25.12.2015
+---------------------------------------------------------+
|                             |
+---------------------------------------------------------+
| НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ |
+---------------------------------------------------------+
|             РІШЕННЯ             |
+---------------------------------------------------------+
|          24.11.2015  № 1896          |
+---------------------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 грудня 2015 р.
за № 1549/27994 |
+---+------------------------------+

Про затвердження Змін до Положення про діяльність депозитарних установ щодо зберігання активів інституційних інвесторів

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Закону України "Про депозитарну систему України", з метою вдосконалення вимог щодо забезпечення порядку провадження депозитарними установами діяльності із зберігання активів інституційних інвесторів Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про діяльність депозитарних установ щодо зберігання активів інституційних інвесторів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 20 червня 2013 року № 1106, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 липня 2013 року за № 1199/23731 (зі змінами) (далі - Зміни), що додаються.

2. Депозитарним установам, які мають ліцензію на провадження депозитарної діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування та/або ліцензію на провадження депозитарної діяльності із зберігання активів пенсійних фондів, привести свої внутрішні документи у відповідність до Змін, затверджених цим рішенням, не пізніше шести місяців з дня набрання ним чинності.

3. Департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення проекту регуляторного акта на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д. Тарабакіна.

+----------------+------------+
| Голова Комісії | Т. Хромаєв |
+----------------+------------+
+---+-------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення
Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
24.11.2015  № 1896 |
+---+-------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 грудня 2015 р.
за № 1549/27994 |
+---+------------------------------+

ЗМІНИ до Положення про діяльність депозитарних установ щодо зберігання активів інституційних інвесторів

1. Абзац другий пункту 1 розділу ІІ викласти в такій редакції:

"Договір про обслуговування активів КІФ укладається на строк, визначений сторонами договору, і його дія може бути продовжена за рішенням загальних зборів учасників КІФ та за наявності згоди зберігача активів ІСІ щодо продовження строку дії договору.".

2. У розділі ІІІ:

1) абзац третій пункту 1 викласти в такій редакції:

"Права на цінні папери, що становлять активи ІСІ з приватним розміщенням, у разі неукладення з депозитарною установою договору на обслуговування активів ІСІ можуть обліковуватися на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладеного з КІФ або компанією з управління активами ПІФ, у депозитарній установі незалежно від факту наявності чи відсутності в неї ліцензії на провадження депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів ІСІ.";

2) абзаци другий, третій пункту 6 викласти в такій редакції:

"повідомляє зберігача активів ІСІ про проведення операцій щодо списання коштів з рахунків та відчуження інших активів ІСІ, крім активів, облік яких веде зберігач активів ІСІ, не пізніше трьох робочих днів з дня проведення операції. Відповідне повідомлення надається зберігачу активів ІСІ особисто, надсилається у паперовій формі листом з описом вкладеного або у формі електронного документа відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг". Зберігач активів ІСІ здійснює аналіз повідомлення компанії з управління активами ІСІ на предмет відповідності цільового призначення операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству;

не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним, а за останній місяць року - не пізніше 01 квітня року, наступного за звітним, надає зберігачу активів ІСІ дані щодо складу та структури активів ІСІ. Відповідні дані надаються зберігачу активів ІСІ особисто, надсилаються у паперовій формі листом з описом вкладеного або у формі електронного документа відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг". Зберігач активів ІСІ протягом 10 робочих днів з дня отримання необхідних для здійснення нагляду документів здійснює їх аналіз на предмет дотримання встановлених регламентом, проспектом емісії цінних паперів ІСІ та законодавством вимог до складу та структури активів ІСІ на підставі наданого компанією з управління активами розрахунку вартості чистих активів ІСІ.";

3) у пункті 7:

абзац перший після слів "відповідно до" доповнити словами "абзацу третього";

абзаци другий та третій після слів "про будь-які виявлені дії компанії з управління активами" доповнити словами "щодо операцій з активами ІСІ";

4) доповнити розділ після пункту 7 чотирма новими пунктами такого змісту:

"8. За результатом аналізу даних щодо складу та структури активів ІСІ, які надаються компанією з управління активами ІСІ відповідно до абзацу третього пункту 6 цього розділу, зберігач активів ІСІ інформує:

наглядову раду КІФ або компанію з управління активами ПІФ про неподання або несвоєчасне подання компанією з управління активами ІСІ повідомлення, визначеного абзацом другим пункту 6 цього розділу, протягом трьох робочих днів з дня виявлення такого порушення;

Комісію про неподання або несвоєчасне подання компанією з управління активами ІСІ повідомлення, визначеного абзацом другим пункту 6 цього розділу, протягом трьох робочих днів після виявлення такого порушення.

