06.01.2016

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А 30.12.2015 N 996 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України Відповідно до статей 7, 25, 30, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ), Указу Президента України від 27 червня 1999 року N 734 ( 734/99 ) "Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства", у зв'язку з перерозподілом деяких функцій у сфері валютного регулювання та валютного контролю між підрозділами Національного банку України в результаті подальшої централізації цих функцій, а також з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є: 1. Затвердити Зміни до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 270 ( z0885-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 липня 2004 року за N 885/9484 (зі змінами), що додаються (далі - Зміни до Положення). 2. Абзац третій пункту 3 постанови Правління Національного банку України від 20 липня 2015 року N 465 ( v0465500-15 ) "Про затвердження Змін до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам" виключити. 3. Підпункт 24 пункту 6 постанови Правління Національного банку України від 04 грудня 2015 року N 863 ( v0863500-15 ) "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України" виключити. 4. Департаменту інформаційних технологій (Нагорнюк В.В.) доопрацювати програмне забезпечення автоматизації здійснення Національним банком України реєстрації договорів, що передбачають виконання резидентом боргових зобов'язань перед нерезидентом за залученим від нерезидента кредитом (позикою) в іноземній валюті (далі - Програмне забезпечення), відповідно до Змін до Положення в частині: пунктів 3, 5 та 6 - до дня набрання чинності пунктом 1 цієї постанови; пунктів 1 та 4 - до 01 лютого 2016 року. 5. Дозволити уповноваженим банкам до 01 лютого 2016 року надсилати до Національного банку України копії документів, передбачених абзацом четвертим пункту 2.4 глави 2 розділу I Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 270 ( z0885-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 липня 2004 року за N 885/9484 (зі змінами), лише в паперовій формі (без надсилання відсканованих копій цих документів засобами Програмного забезпечення). 6. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів. 7. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім пунктів 1, 3 та 5 цієї постанови, які набирають чинності з 11 січня 2016 року. Голова В.О.Гонтарева ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правління Національного банку України 30.12.2015 N 996 ЗМІНИ до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам ( z0885-04 ) 1. У розділі I: 1) у главі 1: перше речення абзацу другого пункту 1.5 після слів "за зобов'язаннями резидента-позичальника" доповнити словами "перед нерезидентом-експортером"; у другому реченні абзацу першого пункту 1.6 слова "на півроку" замінити словами та цифрами "180 календарних днів"; у пункті 1.9 слова "із дати" замінити словами "починаючи з наступного робочого дня після дня"; в абзаці другому пункту 1.11 слова "Датою" і "дата" замінити відповідно словами "Датою (днем)" і "дата (день)"; в абзаці шостому пункту 1.12 слова "у рамках генерального (рамочного) договору про відкриття кредитної лінії" замінити словами ", зокрема в рамках генерального (рамочного) договору про відкриття кредитної лінії,"; пункт 1.18 після слів "моменту набрання чинності договором" доповнити словами та цифрами ", та вимоги абзацу четвертого пункту 2.4, абзацу другого пункту 2.6 глави 2 розділу I цього Положення"; 2) у главі 2: абзац четвертий пункту 2.1 доповнити новим реченням такого змісту: "У разі потреби внесення змін до реєстрації договору, які стосуються зміни позичальника на іншу особу-резидента (унаслідок переведення боргу, правонаступництва тощо), усі пункти повідомлення, що подається для внесення відповідних змін до реєстрації договору, підлягають обов'язковому заповненню згідно з додатком 1 до цього Положення"; у пункті 2.2: в абзаці другому: перше речення після слів "відбитка печатки резидента-позичальника" доповнити словами " (за наявності)"; друге речення виключити; доповнити пункт шістьма новими абзацами такого змісту: "Під час проведення такої перевірки обслуговуючий банк зобов'язаний ужити заходів щодо здійснення аналізу документів (інформації) про фінансову операцію та її учасників з метою виявлення ознак фінансових операцій, які можуть призвести до здійснення уповноваженим банком ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку. Такому аналізу підлягають документи, на підставі яких має здійснюватися відповідна фінансова