03.12.2015
+---+--------------------------------+
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
09.07.2012  № 5
(у редакції рішення виконавчої
дирекції Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
19.10.2015  № 192) |
+---+--------------------------------+

ЗВІТ про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф

станом на ____________ ____ року

+----------------------+-------------------+--------------------------------------+--------------------------+
| _________________
(найменування банку) | _________________
(код за ЄДРПОУ) | ________________________________
(реєстраційний номер учасника Фонду) | ______________________
(місцезнаходження банку) |
+----------------------+-------------------+--------------------------------------+--------------------------+

(копійки)

кількість вкладників

сума вкладів

до 10 грн

від 10 до 100000 грн

від 100000 до 200000 грн

від 200000 до 500000 грн

понад 500000 грн

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Частина I

1

Вклади всього

1.1

у національній валюті

1.2

в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату)

З усіх вкладів:

2

Чисті вклади всього

2.1

у національній валюті

2.2

в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату)

3

Ощадні сертифікати всього

3.1

у національній валюті

3.2

в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату)

4

Нараховані витрати всього

4.1

у національній валюті

4.2

в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату)

Частина II

Розподіл вкладів:

5

Вклади всього у національній валюті

6

Вклади всього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату)

7

Вклади всього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату)

Частина III

8

Кошти фізичних осіб – підприємців (ФОП) всього

8.1

у національній валюті

8.2

в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату)

З усіх вкладів ФОП:

8.3

чисті вклади ФОП всього

8.4

нараховані витрати ФОП всього

Частина IV

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9

Сума можливого відшкодування усього*, у тому числі:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.1

Вклади на поточних рахунках, у тому числі:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.1.1

Вклади на карткових рахунках

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2

Іменні ощадні сертифікати, у тому числі зі строком погашення:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.1

на вимогу

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.2

до 1 місяця

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.3

від 1 до 2 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.4

від 2 до 3 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.5

від 3 до 4 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.6

від 4 до 5 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.7

від 5 до 6 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.8

від 6 до 7 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.9

від 7 до 8 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.10

від 8 до 9 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.11

від 9 до 10 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.12

від 10 до 11 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.13

від 11 до 12 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.14

більше 12 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3

Вклади на депозитних рахунках, у тому числі зі строком повернення:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.1

до 1 місяця

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.2

від 1 до 2 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.3

від 2 до 3 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.4

від 3 до 4 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.5

від 4 до 5 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.6

від 5 до 6 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.7

від 6 до 7 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.8

від 7 до 8 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.9

від 8 до 9 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.10

від 9 до 10 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.11

від 10 до 11 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.12

від 11 до 12 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.13

більше 12 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.14

вклади на депозитних рахунках, строк дії договорів за якими закінчився і які не перераховані на поточний/картковий рахунок

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.4

Інші

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

__________ * За виключенням даних про кошти фізичних осіб – підприємців згідно з пунктом 6 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 16 липня 2015 року № 629-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку».

+-------------------------------+----------------+
| Директор департаменту
моніторингу діяльності банків | А.А. Маляренко |
+-------------------------------+----------------+
+---+-----------------------------+
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
19.10.2015  № 192 |
+---+-----------------------------+
+---+------------------------------+
|   | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 листопада 2015 р.
за № 1376/27821 |
+---+------------------------------+

ЗМІНИ до Інструкції про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф

1. У розділі ІІ:

у пункті 2.2 слово та цифру «рядку 8» замінити словом та цифрами «рядках 8, 8.1, 8.2»;

пункти 2.3, 2.4 викласти в такій редакції:

«2.3. Учасники Фонду складають звіт щомісяця, щодекадно, щоденно. Учасники Фонду, віднесені до категорії проблемних, складають звіт щоденно, щодекадно, щомісячно та станом на дату віднесення їх до категорії проблемних. Учасники Фонду, віднесені до категорії неплатоспроможних, складають звіт щомісяця, щодекадно, станом на день прийняття постанови про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку.

2.4. Щомісячний звіт подається до Фонду електронною поштою Національного банку України з використанням засобів захисту Національного банку України у строк до 15 числа після звітного періоду до 16-ї години. Для складання щомісячного звіту банк використовує дані щомісячної форми № 1 – Балансові дані (файл 02 «Дані про обороти та залишки на рахунках»).

Щоденні та щодекадні звіти подаються учасниками Фонду електронною поштою Національного банку України з використанням засобів захисту Національного банку України у строк до 16-ї години наступного робочого дня за звітною датою. Для складання щоденних та щодекадних звітів використовуються дані щоденної форми № 1Д – Баланс банку.

Звіт станом на дату віднесення банку до категорії проблемних або неплатоспроможних і станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку подається не пізніше двох робочих днів після отримання банком відповідної постанови (рішення) Національного банку України.»;

в абзаці першому пункту 2.7 слова «протягом двох робочих днів зобов’язаний унести зміни до звіту шляхом подання виправленого звіту» замінити словами «зобов’язаний унести зміни до звіту шляхом подання виправленого звіту не пізніше двох робочих днів після встановленого терміну подання звіту (виключно для місячної форми звіту)».

