01.12.2015
+------------------------------+
|               |
+------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ |
+------------------------------+
|      НАКАЗ       |
+------------------------------+
|   08.10.2015  № 542    |
+------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 жовтня 2015 р.
за № 1318/27763 |
+---+------------------------------+

Про затвердження Змін до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

Відповідно до Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2006 року № 1081, Порядку визначення розміру і надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2015 року № 728, з метою вдосконалення порядку забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями та приведення нормативно-правових актів Міністерства оборони України у відповідність до чинного законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 30 листопада 2011 року № 737, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 року за № 24/20337, що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

+-------------------------+---------------+
| Міністр оборони України
генерал-полковник | С.Т. Полторак |
+-------------------------+---------------+
+---+--------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
08.10.2015 № 542 |
+---+--------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 жовтня 2015 р.
за № 1318/27763 |
+---+------------------------------+

ЗМІНИ до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

1. Пункт 1.4  розділу І доповнити новими абзацами такого змісту:

“Військовослужбовці, які визнані у встановленому законодавством порядку інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків), пов’язаних із захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України і безпосередньою участю в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та члени сімей військовослужбовців, які загинули (пропали безвісті) або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, пов’язаного із захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України і безпосередньою участю в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення, забезпечуються жилими приміщеннями для постійного проживання, що збудовані (придбані) за рахунок коштів державного бюджету та інших передбачених законодавством джерел, чи грошовою компенсацією за належне їм для отримання жиле приміщення з урахуванням пільг, установлених законодавством.

Особам, зазначеним в абзаці третьому цього пункту, з усього обсягу житла, яке збудоване (придбане) за рахунок коштів державного бюджету та інших передбачених законодавством джерел, виділяється до 20 відсотків житла для постійного проживання за місцем перебування їх на квартирному обліку або грошова компенсація за належне їм для отримання жиле приміщення в таких же обсягах.”.

2. Абзац другий пункту 2.14 розділу ІІ після слів “якщо військовослужбовець” доповнити словами “, крім військовослужбовців у військових частинах, пункти постійної дислокації яких розташовані на територіях районів проведення антитерористичної операції, а також у разі проходження військової служби у військових частинах, які були сформовані під час особливого періоду без визначення пункту постійної дислокації,”.

3. У розділі III:

абзац другий пункту 3.1 викласти в такій редакції:

“Надання службових жилих приміщень військовослужбовцям та членам їх сімей здійснюється після здавання ними жилої площі, отриманої від МО України, яку вони займали за попереднім місцем служби (навчання), крім тимчасово окупованої території України та населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.”;

абзац вісімнадцятий пункту 3.3 виключити.

У зв’язку з цим абзац дев’ятнадцятий вважати абзацом вісімнадцятим;

пункт 3.5 доповнити після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:

“Службові жилі приміщення, надані військовослужбовцям військової частини А0515 та підпорядкованих їй військових частин за рахунок фонду МО України, виключаються з числа службових у встановленому порядку за рішенням Міністра оборони України.”.

У зв’язку з цим абзаци третій - восьмий вважати відповідно абзацами четвертим - дев’ятим.

4. У розділі ІV:

абзац дванадцятий пункту 4.6 після слів “території України” доповнити словами “(крім тимчасово окупованої території України та населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження)”;

доповнити розділ новими пунктами такого змісту:

“4.10. Військовослужбовці (особи, звільнені з військової служби, та члени сімей військовослужбовців), які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, за їх бажанням мають право отримати грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення один раз протягом усього часу проходження військової служби за умови, що ними не було використано право на безоплатну приватизацію житла.

У разі використання військовослужбовцем (особою, звільненою з військової служби, та членами сім'ї військовослужбовця) права на приватизацію раніше наданого жилого приміщення у неповному обсязі загальна площа жилого приміщення, яка підлягає компенсації, зменшується на площу, яка була безоплатно передана з державного житлового фонду у приватну власність військовослужбовця (особи, звільненої з військової служби, та членів сім'ї військовослужбовця).

