06.01.2016
+---------------------------------------------------------+
|                             |
+---------------------------------------------------------+
| НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ |
+---------------------------------------------------------+
|             РІШЕННЯ             |
+---------------------------------------------------------+
|          01.12.2015  № 2008          |
+---------------------------------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 грудня 2015 р.
за № 1588/28033 |
+---+------------------------------+

Про затвердження Змін до Положення про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду

Відповідно до пункту 38 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини шостої статті 47 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 серпня 2004 року № 339, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2005 року за № 96/10376 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 лютого 2012 року № 333), що додаються.

2. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів (В. Дерев’янкін) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія).

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Панченка.

+----------------+------------+
| Голова Комісії | Т. Хромаєв |
+----------------+------------+
+---+-------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення
Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
01.10.2015  № 2008 |
+---+-------------------------------+
+---+------------------------------+
|  | Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 грудня 2015 р.
за № 1588/28033 |
+---+------------------------------+

ЗМІНИ до Положення про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду

1. Пункти 2-4 розділу І викласти в такій редакції:

"2. Це Положення встановлює вимоги щодо оцінки чистої вартості активів Накопичувального пенсійного фонду, недержавного пенсійного фонду, недержавного пенсійного фонду -суб’єкта другого рівня пенсійної системи (далі - ПФ) та порядок визначення чистої вартості активів ПФ.

3. Терміни, що використовуються у цьому Положенні, вживаються у значеннях відповідно до Законів України "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про цінні папери та фондовий ринок", а також Міжнародних стандартів фінансової звітності, офіційно оприлюднених на веб-сайті Міністерства фінансів України, нормативних актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Розрахунковим періодом для цього Положення вважати місяць, за який здійснюється розрахунок вартості зобов’язань ПФ.".

2. Розділ ІІ викласти в такій редакції:

"II. Оцінка активів ПФ

1. Активи ПФ визнаються за умови відповідності критеріям визнання.

2. Активи ПФ первісно оцінюються та відображаються на дату зарахування активу до складу активів ПФ.

Визнання, первісна оцінка, подальша оцінка відповідних активів та припинення їх визнання визначаються відповідними Міжнародними стандартами фінансової звітності.

Облікова політика ПФ повинна містити опис методів оцінки активів.

Обраний метод оцінки активів без внесення змін в облікову політику змінюватись не може.

3. Справедлива вартість цінних паперів, внесених до біржового списку, оцінюється за біржовим курсом організатора торгівлі на дату розрахунку чистої вартості активів.

Облікова політика ПФ повинна визначати підходи в оцінці цінних паперів, які обертаються більш як на одній фондовій біржі.".

+-----------------------------+----------------+
| Т. в. о. директора
департаменту спільного
інвестування та регулювання
діяльності інституційних
інвесторів | В. Дерев’янкін |
+-----------------------------+----------------+