9. Зберігач активів ІСІ інформує:

наглядову раду КІФ або компанію з управління активами ПІФ про неподання або несвоєчасне подання даних щодо складу та структури активів ІСІ, передбачених абзацом третім пункту 6 цього розділу, протягом трьох робочих днів з дня виявлення такого порушення;

Комісію про неподання або несвоєчасне подання компанією з управління активами ІСІ даних щодо складу та структури активів ІСІ, передбачених абзацом третім пункту 6 цього розділу, протягом трьох робочих днів з дня виявлення такого порушення.

10. З дати прийняття рішення про ліквідацію ІСІ вимоги щодо здійснення зберігачем активів ІСІ нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству, а також щодо надання компанією з управління активами ІСІ інформації, передбаченої пунктом 6 цього розділу, не застосовуються.

11. Зберігач активів ІСІ при розірванні договору про обслуговування активів ІСІ здійснює виконання своїх обов’язків в частині здійснення нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству до моменту списання всіх прав на цінні папери, що належали ІСІ та обслуговувалися зберігачем активів ІСІ, та передачі документів, які підтверджують право власності на активи ІСІ (за наявності).

Передача документів, які підтверджують право власності на активи ІСІ (за наявності), оформляється трьохстороннім актом приймання - передавання, який підписується уповноваженими представниками попереднього зберігача активів ІСІ, нового зберігача активів ІСІ, компанією з управління активами ІСІ та засвідчується їх печатками (за наявності).

У разі дострокового розірвання договору в односторонньому порядку з боку зберігача активів ІСІ КІФ або компанія з управління активами ПІФ зобов’язана обрати нового зберігача активів ІСІ не пізніше ніж через 2 місяці після отримання повідомлення від зберігача активів ІСІ про дострокове розірвання договору (якщо більший строк не встановлено договором).".

У зв’язку з цим пункти 8, 9 вважати відповідно пунктами 12, 13;

5) доповнити розділ двома новими пунктами такого змісту:

"14. Зберігач активів ІСІ зобов’язаний зберігати повідомлення про проведення операцій щодо списання коштів з рахунків та відчуження інших активів ІСІ, а також дані щодо складу та структури активів ІСІ та інші документи, пов’язані із здійсненням нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству, які надаються компанією з управління активами ІСІ, протягом трьох років з моменту їх отримання.

15. Копії документів, які надаються зберігачу активів ІСІ компанією з управління активами ІСІ, можуть бути засвідчені компанією з управління активами ІСІ, якщо інші вимоги щодо порядку засвідчення відповідних документів прямо не встановлені законодавством або договором.".

3. Абзац п’ятий підпункту 3 пункту 2 розділу ІV викласти в такій редакції:

"надавати копію регламенту ІСІ та змін до нього, копію проспекту емісії цінних паперів ІСІ та змін до нього;".

4. У розділі V:

1) абзаци другий, третій пункту 1 викласти в такій редакції:

"відкриття та ведення рахунків ПФ, зокрема рахунку в цінних паперах та поточного(их) рахунку(ів). Відкриття та ведення поточного(их) рахунку(ів) ПФ здійснює уповноважений структурний підрозділ депозитарної установи - банку;

забезпечення зберігання цінних паперів, а також документів (оригіналів або їх копій, засвідчених компанією з управління активами ПФ), які підтверджують право власності на активи ПФ в інших формах, документів (оригіналів або їх копій, засвідчених компанією з управління активами ПФ або адміністратором), пов'язаних з формуванням та використанням пенсійних активів, наданих компанією з управління активами та/або адміністратором;";

2) доповнити пункт 2 новим абзацом другим такого змісту:

"У випадку укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах ПФ шляхом приєднання до запропонованого зберігачем активів ПФ договору в цілому відповідна заява ради ПФ про приєднання з відміткою зберігача активів ПФ про її прийняття є невід'ємним додатком до договору про обслуговування ПФ зберігачем.";

3) у пункті 6:

абзац другий викласти в такій редакції:

"забезпечити передачу усіх пенсійних активів фонду, що зберігаються у зберігача, та документів, які підтверджують право власності на активи ПФ, новому зберігачу ПФ в зазначені у договорі строки;";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"повністю завершити передачу активів ПФ та документів, які підтверджують право власності на активи ПФ, до дати припинення дії договору, укладеного зберігачем ПФ з радою ПФ.";

4) пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. При обслуговуванні ПФ інвестиційна декларація є обов’язковою для застосування зберігачем ПФ. При виконанні платіжних доручень, наданих компанією з управління активами ПФ, інвестиційна декларація застосовується зберігачем ПФ для перевірки дотримання ПФ вимог щодо основних напрямів інвестування пенсійних активів. У випадку дотримання зазначених вимог зберігач ПФ виконує отримане платіжне доручення щодо інвестування пенсійних активів ПФ.";

5) у пункті 13:

абзац шостий викласти в такій редакції:

"дотримання обмежень діяльності компанії з управління активами ПФ та обмежень інвестиційної діяльності з пенсійними активами ПФ, встановлених Законом про НПЗ та договором про управління активами ПФ, щодо складу активів;";

абзац сьомий виключити.