У разі отримання військовослужбовцем (особою, звільненою з військової служби, та членами сім'ї військовослужбовця) з державного житлового фонду жилого приміщення для постійного проживання, яке ним(и) не приватизоване, і його (їх) подальшого перебування на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов та/або включені до списку осіб, що мають право на позачергове отримання жилих приміщень, загальна площа житла, яка підлягає компенсації, зменшується на загальну площу житла, що перебуває у користуванні військовослужбовця (особи, звільненої з військової служби, та членів сім'ї військовослужбовця).

4.11. На підставі аналізу черги квартирного обліку військовослужбовців ГКЕУ ЗС України під час планування видатків на наступний бюджетний період визначає щорічну потребу в коштах на виплату грошової компенсації.

У десятиденний строк після затвердження кошторису МО України ГКЕУ ЗС України проводить розподіл лімітів, передбачених на виплату грошової компенсації, між підпорядкованими КЕВ (КЕЧ) районів з урахуванням часу взяття військовослужбовців на квартирний облік та/або включення їх до списку осіб, які мають право на позачергове отримання жилих приміщень, та кількості військовослужбовців, що перебувають на квартирному обліку у відповідному гарнізоні.

У десятиденний строк після отримання обсягів виділених лімітів на виплату грошової компенсації на відповідний рік начальник квартирно-експлуатаційного органу спільно з начальниками гарнізонів, які знаходяться у сфері його відповідальності, розподіляють виділені ліміти між гарнізонами з урахуванням часу взяття військовослужбовців на квартирний облік та/або включення їх до списку осіб, які мають право на позачергове отримання жилих приміщень, та кількості військовослужбовців, що перебувають на квартирному обліку у відповідному гарнізоні.

Цей розподіл затверджується спільним рішенням начальника КЕВ (КЕЧ) району і начальників гарнізонів та оформлюється у вигляді протоколу спільної наради, який підписується всіма її учасниками.

На підставі протоколу спільної наради гарнізонна житлова комісія не пізніше 20 календарних днів з дня його підписання проводить розподіл виділених на гарнізон коштів для виплати грошової компенсації між військовослужбовцями гарнізону, які виявили бажання отримати грошову компенсацію, складає списки бажаючих отримати цю компенсацію і подає їх до КЕВ (КЕЧ) району.

4.12. Одночасно житлові комісії військових частин, військових комісаріатів та КЕВ (КЕЧ) району інформують листом з повідомленням військовослужбовців (осіб, звільнених з військової служби, та членів сімей військовослужбовців), у яких настала черга на отримання жилих приміщень у поточному році, про їх право на отримання компенсації та про її орієнтовний розмір або надають таке повідомлення особисто під підпис.

Військовослужбовці (особи, звільнені з військової служби, та члени сімей військовослужбовців) за бажанням можуть звернутися особисто з рапортом (заявою) на її отримання до житлової комісії за місцем перебування на квартирному обліку.

На засіданні житлової комісії розглядаються відповіді на отримані військовослужбовцями листи або надані особисто рапорти (заяви) про згоду на отримання грошової компенсації.

Житлова комісія військової частини відмовляє військовослужбовцю (особі, звільненій з військової служби, та членам сім'ї військовослужбовця) у виплаті грошової компенсації у випадку зняття його з обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, або виключення із списку громадян, що мають право на позачергове одержання жилих приміщень.

Рішення про надання або відмову в наданні компенсації оформлюється у вигляді протоколу засідання житлової комісії.

4.13. Черговість надання компенсації визначається за часом взяття військовослужбовця (особи, звільненої з військової служби, та членів сім'ї військовослужбовця) на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та/або включення до списків осіб, які мають право на позачергове одержання жилих приміщень.

Для отримання грошової компенсації та визначення її остаточного розміру військовослужбовець (особа, звільнена з військової служби, та члени сім'ї військовослужбовця) за місцем перебування його на квартирному обліку подає житловій комісії відповідної військової частини, військового комісаріату чи квартирно-експлуатаційній установі (організації) документи, визначені пунктом 11 Порядку визначення розміру і надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2015 року № 728.

