31.10.2015
+-------------------------------+
|                |
+-------------------------------+
|  ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ |
+-------------------------------+
|      ПОСТАНОВА      |
+-------------------------------+
| від 21 жовтня 2015 року № 490 |
+-------------------------------+

Про окремі питання діяльності Маріупольської міської виборчої комісії Донецької області

До Центральної виборчої комісії 19 жовтня 2015 року надійшло звернення Маріупольської міської виборчої комісії Донецької області (далі - Маріупольська міська виборча комісія) від того самого числа № 172 щодо дій комісії, що вчиняються з метою забезпечення друку виборчих бюлетенів для голосування з виборів депутатів Маріупольської міської ради Донецької області та Маріупольського міського голови у відповідних виборчих округах на чергових виборах депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року.

У вказаному зверненні також міститься прохання до Центральної виборчої комісії звернутися до відповідних правоохоронних органів з метою забезпечення безпеки роботи Маріупольської міської виборчої комісії під час отримання та транспортування бюлетенів з підприємства-виготовлювача до приміщення територіальної виборчої комісії.

Крім того, до Центральної виборчої комісії 20 та 21 жовтня 2015 року на додаток до звернення від 19 жовтня 2015 року надійшли звернення Маріупольської міської виборчої комісії від 20 жовтня 2015 року № 173 та № 174 з доданими до них документами, в яких повідомляється про виготовлення 20 жовтня 2015 року виборчих бюлетенів. Водночас у зазначених зверненнях вказується про неможливість отримання виборчих бюлетенів з підприємства-виготовлювача через неприйняття Маріупольською міською виборчою комісією рішення про визначення зі свого складу членів виборчої комісії для їх отримання.

Відповідно до частини першої статті 16 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", якщо Комісії стане відомо про порушення законодавства України про вибори, виборчих прав громадян України з проведених нею перевірок, засобів масової інформації чи з інших джерел, що не суперечать законодавству України, Комісія має право розглянути за власною ініціативою питання, що належать до її повноважень, та прийняти з цього приводу рішення в установленому законом порядку.

Центральна виборча комісія здійснює, зокрема, контроль за діяльністю виборчих комісій, які утворюються для організації підготовки та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (частина друга статті 1 зазначеного Закону).

Враховуючи обставини, викладені в указаних вище зверненнях Маріупольської міської виборчої комісії, а також наявні в Центральній виборчій комісії матеріали, Комісія встановила.

Спеціальним законом, який регламентує основні засади, організацію і порядок проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост, є Закон України "Про місцеві вибори" (далі - Закон).

Відповідно до частини першої статті 20 Закону виборчі комісії з місцевих виборів є спеціальними колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення відповідних місцевих виборів і забезпечувати додержання та однакове застосування законодавства України про місцеві вибори.

Згідно з частиною третьою статті 19 Закону виборчі комісії зобов’язані діяти відповідно до Конституції України, цього та інших законів України.

Частиною другою статті 27 Закону визначено, що основною формою роботи виборчої комісії є засідання, яке вважається повноважним за умови присутності на ньому більше половини членів комісії від складу цієї комісії.

Рішення виборчої комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії. Рішення виборчої комісії набирає чинності з моменту його прийняття (частина чотирнадцята статті 27 Закону).

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 75 Закону міська (міст республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного значення, міст Києва та Севастополя) виборча комісія на підставі договору, укладеного між нею і поліграфічним підприємством, забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів для голосування на місцевих виборах не пізніш як за десять днів до дня голосування та отримує виготовлені виборчі бюлетені не пізніш як за дев’ять днів до дня голосування в упаковці підприємства-виготовлювача на підставі акта приймання-передачі за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

За змістом частини четвертої статті 75 Закону міська (у містах з районним поділом) територіальна виборча комісія не пізніше наступного дня після отримання виборчих бюлетенів на своєму засіданні передає виборчі бюлетені в упаковці підприємства-виготовлювача з виборів депутатів міської ради, міського голови відповідним районним у місті територіальним виборчим комісіям.

Відтак у ході організації підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2015 року міська виборча комісія (міста обласного значення з районним поділом) зобов’язана до 14 жовтня 2015 року забезпечити виготовлення виборчих бюлетенів для голосування на місцевих виборах та отримати виготовлені виборчі бюлетені в упаковці підприємства-виготовлювача на підставі акта приймання-передачі до 15 жовтня 2015 року та не пізніше наступного дня передати їх на своєму засіданні відповідним районним у місті виборчим комісіям.