операція, інформація про клієнта (резидента-позичальника) та його діяльність, інша інформація щодо учасників фінансової операції та їх діяльності. Якщо під час здійснення аналізу отриманих від клієнта (резидента-позичальника) документів виявляється, що немає необхідних для проведення аналізу документів та/або відомостей щодо такої фінансової операції та її учасників або ці документи не містять достатньої інформації щодо неї, обслуговуючий банк повинен витребувати у клієнта (резидента-позичальника) інші документи, що містять додаткову інформацію про фінансову операцію/клієнта (резидента-позичальника) та його діяльність, учасників фінансової операції та їх діяльність. Клієнт (резидент-позичальник) зобов'язаний в обсягах і строки, визначені банком, надати відповідні додаткові документи та відомості. Обслуговуючий банк зобов'язаний пересвідчитися в чинності (дійсності) поданих клієнтом (резидентом-позичальником) документів та відповідності їх оформлення вимогам законодавства України. За результатами здійсненого аналізу документів (інформації) про фінансову операцію та її учасників з урахуванням вимог законодавства обслуговуючий банк складає обґрунтований висновок про наявність або відсутність ознак фінансових операцій, які можуть призвести до здійснення уповноваженим банком ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку. Обслуговуючий банк повертає повідомлення та інші отримані документи резиденту-позичальнику із зазначенням підстави повернення у разі виявлення: невідповідності поданих документів установленим законодавством України вимогам; ознак фінансових операцій, які можуть призвести до здійснення уповноваженим банком ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку"; абзац третій пункту 2.3 доповнити новим реченням такого змісту: "У випадках, передбачених додатком 2 до цього Положення, також надсилаються копії всіх підтвердних документів, поданих резидентом-позичальником до обслуговуючого банку для реєстрації договору (реєстрації змін до договору), та додаткових документів, визначених у додатку 2 до цього Положення"; у пункті 2.4: пункт після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту: "у випадках, передбачених додатком 2 до цього Положення, відскановані копії всіх підтвердних документів, поданих резидентом-позичальником до обслуговуючого банку для реєстрації договору (реєстрації змін до договору), а також додаткових документів, визначених у додатку 2 до цього Положення. Паперові копії цих документів (засвідчені нотаріально чи підписом відповідального працівника та відбитком печатки уповноваженого банку) додатково надсилаються до Національного банку із супровідним листом уповноваженого банку поштою або кур'єром банку". У зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий уважати відповідно абзацами п'ятим, шостим; в абзаці п'ятому слово "повинен" замінити словами "зобов'язаний надати Національному банку чинні (дійсні) документи, які мають бути належним чином оформлені та містити достовірну інформацію,"; у пункті 2.5 слова "повідомлення в електронному вигляді не повинен перевищувати чотирьох робочих днів із дня надходження" замінити словами та цифрами "документів відповідно до пункту 2.4 глави 2 розділу I цього Положення не повинен перевищувати семи робочих днів починаючи з наступного робочого дня після дня надходження всіх необхідних"; пункт 2.6 викласти в такій редакції: "2.6. Національний банк здійснює реєстрацію договору (реєстрацію змін до договору) в електронній формі засобами програмного забезпечення щодо реєстрації на підставі пакета документів, поданого згідно з вимогами глави 2 розділу I цього Положення уповноваженим банком, який дав згоду на обслуговування операцій за договором. Якщо поданий уповноваженим банком пакет документів стосується випадків, передбачених додатком 2 до цього Положення та відповідно абзацом четвертим пункту 2.4 глави 2 розділу I цього Положення, до початку процедури реєстрації договору (реєстрації змін до договору) такий пакет документів підлягає розгляду та аналізу Національним банком для прийняття рішення щодо наявності/відсутності факту подання уповноваженим банком недостовірних, нечинних (недійсних) документів, висновків про відсутність ознак фінансових операцій, які можуть призвести до здійснення уповноваженим банком ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (далі - Рішення щодо ризикової діяльності). Прийняття Рішення щодо ризикової діяльності здійснюється у строк до 30 календарних днів починаючи з наступного робочого дня після дня надходження до Національного банку належного пакета документів. Національний