Житлові комісії та/або квартирно-експлуатаційні організації одночасно перевіряють документи, зазначені у пункті 4.6 цього розділу.

Житлові комісії в десятиденний строк розглядають рапорти військовослужбовців (заяви осіб, звільнених з військової служби, та членів сімей військовослужбовців) щодо надання компенсації та на підставі отриманих документів приймають рішення про надання або відмову в наданні компенсації.

Про прийняте рішення житлова комісія інформує військовослужбовців (осіб, звільнених з військової служби, та членів сімей військовослужбовців) у п’ятиденний строк та одночасно надає до КЕВ (КЕЧ) району Список громадян, які мають право та надали згоду на отримання грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення у гарнізоні (додаток 37).

На підставі отриманого рішення житлової комісії та документів, передбачених пунктом 11 Порядку визначення розміру і надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2015 року № 728, начальники КЕВ (КЕЧ) районів спільно з начальниками гарнізонів у десятиденний строк надають до ГКЕУ ЗС України Список громадян, які мають право та надали згоду на отримання грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення (додаток 38), разом із Розрахунком виплати грошової компенсації за належне для отримання жиле приміщення (додаток 39) (далі - Розрахунок) на кожного військовослужбовця (особу, звільнену з військової служби, та членів сім'ї військовослужбовця) окремо з їх обліковими справами для подальшого розгляду Комісією з контролю за розподілом житла у гарнізонах ЗС України.

ГКЕУ ЗС України здійснює перевірку наданих документів відповідно до дати зарахування на квартирний облік та правомірності визначеного розміру грошової компенсації за належне для отримання жиле приміщення.

4.14. Списки громадян, які мають право та надали згоду на отримання грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення (додаток 40), погоджені Комісією з контролю за розподілом житла у гарнізонах ЗС України, подаються в установленому порядку на затвердження Міністру оборони України в межах кошторисних призначень, виділених на зазначені цілі на відповідний рік.

Затверджені Міністром оборони України Списки громадян, які мають право та надали згоду на отримання грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення (додаток 40), та Розрахунки є підставою для оформлення документів на перерахування коштів військовослужбовцю (особі, звільненій з військової служби, та членам сім'ї військовослужбовця) на його поточний рахунок у банку.

Після затвердження Міністром оборони України Списку громадян, які мають право та надали згоду на отримання грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення (додаток 40), та Розрахунку ГКЕУ ЗС України через КЕВ (КЕЧ) району інформує військовослужбовця (особу, звільнену з військової служби, та членів сім'ї військовослужбовця) стосовно прийняття рішення про виплату йому грошової компенсації та її розмір.

На підставі отриманого повідомлення військовослужбовець (особа, звільнена з військової служби, та члени сім'ї військовослужбовця) відкриває поточний рахунок у банку, статутний капітал якого становить не менше як 10 млрд гривень та в якому держава прямо та/або опосередковано володіє не менше як 75 відсотками статутного капіталу та/або голосів та до якого протягом останнього року Національний банк не застосовував заходів впливу у вигляді розпорядження щодо обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій з високим ступенем ризику та призначення тимчасової адміністрації, за умови, що операції відкриття, ведення і закриття зазначеного рахунку здійснюються безоплатно, проценти на залишок коштів на такому рахунку не нараховуються, та повідомляє про його реквізити через КЕВ (КЕЧ) району до ГКЕУ ЗС України.

4.15. Перерахування грошової компенсації на поточний рахунок військовослужбовця (особи, звільненої з військової служби, та членів сім'ї військовослужбовця), відкритий в банку, здійснюється КЕВ (КЕЧ) району з рахунків, відкритих в органах Державної казначейської служби України.