У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом сьомим;

абзац сьомий замінити чотирма новими абзацами такого змісту:

"З метою забезпечення виявлення порушень законодавства щодо провадження діяльності з управління активами ПФ, вчинених компанією з управління активами, яка здійснює управління активами цього ПФ, зберігач ПФ:

щокварталу здійснює перевірку проходження цінними паперами, які становлять активи ПФ, процедури лістингу на фондовій біржі;

щомісяця здійснює перевірку правильності розрахунку чистої вартості активів ПФ і чистої вартості одиниці пенсійних внесків;

щомісяця здійснює контроль за структурою активів ПФ.";

6) абзац перший пункту 14 після слів "та/або обмежень інвестування активів ПФ" доповнити словами "щодо їх складу";

7) пункти 16, 17 викласти в такій редакції:

"16. Перевірка розрахунку чистої вартості активів ПФ і чистої вартості одиниці пенсійних внесків здійснюється зберігачем ПФ на підставі, зокрема, таких документів:

довідки про чисту вартість активів ПФ, підписаної керівником адміністратора та засвідченої печаткою адміністратора (за наявності);

довідки (копії довідки) про склад, структуру та вартість активів ПФ станом на останній день звітного місяця, засвідченої підписом керівника та печаткою компанії з управління активами ПФ (за наявності);

довідки про склад та вартість зобов'язань ПФ станом на останній день звітного місяця, підписаної керівником адміністратора ПФ та засвідченої печаткою адміністратора ПФ (за наявності);

копій проспектів емісій випусків цінних паперів, які були придбані у власність ПФ протягом звітного строку (документ надається за необхідності на вимогу зберігача ПФ в порядку, встановленому договором про обслуговування ПФ);

копії висновку незалежного оцінювача майна про вартість майна, засвідченої підписом керівника та печаткою компанії з управління активами ПФ (за наявності) (якщо в активах ПФ є нерухомість);

копій інших документів, засвідчених підписами керівників адміністратора та компанії з управління активами ПФ і печатками адміністратора та компанії з управління активами ПФ (за наявності), які підтверджують оцінну вартість активів ПФ.

Баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) ПФ та інші фінансові документи за формою, визначеною нормативно-правовими актами, подаються щокварталу.

17. Після отримання зберігачем ПФ зазначених документів зберігач ПФ:

звіряє склад та структуру активів ПФ станом на останній день звітного місяця, зазначені в довідці про склад, структуру та вартість активів ПФ, зі складом та структурою активів ПФ, що зберігаються/обліковуються у зберігача ПФ станом на останній день звітного місяця;

перевіряє правильність здійснення оцінки активів ПФ адміністратором та компанією з управління активами ПФ;

визначає загальну оцінну вартість активів ПФ, що зберігаються/обліковуються у зберігача ПФ станом на останній день звітного місяця;

визначає загальну вартість зобов'язань ПФ станом на останній день звітного місяця;

визначає чисту вартість активів ПФ станом на останній день звітного місяця;

визначає чисту вартість одиниці пенсійних внесків станом на останній день звітного місяця.

Звірка складу та вартості зобов’язань ПФ, зазначених в довідці про склад та вартість зобов’язань ПФ, із статтями балансу (звіту про фінансовий стан) ПФ проводиться щокварталу.";

8) у пункті 18 цифри "17" замінити цифрами "16";

9) пункт 21 викласти в такій редакції:

"21. У разі зменшення протягом року чистої вартості одиниці пенсійних внесків ПФ більше ніж на 20 % зберігач ПФ повідомляє про це раду ПФ, Комісію та Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Відповідне повідомлення надсилається зберігачем ПФ протягом п’яти робочих днів після підписання зберігачем ПФ довідки про чисту вартість активів ПФ, складеної за останній календарний місяць року.";

10) доповнити розділ двома новими пунктами такого змісту:

"26. Зберігач ПФ при засвідченні довідок, звітів, відомостей та інших документів щодо діяльності ПФ, встановлених законодавством, підтверджує виключно наявні в нього дані, обов’язок щодо перевірки яких покладено на зберігача ПФ Законом про НПЗ та цим Положенням.

27. Зберігач ПФ зобов’язаний зберігати копії розпоряджень щодо операцій з цінними паперами та іншими активами, наданих компанією(ями) з управління активами ПФ торговцям цінними паперами та іншим посередникам, документів, на підставі яких здійснюється перевірка чистої вартості активів ПФ і чистої вартості одиниці пенсійних внесків, протягом трьох років з моменту їх отримання.".

+-----------------------------+--------------+
| Директор
департаменту регулювання
депозитарної та клірингової
діяльності | І. Курочкіна |
+-----------------------------+--------------+