банк здійснює реєстрацію договору (реєстрацію змін до договору) резидента-позичальника, що не є уповноваженим банком, аналогічно до порядку, установленого для реєстрації договорів (реєстрації змін до договорів) уповноважених банків-позичальників згідно з підпунктом 4.2.3, абзацом другим підпункту 4.2.4, підпунктом 4.2.5, абзацами першим і другим підпункту 4.2.6, підпунктом 4.2.7, абзацом четвертим підпункту 4.2.9 пункту 4.2 глави 4 розділу I цього Положення, з урахуванням особливостей, установлених главою 2 розділу I цього Положення. Строк розгляду Національним банком пакета документів для здійснення реєстрації договору (реєстрації змін до договору) становить сім робочих днів (без урахування строку, необхідного для прийняття Рішення щодо ризикової діяльності згідно з абзацом другим пункту 2.6 глави 2 розділу I цього Положення) та починається з наступного робочого дня після дня надходження до Національного банку належного пакета документів, але не раніше наступного робочого дня після дня прийняття Рішення щодо ризикової діяльності у випадках, що потребують його прийняття. Національний банк уносить відомості про реєстрацію договору до електронного реєстру повідомлень про договори та видає резиденту-позичальнику повідомлення з відміткою про реєстрацію договору, оформлене відповідно до абзацу третього пункту 2.7 глави 2 розділу I цього Положення, що є реєстраційним свідоцтвом до договору (далі в цьому розділі - засвідчене Національним банком повідомлення з відміткою про реєстрацію договору на паперовому носії)"; у пункті 2.7: абзац третій викласти в такій редакції: "резиденту-позичальнику - засвідчене Національним банком повідомлення з відміткою про реєстрацію договору на паперовому носії (відмітка Національного банку за формою, зазначеною в додатку 1 до цього Положення, роздруковується на зворотному боці першої сторінки примірника повідомлення на паперовому носії та засвідчується підписом уповноваженої особи та відбитком печатки Національного банку. Повідомлення з відміткою про реєстрацію, викладене на двох і більше аркушах, повинне бути прошите у спосіб, що унеможливлює його роз'єднання без порушення цілісності). Зазначений документ надсилається поштовим відправленням або видається під підпис резиденту-позичальнику (його уповноваженій особі) згідно з відомостями, зазначеними в підпунктах 2.4, 2.5 пункту 2 повідомлення (період часу між датою реєстрації договору Національним банком та датою одержання відповідного документа резидентом-позичальником не враховується до строку реєстрації договору Національним банком); абзац четвертий замінити трьома новими абзацами такого змісту: "У разі відмови в реєстрації або виявлення неналежного оформлення документів, поданих уповноваженим банком до Національного банку згідно з вимогами розділу I цього Положення, Національний банк засобами програмного забезпечення щодо реєстрації повідомляє про це уповноважений банк за формою листа, зазначеною в додатку 4 до цього Положення, у строк, що не перевищує: чотирьох робочих днів починаючи з наступного робочого дня після дня запиту Національного банку до уповноваженого банку, наданого згідно з вимогами розділу I цього Положення, у разі ненадходження до Національного банку відповіді від уповноваженого банку в установлений абзацом другим підпункту 4.2.4 пункту 4.2 глави 4 розділу I цього Положення строк; строку, встановленого абзацом четвертим пункту 2.6 глави 2 розділу I цього Положення, в інших випадках"; у пункті 2.9: у другому реченні абзацу першого слова "п'яти робочих днів з дати" замінити словами "семи робочих днів починаючи з наступного робочого дня після дня"; в абзаці другому слова "трьох робочих днів із дати" замінити словами "семи робочих днів починаючи з наступного робочого дня після дня"; у пункті 2.10: абзац третій викласти в такій редакції: "Національний банк у строк, установлений абзацом четвертим пункту 2.6 глави 2 розділу I цього Положення:"; абзац шостий викласти в такій редакції: "Національний банк повідомляє уповноважений банк про відмову в реєстрації або неналежне оформлення документів, поданих уповноваженим банком до Національного банку згідно з вимогами розділу I цього Положення, у порядку та строки, установлені абзацами четвертим - шостим пункту 2.7 глави 2 розділу I цього Положення"; у пункті 2.11: в абзаці другому слова "від дати" замінити словами "починаючи з наступного робочого дня після дня"; абзац п'ятий доповнити словами "(реєстрацію змін до договору)"; в абзаці дев'ятому: у першому реченні слова "п'яти робочих днів із дати" замінити словами "семи робочих днів