24.12.2015
+---------------------+
|           |
+---------------------+
|     Указ    |
| Президента України |
+---------------------+

Про внесення змін до Положення про проходження військової служби (навчання) військовослужбовцями Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

1. Внести до Положення про проходження військової служби (навчання) військовослужбовцями Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженого Указом Президента України від 31 липня 2015 року № 463, такі зміни:

1) у тексті Положення слова "вищий військовий навчальний заклад Держспецзв'язку" в усіх відмінках замінити "навчальний заклад Держспецзв'язку" у відповідному відмінку;

2) абзаці шостому пункту 16 слова "вищого військового навчального закладу" замінити словами "навчального закладу";

3) у пункті 19:

в абзаці четвертому слова "у вищому військовому навчальному закладі" замінити словами "навчальному закладі";

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"Для військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які під час дії особливого періоду вислужили не менше 11 місяців, осіб, звільнених з військової служби під час дії особливого періоду, які приймаються на військову службу за контрактом у період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану (настання воєнного часу) або оголошення рішення про демобілізацію, строк військової служби в календарному обчисленні встановлюється шість місяців. Строк проходження військової служби для таких військовослужбовців може бути продовжено за новими контрактами на строк шість місяців.

У разі закінчення особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію дія таких контрактів припиняється достроково";

4) перше речення абзацу першого пункту 20 виключити;

5) у пункті 21 слова "до закінчення вищого військового навчального закладу" замінити словами "до закінчення навчального закладу";

6) пункт 30 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Для осіб офіцерського складу, які мають право на пенсію за вислугу років, за їх бажанням строк проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжено на строк від 2 до 10 років, але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий та шостий вважати відповідно абзацами шостим та сьомим;

7) у пункті 59 слова "вищого військового" виключити, а слово "курсанта" замінити словом "солдата";

8) в абзаці третьому пункту 91 слова "органу внутрішніх справ" замінити словами "територіального органу Національної поліції";

9) абзац перший пункту 107 після слова "дванадцятої" доповнити словами "та тринадцятої";

10) пункт 111 після слів "вищих військових навчальних закладів", "вищого військового навчального закладу" доповнити словами "навчального закладу Держспецзв'язку";

11) пункт 117 доповнити абзацами такого змісту:

"Курсантам (слухачам) навчального закладу Держспецзв'язку щороку надаються канікулярні відпустки: зимова - тривалістю до 14 календарних днів та літня - 30 календарних днів. Тривалість таких відпусток не залежить від вислуги років.

У разі наявності навчальної заборгованості у курсантів навчального закладу Держспецзв'язку, канікулярна відпустка надається їм після ліквідації заборгованості в межах строків, установлених графіком навчального процесу. При цьому тривалість літньої відпустки не може бути меншою ніж 15 календарних днів.

Курсантам (слухачам) навчального закладу Держспецзв'язку, крім канікулярних відпусток, можуть надаватися додаткові відпустки для лікування у зв'язку з хворобою або за сімейними обставинами в порядку, передбаченому пунктом 11 статті 10-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", а також пунктами 123 та 124 цього Положення";

12) пункт 119 викласти в такій редакції:

"Учасники бойових дій мають право на використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також на одержання додаткової відпустки із збереженням грошового забезпечення тривалістю 14 календарних днів на рік";

13) в абзаці першому підпункту 2 пункту 141 слова "пунктами "а", "б", "в", "д" та "з" замінити словами "пунктами "а", "б", "в", "д", "з" та "м";

14) в абзаці другому пункту 159 слова "акта прокурорського реагування" виключити;

15) у додатку 4 до Положення:

у тексті додатку слова "вищий військовий навчальний заклад Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України" в усіх відмінках замінити словами "навчальний заклад Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України" у відповідному відмінку;

в абзаці дванадцятому пункту 1 слова "утриманням у вищому військовому навчальному закладі" замінити словами "утриманням у навчальному закладі".

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

+----------------------+-------------+
| Президент України  | П.ПОРОШЕНКО |
+----------------------+-------------+
|    м. Київ    |       |
| 21 грудня 2015 року |       |
|   № 715/2015   |       |
+----------------------+-------------+