07.01.2016
+------------------------------+
|               |
+------------------------------+
| КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |
|     ПОСТАНОВА      |
+------------------------------+
| від 23 грудня 2015 р. № 1093 |
|       Київ       |
+------------------------------+

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р. № 1417

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р. № 1417 “Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 1, ст. 10, № 43, ст. 1407; 2011 р., № 94, ст. 3427; 2012 р., № 7, ст. 249, № 85, ст. 3460, № 99, ст. 4002) зміни, що додаються.

+-------------------------+----------+
| Прем'єр-міністр України | А.ЯЦЕНЮК |
+-------------------------+----------+
|     Інд. 73     |     |
+-------------------------+----------+
+---+---------------------------------------+
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2015 р. № 1093 |
+---+---------------------------------------+

ЗМІНИ, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р. № 1417

1. У Типовому положенні про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 1:

в абзаці другому слова “здійснення соціального обслуговування та” виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Діяльність територіального центру повинна відповідати критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги.”;

2) у пункті 3 слова “та позабюджетних” виключити, а слова “стандартів якості, відповідальності за дотримання етичних і правових норм” замінити словами “державних стандартів соціальних послуг, етичних норм і правил”;

3) підпункт 1 пункту 9 викласти в такій редакції:

“1) відділення (не менш як два різного спрямування):

соціальної допомоги вдома;

денного перебування;

стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання;

організації надання адресної натуральної та грошової допомоги;”;

4) підпункт 1 пункту 11 після слова “завдань” доповнити словами “, забезпечує проведення моніторингу та оцінку якості соціальних послуг”;

5) у пункті 12 слова “враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами” замінити словами “соціальне забезпечення”;

6) пункт 14 доповнити абзацом такого змісту:

“У територіальному центрі можуть утворюватися мультидисциплінарні команди відповідно до Порядку організації мультидисциплінарного підходу з надання соціальних послуг у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затвердженого наказом Мінсоцполітики.”;

7) у тексті Типового положення:

слова “здійснення соціального обслуговування (надання соціальних послуг)”, “соціальне обслуговування (надання соціальних послуг)” у всіх відмінках замінити словами “надання соціальних послуг” у відповідному відмінку;

слова “головне управління праці та соціального захисту населення” у всіх відмінках замінити словами “структурний підрозділ з питань соціального захисту населення” у відповідному відмінку;

слова “районне, міське, районне в містах управління праці та соціального захисту населення” у всіх відмінках замінити словами “структурний підрозділ з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації або виконавчого органу міської, районної в місті ради” у відповідному відмінку.

2. У переліку соціальних послуг, умовах та порядку їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затвердженому зазначеною постановою:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі - територіальний центр) надає такі соціальні послуги:

догляд вдома;

догляд стаціонарний;

денний догляд;

соціальна адаптація.

Крім того, територіальний центр може надавати такі соціальні послуги:

паліативний/хоспісний догляд;

консультування;

представництво інтересів;

соціальна профілактика;

посередництво (медіація);

соціально-економічні (у формі надання натуральної чи грошової допомоги);

транспортні;

інші соціальні послуги.”;

2) у пункті 3:

в абзаці першому слово “проживання” замінити словами “проживання/перебування”, а слова “до нотаріуса (у разі потреби) з метою отримання витягу з Державного реєстру правочинів про відсутність (наявність) укладеного громадянином договору довічного утримання (догляду)” - словами “до територіального органу ДФС для отримання довідки про доходи громадянина (у разі потреби)”;

абзаци другий і третій замінити абзацами такого змісту:

“З метою встановлення наявності (відсутності) обтяжень речових прав на нерухоме майно громадян, зазначених в абзаці другому пункту 2 цього переліку, які подали письмову заяву структурному підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації або виконавчого органу відповідної ради, а також наявності (відсутності) укладених такими громадянами договорів довічного утримання (догляду) посадова особа цього підрозділу в триденний строк після надходження відповідної письмової заяви отримує інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав) шляхом безпосереднього доступу до нього відповідно до законодавства та долучає її до заяви громадянина.

У п’ятиденний строк після надходження запиту відповідні суб’єкти, зазначені в абзаці першому цього пункту, надають медичний висновок, довідку про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, довідку про доходи громадянина (у разі потреби) структурному підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації або виконавчого органу відповідної ради, який в одноденний строк після їх надходження приймає рішення про надання або відмову в наданні соціальних послуг з урахуванням пунктів 6, 7, 7-1, 10 та 11 цього переліку і надсилає такі документи територіальному центру разом із заявою громадянина та інформацією з Державного реєстру прав.

Після надходження зазначених документів територіальний центр протягом строку, визначеного у державних стандартах соціальних послуг, визначає індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги, встановлює групу рухової активності, визначає зміст соціальних послуг, уточнює обсяг, складає індивідуальний план, приймає рішення про необхідність надання соціальних послуг, про що видається відповідний наказ, та укладає з отримувачем соціальної послуги договір про надання таких послуг.