2. У розділі ІІІ:

у пункті 3.1 слова «та кошти фізичних осіб – підприємців» замінити словами «(у тому числі фізичних осіб – підприємців)»;

доповнити пункт 3.2 після абзацу першого новими абзацами другим, третім такого змісту:

«Для складання щомісячної звітності учасники Фонду використовують дані місячної форми № 10 – Оборотно-сальдовий баланс банку.

Для складання щоденної, декадної звітності та звітності на окрему дату учасники Фонду використовують дані щоденної форми № 1Д – Баланс банку.».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим;

у пункті 3.3:

абзац шостий доповнити словами «, що відповідають визначеному у Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» терміну «вклад» в одному учаснику Фонду»;

абзац сьомий після слів «терміну «вклад»» доповнити словами та цифрою «(за виключенням даних про кошти фізичних осіб – підприємців1)»;

після абзацу сьомого доповнити пункт новим абзацом восьмим такого змісту:

«1 Згідно з пунктом 6 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 16 липня 2015 року № 629-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку».».

У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим;

пункт 3.4 викласти в такій редакції:

«3.4. Частина І звіту визначає суму вкладів кожного вкладника учасника Фонду, що відповідають визначеному у Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» терміну «вклад».

За рядками 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2, 3, 3.1, 3.2, 4, 4.1, 4.2 дані формуються щодо кожного вкладника учасника Фонду та попадають в діапазони (колонки 4, 6, 8, 10, 12) відповідно до загального розміру всіх його вкладів та нарахованих відсотків в одному учаснику Фонду.

Рядок 1 «вклади всього» – визначається сума рядків 1.1 та 1.2. Сума вкладів за рядком 1 (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12) дорівнює сумі рядків 2, 3, 4 відповідних колонок. Рядок 1 (колонка 2) – зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12.

Сума вкладів за рядком 1.1 дорівнює сумі рядків 2.1, 3.1, 4.1.

Сума вкладів за рядком 1.2 дорівнює сумі рядків 2.2, 3.2, 4.2.

Рядок 2 «чисті вклади всього» – для розрахунку використовуються такі балансові рахунки:

2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб» – включаючи кошти приватних нотаріусів;

2622 «Кошти в розрахунках фізичних осіб»;

2625 «Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток»;

2630 «Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб»;

2635 «Довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб»;

2903 «Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками» – тільки в частині вкладів фізичних осіб та коштів фізичних осіб – підприємців, крім коштів за недіючими анонімними та кодованими рахунками;

2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання» – в частині коштів фізичних осіб – підприємців;

2602 «Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання» – в частині коштів фізичних осіб – підприємців;

2603 – «Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання» в частині коштів фізичних осіб – підприємців;

2605 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток» – в частині коштів фізичних осіб – підприємців;

2610 «Короткострокові вклади (депозити) суб’єктів господарювання» – в частині коштів фізичних осіб – підприємців;

2615 «Довгострокові вклади (депозити) суб’єктів господарювання» – в частині коштів фізичних осіб – підприємців.

Рахунки груп 261 та 263 та розділу 33, що мають нульовий залишок, до звіту не включаються. Якщо рахунок для обліку вкладів (депозитів) закрито, а рахунок для обліку нарахованих витрат за цим вкладом має нульовий залишок, такий рахунок для обліку нарахованих витрат до звіту не включається. Інші рахунки, які мають дебетовий або нульовий залишок, в розрахунок суми вкладів включаються із сумою «0» у діапазон «до 9,99 грн».

Рядок 3 «ощадні сертифікати всього» – для розрахунку використовуються такі балансові рахунки:

3320 «Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком» – тільки в частині іменних ощадних (депозитних) сертифікатів;

3330 «Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком» – тільки в частині іменних ощадних (депозитних) сертифікатів;

3340 «Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком» – тільки в частині іменних ощадних (депозитних) сертифікатів.

Рядок 4 «нараховані витрати всього» – для розрахунку використовуються такі балансові рахунки:

2608 «Нараховані витрати за коштами на вимогу суб’єктів господарювання» – в частині коштів фізичних осіб – підприємців;

2618 «Нараховані витрати за строковими коштами суб’єктів господарювання» – в частині коштів фізичних осіб – підприємців;

2628 «Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб»;

2638 «Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб»;

3328 «Нараховані витрати за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком» – тільки в частині іменних ощадних (депозитних) сертифікатів;

3338 «Нараховані витрати за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком» – тільки в частині іменних ощадних (депозитних) сертифікатів;

3348 «Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, емітованими банком» – тільки в частині іменних ощадних (депозитних) сертифікатів.»;

пункт 3.6 доповнити новим абзацом першим такого змісту:

«3.6. Частина ІІ звіту визначає розподіл вкладів за видами валют. Заповнюється за рядками 5, 6, 7.».

