25.12.2015
+-------------------------------+
|                |
+-------------------------------+
|  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |
|      ПОСТАНОВА      |
+-------------------------------+
| від 16 грудня 2015 р. № 1049 |
|       Київ       |
+-------------------------------+

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 378

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 378 “Про затвердження Порядку обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 46, ст. 1470) зміни, що додаються.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 34     |     |
+-------------------------+----------+
+---+----------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 грудня 2015 р. № 1049 |
+---+----------------------------------------+

ЗМІНИ, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 378

1. Пункт 2 постанови виключити.

2. У Порядку обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору, затвердженому зазначеною постановою:

1) у другому реченні пункту 3 слова “до початку бюджетного періоду” замінити словами і цифрами “до 25 грудня року, що передує плановому,”;

2) в абзаці першому пункту 5 слова “місцеві фінансові органи” та “органи Казначейства” виключити;

3) пункти 6 і 7 викласти в такій редакції:

“6. У разі прийняття рішення відповідною місцевою радою про обслуговування коштів у банках місцеві фінансові органи та/або розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів відкривають у банках поточні рахунки для зарахування коштів та здійснення витрат згідно із законодавством (далі - банківські рахунки), а саме:

місцеві фінансові органи відкривають банківський рахунок для здійснення розподілу зарахованих відповідно до пункту 14 цього Порядку коштів бюджету розвитку між головними розпорядниками бюджетних коштів;

головні розпорядники бюджетних коштів відкривають банківські рахунки для розподілу коштів бюджету розвитку між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів відповідно до класифікації фінансування, тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів;

розпорядники бюджетних коштів відкривають банківські рахунки для зарахування надходжень та здійснення витрат за коштами бюджету розвитку і власними надходженнями відповідно до класифікації фінансування, тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів;

одержувачі бюджетних коштів відкривають банківські рахунки для зарахування надходжень та здійснення витрат за коштами бюджету розвитку відповідно до тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

Видатки на оплату послуг з обслуговування власних надходжень бюджетних установ у банках здійснюються розпорядниками бюджетних коштів з відповідного банківського рахунка. Видатки на оплату послуг з обслуговування коштів бюджету розвитку в банках здійснюються місцевими фінансовими органами та розпорядниками бюджетних коштів за рахунок коштів загального фонду відповідного місцевого бюджету згідно з рішенням про місцевий бюджет.

7. У разі внесення змін до законодавства, згідно з якими змінюється перелік власних надходжень бюджетних установ або порядок їх зарахування/використання, розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів відкривають/закривають банківські рахунки згідно із внесеними змінами.”;

4) доповнити Порядок пунктом 13-1 такого змісту:

“13-1. Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла під час виконання спеціального фонду кошторису за рахунок коштів бюджету розвитку та/або власних надходжень бюджетних установ у частині коштів, що обслуговуються на банківських рахунках, здійснюється виключно із зазначених рахунків.

Після закриття відповідних банківських рахунків погашення такої кредиторської заборгованості здійснюється в установленому порядку з рахунків розпорядників бюджетних коштів, відкритих в органах Казначейства.”;

5) пункти 14 і 16 викласти в такій редакції:

“14. Надходження бюджету розвитку, що зараховані на рахунки, відкриті в органах Казначейства відповідно до класифікації доходів та фінансування бюджету для зарахування надходжень до бюджету розвитку, переказуються наступного робочого дня на підставі платіжного доручення, поданого органам Казначейства відповідним місцевим фінансовим органом, органами Казначейства на банківський рахунок місцевого фінансового органу.”;

“16. Повернення коштів, помилково або надміру зарахованих на рахунки з обліку надходжень до бюджету розвитку, відкриті в органах Казначейства, здійснюється у порядку, встановленому Мінфіном.”;

6) пункт 17 доповнити абзацами такого змісту:

“Головні розпорядники бюджетних коштів здійснюють розподіл коштів бюджету розвитку місцевих бюджетів шляхом подання банкам розрахункових документів для перерахування коштів розпорядникам нижчого рівня (одержувачам) бюджетних коштів.

У разі коли перерахування бюджетних коштів проводиться за цільовим спрямуванням, розрахункові документи в обов’язковому порядку повинні містити примітку щодо їх призначення.”;

7) доповнити Порядок пунктом 19-1 такого змісту:

“19-1. Власні надходження бюджетних установ, що надійшли на відповідні рахунки, відкриті в органах Казначейства відповідно до класифікації власних надходжень, переказуються наступного робочого дня на підставі платіжного доручення, поданого органам Казначейства розпорядником бюджетних коштів, органами Казначейства на банківські рахунки розпорядників коштів.

Повернення коштів, помилково або надміру зарахованих на рахунки з обліку власних надходжень бюджетних установ, здійснюється на підставі платіжного доручення розпорядника (одержувача) бюджетних коштів з рахунків, відкритих в органах Казначейства. У разі недостатності або відсутності поточних надходжень на відповідних рахунках з обліку власних надходжень для повернення розпорядник (одержувач) бюджетних коштів перераховує платіжним дорученням необхідну для повернення суму з відповідного банківського рахунка на рахунок з обліку власних надходжень бюджетних установ, відкритий в органі Казначейства.”;

8) у пункті 20 слова “копій виписки банку з рахунка клієнта про надходження коштів на рахунки, відкриті в установах банків” замінити словами “довідок про надходження на відповідні реєстраційні рахунки, поданих в установленому порядку органами Казначейства”;

9) пункти 22 і 24 викласти в такій редакції:

“22. У разі проведення розпорядниками бюджетних коштів операцій у натуральній формі відповідно до законодавства зазначені операції проводяться в межах планових показників та відображаються у бухгалтерському обліку виконання місцевих бюджетів на підставі довідки про надходження у натуральній формі, яка подається розпорядниками бюджетних коштів органам Казначейства на паперових та електронних носіях не пізніше останнього робочого дня місяця. Проведення та відображення операцій у натуральній формі здійснюється розпорядниками бюджетних коштів у встановленому законодавством порядку через відповідний спеціальний реєстраційний рахунок, відкритий в органі Казначейства.”;

“24. Місцеві фінансові органи протягом трьох робочих днів місяця, що настає за звітним, подають для відображення в бухгалтерському обліку операцій з виконання відповідного місцевого бюджету на паперових та електронних носіях органам Казначейства зведену за місяць інформацію щодо здійснення розподілу коштів бюджету розвитку між головними розпорядниками бюджетних коштів за формою розпорядження про виділення коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, визначеною Мінфіном. Головні розпорядники коштів місцевого бюджету протягом трьох робочих днів місяця, що настає за звітним, подають на паперових та електронних носіях органам Казначейства зведену за місяць інформацію про виділені кошти бюджету розвитку розпорядникам нижчого рівня (одержувачам) бюджетних коштів за формою розподілу коштів бюджету розвитку, визначеною Мінфіном.”;

10) у пункті 25:

слова “місцевими фінансовими органами та” виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Інформація про операції з надходження та використання коштів бюджету розвитку та власних надходжень в іноземній валюті подається розпорядниками бюджетних коштів на паперових та електронних носіях протягом трьох робочих днів місяця, що настає за звітним, у порядку та за формами, затвердженими Мінфіном.”.