24.12.2015
+-------------------------------+
|                |
+-------------------------------+
|  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |
|      ПОСТАНОВА      |
+-------------------------------+
| від 16 грудня 2015 р. № 1063 |
|       Київ       |
+-------------------------------+

Про внесення змін до Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 р. № 1064 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 65, ст. 2516; 2008 р., № 21, ст. 600; 2011 р., № 84, ст. 3078; 2012 р., № 71, ст. 2870, № 90, ст. 3651; 2015 р., № 50, ст. 1601, № 69, ст. 2276), зміни, що додаються.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 72     |     |
+-------------------------+----------+
+---+----------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 грудня 2015 р. № 1063 |
+---+----------------------------------------+

ЗМІНИ, що вносяться до Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян

1. У пункті 2:

абзац четвертий після слова “реєстраторам” доповнити словами “, а також у випадку, передбаченому законом, посадовим особам органів державної влади”;

в абзаці п’ятому слова “структурних підрозділів головних” замінити словами “головних територіальних”, а слово “Укрдержреєстру” виключити;

абзац шостий після слова “реєстратором” доповнити словами “або посадовій особі органу державної влади шляхом безпосереднього доступу до Реєстру у випадках, передбачених законом,”.

2. В абзаці другому пункту 6 слова “структурного підрозділу Головного” замінити словами “Головного територіального”.

3. Абзац третій пункту 16 викласти в такій редакції:

“реєстратори, дипломатичні представництва та консульські установи України у зв’язку з виконанням ними функцій, визначених актами законодавства;”.

4. Доповнити Порядок пунктом 19-1 такого змісту:

“19-1. Для отримання витягу з Реєстру шляхом безпосереднього доступу до нього у випадках, передбачених законом, зазначається одна з таких відомостей про фізичну особу, щодо відомостей про яку видається витяг з Реєстру:

прізвище, ім’я та по батькові, дата та місце народження особи, щодо відомостей про яку отримано запит;

серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію відповідного акта цивільного стану, дата його видачі;

реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення відомостей про акт цивільного стану.

Для отримання витягу з Реєстру шляхом безпосереднього доступу у випадках, передбачених законом, до Реєстру обов’язково вносяться відомості про підставу отримання витягу (відповідні норми закону та реквізити справи (провадження).

Доступ до Реєстру надається на підставі договору, укладеного між органом державної влади, посадовій особі якого надається такий доступ, та адміністратором Реєстру.”.

5. Абзац перший пункту 20 викласти в такій редакції:

“20. Витяг з Реєстру видається на спеціальному бланку, засвідчується підписом посадової особи та скріплюється печаткою відповідного відділу державної реєстрації актів цивільного стану. У випадку, передбаченому пунктом 19-1 цього Порядку, витяг з Реєстру видається на білому аркуші паперу формату А4 (210 х 297 міліметрів) без використання спеціального бланка, без засвідчення підписом та скріплення печаткою.”.