30.10.2015
+---------------------------------------------------------------------------------------+
|                                            |
+---------------------------------------------------------------------------------------+
| ПЛЕНУМ ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ |
+---------------------------------------------------------------------------------------+
|                    ПОСТАНОВА                    |
+---------------------------------------------------------------------------------------+
|                  25.09.2015  № 4                  |
+---------------------------------------------------------------------------------------+

Про внесення змін до Положення про Науково-консультативну раду Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та затвердження нового її складу

Заслухавши інформацію вченого секретаря Науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Ткачука О.С., керуючись пунктом 8 частини другої статті 36 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до Положення про Науково-консультативну раду Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженого постановою пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30 вересня 2011 року № 6, такі зміни:

1) пункт 1.2 викласти в такій редакції:

"1.2. Науково-консультативна рада є дорадчим органом, що утворюється відповідно до статті 37 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" із фахівців у галузі права для розгляду проблемних питань застосування норм права, попереднього розгляду проектів постанов пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, підготовка яких потребує наукового забезпечення. До повноважень Науково-консультативної ради належать:

- підготовка наукових висновків щодо застосування відповідної норми права під час вирішення окремих категорій справ відповідної судової спеціалізації з метою їх однакового застосування;

- вивчення й опрацювання проектів узагальнень практики застосування судами цивільної та кримінальної юрисдикцій норм матеріального і процесуального права з метою забезпечення їх однакового застосування під час розгляду справ;

- попередній розгляд проектів постанов пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ щодо надання рекомендаційних роз'яснень з питань застосування судами цивільної та кримінальної юрисдикцій законодавства України під час розгляду справ;

- вивчення та надання рекомендацій з питань правового характеру, що виникають у судовій практиці;

- надання висновків щодо проектів законодавчих актів, які стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань, пов'язаних із функціонуванням судової системи України;

- попередній розгляд інших питань діяльності Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, підготовка яких потребує наукового обґрунтування та забезпечення.

На засіданнях Науково-консультативної ради можуть обговорюватися теоретичні роботи та практичні посібники з питань права, судочинства та організації судової діяльності";

2) пункт 2.2 доповнити реченням такого змісту: "Повноваження Науково-консультативної ради припиняються в день затвердження пленумом Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ нового її складу;

3) пункт 3.1 викласти в такій редакції:

"3.1. Науково-консультативна рада вивчає проблемні питання застосування норм права, що виникають у судовій практиці, та на підставі вимог закону й наукового аналізу судової практики розробляє і надає Вищому спеціалізованому суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ рекомендації щодо:

проектів законодавчих актів, які стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань, пов'язаних із функціонуванням судової системи України;

проектів рішень Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, підготовка яких потребує наукового обґрунтування та забезпечення;

матеріалів узагальнень судової практики;

проектів роз'яснень пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;

проектів звернень Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ до Верховного Суду України про направлення конституційного подання щодо конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України;

інших проблемних питань правового характеру, що виникають у судовій практиці та діяльності Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, вирішення яких потребує наукового обґрунтування та забезпечення";

4) після пункту 3.2 доповнити пунктом 3.3 такого змісту:

"3.3. Члени Науково-консультативної ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

За добросовісне виконання своїх обов'язків члени Науково-консультативної ради можуть бути в установленому порядку заохочені згідно з наказом Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ";

5) пункт 4.10 викласти в такій редакції:

"4.10. Членам Науково-консультативної ради видається посвідчення за підписом Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Для одержання посвідчення член Науково-консультативної ради надає до управління кадрової роботи Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ копію паспорта, копію диплома доктора (кандидата) юридичних наук (за наявності), заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками та дві фотокартки розміром 3 х 4.

Посвідчення підлягає поверненню до управління кадрової роботи Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ після закінчення терміну, на який його видано";

6) доповнити пунктом 4.11 такого змісту:

"4.11. Фінансове, матеріально-технічне забезпечення діяльності Науково-консультативної ради здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для забезпечення здійснення правосуддя Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ, за кодом економічної класифікації видатків "інші видатки" на підставі затвердженого кошторису".

2. Затвердити новий персональний склад Науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ згідно з додатком.

+-------------------------------+-------------+
| Голова Вищого
спеціалізованого суду України
з розгляду цивільних
і кримінальних справ | Б.І. Гулько |
+-------------------------------+-------------+
+-------------------------------+---------------+
| Секретар пленуму,
суддя Вищого
спеціалізованого суду України
з розгляду цивільних
і кримінальних справ | Д.Д. Луспеник |
+-------------------------------+---------------+
+---+-------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова пленуму
Вищого спеціалізованого
суду України
з розгляду цивільних
і кримінальних справ
25.09.2015  № 4 |
+---+-------------------------+

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД Науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

КРАВЧЕНКО Станіслав Іванович

-

заступник Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, заступник голови ради

ТКАЧУК Олег Степанович

-

кандидат юридичних наук, доцент, суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, вчений секретар ради

СЕРДЮК Валентин Васильович

-

доктор юридичних наук, доцент, заступник керівника апарату Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, вчений секретар ради

Секція цивільного судочинства

1.

БЕЗКЛУБИЙ Ігор Анатолійович

-

доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

2.

