04.12.2015
+---------------------------------+
|                 |
+---------------------------------+
|  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |
|      ПОСТАНОВА      |
+---------------------------------+
| від 25 листопада 2015 р. № 987 |
|        Київ       |
+---------------------------------+

Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. № 306 і від 20 травня 2013 р. № 363

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. № 306 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 33, ст. 1167), і Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 р. № 363 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 39, ст. 1378, № 85, ст. 3158), зміни, що додаються.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 73     |     |
+-------------------------+----------+
+---+----------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 листопада 2015 р. № 987 |
+---+----------------------------------------+

ЗМІНИ, що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. № 306 і від 20 травня 2013 р. № 363

1. У Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. № 306:

1) абзац третій підпункту 4 пункту 6 викласти в такій редакції:

“Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями - прогнозні показники на плановий рік, рік, що настає за плановим роком, та наступні два бюджетні періоди щодо потреби відповідного регіону у фахівцях, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрах за видами економічної діяльності та професіями відповідно до Класифікатора професій з урахуванням програм економічного і соціального розвитку регіону, розвитку регіонального ринку праці, демографічної ситуації, результатів статистичних спостережень, аналітичної інформації місцевих органів праці та зайнятості населення про попит та пропонування професій і кваліфікацій, а також їх пріоритетність;”;

2) пункт 10 виключити;

3) додаток 1 до Порядку після слів “найменування державного замовника” доповнити словом “, регіону”.

2. У Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 р. № 363:

1) пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:

“Державний замовник не пізніше як за п’ять робочих днів до проведення засідання конкурсної комісії попередньо надсилає членам конкурсної комісії матеріали, які будуть розглядатися на засіданні комісії щодо відбору виконавців державного замовлення.”;

2) пункт 8 після абзацу четвертого доповнити новими абзацами такого змісту:

“показники економічної ефективності (зменшення витрат, показники фінансового добробуту, диверсифікація джерел доходу);

показники якості наукової роботи (обсяг фінансування на проведення наукових робіт та досліджень (відсотків загального обсягу фінансування з державного бюджету та інших джерел), кількість публікацій та індекс цитування);

показники комерціалізації наукових досліджень і розробок (кількість патентів, прибуток від комерціалізації);

загальна чисельність студентів та відсоток загальної чисельності іноземних студентів, квота прийому сільської молоді та її виконання;

кадрове забезпечення (чисельність штатних наукових та науково-педагогічних кадрів, кількість іноземних викладачів, що задіяні у навчальному процесі та науковій діяльності навчального закладу);

міжнародна діяльність (кількість міжнародних дослідницьких або культурно-мистецьких проектів, місце показників у національних і міжнародних оцінках і рейтингах);

зв’язки з випускниками, їх працевлаштування та кар’єрне зростання;

показники матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу (наявність і доступ до Інтернету, наявність дослідних центрів, обладнаних кімнат і лабораторій, наявність технопарків, модернізація бібліотечних фондів, доступ до електронних бібліотек);

соціальні показники (кількість студентів певних соціальних або національних груп (відсотків загальної чисельності студентів), доступ до освіти для студентів з обмеженими можливостями);

зв’язки з роботодавцями (кількість укладених договорів про працевлаштування випускників, кількість заявлених робіт, участь роботодавців у навчальному процесі).”.

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом п’ятнадцятим;

3) абзац п’ятнадцятий викласти у такій редакції:

“Державний замовник може встановлювати також галузеві та інші критерії конкурсного відбору.”.