26.12.2015
+---------------------------------------------------------+
|                             |
+---------------------------------------------------------+
| МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ |
+---------------------------------------------------------+
|             НАКАЗ             |
+---------------------------------------------------------+
|          20.11.2015  № 439          |
+---------------------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 грудня 2015 р.
за № 1550/27995 |
+---+------------------------------+

Про внесення змін до наказу Державного комітету ветеринарної медицини України від 14 липня 2008 року № 133

Відповідно до статті 76 Закону України "Про ветеринарну медицину", підпункту 7.117 підпункту 7 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, Положення про державну реєстрацію кормових добавок, преміксів та готових кормів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 року № 1349, та з метою спрощення і удосконалення форм заяв, переліку матеріалів реєстраційного досьє НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Державного комітету ветеринарної медицини України від 14 липня 2008 року № 133 "Про затвердження форм заяв, переліку матеріалів реєстраційного досьє та порядку його формування", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07 серпня 2008 року за № 727/15418, такі зміни:

1) заголовок після слова "заяв," доповнити словами "текстової інформації на пакуванні (маркування),";

2) пункт 1 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"1.5. Текстову інформацію на пакуванні (маркування), що додається.".

2. Затвердити Зміни до Переліку матеріалів реєстраційного досьє та порядку його формування, затвердженого наказом Державного комітету ветеринарної медицини України від 14 липня 2008 року № 133, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07 серпня 2008 року за № 727/15418, що додаються.

3. Внести зміни до Форми заяви, що подається заявником для реєстрації, перереєстрації або внесення змін до реєстраційного досьє на готовий корм, затвердженої наказом Державного комітету ветеринарної медицини України від 14 липня 2008 року № 133, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07 серпня 2008 року за № 727/15418, виклавши її у новій редакції, що додається.

4. Департаменту тваринництва в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я.В.

+---------+---------------+
| Міністр | О.М. Павленко |
+---------+---------------+
+---+--------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
20.11.2015  № 439 |
+---+--------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 грудня 2015 р.
за № 1550/27995 |
+---+------------------------------+

ЗМІНИ до Переліку матеріалів реєстраційного досьє та порядку його формування

Розділ IV викласти в такій редакції:

"IV. Перелік матеріалів реєстраційного досьє на готові корми для непродуктивних тварин та порядок його формування

Вимоги до реєстраційного досьє та порядок його формування

Загальна частина

Реєстраційне досьє (далі - досьє) повинно містити заяву; адміністративну частину і частини, що регламентують якість, безпечність і ефективність готових кормів для непродуктивних тварин (далі - продукт).

Досьє викладають українською або англійською мовою, а заяву та розділ В частини I обов’язково українською мовою як на паперовому, так і на електронному носіях. Досьє слід формувати за розділами, усі сторінки повинні бути пронумеровані. Кожне досьє ідентифікують. Якщо досьє супроводжують графічним матеріалом, то він повинен бути чітким, представленим у необхідній кількості, з наведенням необхідних описів та пояснень.

Досьє супроводжується зразками продукту в кількості, достатній для проведення контролю якості продукту (3 упаковки не менше 0,5 кг в пакуванні виробника).

Частина I. Адміністративна

Містить два розділи (А, В), у яких наводяться адміністративні та інформаційні дані, в тому числі щодо характеристики продукту, його пакування.

Розділ А* повинен містити адміністративні дані, до яких належать відомості про виробника: документ, що підтверджує виробництво продукту в країні виробника та можливість його застосування. Для вітчизняних виробників - експлуатаційний дозвіл для потужностей (об'єктів): з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів на виробництво продукту (акт обстеження або висновки про готовність виробника до випуску продукту).

Розділ В повинен містити текстову інформацію на пакуванні (маркування). Графічні зразки (макет) пакування та маркування продукту подаються після узгодження текстової інформації на пакуванні.

Частина II. Документація, що підтверджує якість

Ця частина формується у такій послідовності і за такими розділами:

__________ * Не подають у випадку їх наявності у реєстраційному досьє вже зареєстрованого продукту даної групи (наприклад, консерви, сухі корми тощо) одного і того самого виробника із зазначенням номера реєстраційного досьє, в якому вони знаходяться.

Розділ A. Якісний та кількісний склад.

Специфікації/сертифікати аналізу на всі компоненти, що входять до його складу*.

Розділ B*. Досьє на виробництво (Master-file) / Технологічний регламент / Схема виробництва.

Розділ С*. Контроль критичних точок на проміжних стадіях (система НАССР) (при наявності цієї системи на виробництві).

Розділ D*. Контроль якості готового корму (методи контролю та сертифікат аналізу).

Розділ Е*. Стабільність.

Частина III. Документація, що підтверджує безпечність

Декларація щодо безпечності (відповідність показникам максимально допустимих рівнів небажаних речовин у кормах та кормовій сировині для тварин, перелік яких затверджено наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19 березня 2012 року № 131 "Про затвердження Переліку максимально допустимих рівнів небажаних речовин у кормах та кормовій сировині для тварин", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2012 року за № 503/20816), протоколи досліджень* щодо вмісту важких металів, мікотоксинів, радіонуклідів, пестицидів, мікробіологічного забруднення тощо.

Сертифікат або декларація компанії щодо вмісту в продукті генетично модифікованих організмів (ГМО)*.

Частина IV. Документація, що підтверджує ефективність*

Дані щодо ефективності. Протоколи щодо перетравлення та поїдання корму або бібліографічні дані.

__________ * Не подають у випадку їх наявності у реєстраційному досьє вже зареєстрованого продукту даної групи (наприклад, консерви, сухі корми тощо) одного і того самого виробника із зазначенням номера реєстраційного досьє, в якому вони знаходяться.".

+---------------------------+------------+
| Директор
Департаменту тваринництва | М.М. Кваша |
+---------------------------+------------+
+---+----------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Державного комітету ветеринарної
медицини України
14.07.2008  № 133
(у редакції наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
20.11.2015 № 439 ) |
+---+----------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 грудня 2015 р.
за № 1550/27995 |
+---+------------------------------+

ФОРМА ЗАЯВИ, що подається заявником для реєстрації, перереєстрації або внесення змін до реєстраційного досьє на готовий корм

+---------------------------+------------+
| Директор
Департаменту тваринництва | М.М. Кваша |
+---------------------------+------------+
+---+--------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
20.11.2015 № 439 |
+---+--------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 грудня 2015 р.
за № 1550/27995 |
+---+------------------------------+

ТЕКСТОВА ІНФОРМАЦІЯ на пакуванні (маркування)

+---------------------------+------------+
| Директор
Департаменту тваринництва | М.М. Кваша |
+---------------------------+------------+