починаючи з наступного робочого дня після дня"; у третьому реченні слова "з дати прийняття такого рішення, направляє листи на паперовому носії" замінити словами "починаючи з наступного робочого дня після дня прийняття такого рішення, надсилає листи"; абзац десятий після слів "обслуговуючого банку" доповнити словами "та/або до резидента-позичальника"; пункт доповнити новим абзацом такого змісту: "Анульована реєстрація договору (анульоване реєстраційне свідоцтво) не поновлюється. Нова реєстрація такого договору здійснюється у загальному порядку, установленому розділом I цього Положення. У разі нової реєстрації договору Національний банк у відповідній відмітці про реєстрацію на повідомленні про договір робить примітку, у якій зазначається, що кредит/позику отримано на підставі реєстрації, що анульована, а також відомості щодо номера і дати такої реєстрації договору та дати її анулювання"; главу доповнити новим пунктом такого змісту: "2.12. У разі втрати реєстраційного свідоцтва та/або змін до нього резидент-позичальник подає до Національного банку заяву про видачу дубліката реєстраційного свідоцтва/змін до нього з обґрунтуванням підстав. Дублікат реєстраційного свідоцтва/змін до нього надається у строк, що не перевищує семи робочих днів починаючи з наступного робочого дня після дня надходження до Національного банку відповідної заяви. Дублікат реєстраційного свідоцтва/змін до нього видається резиденту-позичальнику лише після оплати ним послуги з видачі цього дублікату"; 3) у главі 3: абзац перший пункту 3.3 викласти в такій редакції: "3.3. Уповноважений банк для прийняття рішення про надання резиденту-позичальнику згоди на обслуговування операцій за договором може вимагати від резидента-позичальника документи, що потрібні для виконання уповноваженим банком функцій щодо здійснення валютного контролю за операціями резидентів-позичальників, пов'язаними з отриманням, використанням і поверненням кредиту, а також зобов'язаний проводити обов'язкове уточнення інформації щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта (резидента-позичальника), у тому числі з урахуванням вимог абзаців третього - восьмого пункту 2.2 глави 2 розділу I цього Положення. Складання висновку про наявність ознак фінансових операцій, які можуть призвести до здійснення уповноваженим банком ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, є підставою для відмови уповноваженого банку обслуговувати операції за договором"; у пункті 3.5 слова "п'яти робочих днів від дати" замінити словами "семи робочих днів починаючи з наступного робочого дня після дня"; в абзаці другому пункту 3.6 слова "від дати" замінити словами "починаючи з наступного робочого дня після дня"; в абзаці другому пункту 3.8 слова "із дати" замінити словами "починаючи з наступного робочого дня після дня"; у другому реченні пункту 3.10 слова "з дати" замінити словами "починаючи з наступного робочого дня після дня"; 4) у главі 4: у пункті 4.2: у підпункті 4.2.4: в абзаці першому слова "п'яти робочих днів з наступного робочого дня після дати" замінити словами "семи робочих днів починаючи з наступного робочого дня після дня"; у другому реченні абзацу другого слова "з дати" замінити словами "починаючи з наступного робочого дня після дня"; у підпункті 4.2.6: в абзаці першому слова "правильність оформлення повідомлення" замінити словами "повноту та правильність оформлення наданих уповноваженим банком документів"; в абзаці п'ятому: у другому реченні слова "з дати" замінити словами "починаючи з наступного робочого дня після дня"; абзац доповнити новим реченням такого змісту: "Копія засвідченого уповноваженою особою Національного банку та відбитком печатки повідомлення з відміткою про реєстрацію на паперовому носії видається уповноваженому банку лише після оплати ним послуги з його видачі"; підпункт 4.2.7 викласти в такій редакції: "4.2.7. Національний банк має право відмовити в реєстрації договору (реєстрації змін до договору), якщо: у повідомленні та/або інших документах з пакета документів, поданих уповноваженим банком для реєстрації договору (реєстрації змін до договору), виявлено неповну, недостовірну (суперечливу) інформацію та/або такий пакет документів містить нечинні (недійсні) документи або документи, оформлення яких не відповідає вимогам законодавства України (вимоги абзацу другого підпункту 4.2.7 пункту 4.2 глави 4 розділу I цього Положення не поширюються на випадок, передбачений абзацом шостим підпункту 4.2.7 пункту 4.2 глави 4 розділу I цього Положення); немає документів, потрібних для реєстрації договору (реєстрації змін до