Протягом 30 календарних днів від дня перерахування коштів КЕВ (КЕЧ) району надсилає до ГКЕУ ЗС України завірену копію витягу з протоколу засідання житлової комісії про зняття військовослужбовця (особи, звільненої з військової служби, та членів сім'ї військовослужбовця) з квартирного обліку.

4.16. За наявності у військовослужбовця (особи, звільненої з військової служби, та членів сім'ї військовослужбовця) права на отримання однокімнатної квартири компенсація нараховується за житло загальною площею 40 кв.м.

4.17. Розрахунок здійснюється КЕВ (КЕЧ) району, у зоні відповідальності якого перебуває військова частина, де знаходиться на обліку військовослужбовець (особа, звільнена з військової служби, та члени сім'ї військовослужбовця), який виявив бажання отримати грошову компенсацію.

Усі документи, пов’язані із виплатою грошової компенсації військовослужбовцям (особам, звільненим з військової служби, та членам сімей військовослужбовців), зберігаються у КЕВ (КЕЧ) району протягом п’яти років з дати прийняття рішення про зняття військовослужбовця (особи, звільненої з військової служби, та членів сім'ї військовослужбовця) з квартирного обліку.

4.18. За організацію та порядок оформлення документів на виплату грошової компенсації військовослужбовцям (особам, звільненим з військової служби, та членам сімей військовослужбовців) за належне для отримання жиле приміщення відповідає начальник ГКЕУ ЗС України.

У ГКЕУ ЗС України та КЕВ (КЕЧ) району заводиться окрема справа, до якої підшиваються завірена копія Розрахунку, завірена копія платіжного доручення з відміткою Державної казначейської служби України про здійснення оплати та завірена копія витягу з протоколу житлової комісії про зняття військовослужбовця (особи, звільненої з військової служби, та членів сім'ї військовослужбовця) з квартирного обліку, яка зберігається протягом п’яти років.

Також у ГКЕУ ЗС України та КЕВ (КЕЧ) району ведеться Журнал обліку громадян, які отримали грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення (додаток 41).”.

5. У розділі VІ:

абзац п’ятий пункту 6.1 після слів “письмовою згодою” доповнити словами “, а також особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом і перебувають у шлюбі”;

абзаци третій та четвертий пункту 6.2 після слів “офіцерського складу,” доповнити словами “а також особи рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом і перебувають у шлюбі,”.

6. У розділі VІІ:

абзац шостий пункту 7.2 після слів “законодавством порядку” доповнити словами “, крім військовослужбовців, зазначених у абзаці дев’ятому пункту 2.5 розділу ІІ Інструкції”;

абзац перший пункту 7.3 викласти в такій редакції:

“7.3. За новим місцем служби не мають права на оплату оренди житлових приміщень за рахунок кошторису МО України військовослужбовці, які не здали службове житло (у тому числі в гуртожитку чи спеціально пристосованих казармах, переобладнаних будівлях і спорудах, які були надані особам офіцерського складу за їх згодою) за попереднім місцем служби, за винятком житла, розміщеного на тимчасово окупованій території України, та населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.”.

7. Абзац перший пункту 8.4 розділу VІІІ після слів “навчального закладу” доповнити словами “та/або військового навчального підрозділу вищого навчального закладу”.

8. Додатки 38, 39 Інструкції викласти в новій редакції, що додаються.

+----------------------------+------------+
| Тимчасово виконуючий
обов’язки начальника
Головного
квартирно-експлуатаційного
управління
Збройних Сил України
полковник | П.В. Саков |
+----------------------------+------------+
+---+-----------------------------------------+
|  | Додаток 38
до Інструкції про організацію
забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України та членів їх сімей
жилими приміщеннями |
+---+-----------------------------------------+

СПИСОК громадян, які мають право та надали згоду на отримання грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення

+---+-----------------------------------------+
|  | Додаток 39
до Інструкції про організацію
забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України та членів їх сімей
жилими приміщеннями |
+---+-----------------------------------------+

РОЗРАХУНОК виплати грошової компенсації за належне для отримання жиле приміщення у гарнізоні