункт 2 викласти в такій редакції:

«2) у разі якщо особа обрала спосіб отримання витягу безпосередньо в контролюючому органі та протягом 2 робочих днів від дня надходження до контролюючого органу запиту не отримала витяг з будь-яких причин, витяг зберігається у реєстраційній частині облікової справи платника податків;»;

у підпункті 3:

у першому реченні слова «контролюючий орган або» виключити;

третє речення виключити;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«У випадках, визначених підпунктами 2, 3 цього пункту, платник ПДВ чи Представник платника може отримати витяг у контролюючому органі у будь-який час до дати анулювання реєстрації, або виникнення змін у даних про платника ПДВ, або зміни контролюючого органу, які зазначаються у витягу. Особа, яка отримує витяг, має пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу.».

У тексті Положення:

цифру та слова «5 робочих днів» у всіх відмінках замінити та цифрою та словами «3 робочих дні» у відповідних відмінках;

слова «за ініціативою контролюючого органу» та «за ініціативою відповідного контролюючого органу» замінити словами «за самостійним рішенням контролюючого органу».

У розділі 3 додатка 3 до Положення слова та цифри «(відповідні пункти позначити знаком «Ц» або «+» згідно зі статтею 184 розділу V Кодексу)» замінити словами «платника податку на додану вартість».

У додатках 1 - 4, 6, 8, 12 та 14 до Положення слова «Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це контролюючий орган і мають відмітку у паспорті» замінити словами «Для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта».

Додаток 13 до Положення викласти у новій редакції, що додається.

+--------------------------------+-------------+
| Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку | М.О. Чмерук |
+--------------------------------+-------------+
+---+--------------------------------------+
|   | Додаток 13
до Положення про реєстрацію
платників податку на додану вартість
(пункт 7.5) |
+---+--------------------------------------+

ВИТЯГ з реєстру платників податку на додану вартість (Форма № 2-ВР)