31.10.2015
+-------------------------------+
|                |
+-------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ |
+-------------------------------+
|       НАКАЗ       |
+-------------------------------+
|    06.07.2015  № 626    |
+-------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 жовтня 2015 р.
за № 1221/27666 |
+---+------------------------------+

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 03 листопада 2014 року № 1100

Відповідно до пункту 2 частини п'ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади», постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади», Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Зміни до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п’ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03 листопада 2014 року № 1100, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2014 року за № 1385/26162 (зі змінами);

Зміни до форми висновку про результати перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади", затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 03 листопада 2014 року № 1100, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2014 року за № 1385/26162 (зі змінами), виклавши її в новій редакції.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О.Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р.М.

+---------+------------+
| Міністр | Н. Яресько |
+---------+------------+
+---+--------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
06.07.2015 № 626 |
+---+--------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 жовтня 2015 р.
за № 1221/27666 |
+---+------------------------------+

ЗМІНИ до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п’ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади»

1. Доповнити підпункт 2 пункту 3 після слів «трудової книжки» словами «(послужного списку)».

2. Доповнити  пункт 6 абзацом  такого змісту:

«Про встановлення недостовірності відомостей, які підлягали перевірці згідно з пунктом 2 частини п’ятої статті 5 Закону, вказується у висновку про результати перевірки у разі, якщо вартість майна  (майнових прав), набутого (набутих) особою, стосовно якої проводилася перевірка, за час перебування на посадах, визначених у  пунктах 1 - 10 частини першої статті 2 Закону, перевищує суму доходів, отриманих із законних джерел.».

3. Пункт 13 викласти в такій редакції:

«13. У разі надходження від фізичних та юридичних осіб чи дорадчого громадського органу з питань люстрації при Міністерстві юстиції України інформації про особу, стосовно якої проводиться перевірка, контролюючий орган зобов'язаний розглянути таку інформацію, перевірити її та у разі підтвердження її достовірності врахувати у висновку на запит керівника органу, в якому проводиться перевірка.

У разі надходження від керівника  органу, в якому проводиться перевірка, повідомлення про припинення перевірки за встановленою формою, контролюючий орган припиняє перевірку достовірності відомостей щодо особи, стосовно якої проводиться перевірка».

4. У пункті 14:

доповнити абзац перший реченням такого змісту: «У разі коли особа, стосовно якої проводиться перевірка, займає посаду, перебування на якій становить державну таємницю, така посада у висновку про результати перевірки не зазначається»;

абзац другий викласти у такій редакції:

«У разі встановлення недостовірності відомостей, визначених пунктом 2  частини п’ятої статті 5 Закону, вказаних у декларації особи, стосовно якої проводилася перевірка, контролюючий орган, який проводив перевірку, одночасно з надісланням висновку на запит керівника органу, в якому проводиться перевірка, надсилає до Міністерства юстиції України копію такого висновку»;

доповнити абзац третій реченнями такого змісту: «У разі отримання додаткової інформації щодо відомостей, які підлягали перевірці згідно із пунктом 2 частини п’ятої статті 5 Закону, яка впливає  на суть раніше надісланого висновку, контролюючий орган проводить додаткову  перевірку, готує та надсилає органу, в якому проводиться перевірка, висновок про результати додаткової перевірки за встановленою формою, де зазначається також про отримання запиту, відповідно до якого проводилася перевірка. У разі відсутності додаткової інформації щодо відомостей, які підлягали перевірці згідно із пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону, контролюючий орган за результатами розгляду такого запиту надсилає органу, в якому проводиться перевірка, листа з інформацією про відсутність підстав для проведення додаткової перевірки та уточнює викладену в раніше надісланому висновку інформацію.».

5. У пункті 16 слова «, зберігаються в порядку, встановленому відповідно до закону» замінити словами «, обробляються, зберігаються і поширюються в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних.».

6. Доповнити Порядок пунктами 17 та 18 такого змісту:

«17. Контролюючий орган, який проводить перевірку щодо кожної особи, стосовно якої проводиться перевірка, зберігає: запит про проведення перевірки достовірності відомостей разом із доданими до нього копіями документів; копії надісланих контролюючим органом запитів; оригінали отриманих відповідей; копії повідомлень контролюючого органу особі, стосовно якої проводиться перевірка; надане цією особою письмове пояснення та копії документів, які підтверджують зазначені у декларації відомості; інформацію про особу, одержану від фізичних та юридичних осіб чи дорадчого громадського органу з питань люстрації при Міністерстві юстиції України, а також інших суб’єктів інформаційних відносин; повідомлення про припинення перевірки від керівника органу, в якому проводиться перевірка.

18. Рішення, дія чи бездіяльність контролюючих органів щодо проведення  перевірки достовірності відомостей щодо особи, стосовно якої проводиться перевірка, можуть бути оскаржені в судовому порядку.».

+--------------------------------+-------------+
| Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського
обліку | М.О. Чмерук |
+--------------------------------+-------------+
+---+-------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
03.11.2014 № 1100
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 06.07.2015 № 626) |
+---+-------------------------------+

ВИСНОВОК про результати (додаткової) перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п’ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади»

+--------------------------------+-------------+
| Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського
обліку | М.О. Чмерук |
+--------------------------------+-------------+