21.10.2015
+-------------------------------+
|                |
+-------------------------------+
| ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ |
+-------------------------------+
|       НАКАЗ       |
+-------------------------------+
|    15.09.2015  № 1354   |
+-------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 жовтня 2015 р.
за № 1197/27642 |
+---+------------------------------+

Про затвердження Змін до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств

Відповідно до Законів України «Про депозитарну систему України», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», та «Про приватизацію державного майна» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 року № 481, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від 09 квітня 2012 року № 216-р), що додаються.

2. Департаменту конкурентних продажів об’єктів приватизації у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

+--------------+-----------+
| Голова Фонду | І. Білоус |
+--------------+-----------+
+---+------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
15.09.2015  № 1354 |
+---+------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 жовтня 2015 р.
за № 1197/27642 |
+---+------------------------------+

ЗМІНИ до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств

1. Пункт 2.3 розділу ІІ виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.4, 2.5 вважати відповідно пунктами 2.3, 2.4.

2. У розділі VI:

1) пункт 6.5 викласти в такій редакції:

«6.5. Якщо кінцевим власником виступає юридична особа, то така особа складає та подає довідку про розмір державної частки у своєму статутному капіталі, завірену підписами керівника, головного бухгалтера та печаткою (за наявності) цієї юридичної особи.»;

2) абзац перший пункту 6.7 викласти в такій редакції:

«6.7. Кожний покупець подає відомості про себе як потенційного власника, складені або за формою згідно з додатком 2 до цього Положення – для юридичних осіб, або за формою згідно з додатком 3 до цього Положення – для фізичних осіб. Відомості про фізичну особу засвідчуються підписом цієї особи. Відомості про юридичну особу засвідчуються підписом керівника та печаткою (за наявності) цієї особи.»;

3) абзац перший пункту 6.8 викласти в такій редакції:

«6.8. Організатор аукціону проводить приймання й реєстрацію замовлень на придбання протягом трьох робочих днів, що передують торгам, і закінчує приймання документів о 13-й годині дня, що передує торгам.».

3. Пункт 8.6 розділу VІІI викласти в такій редакції:

«8.6. 3 метою проведення оплати за придбані на аукціоні акції покупець протягом п’яти робочих днів із дати укладення контракту (день укладення контракту не враховується) сплачує на рахунок, визначений організатором аукціону, вартість придбаних акцій, біржовий збір у розмірі 0,1 відсотка від вартості придбання акцій, але не менше 0,5 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 60 розмірів мінімальних заробітних плат.».

4. У тексті Положення слово «зберігач» у всіх відмінках та числах замінити словами «депозитарна установа» у відповідних відмінках та числах.

5. У пункті 6 додатку 7:

1) підпункт «б» викласти в такій редакції:

«б) біржовий збір у розмірі 0,1 відсотка від вартості придбання акцій, але не менше 0,5 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 60 розмірів мінімальних заробітних плат, що становить:

_______________________________________________________________________;»; (сума цифрами та словами)

2) підпункт «в» виключити.

6. Додатки 1-10 до Положення після літер «М.П.» доповнити словами «(за наявності)».

+-----------------------+-------------+
| Директор Департаменту
конкурентних продажів
об’єктів приватизації | Я. Берназюк |
+-----------------------+-------------+