Надання структурними підрозділами територіального центру внутрішньо переміщеним особам соціальних послуг здійснюється невідкладно. Особова справа формується на підставі документа, що посвідчує особу, та довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.”;

3) в абзаці третьому пункту 5 слова “карти індивідуальних потреб громадянина у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг)” замінити словами “карти визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги”;

4) пункт 8 доповнити абзацом такого змісту:

“Документи, що містяться в особовій справі громадянина (крім заяви), поновлюються структурним підрозділом з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації або виконавчого органу місцевої ради щороку на підставі подання територіального центру шляхом надіслання відповідних запитів.”;

5) у пункті 11:

в абзаці першому слова “Обслуговування громадян, зазначених” замінити словами “Надання соціальних послуг громадянам, зазначеним”;

підпункти 3, 4 і 10 викласти в такій редакції:

“3) направлення громадянина до будинку-інтернату для громадян похилого віку, пансіонату, психоневрологічного інтернату, надання громадянину соціальної послуги з догляду вдома в будинку для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів, інших закладах постійного проживання;

4) зміни місця проживання/перебування (за межами адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження територіального центру);”;

“10) надання громадянинові соціальних послуг фізичною особою, якій призначено щомісячну компенсаційну виплату, допомогу на догляд в установленому законодавством порядку (крім обслуговування у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги);”;

доповнити пункт підпунктами 11-14 такого змісту:

“11) надання громадянином соціальних послуг іншій особі та отримання ним щомісячної компенсаційної виплати, допомоги на догляд в установленому законодавством порядку;

12) відмови отримувача соціальних послуг або його законного представника від отримання соціальних послуг;

13) невиконання громадянином без поважних причин вимог щодо отримання соціальної послуги з догляду вдома після письмового попередження про припинення чи обмеження її надання або після обмеження надання такої послуги;

14) припинення діяльності територіального центру. В такому разі місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування вживає заходів до забезпечення надання соціальних послуг особам, які їх отримували в цьому територіальному центрі (розглядає питання щодо можливості надання соціальних послуг громадськими організаціями, фізичною особою, якій призначається щомісячна компенсаційна виплата відповідно до законодавства, тощо).”;

останній абзац викласти в такій редакції:

“У разі смерті громадянина надання соціальних послуг також припиняється на підставі доповідної записки соціального робітника та копії свідоцтва про смерть.”;

6) абзац перший пункту 13 викласти в такій редакції:

“13. Відділення соціальної допомоги вдома територіального центру (далі - відділення соціальної допомоги вдома) утворюється для надання соціальних послуг за місцем проживання/перебування не менш як 80 одиноким громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з частковою втратою рухової активності (мають III, IV, V групи рухової активності) та потребують сторонньої допомоги, надання соціальних послуг в домашніх умовах згідно з медичним висновком, а саме:”;

7) пункт 14 після слова “категорії” доповнити словами “, особи, депортовані за національною ознакою”;

8) пункт 16 після слів “спеціалізовані відділення” доповнити словами “, в тому числі паліативного/хоспісного догляду”;

9) пункт 18 викласти в такій редакції:

“18. Відділення соціальної допомоги вдома надає відповідно до державних стандартів соціальних послуг такі послуги:

1) догляд вдома;

2) паліативний/хоспісний догляд.”;

10) абзац другий пункту 19 після слів “соціальні послуги” доповнити словами “або з установленням диференційованої плати”;

11) у пункті 23 слова “здійснення соціального обслуговування та” виключити;

12) пункти 24 і 25 викласти в такій редакції:

“24. На підставі даних карти визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та медичного висновку складається індивідуальний план надання соціальної послуги, після чого між громадянином і територіальним центром укладається договір, в якому зазначаються зміст та обсяг послуги, порядок оплати, обумовлюються періодичність, строки надання соціальної послуги відділенням соціальної допомоги вдома, інші умови.

25. Відділення соціальної допомоги вдома згідно з умовами договору, затвердженим графіком роботи та індивідуальним планом надання соціальної послуги з догляду вдома надає соціальну послугу з догляду вдома постійно (III група рухової активності - два рази на тиждень, IV - три рази, V - п’ять разів), періодично (два рази на місяць), тимчасово (визначений у договорі період), організовує надання передбачених договором послуг, контролює їх якість, визначає додаткові потреби, вживає заходів до їх задоволення.”;

13) у пункті 26:

підпункти 3 і 6 викласти в такій редакції:

“3) карта визначення індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг;”;

“6) інформація з Державного реєстру прав, отримана посадовою особою структурного підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації або виконавчого органу відповідної ради шляхом безпосереднього доступу до цього Реєстру;”;

