01.12.2015
+---+------------------------------+
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства оборони України
06.10.2015  № 536 |
+---+------------------------------+
+---+------------------------------+
|   | Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
22 жовтня 2015 р.
за № 1286/27731 |
+---+------------------------------+

ЗМІНИ до Правил сертифікації екземпляра державного повітряного судна України

1. Пункт 2.2 розділу ІІ доповнити новим абзацом такого змісту:

“Порядок видачі сертифікатів (спеціальних сертифікатів) льотної придатності в особливий період доводиться у п’ятиденний строк експлуатуючим організаціям відповідним розпорядженням Управління регулювання діяльності державної авіації України.”.

2. У розділі ІІІ:

1) абзац третій пункту 3.1 після слів “розробником (виробником)” доповнити словами “або експлуатуючою організацією”;

2) абзац третій пункту 3.6 після слів “у разі відсутності” доповнити словами “протягом трьох місяців”;

3) абзац перший пункту 3.10 після слів “Книги обліку сертифікатів” доповнити словами “(спеціальних сертифікатів)”.

3. У розділі ІV:

1) абзац другий пункту 4.1 після слів “технічного розпорядження” доповнити словами “(розпорядження)”, після слів “про допуск їх до експлуатації” доповнити словами “(до виконання польотів)”;

2) пункти 4.6, 4.7, викласти в такій редакції:

“4.6. Якщо відомості, що містяться в заяві, акті та переліку агрегатів, не відповідають вимогам цих Правил або якщо потрібно провести додаткову перевірку, строк розгляду заяви може бути продовжений, але не більше ніж на десять робочих днів з дати одержання недостатніх відомостей або з дати здійснення представниками Управління регулювання діяльності державної авіації України перевірки льотної придатності державного повітряного судна на місці його основного базування або на місці його перебування.

4.7. Після вивчення наданих документів Управлінням регулювання діяльності державної авіації України приймається рішення про видачу спеціального сертифіката льотної придатності.”.

4. У родзілі V:

1) пункт 5.5 викласти в такій редакції:

“5.5. Спеціальний сертифікат льотної придатності після виконання відповідного польоту або закінчення строку його дії до Управління регулювання діяльності державної авіації України не повертається, а протягом п’яти днів знищується експлуатуючою організацією про що надається відповідна інформація до Управління.”;

2) доповнити розділ новим пунктом 5.6 такого змісту:

“5.6. Строк дії сертифіката (спеціального сертифіката) льотної придатності вважати дійсним з дня його видачі Управлінням регулювання діяльності державної авіації України до дати, вказаної в пункті 9 сертифіката (спеціального сертифіката) льотної придатності. Дата, вказана в пункті 9, не враховується до строку дії сертифіката (спеціального сертифіката) льотної придатності.

Одночасна дія двох і більше сертифікатів (спеціальних сертифікатів) льотної придатності на одне і те саме державне повітряне судно не допускається. У такому випадку сертифікат (спеціальний сертифікат) льотної придатності, який має більший календарний строк дії, набирає чинності з дати, вказаної у пункті 9 попереднього сертифіката (спеціального сертифіката) льотної придатності.

У випадку видання на одне і те саме державне повітряне судно, що має чинний сертифікат льотної придатності, спеціального сертифіката льотної придатності сертифікат льотної придатності втрачає чинність та повертається експлуатуючою організацією у порядку, визначеному пунктом 10.5.”.

5. Пункт 7.4 розділу VІІ доповнити новим абзацом такого змісту:

“У випадку перевірки експлуатуючої організації робочою групою Управління регулювання діяльності державної авіації України результати перевірки льотної придатності державних повітряних суден можуть бути викладені окремим розділом у відповідному акті перевірки діяльності експлуатуючої організації у галузі державної авіації.”.

6. У розділі VІІІ:

1) пункт 8.3 доповнити новими абзацами такого змісту:

“Командир (керівник) експлуатуючої організації напередодні льотного дня (виконання перельотів) до 12.00 за київським часом надає на адресу Управління регулювання діяльності державної авіації України відомості про номери реєстраційних посвідчень державних повітряних суден, що залучаються до польотів (виконання перельотів), а також номери сертифікатів (спеціальних сертифікатів) льотної придатності (у разі наявності) із зазначенням строків їх дії.

Інформація про реєстраційні посвідчення державних повітряних суден, які залучаються до виконання перельотів, викладається окремим розділом. Для спеціальних сертифікатів льотної придатності вказується конкретне завдання (обліт, переліт, випробувальні польоти після капітально-відновлювального ремонту тощо).”;

2) пункт 8.4 викласти в такій редакції:

“8.4. Управління регулювання діяльності державної авіації України організовує щоденний моніторинг за дотриманням вимог цих Правил експлуатуючими організаціями із залучення державних повітряних суден до льотної експлуатації та взаємодіє з визначеним у Генеральному штабі Збройних Сил України підрозділом, який відповідає за надання дозволів на виконання польотів державних повітряних суден України під час планування польотів та перельотів державної авіації України та іноземних держав.

У разі виявлення факту залучення до польотів (виконання перельотів) державних повітряних суден, що не мають реєстраційних посвідчень або сертифікатів (спеціальних сертифікатів) льотної придатності, начальник Управління регулювання діяльності державної авіації України (у разі його відсутності - особа, яка виконує його обов’язки) забороняє польоти на цих державних повітряних суднах.”.

7. Розділ X доповнити новим пунктом 10.5 такого змісту:

“10.5. У випадках, зазначених у пунктах цих Правил 3.6, 3.11, 5.3, 5.5 та 5.6, експлуатуюча організація заносить до Книги обліку у графу 10 запис про повернення сертифіката льотної придатності із зазначенням дати та номера вихідного супровідного листа або про знищення спеціального сертифіката льотної придатності”.

У зв’язку з цим пункт 10.5 вважати відповідно пунктом 10.6.

8. У додатку 6 до Правил:

1) у назві додатка після слова “сертифікатів” доповнити словами “(спеціальних сертифікатів)”;

2) у графах 7 - 9 після слова “сертифіката” доповнити словами “(спеціального сертифіката)”.

+---------------------------+---------------+
| Начальник
Управління
регулювання діяльності
державної авіації України | М.Б. Кушнірук |
+---------------------------+---------------+