договору), зокрема у випадку, передбаченому підпунктом 4.2.12 пункту 4.2 глави 4 розділу I цього Положення; уповноважений банк не надав інформації за запитом Національного банку, надісланим відповідно до вимог розділу I цього Положення, або порушив строк її надання; розмір річних виплат за користування кредитом перевищує розмір річних виплат за максимальною процентною ставкою; за результатами аналізу документів виявлено факт подання уповноваженим банком недостовірних, нечинних (недійсних) документів, висновків про відсутність ознак фінансових операцій, які можуть призвести до здійснення уповноваженим банком ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, та прийнято відповідне Рішення щодо ризикової діяльності; умови договору не відповідають іншим вимогам, установленим розділом I цього Положення. Позичальник може оскаржити рішення про відмову в реєстрації договору (реєстрації змін до договору) у суді"; в абзаці другому підпункту 4.2.8 слова "з дати" замінити словами "починаючи з наступного робочого дня після дня"; в абзаці першому підпункту 4.2.9 слова "з дати" замінити словами "починаючи з наступного робочого дня після дня"; у підпункті 4.2.10: абзац другий доповнити словами "(з обґрунтуванням підстав)"; у другому реченні абзацу сьомого слова "п'ять робочих днів з дати" у всіх відмінках замінити словами "сім робочих днів починаючи з наступного робочого дня після дня" у відповідних відмінках; у другому реченні підпункту 4.2.11 слова "з дати" замінити словами "починаючи з наступного робочого дня після дня"; у підпункті 4.2.12: в абзаці першому слова "від дати реєстрації" замінити словами "починаючи з наступного робочого дня після дня реєстрації договору,"; у першому реченні абзацу другого слова та цифри "180 календарних днів з дати реєстрації договору" замінити словами та цифрами "установлений абзацом першим цього підпункту 180-денний строк"; у другому реченні абзацу четвертого підпункту 4.2.13 слова "п'яти робочих днів з наступного робочого дня після дати" замінити словами "семи робочих днів починаючи з наступного робочого дня після дня"; у другому реченні підпункту 4.3.7 пункту 4.3 слова "з дати" замінити словами "починаючи з наступного робочого дня після дня". 2. У розділі III: 1) пункт 2.7 глави 2 доповнити новим абзацом такого змісту: "Зміни до ліцензії видаються власнику ліцензії лише після оплати ним послуги з видачі цих змін"; 2) пункт 3.3 глави 3 викласти в такій редакції: "3.3. У разі втрати ліцензії власник ліцензії подає до Національного банку заяву про видачу дубліката ліцензії. Якщо ліцензія не придатна для користування внаслідок її пошкодження, то власник ліцензії подає до Національного банку заяву про видачу дубліката ліцензії та не придатну для користування ліцензію. Дублікат ліцензії видається протягом п'яти робочих днів з дати реєстрації в Національному банку документів, передбачених абзацом першим або другим пункту 3.3 глави 3 розділу III цього Положення. У разі видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої ліцензія, що була втрачена або пошкоджена, вважається недійсною. Дублікат ліцензії видається власнику ліцензії лише після оплати ним послуги з видачі цього дубліката". 3. У додатку 1: 1) у частині даних, що заповнюються Національним банком України, слова "Вихідний N ________________________ Дата "____" _________________ _____ [число, місяць (словами), рік]" замінити словами "Місце для проставляння штампа Адресат: _________________ Національного банку України, вихідного номера та дати"; 2) в абзаці першому пункту 1 слово та цифри "пункті 1.3" замінити словами та цифрами "підпункті 1.3 цього пункту"; 3) у пункті 2: пункт після підпункту 2.3 доповнити новим підпунктом 2.4 такого змісту: "2.4. Поштова адреса (для листування): _________________________________________________________________ _______________________________________________________________". У зв'язку з цим підпункт 2.4 уважати підпунктом 2.5; абзаци другий - четвертий підпункт 2.5 замінити двома новими абзацами такого змісту: --- " | | надіслати поштовим відправленням; --- --- | | видати (під підпис) у "Єдиному вікні" Національного банку --- України в _______________________________________________________ (зазначити регіон України)"; 4) в абзаці першому частини даних, що заповнюються обслуговуючим банком, слова "_____________________________________ (назва, дата, номер договору)" замінити словами "________________________________________________________________ (назва, дата, номер договору із зазначенням додаткових угод до договору, що є невід'ємною частиною договору)"; 5) виноску 