30.12.2015
+------------------------------+
|               |
+------------------------------+
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |
|     ПОСТАНОВА      |
+------------------------------+
| від 23 грудня 2015 р. № 1075 |
|       Київ       |
+------------------------------+

Про утворення Міжурядової українсько-німецької комісії із співробітництва у справах осіб німецького походження, які проживають в Україні

З метою вирішення питань, пов’язаних із забезпеченням прав осіб німецького походження в Україні, Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжурядову українсько-німецьку комісію із співробітництва у справах осіб німецького походження, які проживають в Україні, у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Міжурядову українсько-німецьку комісію із співробітництва у справах осіб німецького походження, які проживають в Україні, що додається.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 73     |     |
+-------------------------+----------+
+---+-----------------------------------------+
|  | Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2015 р. № 1075 |
+---+-----------------------------------------+

СКЛАД Міжурядової українсько-німецької комісії із співробітництва у справах осіб німецького походження, які проживають в Україні

Заступник Міністра культури з питань європейської інтеграції, голова Комісії

Заступник Міністра закордонних справ, заступник голови Комісії

Заступник Міністра соціальної політики, заступник голови Комісії

Керівник структурного підрозділу Мінкультури, на який покладено функції із забезпечення прав національних меншин України та культурних зв’язків із закордонними українцями, секретар Комісії

Представник Секретаріату Кабінету Міністрів України

Представник структурного підрозділу Мінкультури, на який покладено функції з питань міжнародного співробітництва

Керівник структурного підрозділу МЗС, на який покладено функції з питань закордонних українців

Керівник структурного підрозділу МОН, на який покладено функції з питань освіти національних меншин України

Керівник структурного підрозділу Мінсоцполітики, на який покладено функції з питань задоволення потреб депортованих осіб, тимчасово переміщених осіб

Керівник структурного підрозділу Держкомтелерадіо, на який покладено функції із задоволення інформаційних потреб національних меншин України та закордонних українців

Перші заступники (заступники) голів Київської міської та обласних держадміністрацій

Надзвичайний і Повноважний Посол України у Федеративній Республіці Німеччина (за згодою)

Народні депутати України (за згодою)

Представники громадських об’єднань осіб німецького походження, які проживають в Україні (за згодою)

+---+---------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2015 р. № 1075 |
+---+---------------------------------------+

ПОЛОЖЕННЯ про Міжурядову українсько-німецьку комісію із співробітництва у справах осіб німецького походження, які проживають в Україні

1. Міжурядова українсько-німецька комісія із співробітництва у справах осіб німецького походження, які проживають в Україні (далі - Комісія), є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

сприяння забезпеченню прав осіб німецького походження, які проживають в Україні (далі - особи німецького походження);

організація розроблення та здійснення комплексу заходів щодо співробітництва між Україною та Федеративною Республікою Німеччина з метою забезпечення реалізації прав осіб німецького походження, задоволення їх соціальних, культурних, інформаційних та інших потреб;

сприяння створенню необхідних соціально-економічних та інших умов для збереження і розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності осіб німецького походження;

визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, удосконалення нормативно-правової бази щодо забезпечення реалізації прав осіб німецького походження.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

аналізує стан та перспективи розвитку соціально-економічних, демографічних та інших процесів щодо осіб німецького походження;

вживає заходів до забезпечення виконання органами виконавчої влади рішень Комісії;

проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади завдань із забезпечення реалізації прав осіб німецького походження;

бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів і програм щодо захисту прав та задоволення потреб осіб німецького походження;

подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

5. Комісія має право:

отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, а також від Посольства України у Федеративній Республіці Німеччина інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

скликати наради за участю представників центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань, що належать до компетенції Комісії;

звертатися в установленому порядку за сприяння Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні та Посольства України у Федеративній Республіці Німеччина до державних і недержавних органів та організацій Федеративної Республіки Німеччина з питань двостороннього співробітництва.

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад Комісії затверджує Кабінет Міністрів України.

До складу Комісії входять голова, заступник голови, представники Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками), а також за згодою представники інших державних органів, органів місцевого самоврядування, наукових установ, громадських організацій, народні депутати України.

Головою Комісії є заступник Міністра культури з питань європейської інтеграції.

Голова Комісії затверджує її персональний склад та вносить у разі потреби зміни до нього.

8. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання Комісії веде голова, а в разі його відсутності - один із заступників голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії забезпечує її секретар.

Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

9. Комісія на своїх засіданнях розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації Комісії вважаються схваленими, якщо за них проголосувала більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації Комісії оформлюються протоколом засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем. Примірники протоколу надсилаються всім членам Комісії та Кабінетові Міністрів України.

Член Комісії, який не підтримує пропозиції або рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Комісія використовує у роботі бланк із своїм найменуванням.

12. Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює Мінкультури.