У зв’язку з цим абзаци перший – шостий вважати відповідно абзацами другим – сьомим;

у пункті 3.7:

абзац перший після слова «еквівалент» доповнити словами «за курсом НБУ на звітну дату»;

абзац другий після слова «еквіваленті» доповнити словами «за курсом НБУ на звітну дату»;

пункт 3.9 викласти в такій редакції:

«3.9. Частина ІІІ звіту визначає суму коштів кожної фізичної особи – підприємця учасника Фонду.

Рядок 8 «Кошти фізичних осіб – підприємців (ФОП) всього».

За рядком 8 дані формуються щодо кожної фізичної особи – підприємця та попадають в діапазони (колонки) відповідно до загального розміру всіх його коштів та нарахованих відсотків в одному учаснику Фонду, що відповідають визначеному у Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» терміну «вклад».

Сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) всього за рядком 8 (колонка 2) – зазначається сума коштів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 8).

Сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) всього за рядком 8 (колонка 2) – зазначається сума коштів, що дорівнює сумі рядків 8.1 та 8.2 (колонка 2).

Сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) всього за рядком 8 (колонка 2) – зазначається сума коштів, що дорівнює сумі рядків 8.3 та 8.4 (колонка 2).

Сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті за рядком 8.1 (колонка 2) – зазначається сума коштів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 8.1).

Сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) за рядком 8.2 (колонка 2) – зазначається сума коштів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 8.2).

Сума чистих вкладів фізичних осіб – підприємців (ФОП) за рядком 8.3 (колонка 2) – зазначається сума коштів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 8.3).

Сума нарахованих витрат фізичних осіб – підприємців (ФОП) за рядком 8.4 (колонка 2) – зазначається сума коштів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 8.4).

Кількість фізичних осіб – підприємців (ФОП) за рядком 8 (колонка 1) повинна дорівнювати сумі колонок 3, 5, 7, 9, 11 (рядок 8).

Кількість фізичних осіб – підприємців (ФОП) за рядком 8 (колонка 1) повинна бути не меншою, ніж сума рядків 8.1 та 8.2 (колонка 1).

Рядок 8 «Кошти фізичних осіб – підприємців» – для розрахунку використовуються такі балансові рахунки:

2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання» – в частині коштів фізичних осіб – підприємців;

2602 «Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання» – в частині коштів фізичних осіб – підприємців;

2603 «Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання» – в частині коштів фізичних осіб – підприємців;

2605 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток» – в частині коштів фізичних осіб – підприємців;

2608 «Нараховані витрати за коштами на вимогу суб’єктів господарювання» – в частині коштів фізичних осіб – підприємців;

2610 «Короткострокові вклади (депозити) суб’єктів господарювання» – в частині коштів фізичних осіб – підприємців;

2615 «Довгострокові вклади (депозити) суб’єктів господарювання» – в частині коштів фізичних осіб – підприємців;

2618 «Нараховані витрати за строковими коштами суб’єктів господарювання» – в частині коштів фізичних осіб – підприємців;

2903 «Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками» – в частині коштів фізичних осіб – підприємців.

Якщо рахунок має дебетовий або нульовий залишок, то в розрахунок суми вкладів цей рахунок включається із сумою «0» у діапазон «до 9,99 грн».»;

у пункті 3.10:

в абзаці п’ятому цифри «250000,00» замінити цифрами «500000,00»;

в абзаці шостому цифри «250000,01» замінити цифрами «500000,01»;

у пункті 3.11:

після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом другим такого змісту:

«Кошти фізичних осіб – підприємців не включаються до розрахунку показників частини IV згідно з пунктом 6 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 16 липня 2015 року № 629-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку».».

У зв’язку з цим абзаци другий – сорок третій вважати відповідно абзацами третім – сорок четвертим;

в абзацах двадцятому та двадцять першому цифри «9.2.9» замінити цифрами «9.2.14»;

в абзаці двадцять шостому цифри «9.3.8» замінити цифрами «9.3.13»;

в абзаці двадцять сьомому цифри «9.3.9» замінити цифрами «9.3.14»;

після абзацу сорок першого доповнити пункт новими абзацами сорок другим – сорок сьомим такого змісту:

«вклади (депозити) та іменні ощадні (депозитні) сертифікати фізичних осіб зі строком погашення від 7 до 8 місяців;

вклади (депозити) та іменні ощадні (депозитні) сертифікати фізичних осіб зі строком погашення від 8 до 9 місяців;

вклади (депозити) та іменні ощадні (депозитні) сертифікати фізичних осіб зі строком погашення від 9 до 10 місяців;

вклади (депозити) та іменні ощадні (депозитні) сертифікати фізичних осіб зі строком погашення від 10 до 11 місяців;

вклади (депозити) та іменні ощадні (депозитні) сертифікати фізичних осіб зі строком погашення від 11 до 12 місяців;

вклади (депозити) та іменні ощадні (депозитні) сертифікати фізичних осіб зі строком погашення більше 12 місяців;».

У зв’язку з цим абзаци сорок другий – сорок четвертий вважати відповідно абзацами сорок восьмим – п’ятдесятим.

+-------------------------------+----------------+
| Директор департаменту
моніторингу діяльності банків | А.А. Маляренко |
+-------------------------------+----------------+