7 доповнити новим реченням такого змісту: "Якщо за окремими частинами (траншами) кредиту мають застосовуватися різні розміри максимальної процентної ставки, то для кожної(ого) з таких частин (траншів) кредиту відповідний розмір максимальної процентної ставки зазначається окремо"; 6) виноску 10 доповнити новим реченням такого змісту: "У разі надсилання до Національного банку України документів у паперовій формі відповідно до вимог абзацу четвертого пункту 2.4 глави 2 розділу I Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, додатково зазначається інформація про надсилання цих документів до Національного банку України із зазначенням дати та номера відповідного листа уповноваженого банку". 4. Доповнити Положення після додатка 1 новим додатком 2, що додається. У зв'язку з цим додатки 2-8 уважати відповідно додатками 3-9. У тексті Положення посилання на додатки 2-8 замінити посиланнями відповідно на додатки 3-9. 5. Абзац п'ятий додатка 3 доповнити словами "(цей абзац уключається до листа в разі реєстрації змін до договору)". 6. У тексті додатків слова та цифри "180 календарних днів від дати реєстрації" замінити словами та цифрами "180 календарних днів починаючи з наступного робочого дня після дня реєстрації договору". Директор Департаменту відкритих ринків С.В.Пономаренко Директор Департаменту фінансового моніторингу І.В.Береза ПОГОДЖЕНО: Заступник Голови Національного банку України О.Є.Чурій Додаток 2 до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам (пункт 2.3 глави 2 розділу I) ( z0885-04 ) ПЕРЕЛІК випадків, у яких необхідно надати до Національного банку України додаткові документи ------------------------------------------------------------------ | N | Випадки, у яких необхідно | Додаткові документи | | з/п | надати до Національного | | | | банку України додаткові | | | | документи | | |------+----------------------------+----------------------------| | 1 | 2 | 3 | |------+----------------------------+----------------------------| | 1 |Учасником фінансової |Висновок про відсутність | | |операції за кредитним |ознак фінансових операцій, | | |договором/договором позики |які можуть призвести до | | |(з урахуванням додаткових |здійснення уповноваженим | | |договорів/ угод, документів,|банком ризикової діяльності,| | |які стосуються реалізації |що загрожує інтересам | | |кредитного договору/договору|вкладників чи інших | | |позики та здійснення |кредиторів банку | | |валютних операцій за таким |(складається банком), та; | | |договором) є фізична особа -|копія декларації про | | |публічний діяч, особа, |майновий стан і доходи з | | |близька або пов'язана з |відміткою контролюючого | | |публічним діячем |органу України про її | | | |отримання (для податкових | | | |резидентів України) та/або; | | | |копія декларації про майно, | | | |доходи, витрати і | | | |зобов'язання фінансового | | | |характеру/декларації особи, | | | |уповноваженої на виконання | | | |функцій держави або органу | | | |місцевого самоврядування, | | | |отриманої, зокрема з Єдиного| | | |державного реєстру | | | |декларацій осіб, | | | |уповноважених на виконання | | | |функцій держави або | | | |місцевого самоврядування, що| | | |формується та ведеться | | | |Національним агентством з | | | |питань запобігання корупції,| |------+----------------------------|та/або; | | 2 |Позичальником за кредитним |копія податкової декларації | | |договором/договором позики, |(декларації про доходи) з | | |сума кредиту/позики за яким |відміткою контролюючого | | |перевищує 500000 доларів США|органу іноземної країни про | | |(еквівалент цієї суми в |її отримання (для | | |іншій іноземній валюті за |нерезидентів України) (за | | |крос-курсом, визначеним |наявності) та/або; | | |згідно з офіційним курсом |довідка Державної фіскальної| | |гривні до іноземних валют, |служби про суму сплачених | | |установленим Національним |податків з доходів фізичної | | |банком України на день |особи та/або; | | |надходження до Національного|інші документи, що | | |банку України пакета |підтверджують власні | | |документів), є резидент - |фінансові можливості, | | |фізична особа |джерела походження власних | | | |коштів та інших активів | | | |клієнта, наявність, | | | |розміщення та/або | | | |використання активів | | | |клієнта, що дають змогу | | | |проводити або ініціювати | | | |проведення фінансової | | | |операції на відповідну суму | |------+----------------------------+----------------------------| | 3 |У випадках, які потребують |Висновок про відсутність | | |внесення змін до реєстрації |ознак фінансових операцій, | | |кредитного