БОГІНІЧ Олег Леонідович

-

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України

3.

ГРИЦЕНКО Іван Сергійович

-

доктор юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

4.

ДЗЕРА Олександр Васильович

-

доктор юридичних наук, член-кореспондент НАПрНУ, академік АН вищої школи України, професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заслужений юрист України

5.

ЗАІКА Юрій Олександрович

-

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права і процесу Національної академії внутрішніх справ

6.

КОМАРОВ В'ячеслав Васильович

-

кандидат юридичних наук, професор, академік НАПрНУ, проректор з навчально-методичної роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, заслужений юрист України

7.

КОССАК Володимир Михайлович

-

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права і процесу Львівського національного університету імені Івана Франка

8.

КОХАНОВСЬКА Олена Велеонінівна

-

доктор юридичних наук, член-кореспондент НАПрНУ, професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

9.

КУЗНЕЦОВА Наталія Семенівна

-

доктор юридичних наук, академік НАПрНУ, професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

10.

ЛУЦЬ Володимир Васильович

-

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрНУ, завідувач відділу проблем приватного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрНУ

11.

МАЙДАНИК Роман Андрійович

-

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

12.

ПАЛІЮК Василь Павлович

-

кандидат юридичних наук, суддя Апеляційного суду Миколаївської області у відставці, заслужений юрист України

13.

СПАСИБО-ФАТЄЄВА Інна Валентинівна

-

доктор юридичних наук, член-кореспондент НАПрНУ, професор кафедри цивільного права N 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

14.

СТЕФАНЧУК Руслан Олексійович

-

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрНУ, проректор з наукової роботи Національної академії прокуратури України

15.

ЧАНИШЕВА Галина Іванівна

-

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрНУ, декан соціально-правового факультету, завідувач кафедри трудового права і права соціального забезпечення Національного університету "Одеська юридична академія"

16.

ШУЛЬГА Михайло Васильович

-

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрНУ, завідувач кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Секція кримінального та адміністративного судочинства

1.

АНДРУШКО Петро Петрович

-

кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права та кримінології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

2.

БИТЯК Юрій Прокопович

-

доктор юридичних наук, академік НАПрНУ, професор, перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

3.

БОЙКО Андрій Михайлович

-

доктор юридичних наук, професор, член Вищої ради юстиції

4.

ДУДОРОВ Олександр Олексійович

-

доктор юридичних наук, завідувач кафедри кримінального права та правосуддя Запорізького національного університету

5.

ЗАДОЯ Костянтин Петрович

-

кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та кримінології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

6.

КАПЛІНА Оксана Володимирівна

-

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

7.

МАЛЯРЕНКО Василь Тимофійович

-

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрНУ, заслужений юрист України

8.

НАВРОЦЬКИЙ В'ячеслав Олександрович

-

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрНУ

9.

НОР Василь Тимофійович

-

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрНУ, завідувач кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка, заслужений юрист України

10.

СІРОТКІНА Марія Вячеславівна

-

кандидат юридичних наук, начальник відділу опрацювання правових позицій науково-експертного управління Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

11.

ТАЦІЙ Василь Якович

-

доктор юридичних наук, професор, президент НАПрНУ, ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

12.

ТИХИЙ Володимир Павлович

-

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрНУ, віце-президент НАПрНУ - керівник Київського регіонального центру НАПрНУ, заслужений юрист України

13.

ТЮТЮГІН Володимир Ілліч

-

кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права N 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

14.

ШАКУН Василь Іванович

-

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрНУ, професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ

15.

ШЕПІТЬКО Валерій Юрійович

-

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрНУ, завідувач кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

16.

ШИБІКО Василь Петрович

-

кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заслужений юрист України

Секція судоустрою і статусу суддів

1.

БАБАНЛИ Расім Шагінович

-

кандидат юридичних наук, начальник науково-експертного управління Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

2.

БУЛКАТ Марина Сергіївна

-

кандидат юридичних наук, заступник начальника управління - начальник юридичного відділу управління юридичного забезпечення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

3.

ДОЛЕЖАН Валентин Володимирович

-

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри організації судових та правоохоронних органів Національного університету "Одеська юридична академія"

4.

ГЛУЩЕНКО Світлана Володимирівна

-

кандидат юридичних наук, начальник управління забезпечення діяльності судової палати у цивільних справах апарату Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

5.

ГОРОДОВЕНКО Віктор Валентинович

-

доктор юридичних наук, голова Апеляційного суду Запорізької області, заслужений юрист України

6.

КАПУСТИНСЬКИЙ Віктор Анатолійович

-

кандидат юридичних наук, керівник апарату Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, заслужений юрист України

7.

КІВАЛОВ Сергій Васильович

-

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрНУ, президент Національного університету "Одеська юридична академія", заслужений юрист України, народний депутат України

8.

НАЗАРОВ Іван Володимирович

-

доктор юридичних наук, професор кафедри організації судових та правоохоронних органів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

9.

ПРИТИКА Дмитро Микитович

-

доктор юридичних наук, академік НАПрНУ, народний депутат України.

{Текст взято з сайту ВССУ http://sc.gov.ua}