21.10.2015
+------------------------------+
|               |
+------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ |
+------------------------------+
|      НАКАЗ       |
+------------------------------+
|   28.09.2015  № 1829/5   |
+------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 вересня 2015 р.
за № 1156/27601 |
+---+------------------------------+

Про затвердження Порядку створення копій унікальних документів для страхового фонду і фонду користування, реставрації, ремонту або консервації унікальних документів

Відповідно до статті 14 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» та пунктів 11, 13 Порядку віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних, їх обліку та зберігання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004 (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок створення копій унікальних документів для страхового фонду і фонду користування, реставрації, ремонту або консервації унікальних документів, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державного комітету архівів України від 25 квітня 2002 року № 32 «Про затвердження Порядку надання державними архівними установами допомоги юридичним і фізичним особам, які є власниками документів Національного архівного фонду, у поліпшенні умов зберігання, реставрації, консервації, створенні страхового фонду і фонду користування документами», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 травня 2002 року за № 457/6745, від 15 січня 2003 року № 5 «Про затвердження Положення про створення і облік копій страхового фонду унікальних документів, що не є власністю держави», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 лютого 2003 року за № 88/7409 (із змінами), від 25 листопада 2008 року № 238 «Про затвердження Положення про невідкладну реставрацію, ремонт або консервацію унікальних документів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 грудня 2008 року за № 1209/15900.

3. Департаменту взаємодії з органами влади та інформаційно-аналітичної роботи (Козловська Н.А.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Севостьянову Н.І.

+---------+-------------+
| Міністр | П. Петренко |
+---------+-------------+
+---+----------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
28.09.2015  № 1829/5 |
+---+----------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 вересня 2015 р.
за № 1156/27601 |
+---+------------------------------+

ПОРЯДОК створення копій унікальних документів для страхового фонду і фонду користування, реставрації, ремонту або консервації унікальних документів

І. Загальні положення

1. Дія цього Положення поширюється на центральні та галузеві державні архіви, Державний архів в Автономній Республіці Крим, державні архіви областей, міст Києва і Севастополя, Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, архівні відділи районних, районних у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій, міських рад (далі - архівні установи), які відповідно до законодавства ведуть облік унікальних документів Національного архівного фонду (далі - унікальні документи), юридичних та фізичних осіб, у власності яких перебувають унікальні документи (далі - власники), та уповноважених ними осіб.

2. Власники унікальних документів або уповноважені ними особи зобов’язані створити копії унікальних документів для страхового фонду і фонду користування, у разі потреби забезпечити проведення невідкладної реставрації, ремонту або консервації унікальних документів.

3. Власники унікальних документів або уповноважені ними особи надають унікальні документи архівним установам, де зазначені унікальні документи перебувають на обліку, для створення копій для страхового фонду і фонду користування.

4. Власники унікальних документів або уповноважені ними особи проводять невідкладну реставрацію, ремонт або консервацію в архівній установі, де зазначені унікальні документи перебувають на обліку.

ІІ. Умови надання архівними установами послуг зі створення копій для страхового фонду і фонду користування, реставрації, ремонту або консервації унікальних документів

1. Створення копій для страхового фонду і фонду користування унікальними документами здійснюється архівними установами за рахунок коштів державного бюджету.

2. Проведення реставрації, ремонту або консервації унікальних документів в архівній установі здійснюється на договірних засадах на підставі поданого власником документів або уповноваженою ним особою замовлення, форма якого наведена у додатку 1 до цього Порядку.

Оплата послуг, наданих архівною установою, здійснюється власником або уповноваженою ним особою відповідно до цін і тарифів, затверджених згідно з чинним законодавством.

3. Архівні установи надають власникам документів або уповноваженим ними особам допомогу в проведенні робіт з реставрації, ремонту або консервації унікальних документів у межах виділених асигнувань.

ІІІ. Передавання унікальних документів на тимчасове зберігання для створення копій для страхового фонду і фонду користування, проведення реставрації, ремонту або консервації унікальних документів

1. Унікальні документи, що передаються з метою створення копій для страхового фонду і фонду користування, проведення реставрації, ремонту або консервації, мають бути застраховані власниками документів або уповноваженими ними особами відповідно до вимог чинного законодавства.

2. Унікальні документи передаються для створення страхового фонду і фонду користування, проведення реставрації, ремонту або консервації за актом про тимчасове передавання унікальних документів, що зберігаються у власників - фізичних осіб, форма якого наведена у додатку 2 до цього Порядку, актом про тимчасове передавання унікальних документів, що зберігаються у власників - юридичних осіб, форма якого наведена у додатку 3 до цього Порядку. Акт складається в двох примірниках, по одному для кожної сторони.

3. Під час оформлення акта про тимчасове передавання унікальних документів, що зберігаються у власників - фізичних осіб, чи акта про тимчасове передавання унікальних документів, що зберігаються у власників - юридичних осіб, перевіряється фізичний стан унікальних документів. Особливості фізичного стану унікальних документів фіксуються в актах.

IV. Організація страхового фонду унікальних документів, що не є власністю держави

1. Копії страхового фонду унікальних документів, що не є власністю держави та зберігаються у власника або уповноваженої ним особи, долучаються до страхового фонду документів архівної установи, яка веде їх облік.

2. Одночасно з копіями страхового фонду унікальних документів архівна установа виготовляє обов’язковий комплект копій фонду користування, що залишається в архівній установі.

3. Облік страхового фонду і фонду користування унікальними документами здійснює архівна установа згідно з чинним законодавством.

4. Архівні установи мають право на користування зазначеними копіями з дозволу власника унікальних документів або уповноваженої ним особи.

+-----------------------------+-----------------+
| Директор Департаменту
взаємодії з органами влади
та інформаційно-аналітичної
роботи | Н.А. Козловська |
+-----------------------------+-----------------+
+---+---------------------------------------+
|  | Додаток 1
до Порядку створення копій
унікальних документів
для страхового фонду і фонду
користування, реставрації, ремонту
або консервації унікальних документів
(пункт 2 розділу ІІ) |
+---+---------------------------------------+

ЗАМОВЛЕННЯ

+---+---------------------------------------+
|  | Додаток 2
до Порядку створення копій
унікальних документів
для страхового фонду і фонду
користування, реставрації, ремонту
або консервації унікальних документів
(пункт 2 розділу ІІI) |
+---+---------------------------------------+

АКТ про тимчасове передавання унікальних документів, що зберігаються у власників - фізичних осіб

+---+---------------------------------------+
|  | Додаток 3
до Порядку створення копій
унікальних документів
для страхового фонду і фонду
користування, реставрації, ремонту
або консервації унікальних документів
(пункт 2 розділу ІІI) |
+---+---------------------------------------+

АКТ про тимчасове передавання унікальних документів, що зберігаються у власників - юридичних осіб