Згідно з пунктом 1.8 Роз’яснення щодо порядку виготовлення виборчих бюлетенів з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ для голосування у відповідних виборчих округах, їх передачі відповідним територіальним і дільничним виборчим комісіям, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 28 серпня 2015 року № 197 (далі - Роз’яснення), виборчі бюлетені в упаковці підприємства-виготовлювача від імені територіальної виборчої комісії отримують не менш як три визначені рішенням відповідної територіальної виборчої комісії члени цієї комісії, які повинні бути представниками різних суб’єктів подання кандидатур до її складу.

Проте Маріупольська міська виборча комісії в установлений Законом строк не забезпечила виготовлення виборчих бюлетенів для голосування на місцевих виборах, у зв’язку з чим Центральна виборча комісія постановою від 16 жовтня 2015 року № 451 "Про окремі питання діяльності Маріупольської міської виборчої комісії Донецької області" зобов’язала Маріупольську міську виборчу комісію забезпечити виготовлення виборчих бюлетенів з виборів депутатів Маріупольської міської ради Донецької області 25 жовтня 2015 року для голосування у відповідних територіальних виборчих округах та виборчих бюлетенів з виборів Маріупольського міського голови 25 жовтня 2015 року для голосування в єдиному одномандатному виборчому окрузі до 19 жовтня 2015 року включно.

Частиною першою статті 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" передбачено, що рішення Комісії, прийняте в межах її повноважень, є обов’язковим для виконання всіма суб’єктами відповідного виборчого процесу, в тому числі відповідними виборчими комісіями нижчого рівня.

Згідно з частиною четвертою статті 19 Закону рішення Центральної виборчої комісії є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами виборчого процесу, в тому числі територіальними, дільничними виборчими комісіями, а також органами виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями.

Центральна виборча комісія зазначає, що відповідно до змін, внесених постановами Комісії від 12 та 16 жовтня 2015 року № 424 і № 454, станом на 17 жовтня 2015 року склад Маріупольської міської виборчої комісії становив 11 осіб.

З поданих до Центральної виборчої комісії звернень та доданих до них документів вбачається, що Маріупольська міська виборча комісія на своєму засіданні 17 жовтня 2015 року, на якому були присутні сім з одинадцяти її членів, що свідчить про повноважність такого засідання, більшістю голосів від свого складу прийняла постанову № 101 "Про друк виборчих бюлетенів та протоколів про підрахунок голосів", відповідно до якої визначила підприємство, на якому будуть виготовлятися виборчі бюлетені для голосування з виборів депутатів Маріупольської міської ради Донецької області та Маріупольського міського голови у відповідних виборчих округах та протоколи дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців, а саме: приватне акціонерне товариство "Газета "Приазовський робочий", а також вирішила замовити друк виборчих бюлетенів у вказаному товаристві.

Також зазначеним рішенням Маріупольської міської виборчої комісії визначено трьох членів комісії, які від її імені повинні отримати надруковані виборчі бюлетені та протоколи, зокрема: Краснопьорова О.С., Сабадаш С.Ю. та Биваліна Я.Є.

Маріупольська міська виборча комісія в особі голови цієї комісії уклала договір від 17 жовтня 2015 року № 52 з приватним акціонерним товариством "Газета "Приазовський робочий" щодо виготовлення поліграфічної продукції.

Станом на 20 жовтня 2015 року Маріупольська міська виборча комісія на підставі вказаного договору забезпечила виготовлення виборчих бюлетенів. Натомість на час розгляду Центральною виборчою комісією порушеного питання Маріупольською міською виборчою комісією не отримано виготовлені виборчі бюлетені та не передано їх відповідним районним у місті Маріуполі виборчим комісіям.

Постановою Центральної виборчої комісії від 19 жовтня 2015 року № 483 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів" достроково припинено повноваження заступника голови Маріупольської міської виборчої комісії Сабадаша С.Ю., якого постановою вказаної виборчої комісії від 17 жовтня 2015 року № 101 уповноважено на отримання від імені виборчої комісії виборчих бюлетенів з підприємства-виготовлювача.

У зв’язку із цим з метою дотримання вимог Закону та рішень Центральної виборчої комісії Маріупольська міська виборча комісія була зобов’язана розглянути питання щодо визначення іншого члена комісії зі складу цієї комісії для отримання виготовлених виборчих бюлетенів від імені територіальної виборчої комісії.

Як вбачається з поданих до Центральної виборчої комісії копій протоколів засідань Маріупольської міської виборчої комісії, які розпочиналися 20 жовтня 2015 року о 12 годині 10 хвилин та о 17 годині 20 хвилин, головою цієї комісії пропонувалося включення до порядку денного засідань питання, зокрема, щодо сформування нового складу комісії з отримання виборчих бюлетенів від підприємства-виготовлювача. За вказану пропозицію проголосувало 5 з 11 присутніх на засіданні членів виборчої комісії, що унеможливило прийняття відповідного рішення.