доповнити пункт підпунктами 11 і 12 такого змісту:

“11) індивідуальний план надання соціальної послуги;

12) копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб).”;

14) у назві розділу “Перелік, умови та порядок здійснення соціального обслуговування (надання соціальних послуг) відділенням соціально-побутової адаптації територіального центру” слова “відділенням соціально-побутової адаптації” замінити словами “відділенням денного перебування”;

15) у пункті 28:

в абзаці першому слова “Відділення соціально-побутової адаптації” замінити словами “Відділення денного перебування”;

абзац другий викласти в такій редакції:

“Відділення денного перебування обслуговує громадян, які мають часткове порушення рухової активності, частково не здатні до самообслуговування та не мають медичних протипоказань для перебування в колективі та потребують соціально-побутової і психологічної адаптації, надання соціальних послуг з метою усунення обмежень життєдіяльності, запобігання виникненню та розвитку можливих захворювань особи, підтримки її здоров’я, соціальної незалежності, відновлення знань, вмінь та навичок з орієнтування в домашніх умовах, ведення домашнього господарства, самообслуговування, поведінки у суспільстві, сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, організації дозвілля і відпочинку.”;

16) пункт 29 викласти в такій редакції:

“29. Відділення денного перебування надає такі послуги:

соціальна адаптація;

денний догляд.

Крім того, відділення денного перебування може надавати такі соціальні послуги:

консультування;

представництво інтересів;

соціальна профілактика;

посередництво (медіація).”;

17) у пункті 30:

в абзаці першому слова “відділення соціально-побутової адаптації” замінити словами “відділення денного перебування”;

у підпункті 2:

слова “в соціально-побутовій адаптації” замінити словами “в соціальній адаптації або денному догляді”;

підпункти 3 і 6 викласти в такій редакції:

“3) карта визначення індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг;”;

6) копія наказу про надання (припинення) соціальних послуг;”;

доповнити пункт підпунктами 8-11 такого змісту:

“8) індивідуальний план надання соціальної послуги;

9) договір про надання соціальної послуги;

10) копія рішення (розпорядження) органу, яким утворено територіальний центр, або утвореної ним комісії про звільнення від плати громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), що не здатні до самообслуговування, але мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу (за наявності);

11) копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб).”;

18) в абзаці першому пункту 31 слова “Відділення соціально-побутової адаптації” замінити словами “Відділення денного перебування”;

19) у пункті 32 слова “відділень соціально-побутової адаптації” замінити словами “відділень денного перебування”;

20) розділ “Перелік, умови та порядок надання соціальних послуг відділенням соціально-медичних послуг територіального центру” виключити;

21) у назві розділу “Перелік, умови та порядок здійснення соціального обслуговування (надання соціальних послуг) стаціонарним відділенням для постійного або тимчасового проживання територіального центру” слова “стаціонарним відділенням” замінити словами “відділенням стаціонарного догляду”;

22) у пункті 38 цифри “2015” замінити цифрами “2017”, а після слів “стороннього догляду та допомоги” доповнити словами “, стаціонарного догляду”;

23) в абзаці першому пункту 39 слова “необхідні їм соціальні послуги” замінити словами “соціальну послугу стаціонарного догляду”;

24) абзац перший пункту 43 після слова “категорії” доповнити словами “, особи, депортовані за національною ознакою”;

25) у пункті 45 слово “проживання” замінити словами “проживання/перебування”;

26) у пункті 46:

підпункти 7 і 9 викласти в такій редакції:

“7) інформація з Державного реєстру прав, отримана посадовою особою структурного підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації або виконавчого органу відповідної ради шляхом безпосереднього доступу до цього Реєстру;”;

“9) копія наказу про надання (припинення) соціальних послуг;”;

доповнити пункт підпунктами 12-15 такого змісту:

“12) карта визначення індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг;

13) індивідуальний план надання соціальної послуги;

14) договір про надання соціальної послуги;

15) копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб).”;

27) пункт 53 доповнити абзацом такого змісту:

“внутрішньо переміщені особи.”;

28) пункт 60 доповнити підпунктом 5 такого змісту:

“5) копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб).”;

29) у тексті переліку:

слова “здійснення соціального обслуговування (надання соціальних послуг)”, “соціальне обслуговування (надання соціальних послуг)” у всіх відмінках замінити словами “надання соціальних послуг” у відповідному відмінку;

слова “управління праці та соціального захисту населення” у всіх відмінках замінити словами “структурний підрозділ з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації або виконавчого органу міської, районної в місті ради” у відповідному відмінку;

слова “Стаціонарне відділення” і “стаціонарне відділення” у всіх відмінках і формах числа замінити словами “Відділення стаціонарного догляду” і “відділення стаціонарного догляду” у відповідному відмінку і числі.