01.12.2015
+---------------------------------------+
|                    |
+---------------------------------------+
| ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ |
+---------------------------------------+
|        ПОСТАНОВА        |
+---------------------------------------+
|      25.11.2015  № 815      |
+---------------------------------------+

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 7, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 41, 42 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення об'єктами нагляду (оверсайта) законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19 грудня 2013 року № 524, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2014 року за № 62/24839, такі зміни:

1) абзац восьмий пункту 3 розділу I виключити;

2) у розділі III:

у пункті 3:

слова "Комісія Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків (далі - Комісія Національного банку)" замінити словами "Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем (далі - Комітет з питань нагляду)";

слова "або уповноважена посадова особа Національного банку" виключити;

у пункті 5 слова "з грифом конфіденційності" замінити словами "з грифом обмеження доступу";

у пункті 7 слова "або уповноважена посадова особа Національного банку" виключити;

3) в абзаці першому пункту 2 розділу IV слова "згідно з установленими Національним банком вимогами щодо пересилання документів із грифом конфіденційності" виключити;

4) у розділі V:

в абзаці першому пункту 2 слова "уповноважена посадова особа Національного банку" замінити словами "Комітет з питань нагляду";

у пункті 3 слова "за участю уповноваженої посадової особи Національного банку та керівника (представника)" замінити словами "з керівником (представником)";

5) у розділі VI:

абзац п'ятий пункту 1 викласти в такій редакції:

"об'єктів нагляду (оверсайта) у разі порушень законодавства України, а також невиконання письмової вимоги Національного банку щодо усунення порушень законодавства України в установлений строк";

у пункті 2 слова "уповноважена посадова особа Національного банку" замінити словами "Комітет з питань нагляду";

пункт 3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 4 - 7 уважати відповідно пунктами 3 - 6;

6) абзац перший пункту 1 розділу VII викласти в такій редакції:

"1. Національний банк у разі виявлення порушень/неусунення порушень об'єктом нагляду (оверсайта) законодавства України, зазначених у розділі VI цього Положення, а також нормативно-правових актів Національного банку, що містять вимоги щодо зупинення здійснення фінансових операцій банками, небанківськими фінансовими установами та національним оператором поштового зв'язку, приймає рішення про обмеження, зупинення чи припинення надання об'єктом нагляду (оверсайта) окремих видів послуг у платіжних системах в Україні (далі - Рішення)";

7) пункт 1 розділу VIII Положення викласти в такій редакції:

"1. Національний банк у разі неусунення порушень законодавства України, за які до об'єкта нагляду (оверсайта) були неодноразово (протягом одного року) застосовані заходи впливу, передбачені розділами VI, VII цього Положення, а також повторного (протягом року) невиконання вимог нормативно-правових актів Національного банку, що містять вимоги щодо зупинення здійснення фінансових операцій банками, небанківськими фінансовими установами та національним оператором поштового зв'язку, має право застосовувати до об'єкта нагляду (оверсайта) такий захід впливу, як виключення з реєстру платіжних систем";

8) у тексті Положення:

слова "Комісія Національного банку" у всіх відмінках замінити словами "Комітет з питань нагляду" у відповідних відмінках.

2. Унести до пункту 3 постанови Правління Національного банку України від 26 лютого 2013 року № 57 "Про затвердження Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 13 березня 2013 року за № 407/22939 (зі змінами), такі зміни:

1) у підпункті 1 слова "рішення про видачу, переоформлення або відкликання" замінити словами "рішення про видачу, переоформлення або зупинення, відкликання";

2) у підпункті 2 слова "виданих, переоформлених або відкликаних" замінити словами "виданих, переоформлених або зупинених, відкликаних";

3) у підпункті 3 слова "видані, переоформлені або відкликані" замінити словами "видані, переоформлені або зупинені, відкликані".

3. Унести до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 лютого 2013 року № 57, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 березня 2013 року за № 407/22939, такі зміни:

1) у главі 1:

у пункті 1.2 слова "відмовити у видачі ліцензії та відкликати її" замінити словами "відмовити у видачі ліцензії та зупинити, відкликати її";

в абзаці другому пункту 1.4 слова "відкликання ліцензії" замінити словами "зупинення, відкликання ліцензії";

у пункті 1.16 слова "відкликання (анулювання) ліцензії" замінити словами "зупинення, відкликання (анулювання) ліцензії";

2) у главі 4:

назву глави викласти в такій редакції:

"4. Зупинення, відкликання (анулювання) ліцензії";

доповнити главу новим пунктом 4.1 такого змісту:

"4.1. Національний банк має право зупинити на строк до одного року дію ліцензії небанківської фінансової установи в разі порушення нею вимог законодавства України з питань переказу коштів.

Національний банк має право поновити дію ліцензії (у тому числі достроково) у разі усунення небанківською фінансовою установою причин, які стали підставою для зупинення дії ліцензії, за умови надання переліку заходів, проведених для усунення цих причин та підтвердних документів щодо цих заходів. Рішення про поновлення дії ліцензії приймається Національним банком протягом 30 календарних днів із дня отримання від небанківської фінансової установи таких документів.

У разі неусунення небанківською фінансовою установою причин, що стали підставою для зупинення дії ліцензії, Національний банк має право відкликати таку ліцензію".

У зв'язку з цим пункти 4.1, 4.2 уважати відповідно пунктами 4.2, 4.3;

у підпункті "д" пункту 4.2 слова "порушення вимог" замінити словами "повторного порушення вимог";

у пункті 4.3 слово "відкликання" в усіх відмінках замінити словами "зупинення, відкликання" у відповідних відмінках;

3) в абзаці сьомому додатків 1 та 2 до Положення слова "про відкликання ліцензії" замінити словами "про зупинення, відкликання (анулювання) ліцензії".

4. Департаменту платіжних систем (Лапко Н.Г.) після офіційного опублікування довести зміст цієї постанови до відома платіжних організацій платіжних систем та учасників/членів платіжних систем.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Смолія Я.В.

6. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

+-------------+--------------+
| В.о. Голови | О.В. Писарук |
+-------------+--------------+