Відповідно до частини першої статті 2 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" Комісія в межах своїх повноважень забезпечує дотримання передбачених Конституцією України та законами України принципів і засад виборчих процесів, реалізацію виборчих прав громадян України, однакове застосування законодавства України про вибори на всій території України.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 19 Закону Центральна виборча комісія є виборчою комісією вищого рівня для всіх виборчих комісій з усіх місцевих виборів.

Центральна виборча комісія здійснює контроль за додержанням законодавства про місцеві вибори на всій території України (пункт 1 частини першої статті 24 Закону).

З огляду на вказане Комісія вважає за необхідне з метою захисту виборчих прав суб’єктів виборчого процесу зобов’язати Маріупольську міську виборчу комісію до 22 жовтня 2015 року включно визначити не менш як трьох членів Маріупольської міської виборчої комісії для отримання виборчих бюлетенів з виборів депутатів Маріупольської міської ради Донецької області та Маріупольського міського голови для голосування у відповідних виборчих округах на чергових виборах депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року в упаковці підприємства-виготовлювача від імені вказаної виборчої комісії, отримати вказані виборчі бюлетені та передати їх відповідним районним у місті Маріуполі виборчим комісіям у встановленому порядку.

Відповідно до пункту 2.11 Роз’яснення транспортування виборчих бюлетенів до приміщення відповідної територіальної, дільничної виборчої комісії здійснюється членами територіальної, дільничної виборчої комісії, що приймає виборчі бюлетені, у супроводі працівників органів внутрішніх справ, а в разі необхідності, за зверненням Центральної виборчої комісії, - співробітників Служби безпеки України, на яких покладається обов’язок їх охорони.

Указом Президента України від 9 вересня 2015 року № 538/2015 "Про забезпечення проведення демократичних, чесних і прозорих місцевих виборів 25 жовтня 2015 року" на Міністерство внутрішніх справ України, Службу безпеки України покладено обов’язок, зокрема, вжити додаткових заходів із забезпечення громадського порядку та безпеки громадян протягом виборчого процесу місцевих виборів.

За змістом частини першої статті 1 Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" основним призначенням військово-цивільних адміністрацій, серед іншого, є забезпечення дії Конституції та законів України, забезпечення безпеки і нормалізації життєдіяльності населення, правопорядку в районі проведення антитерористичної операції.

З метою забезпечення збереження виборчих бюлетенів для голосування з виборів депутатів Маріупольської міської ради Донецької області та Маріупольського міського голови у відповідних виборчих округах на чергових виборах депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року Центральна виборча комісія вважає за необхідне звернутися до Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Донецькій області та Управління Служби безпеки України в Донецькій області щодо здійснення їх охорони.

Враховуючи викладене, відповідно пункту 1 частини першої статті 19, пункту 1 частини першої статті 24, пункту 7 частини п’ятої та пункту 5 частини шостої статті 25, частини першої, четвертої, дев’ятої статті 75 Закону України "Про місцеві вибори", керуючись статтями 11 – 13, частиною першою статті 16, пунктами 1, 9 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Зобов’язати Маріупольську міську виборчу комісію Донецької області до 22 жовтня 2015 року включно визначити не менш як трьох її членів для отримання виборчих бюлетенів з виборів депутатів Маріупольської міської ради Донецької області та Маріупольського міського голови для голосування у відповідних виборчих округах на чергових виборах депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року в упаковці підприємства-виготовлювача від імені зазначеної виборчої комісії, отримати вказані виборчі бюлетені та передати їх відповідним районним у місті Маріуполі виборчим комісіям у встановленому порядку.

2. Звернутися до Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Донецькій області, Управління Служби безпеки України в Донецькій області щодо вжиття передбачених законодавством України заходів із забезпечення збереження виборчих бюлетенів з виборів депутатів Маріупольської міської ради Донецької області та Маріупольського міського голови для голосування у відповідних виборчих округах на чергових виборах депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року.

3. Копії цієї постанови надіслати Маріупольській міській виборчій комісії Донецької області, Головному управлінню Міністерства внутрішніх справ України в Донецькій області, Управлінню Служби безпеки України в Донецькій області, а також Донецькій обласній військово-цивільній адміністрації.

4. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

+------------------------------+----------------+
| Голова
Центральної виборчої комісії | М.ОХЕНДОВСЬКИЙ |
+------------------------------+----------------+