договору/ |які можуть призвести до | | |договору позики стосовно |здійснення уповноваженим | | |зміни позичальника/кредитора|банком ризикової діяльності,| | |на іншу особу (унаслідок |що загрожує інтересам | | |переведення |вкладників чи інших | | |боргу/відступлення прав |кредиторів банку | | |вимоги або правонаступництва|(складається банком); | | |тощо) |договори та/або інші | | | |документи, що є підставою | | | |для переведення | | | |боргу/відступлення прав | | | |вимоги або правонаступництва| | | |тощо; | | | |документи, що підтверджують | | | |стан розрахунків за | | | |фінансовими операціями (на | | | |день надходження до | | | |Національного банку України | | | |пакета документів); | | | |інформація/документи щодо | | | |структури власності, | | | |кінцевих бенефіціарних | | | |власників (контролерів) та | | | |змісту діяльності нового | | | |позичальника/кредитора; | | | |документи, що підтверджують | | | |наявність економічної | | | |доцільності (сенсу) | | | |фінансової операції; | | | |документи, що підтверджують | | | |джерела походження коштів, | | | |які використовуватимуться | | | |для погашення кредиту/позики| | | |(основної суми, процентів | | | |тощо) | |------+----------------------------+----------------------------| | 4 |У разі потреби: нової |Висновок про відсутність | | |реєстрації кредитного |ознак фінансових операцій, | | |договору/договору позики, |які можуть призвести до | | |первісна реєстрація якого |здійснення уповноваженим | | |була анульована (крім |банком ризикової діяльності,| | |випадку анулювання |що загрожує інтересам | | |реєстрації кредитного |вкладників чи інших | | |договору/договору позики на |кредиторів банку | | |підставі абзацу другого |(складається банком); | | |пункту 2.11 глави 2 розділу |документи, що підтверджують | | |I Положення про порядок |стан розрахунків за | | |отримання резидентами |кредитним | | |кредитів, позик в іноземній |договором/договором позики | | |валюті від нерезидентів і |(на день надходження до | | |надання резидентами позик в |Національного банку України | | |іноземній валюті |пакета документів); | | |нерезидентам); реєстрації |інформація/документи щодо | | |договору за наявності |структури власності, | | |інформації про одержання |кінцевих бенефіціарних | | |резидентом-позичальником |власників (контролерів) та | | |кредиту/позики в іноземній |змісту діяльності учасників | | |валюті від нерезидента без |фінансової операції за | | |реєстрації такого договору |кредитним | | | |договором/договором позики; | | | |документи, що підтверджують | | | |наявність економічної | | | |доцільності (сенсу) | | | |фінансової операції; | | | |документи, що підтверджують | | | |джерела походження коштів, | | | |які використовуватимуться | | | |для погашення кредиту/позики| | | |(основної суми, процентів | | | |тощо) | |------+----------------------------+----------------------------| | 5 |Кредитним |Висновок про відсутність | | |договором/договором позики |ознак фінансових операцій, | | |передбачено надання |які можуть призвести до | | |резиденту-позичальнику |здійснення уповноваженим | | |кредиту/позики шляхом сплати|банком ризикової діяльності,| | |нерезидентом-кредитором |що загрожує інтересам | | |коштів за зобов'язаннями |вкладників чи інших | | |цього резидента перед |кредиторів банку | | |нерезидентом-експортером за |(складається банком); | | |зовнішньоекономічним |договори та/або інші | | |договором без зарахування |документи, якими передбачено| | |цих грошових коштів (суми |надання | | |кредиту/позики) на рахунок |резиденту-позичальнику | | |резидента в уповноваженому |кредиту/позики шляхом сплати| | |банку |нерезидентом-кредитором | | | |коштів за зобов'язаннями | | | |цього резидента перед | | | |нерезидентом-експортером за | | | |зовнішньоекономічним | | | |договором без зарахування | | | |цих грошових коштів (суми | | | |кредиту/позики) на рахунок | | | |резидента в уповноваженому | | | |банку; | | | |зовнішньоекономічний | | | |договір, згідно з яким | | | |здійснюється сплата | | | |нерезидентом-кредитором | | | |коштів за зобов'язаннями | | | |резидента-позичальника перед| | | |нерезидентом-експортером; | | | |інформація/документи щодо | | | |структури власності, | | | |кінцевих бенефіціарних | | | |власників (контролерів) та | | | |змісту діяльності | | | |нерезидента-кредитора та | | | |резидента-позичальника; | | | |документи, що підтверджують | | | |наявність економічної | | | |доцільності (сенсу) | | | |фінансової операції | ------------------------------------------------------------------